Szabad Sajtó, 1969. április-június (61. évfolyam, 14-26. szám)

1969-04-03 / 14. szám

Beolvadt lap: -PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ára 20c Merged w£,£lfe PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class peerage paid at Passaic N. J. and at additional mailing office» No. 14. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY IFJ. HEGEDŰS MIHÁLY KITÜNTETÉSE Havi 210 dollár szegénysegély Ifj. Hegedűs Mihály, 11 Carroll Ct., somerseti (Frank­lin Township) lakos, a New Brunswick-i közismert Stan­dard Press nyomdavállalat tulajdonosa abban a kevesek­nek megadott kitüntetésben részesült, hogy a DAR (Daughters of American Re­volution) országos amerikai hazafias női szervezet “Ame­ricanism Medal” érdemrend­jét és az azzal járó diszok­­mányt kapta meg, a Jersey Blue Chapter félterjesztése alapján. Ezt a kitüntetést a DAR államonként és helyen­ként évente ünnepélyes ke­retek között nyújtja át egy­­egy bevándorolt és állampol­gárosodott személynek, aki "kiváló képességeket tanúsít városában és megbízhatósá­gával, a közért való munkál­kodásával, elöljáró szerepé­vel és házafiasságával” igaz megbecsülést érdemel ki. Ifj. Hegedűs Mihályt, New Brunswick és környéke ma­gyarságának ezt a közismert vezetőemberét a Jersey Blue Chapter, amikor az Ameri­canism Medal kitüntetésére a DAR központjához felterjesz­tette, elmondotta róla, hogy: “14 éves korában jött Ame­rikába szüleihez, akik már polgárok voltak. Édesanyja három gyermekének születé­sekor visszatért Magyaror­szágra is igy ő is ott szüle­tett s habár amerikai polgár­jogait szüleinek itteni polgár­sága alapján könnyen meg­szerezhette volna, ő maga a rendes polgárosodási módon szerezte meg polgárságát 1950-ben. New Brunswickon nyomdát alapított, megnősült s feleségével két nagyszerű fiút nevelt-: John, az idősebb a Rutgers egyetemet elvé­gezve a Rochester Institute of Technology-n szerzett dip­lomát, Michael, a fiatalabb, LADY LISA horoszkóp és jel­lem-olvasó. Ez a hozzáérip nő mindent megmond önről a ho­roszkóp-kép alapján, habár soha­sem látta önt azelőtt. Több nyel­ven beszél, magyarul is. Vizit órák naponta (vasárnap is) reg­gel 10-től este 8-ig. Bővebb in­formációért hívja 494-Í95Í, sza Lot. Cbne: 59 Lincoln Higbwa­­(Ei. 27 - a Terv ’-’e. é« nage Rd. között) Edison, N. J. a Rutgers Prep Schoolban ta­nul. Hegedűs Mihály közsze­replése, amelyben a kvalitá­sok, mint: megbízhatóság, szolgálat, vezetés és haza­fiasság mindenütt kimutat­hatók ,sokfelé ágazók. A Wil­liam Penn egyesület bruns­­wicki osztályának tiz éve el­nöke, az Egyesület központi igazgatóságának tagja, elnö­ke a “Golden ’62” esoport-Ifj. Hegedűs Mihály nak, melyet a newbrunswicki magyar egyházak alakítottak egy felekezeten felüli, nem­­haszonra dolgozó bérházépü­­!et létrehozására a Wm. Penn egyesület segítségével, idő"­­sebb nyugdíjasok számára New Brunswickon és környé­kén. Elnöke volt a Magyar Amerikai Atléta Klub építke­zési bizottságának, amely a HAAG székhazát létrehozta s amikor az építkezésnél az medeti vállalkozó nem tudta befejezni az építkezést, ő vál­­alta a vállalkozó szerepét, ninden ellenszolgáltatás nél­­fül. Az 1956-os szabadság-MUNKAALKALOM NŐKNEK AVON — A JÓ ALKALOM KOPOGTAT . . . Nagy kérésiéi van most a televízión is hirde­tett AVON kozmetikai cikkek­ben. Szabad idejét pénzzé változ­tathatja! Telefonáljon: Hl 2-2462, vagy 545-0990, vagy KI. 5-1345 számra. TAKARÍTÓNŐT, bejárónői ke­resünk heti egy napra, Somer­­seíben. Jó fizetés. Telefonáljon: 846-1197. MEGBÍZHATÓ bejárónőt ké­réséit heti 2 napra (Kedd, Csüt. éránként S2.00-Í fizetek. Teiefo náijon: 249-4352 számra. (Név Brunswick). harcosoknak segítségére volt elszállásolás és munkahely keresésében. Elnöke volt a Bayard St. Presbyteriánus Egyház 65-ik jubiláris ünnep­ségének megrendezésére ala­kított bizottságnak és tagja a New Brunswick Presbytery Study Committee-nak. New Jersey 300 éves ünnepségei során a brunswieki magyar csoportnak ő volt az elnöke. Tagja a Middlesex Megyei Economic Opportunity Corp.­­nak és tagja a Masonic Lodge 19. sz. osztályának.” Ifj. Hegedűs Mihály kitün­tetéséről fényképes riportot közölt a helybeli angol napi­­■ap, amint Mayor Patricia Sheehan polgármester mel­lett állva átveszi a DAR ál­lami főtisztyiselőitől az ér­demeinek felsorolása után mosolyogva jegyezte meg: “Nem is tudtam, hogy a DAR ilyen sokat tud rólam ...” . .. Volt egy idő, valamikor a 40-es években, amikor a new-brunswicki Magyar Hír­nökünkbe beolvadt Magyar Hírlapot, néhai Dr. Csema Imre lapját ifj. Hegedűs Mi­hály készítette és ö nyomta a Magyar Hírlapot még ak­kor is, amikor már a jelenle­gi szerkesztő tulajdona volt az. így nagyon közelről és na­gyon jól ismerjük mi is He­gedűs Mihályt, az ő munkás­ságát s életének közel három évtizedét, melynek során szép családot, derék fiakat nevelt, az Atléta Klub belső életében fontos vezetőszerepet vitt és alkotó, értékes munkát vég­zett mindig szem előtt tartva ’em csak a klub érdekeit, de agjainak, labdarugóinak köz­vetlen személyi problémáit is ís jól tudjuk azt, hogy való­ban segített mindenkin és mindenütt, ahol csak tudott s közreműködésével, rnunkáj á­­'al a javát akarta mindenki­­i.ek, igen sokszor személyes íldozatot hozva, vagy minden NEW YORK — Ilyesmi csak az ország és a világ leg­gazdagabb városában lehetsé­ges: havi 2000 dollár nép­jóléti segélyt kap egy néger nő, akinek hat gyermeke van és férje nincs, mert a férje két évvel ezelőtt elhagyta. Két év óta szegénysegélyen él a család. Mrs. Joan Chavers 33 éves asszonyt népes családjával ki kellett lakoltatni bronxi la­kásából, mert lakóházát em­beri lakásra alkalmatlannak nyilvánították. Ilyen esetben a városi népjóléti hivatal más lakást szerez a kilakoltatot­­taknak. De Mrs. Chavers ré­szére nem tudtak megfelelő 'lakást szerezni, igy hát beutal­ták a családot a Times Square közelében levő President ho­telbe. A hotelszámla napi 37.80, anya és gyermekei ven­déglőben ebédelnek; mindeze­ket a költségeket a népjóléti hivatal fedezi. Már az első haszon vagy nyereség szemé­lyes érdeke nélkül! Hegedűs Mihályt a “self-made-mam” azon típusának ismertük meg, aki valóban felemelt fő­vel járhat közöttünk, mert élete munkája a családjáért és az itt élő magyar honfitár­saiért volt és az ma is! Igaz szívvel gratulálunk Hegedűs Májknak ehhez a ki­tüntetéshez, amivel — úgy érezzük —, egy bizonyos mér­tékben a magyarság is kitün­tetést kapott a Daughters of American Revolution haza­fias női szervezettől. DR. ZOLTÁN, a nyugalomba vonul! szemész ezúton hívja fel a magyarság figyeimél DR. LOUIS A. SCHRÄGER opiomei­­rist-re, 7 Livingstone Ave., New Brunswick, N. J. Tel. 247-2847, rkinek a vöt páciensek adatait is átadta. Az ajánlott optomet­rist mindenki bizalommal keres­heti fel. hónapban 2000 dollárhoz volt közel a család ellátásának költsége, és nem lehet tudni, meddig kell ezeknek a haj­léktalanoknak a President hotel hajlékában maradni. Miért nem lehet ennek a családnak olcsóbb lakást, egy­szersmind olcsóbb ellátást biztosítani? Azért, mondja a Welfare Commissioner, mert kevés lakás áll rendelkezésre, de azért is, mert meglehető­sen általános a faji megkü­lönböztetés. Nemcsak financiális problé­mát vet fel ennek a családnak esete. Amióta a hotelben lak­nak, a 7 és 8 és 10 éves gyer­mekek nem járhatnak iskolád ba, mert a legközelebbi iskola csak a földalattival érthető el és ezeket a kis gyermekeket nem lehet felügyelet nélkül utaztatni. Anyjuk pedig azért, nem kisérheti őket iskolába, mert súlyos szívbajban szen­ved. ló szolgálat fejében BOREHAM WOOD, Anglia - Mrs. Doris Dorringtont hirte­len ellepték a Szülési fájdal ­mak, úgyhogy mentőikocsival kellett a klinikára szállítani. Az asszony annyira meg volt elégedve, a mentökocsi soffőr jének Roy Fordiham-naik szol ­gálatával, hogy mikor fiát a világra hozta, a soffőr után Roy-nak nevezte el. A soffőr igen meg volt hat­va, mikor az eset a fülébe ju­tott, megjegyezte azonban szerényen, hogy talán kár volt a fáradságért, egy “kis borravaló” is meglette volna,, talán még; jobban. HA KIADÓ lakása, '•''agy szo­bája van Brunswickon és környé­kén és nem akar akármilyen la­kót, csak jó magyar bérlőt, hir­desse a Magyar Hírnökben. A kívánt eredmény biztos! 53 Thursday, April 3, 1969 Lapunk minden olvasójának, hirdető jének is barátjának Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánunk!!

Next

/
Thumbnails
Contents