Szabad Sajtó, 1969. április-június (61. évfolyam, 14-26. szám)

1969-04-03 / 14. szám

2. OLDAL SZARAD 5=A.1TÓ Thursday, April 3, 1969 WASHINGTON - A ciga­retta-front eseményei sokszor oly szövevényesek, mint egy vadnyugati filmhistória a te­levízió tükrében. Hogy a te­levízióval kezdjük, naponta látunk és hallunk a ciga­retta dicséretét hirdető dalos, zenés szózatokat, átlag 60 másodperc terjedelemben, és cigaretta-ellenes propagandát átlag 6 másodpercig. Wa­shingtonból időnkint az orszá­gos egészségügyi hivatal fő­orvosa közzéteszi a különböző cigarettafajták nikotin és kátrány tartalmát, tanulsá­gul és ijesztőül, más időpon­tokban pedig ugyancsak Wa­shingtonból, a kongresszus tájékáról azt a híradást kap­juk, hogy a déli államok do­hánytermelőinek m i11i ókra menő szubvenciót szavaznak meg a képviselők és szenáto­rok, megfelelő ellenszolgálta­tás fejében, ami abban áll. hogy aztán az északi búza­termelőknek szánt billiós ked­vezményeket a déliek szivvel­­lélekkel támogatják és meg­szavazzák. Most a cigaretta-hirdetés uj sikeréről jön hir Washing­tonból. A U. S. kormány több mint évi 200,000 dollár szub­vencióval támasztja alá a ci­garetta népszerűsítését szol­gáló hirdetéseket Ausztriá­ban, Japánban és Sziámbán. Ennek a szubvenció-törvény­nek újabb egy évre való meg­hosszabbítását közli C. M. Hardin földművelésügyi mi­niszter, miután azt a kong­resszusnak mindkét háza megszavazta. Ha furcsának tetszik is ez, a cigaretta nép­szerűsítése messzi tengeren­túli országkban, van benne 'ogika, mégpedig üzleti logi­ka. Ugyanis a három ország­ban gyártott cigarettákban túlnyomóan amerikai dohányt dolgoznak fel s ennélfog­va az amerikai dohányter­mesztőknek érdeke, hogy az ausztriai, japán és sziámi ci­garetták minél népszerűbbek legyenek az illető országok­ban. Ez a cigaretta-szubven­­ciózás része a földművelési minisztérium szélesebb prog-"No question about it- Gas is really the modern way to Heat" Say Mr. & Mrs. Frank Kelly East Orange, New Jersey DIPLOMÁCIAI fZÜKITÁS? BEIRUT, Libanon — Iran azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a diplomáciai vi­szonyt Libanonnal, ha nem szolgáltatja ki Teimour Baklh­­tiar tábornokot, Iran volt he­lyettes miniszterelnökét-jelen tették iráni hivatalos forrá­sok. Az iráni tábornokot január 12-e óta tartották vissza Li­banon fővárosában, Beirut­­iban, amikor befejezett a 9 hónapos börtönbüntetést, mi­vel fegyvereket csempészett Libanonba. Az iráni kormány azóta is követelte kiadatását, mivel ott bíróság elé akarják állítani nem-politikai vétség miatt. Rák-eilenes röpirat NEW YORK — Április a Rákellenes Küzdelem hónap­ja Amerikában és az“ Ameri­can Cancer Society” rák-el­lenes röpiratokat osztogat szél az országban, ezzel a címmel: A.zt hiszed, ha nem gondolsz a rákbetegségre — elmúlik? Vörösek lávában JAKARTA, Indonézia — Budiardja, indonéz tájékozta­tásügyi miniszter, mondotta nemrégiben az újságíróknak: A földalatti kommunista moz­galom tevékenysége erősödik Közép-Jávában. A gázfűtés annyi minden előny­nyel jár és oly megbízható, hogy kérésére a Public Service valóban feltétlenül, Írásban garantálja, hogy meg­elégedett lesz, ha áttér a gázfűtésre. A Public Service megígéri, hogy az utolsó penny­­jg visszafizeti az összeget, amit a gázfűtés bevezetésére költött és elvégzi a leszerelést, abban az esetben, ha Ön nem győződött meg 100 százalékig arról, hogy lakása fűtésének ez a> legmegbízhatóbb, legolcsóbb és modern módja. Jobb megoldást nem kívánhat ... és jobb fűtőanyagot sem kaphat. Ezt vegye tudomásul a gázfűtéssel kapcsolatban. Kérje azonnal szerelőjétől, fütőberendezési vállalkozójától vagy a Public Service-tői ingyenes árajánlatot lakása fűtésére vonatkozóan. ramjának, más amerikai me­zőgazdasági termékek nép­szerűsítésének külországok­ban. Különösen fontos, ame­rikai szempontból, az osztrák, japán és sziámi cigarettának nyújtott támogatás azért, mert ezekben az országokban más cigarettafajták éles ver­senyben vannak az amerikai dohányból készült cigarettá­val. CIGARETTA-PROPAGANDA - * PRO ÉS KONTRA (jQ PUBLIC SERVICE ^ ELECTRIC AND GAS COMPANY

Next

/
Thumbnails
Contents