Szabad Sajtó, 1969. január-március (61. évfolyam, 1-13. szám)

1969-01-02 / 1. szám

2. OLDAL SZABAD SAJTÓ Útközben Vietnamba, Bob Hope autogramot ad Yokosuka, Japán­ban. az amerikai tengerészeti kórházban. REKORDTÖRŐ ESZTENDŐ LONDON — Bolondos re­kordok éve ez a nyugvóhelye felé tántorgó jó-rossz eszten­dő. Rengeteg csodabogár a világ minden részében renge­teg rekorddal ajándékozta meg az év folyamán sokat szenvedett emberiséget. Eze­ket a rekordokat .virágos és dudvás csokorba kötötték a Guinness Book of Records cí­mű lexikon szerzői. íme, a me­zők virágai, a rétek dudvái: Zjane Azzar indiai fakir 160 percig feküdt egy desz­kán, amely hegyes szegekkel volt kiverve. Ez a mutatvány Sydney, ausztráliai város az­napi szenzációja volt. Mike Shannon 60 éves San Jósé, Calif.-i lakos 77 napig élve el volt temetve egy hat láb hosszú fakoporsóban. Peter Schell 36 éves mün­cheni lakos 168 óra hosszat állt, megdermedve, a zuhany alatt. Yrjo Pentikainen, Kupio finn város lakója, 253 percen és 28 másodpercen át szájá­ban tartotta a pipát, amelyet ■így gyufával gyújtott meg ? amely mindvégig füstölgőit. Harvey R. Mattison és Ro­ger Dearnaley, az angliai Sal­ford egyetem, 22, illetőleg 19 éves diákja, egyesült erővel 24 óra hosszat toltak maguk előtt egy gyerekkocsit s 94 mérföld 160 yard távolsági rekordot állítottak fel. A szapora beszéd világre­kordját jegyezték fel Roch­­iale angliai városban, ahol Dr. Charles Hunter percen­­kint 416 szót köpött ki. Ezek az 1938 év legbámu­­j !atosabb rekordjai, nem min­den idők rekordjai. A múlt és régmúlt idők évkönyveiben még sok más rekordot örökí­tettek meg. Például: A kézfo-Thursday, January 2, 19 LEOPÁRDOK FELFALTÁK A NÉMET TÖMEGGYILKOST KüPENHÁGA — A viláf sohasem fogja megtudni hogy ki volt az a magasrangu német tiszt, akiről a követ­kező história szól. Birgitte Valvanne, az 1961-ben Ko­­penhágában meghalt finn nagykövet özvegye utleirásá ban elöljáróban ezt irta: “Be­csületszavamat adtam neki hogy a nevét sohasem fogom elárulni.” Itt a történet: A világot járt hölgy a Hi­malája tövében egy buddhis­ta kolostorban találkozott egy német SS tiszttel, akiről tud ta, hogy ezreket lemészárolta tott koncentrációs táborok­ban. A tisztet rossz lelkiisme rete késztette arra, hogy ha­zájától messze kolostorban remeteéletet éljen. Elmondta a dán högynek, hogy végső célja az, hogy ott végezze bt az életét, távol mindentől, ami történt, és mindenkitől, aki őt ismeri. Addig fog baran golni a fiimalája hegyvidék kén, mig utoléri a halál. Bir- J gitté asszony úgy vélte, hoo ha nincsen más életcélja, min j a zidőelőtti halál, azt köny nyebben érheti el. Öltözzör kutyabőrbe és menjen ki r hegyek közé. A leopárdok ku­tyának fogják tartani, meg­támadják és felfalják. A né­met ezt a tanácsot észszerű nek találta, lenyúzott egy kó­bor kutyát, magára öltötte < kutya bundáját és — másna j reggel a kolostor közeléber megtalálták a kutyabőrt és < felfalt német csontjait. — Megkülönböztetésül a B típus ellen, amely hatévenkint üti fel a fejét. Mi okozza az eltéréseket A és B közt? — Nem tudjuk. Van általános szabály arra. hogy miként lehet fertőzés el­len védekeznie? — Van. Éspedig: tartózkod­junk megerőltetéstől és ke­rüljünk, amennyire lehet, olyan helyeket, ahol sok em­ber van együtt. És ha a baj megtörténik, mit kell tenni? — Ágyba feküdni, pihenni, sok folyadékot inni, aszpirint vagy fájdalomcsillapítót szed­ni. Ez a gyógymód? — Nem. Az influenza nem gyógyítható, csak át kell esni rajta. Meddig kell várni az átesés­re? ÁTUTAZÓ VENDÉG A HONG KONG FLU WASHINGTON — Ameri­­ka és a nagyvilág sok részé ben évvégi és évkezdeti turis­ta mezében vándorol az A2- Hong Kong-68 influenza ví­rusa és mert kéretlen, tolako dó, sértő, mindenütt azt kér­dik: meddig marad még? Er­re a kérdésre Hong Kong egészségügyi hivatala röviden és biztatóan felel: Addig amig megelégeli a pusztítást amit végez. Amikor elege volt egyszerűen odébbáll. Hong Kongban ez történt. Megölt 32 embert és még körülbelül 10C ember halálának egyik okozó­ja volt, aztán elpárolgott, mini spiritusz. Amerikában még nem tartunk itt és kérdések s feleletek kergetik egymást Az utolsó kérdésre: meddig fog itt garázdálkodni a Kínai Influenza (Ez a valódi neve mert nem Hong Kongból, ha­nem Kina középső vidékéről kelt útra . . .) — ma még sen­­kisem tud felelni, sem Atlan­tában, a járványos betegsége­ket figyelő országos egészség ügyi állomáson, sem egyebütt az 50 államban. így 'hát mást kérdezünk, másra kapunk fe­leletet. Miben különbözik az az inf­luenza korábbi influenzáktól'. — A betegség semmiber sem különbözik; csak a virusa különböző. Ez az oka an­nak, hogy a korábbi flu eile « védő oltás a “Hong Kong”-al gás rekordját Theodore Roo­sevelt elnök állította fel 1907 újév napján, amikor a Fehér Házban tartott fogadás alkal­mával 8513 embert boldogí­tott kézfogásával. Sarah Ann Henley 24 éves lány 1885-ben az angliai Avon folyó Clifton hid járói, 250 láb mar óság­ból leugrott a vízbe. szemben hatástalan. Kiket veszélyeztet legna­gyobb mértékben? — Mindenki megkaphatja, egészséges és beteg, fiatal é; öreg, és ha az egészségügy' hatóságok figyelmeztetik az öregebbeket és a vérkeringés:' és lélegzési rendellenességek ben szenvedőket, hogy oltas­­sáik be magukat, annak oka az, hogy ezeknél nagyobb s súlyos, sőt végzetes megbete­gedés veszélye. A védőoltás biztos védelmet nyújt? — Csak 70 százalékig biz­tos védelmet. Miért jelzik A betűvel ezi az idei influenzát? — Az eddigi tapasztalat szerint ez az influenza, amely, melleseg megjegyezve, az eny­he fajtából való, pár nap alatt elmúlik. Hogyan jelentkezik? — Hirtelen fellépő lázzal, ezt kisérik a hülés szimpto­­mái, fejfájás, iszomfájás, to­rokfájás, köhögés. És gycmorémelygés ? — Nem, ez téves nézet, ha gyomorémelygés lép fel, an­nak más az oka. Mikorra várható az epidé­mia vége? — Az országos előrejelzés azt mutatja, hogy januárban fogja tetőfokát elérni. Egyes városban rövidebb lesz a jár­vány, mint az országban álta­lában. Az országos átlag kö­rülbelül három hónap lesz. Tüntetés Vatikán városban a Szent Péter téren, miközben a pápa áldást osztott a tömegre. Elrabolták a 20 éves Barbara Jane Mackle-t egy motelből At­lanta. Ga.-ban. (alsó). Vele levő anyját megkötözték (felső). Aty­ja többszörös milliomos ingatlan­­forgalmi fejlesztő. Néhány napja megtalálták bántatlanul a lányt.

Next

/
Thumbnails
Contents