Szabad Sajtó, 1968. október-december (60. évfolyam, 40-52. szám)

1968-10-03 / 40. szám

Beolvadt laps "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR UJSAG Single Copy 20c Ára 20c Merged with ■PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing offices No. 40. SZAM VOL. 60. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY Thursday October 3, 1968 A FEHÉR HÁZ: FIRST LADYK OTTHONA ÉS HEM EGYSZER - LIDÉRCNYOMÁSA Bármi is lesz a novemberi elnökválasztás e r e d m énye, annyi bizonyos és kétségte­len: Johnson elnök határide­je 1969 január 20-án lejár és Lyndon Johnsonnak és csa­ládjának ki kell költő-nie a Fehér Házból. A Fehér Házban az élet kétségkívül érdekes, minde­nekelőtt azért, mert a világ legnagyobb hatalommal ren­delkező közéleti személyiségé­nek és családjának életéről van szó. A közelmúltban ar­ról értesültünk, hogy John­son elnök idősebbik leánya, Lynda Bird Johnson Robb, 1969-ben könyvet fog Írni ar­ról: milyen a Fehér Házban az elnöki család élete? A Fehér Házról merőben ellentétes módon vélekedtek az elnök-feleségek. Volt kö­zöttük olyan, aki szerette az életet a Fehér Házban, akadt azonban olyan First Lady is, akinek a számára lidérnyo­­mást jelentettek az ott töl­tött esztendők és olyan is akadt, aki egyenesen a “Bor­zalmaik Házának” nevezte a Fehér Házat. A jelenlegi First Lady, Lady Bird Johnson, azonban nem igy vélekedik. Mrs. John­son nemrégiben a következő­ket mondotta az újságírók­nak: — Tudom, hogy sok First Lady valóságos börtönnek érezte a Fehér Házat. Én ma­gam, természetesen, sohasem használnám ezt a kifejezést. Johnson elnök és én, öröm­­teljes és kellemes éveket töl­töttünk a Fehér Házban. Mindkét lányunkat férj­hez adtuk, lányaink szinte a Fehér Házban nőttek fel, ott váltak felnőttekké. Családi életünk harmonikus és bol­dog volt a Fehér Házban. Ezek az emlékek sohasem fognak elhalványulni ben­nünk. TELJES VAGY RÉSZIDŐRE. Háziasszonyokat és anyákat kere­sünk eladásra. Gyakorlat kezdet­ben nem szükséoes. Mi betanít­juk. Hívja 545-0990. — A Fehér Ház nem palota, hanem amerikai otthon. Ta­lán egy kicsit nagyobb, mint egy átlagos amerikai otthon és nagyszerű történelmi em­lékekkel teljes — de valójá­ban és alapjában véve, mégis — otthon. S ez alkalomból, talán nem érdektelen egy rövid pillan­tást vetnünk arra: miképpen vélekedtek a First Ladyk a Fehér Ház felől? A Fehér Ház első két lakó­ja John Adams, elnök és fe­lesége volt, Adams elnöki ha­táridejének végefelé. íme, Abigail Adams véleménye a Fehér Házról: — Az elnök otthonát, a Fe­hér Házat, olyan módon és azzal a céllal építették, hogy a külvilág megbámulja. Ezál­tal a Fehér Ház lakóit az em­berek egyrésze mindig ne­vetségesnek fogja tartani, egy része pedig — sajnálatra­­méltónak. A Fehér Házban 30 tagju a személyzet, nincs azonban egyetlen csengő, vagy jelzőkészülék sem, mely­nek segítségével magunkhoz lehetne hivatni a személyzet bármelyik tagját. Az ajtók nem záródnak kifogástalanul — a kimosott fehérneműt a Keleti Teremben kell szárí­tás végett felaggatni, az egész épületben ugyanis eddig, ösz­­szesen csak hat szoba készült el. Mrs. J. Randolph, aki Jef­ferson elnök idején volt a Fe­hér Ház “úrnője” és házi­asszonya, igy foglalta össze véleményét: — Boldog leszek, amikor kiköltözhetem a Fehér Ház­ból és megszabadulok az egészségtelen éghajlattól és az állandó sürgés-forgástól. Martha Tallerton, aki édes­adj ának, Andrew Johnson­nak, idején volt a Fehér Ház háziasszonya, ez volt a véle­ménye: — A Fehér Ház sürgős ja­vításokra szorul. A bútorok rozogák, a szőnyegek rongyo­sak és a kongresszus alig ad annyi pénzt, hogy a háztar­tást vezethessük. Julia Grant szavai a Fehér Házról a következők voltak: — Végre, hajlandó volt a kongresszus annyi pénzt ki­utalni, hogy újra festethes­sük és átalakíthassuk a Fehér Házat! Az épület minden egyes szobáját teljesen rend­be hozzuk és bevezettetjük a fűtést. Ezzel szemben, Lucretia Garfield, igy vélekedett: — A Fehér Ház szobái túl­ságosan díszesek és butorok-LONDON, Anglia — Egy nagy tekintéllyel biró angol tengerészeti közlöny azt irta, hogy könnyen leszámolásra kerülhet a sor a Szovjetunió és Vörös Kina között, Délke­let Ázsia fölött, ha az Egye­sült Államok valaha is kivo­nul erről a területről. A “Jan’s Fighting Ships”, mely értesüléseit úgy hivata­los, mint nemhivatalos forrá­sokból nyeri, kihangsúlyozta, hogy Amerika szövetségesei nyilvánvalóan nem értik meg, hogy milyen fontos szolgála­tokat tesz Amerika a világ­nak hogy haditengerészete, marine egységei, más csapa­tai és partraszálló erői ott vannak Vietnamban és Viet­nam körül. — Ez elriasztó s idegölő há­ború és az Egyesült Államok­nak vajmi kevés anyagi tá­mogatást nyújtottak más szö­vetséges nemzetek — emelte ki a havi folyóirat. Majd igy folytatta: — Mindinkább növekszik a felfogás magasabbrangu amerikai tiszteknél, hogy az Egyesült Államok többé ne bonyolodják idegen országok­­oan szárazföldi konfliktusok ba s ha egyszer ez a háború véget ér. U. S. erők több; kai túlzsúfoltak. Utána fogok nézni a történelem könyvek­ben annak, hogy milyennek kellene lenniük az egyes ter­mőknek és a történelmi hű­séghez alkalmazkodva fogom azokat átrendezni. Bess Truman rövid és ve­lős kommentárja: — Szeretek-e Fehér Ház­ban élni? Na, éppen csak! Mamie Eisenhower: — A Fehér Házban élni olyan, mintha mindig vendég volna az ember egy összejö­vetelen. Jacquline Kennedy véle­ménye: — Amióta a Fehér Házban lakunk, állandóan az az érzé­sem, hogy a nemzet vagyoná­nak és tulajdonának egy ré­sze lettem. nem teszik be a lábukat Ázsi­ába. — Ha az Egyesült Államok kivonul, a Csendes Óceán partjai Szibériától Szumatrá­­ig nyitva lesznek a beszivár­gásra és megszállásra, a leg­nagyobb és leginkább érde­kelt hatalom, vagy hatalmak számára. A végső leszámolás pedig kommunista Kina és a Szovjetunió között következ­­hetik be. Október Hatodika New Yorkban NEW YORK — A New York Állami Amerikai Ma­gyar Szövetség a Szt. István rom. kath. és a Független Re­formátus egyházakkal úgy, mint az elmúlt években is, kö­zösen rendezi meg az ARADI 13 Vértanú Emlékestjét a Független Ref. Egyház Dísz­termében (229 E. 82) október 6-án, vasárnap d. u. 4-órakor. Az est ünnepi szónoka Dr. Varga László, a Szabad Ma­gyar Jogász Szövetség elnöke, a megnyitó beszédet Dr. Lau­­risin Lajos mondja. A műsort Bácskai Béla vezeti le. Az est művészi műsorában fellépnek: Mollynáriné Kovács Teri, a Magyar Nemzeti Színház volt tagja, Petri Marika, a new­­yorki Operettszinház prima­donnája, Kapin Aranka, a ma­gyarság kedvence, Cinkota Mihály szavaló-müvész, Nagy Lajos tenorista és Osztrovicz­­ky Tibor bariton énekes. Müsormegváltás: 1 dollár. A tiszta jövedelmet a rende­zőség az egyházaknak adomá­nyozza. I Jugoszláv politikus támadta a Szovjetet BELGRÁD — A jugoszláv kommunista párt egyik ma­­gasrangu vezetője éles sza­vakkal kárhoztatta a Szovjet aggresszióját Csehszlovákiá­ban és kijelentette, hogy fegy­veres m u n k á s-csoportokat alakítanak, melyek “meg fog­ják védeni az országot min­den aggresszor ellen.” Oarinko Gruic, a zágrábi városi kommunista párt főtit­kára kijelentette: — Való té­nyekből indulunk ki és min­den eshetőségre felkészülünk. Mindenkinek tudnia kell hogy egy Jugoszlávia elleni táma­dás, minden megalkuvás nél­kül nemzeti ellenállással fog találkozni és a harc kegyel­met nem ismerő lesz, amíg csak idegen katona fog állni az ország földjén. Balmoral, az angol királyi család nyári laka körül, ebben az öltö­zetben vezeti kocsiját, a 18 éves Anna főhercegnő, a királynő lá­nya. hálátlan SZEREPET VÁLLALT AMERIKA DÉLKELET ÁZSIÁBAN"

Next

/
Thumbnails
Contents