Szabad Sajtó, 1969. január-március (61. évfolyam, 1-13. szám)

1969-01-02 / 1. szám

Beolvadt lap: "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ára 20c Merged with 'PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing offices No. 1. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY 53 Thursday, January 2, 1989 AMERIKAI TENGERNAGY INTERVIUJA SZERINT SZOVJET TENGERALATTJÁRÓK A VESZÉLYESEK NÁPOLY, Olaszország. — Szovjet által épített egyipto­mi repülőgépek árnyékolják az amerikai 6-ik flotta hajóit a Földközi tengeren és kisé­rik őket — jelentette az Egye­sült Államok tengernagya. Horatio Rivero. Ugyancsak kijelentette az admirális azt is, hogy a Szovjetunió újból felvette a katonai együttmű­ködést Jugoszláviával. Az amerikai tengernagy, Ri­vero, a North Atlantic Treaty Organization (NATO) pa­rancsnoka O 1 a s zországban Görögországban és Törökor­szágban, és megállapításait egy intervju keretében tet­te. Különösebb aggályát fe­jezte ki szovjet tengeralattjá­rók fölött, melyek a Földkö­zi-tengeren tartózkodnak. Rivero tengernagy elmond ta, hogy az egyiptomi légi­erő TU-16 szovjet építésű re­pülőgépei felderítő repülése­ket végeztek az amerikai 6-ik hadiflotta hajói fölött és azon gyanújának adott kife­jezést, hogy a TU-16-ok piló­tái között az egyiptomiak mellett oroszok is akadnak. — A bombázóknak igen fi­nom és komplikált felszerelé­sük van, s nem hinném, hogy az egyiptomiak ki volnának LADY LISA horoszkóp és jel­lem-olvasó. Ez a hozzáértő nő mindent megmond ónról a ho­roszkóp-kép alapján, habár soha­sem látta önt azelőtt. Több nyel­ven beszél, magyarul is. Vizit órák naponta (vasárnap is) reg­gel 10-től este 8-ig. Bővebb in­formációért hívja 494-1955 szá­mot. Cime: 59 Lincoln Highway (Rt. 27 - a Terry Ave. és Parso nage Rd. közötti Edison, N. J. képezve arra, hogy kezeljék azokat — mondotta Rivero. Elmondotta továbbá a ten­gernagy, nincs bizonyíték rá, hogy a Szovjet önálló támasz­pontokat állított volna fel Egyiptomban, de igen ko­moly eset volna, ha megtet­ték volna. — Ez ugyanis fenyegetné utánpótlási vonalainkat és a szovjet hajók operációját még hatásosabbá tenné — mondotta a tengernagy. — Nekünk akkor a légi erőnk­kel kellene megvédeni és ki­sémi minden hajónkat és dél felől légierő fenyegetés léte­sülne Európa ellen, mely ed­dig délről nem állt fenn. Rivero tengernagy elmon­dotta, hogy a Szovjet nemré­gen rendkívül sebes felderítő őrjárati hajókat szállított Ju­goszláviának, pontosan azt a típust, mellyel az egyiptomi flotta az elmúlt évben elsül­lyesztette az izraeli robolót, az Elath-ot. Elmondotta azonkívül a tengernagy, hogy egy szov­jet tengeralattjárókat ellártó hajó november 25-e óta a leg­nagyobb jugoszláv kikötőben Split-ben (Spalato)-ban tar­tózkodik. Ez az első ilyen lá­togatás, mióta Csehszlovákia megszállása miatt, Jugoszlá­via és a Szovjet között elhi­­degült a viszony, mivel Jugo­szlávia maga is megszállástól tartott. Rivero hosszasan tárgyalta a szovjet flotta felépítést a Földközi-tengeren az elmúlt két évben és kijelentette, hogy effölött nem lehet elte­kinteni vagy a dolog jelentő­ségét kisebbíteni. — Azonban — mondotta — ami engem a legjobban ovóin­­tékedésekre int, azok a szovjet flotta felépítésben a Földközi tengeren a tenger­alattjárók, melyekről ameri­kai újságokban állandóan oly keveset írtak, holott sokszo­rosan veszélyesebbek, mint a Szovjet felszíni hajói. — Amig nem tudjuk pon­tosan, hogy ezek a szovjet tengeralattjárók hol tartóz­kodnak, minden hajónkat kí­sértetnünk kell más hajókkal, vagy repülőgép ekkel — mondta a tengernagy. nem-polgarok JELENTKEZÉSE WASHINGTON — A Be vándorlási Hivatal felhívja í lakosság figyelmét arra, hogv január hó folyamán minden ki, aki nem amerikai állam polgár és január 1-én Ameri kában tartózkodik, köri káscimét és néhány más ada tot bejelenteni. A bejelentő kártyán történik, amelyel minden postahivatalban vágj a Bevándorlási Hivatalban le hét kapni. A bejelentési köte lezettség alól csak keveser (diplomaták, stb.) vannal mentesítve; ám jelentkező tartozik minden nem-állam polgár, akár állandó ameri ka lakos, akár vendég. A bejele1 tés elmulasztása sulj'os követ kezményekke] járhat. RÖVIDESEN DÖNTENI FOGNAK A 10 SZÁZALÉKOS PÓTADÓ FELŐL NEW YORK — A január 20-án beiktatásra kerülő uj kormány politikai köreiben szó esett arról, hogy Nixon, a megválasztott elnöknek minden valószínűség szerint vissza kell térnie egy kam­pány ígéretéhez, hogy kikü­szöbölje, vagy legalább is drasztikusan csökkentse a 10 százalékos adót, melyet a Johnson kormány pótlólago­san hozzátett a jövedelmi adóhoz. Nixon megválasztott elnök kinevezett kereskedelmi mi­nisztere,Maurice H. Stans ki­jelentette, hogy reméli, 1069 julius 1-én, — amikor ez a pótadó ejár — 10 százalék­ról 5 százalékra csökkenthe­ti. Ebben a pillanatban azon­ban sem ö, sem más nem tud­hatja biztosan, hogy ez meg­tehető lesz-e, a pénzügyi hely­zet következtében, melyet a Johnson adminisztráció hát­rahagy. Johnson elnök úgy remél­te, hogy ez a 10 százalékos pótadó “le fogja hűteni” a közgazdaságot, azonban nem tette. Az infláció sokkal rosz­­szabbnak látszik most, az 1968-as év végén, mint júni­usban volt, amikor az adót be­vezették. És mire júliusra a pótadó érvénye megszűnik, az infláció még rosszabb lehet. Egy másik ok, amiért Ni­xon megválasztott elnök adó­szakértői kedvezően tekinte­nek a pótadóra, hogy az álta­la előidézett jövedelem be­­nyomáatkeltő volt. És lehet, hogy a január 20-án hivata­lába lépő elnöknek erre a jö­vedelemre szüksége lesz, hogy egy másik Ígéretét teljesítse, hogy ugyanis a szövetségi költségvetést az egyensúly­hoz olyan közel tartsa, ahogy csak lehet. EMLÉKSZEL, ARISTOTELES? NEW YORK — Az egyik elegáns étteremben Nixor társaságában vacsorázott John N. Mitchell. Később be­ment egy másik szobába, és ott bemutatta Mitchellt Aris­toteles Onassisnak: “Mr. Mit chell, az én uj igazságügymi niszterem.” Amire Onassis Nixonhoz fordulva, igy szólt: “Ez vicc akar lenni?” Ez nem akart vicc lenni, e: vicc volt, mégpedig jólsike­rült vicc. Ugyanis 12 évvel ez előtt Onassis éppen ennél az asztalnál ült, amikor jött U. S. Marshall és Brownell ak­kori igazságügj'miniszter megbízásából letartóztatta Onassist a nagy hajóvásárlá­si svindli miatt, amely egjrik fő forrása volt a görög hajó spekuláns sok milliós vagyo­nának. MUNKAALKALOM NŐKNEK S$S MEGSZEREZHETI MAGÁNAK Néhány óra naponta arra hasz­nálva, hogy barátságosan elbe­szélget, miközben megmutogaija az AVON gyártmányokat, jó jö­vedelmet jelenthet. Telefonáljon New Brunswickon 545-0990, Perth Amboy környé­kén Hl. 2-2482, Allentown- Beth­lehem környékén 432-0916 szám­­a ra. Lapunk minden előfizetőjének, hirdetőiének és pártfogójának áldásteljes BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK

Next

/
Thumbnails
Contents