Szabad Sajtó, 1968. október-december (60. évfolyam, 40-52. szám)

1968-10-03 / 40. szám

“EZT A SZEREPET. CSAK ÍGY LESZ? riETHtíEN ELJÁTSZANI" MINEOLA, Long Island, N. Y. — John Peter Dórák 61 éves, Honesdale, Pa.-i lakos öt millió dollár kártérítésre per­li Nassau megyét, mert — így szól a keresete — 28 évig a kriminális elmebetegek in­tézeteiben őrizték, miután a bíróság gyújtogatásban bű­nösnek mondta ki. Igaz ugyan, hogy 1939-ben Free­port L. I.-ban felgyújtott két ibupgalót, amelyek korábban az anyjának tulajdonában voltak, bűnét be is vallotta, de azt a vallomást erőszakkal csikarták ki tőle a detektí­vek; azzal fenyegették meg hogy lecsukják a feleségét, aki akkor teherben volt. Harry Heller newyorki ügyvéd, aki az öt millió dol­láros pert megindította, jo­gi érvekkel támasztja alá a keresetet. A fő érv nem is az Függotlen Magyar Református Egyház 229 Easi 82nd Street New York 28, N. Y. TeL RE 4-8144 Lelkipásztor: Csordás Gábor, esperes A lelkészi hivatal mindet délelőtt 9—12 között nyitvs van. Istentiszteletet tartan» minden vasárnap d. e. 10:3< ftra kor ...............................-..................«............. \ Amikor leveleit, vagy más j | postai küldeményeit címe- j : zi, feltétlen Írja a helység- j | név után a postai | ZIP CODE SZÁMOT I Legtöbb 1 e 1 e f o nkönyv j j leghátulsó sárga oldalán j \ fel vannak sorolva az ille- j 5 tő körzet helységeinek pos- j s tai Zip-számai! Távolabbi: I Zip-számokért telefonáljon j I a postára. hogy a bünvallomást kicsi­karták a detektívek, hanem az, hogy amikor letartóztat­ták és amikor biróság előtt állt, nem állt mellette védő­ügyvéd. És mint ma már mindenki tudja, a Legfelsőbb Biróság néhány évvel ez­előtt hozott elvi döntése sze­rint a szövetségi és az állami alkotmány semmisnek mond­ta ki az olyan bünvallomást amely nem volt önkéntes. Ez döntő érv, és ez alapon csakugyan három hónappal ezelőtt a megyei biróság a 28 év előtti Ítéletet megsemmisí­tette. De a védő védence ne­vének teljes tisztázásán fá­radozik. azt követeli a megyei bíróságtól, hogy a bűnügy ak­táiból töröljék Dórák vallomá­sát. És az öt millió dolláros kereset mellett mégegy má­sik, egymillió dolláros pert tett folyamatba a Court of Claims-nél azért, mert vé­dencét jogtalanul zárták álla­mi elmebeteg-intézetekbe egyik intézetből a másikba hurcolták és mindenütt bán­talmazták. A megyei ügyésznek 30 na­pon belül nyilatkoznia kell hogy elismeri-e a kereset jo­gosultságát. Egyelőre csak annyit mond, hogy ennél na­gyobb kártérítési pert még sohasem indítottak Nassau megye ellen. HÁROMSZOROS OLIMPIAI ELSŐSÉG MEXICO CITY — A 19-ik Olimpiász játékai' a “legma­gasabbak és legnagyobbak” lesznek Mexico Cityben, ok­tóber 12-e és 28-a között. Leg­magasabbak, mivel a mexicoi főváros 7347 láb magasan fekszik a tenger színe fölött, ami több mint 2000 méternek felel meg és a legnagyobb, mivel rajta több mint 7000 atléta vesz részt 119 ország­S2ABA.D 8A TTÖ Thursday October 3. 1968 Start to drizzle? Laundry plans fizzle? BUY A DRYER! I I 1 Nem unja meg, hogy minden mosáskor az idő szeszélyének az áldozata? Minden azt mondja: 'go,' mig az első esőcsepp nem mondja, hogy 'stop'? Gombnyomással győztes lehet . . . Egy automatikus száritó saját otthonában ' 45 perc alatt habkönnyűre szárítja fehérneműjét. Fedezze fel tehát milyen az, ha a nagymosás játszva intéződik el ahelyett, hogy az időjárás szeszé- ' lyére bízza magát. Vásároljon egy száritót. PERMANENT PRESS RE A LEGJOBB PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY ■j ból, 19 küiömböző olimpiai játékban. A mexicoi olimpiai vendég­látó ország, három elsőséget is foglal magában. Elsősorban tartják az olimpiászt egy spa­nyolul beszélő országban, má­sodszor, hogy először tartják Latin Amerikában és harmad­szor, hogy az olimpiász meg­kezdésekor először fogja az olimpiai lángot a főstádium­ba vinni egy nő, aki nem más, mint egy fiatal futóbajnoknő, aki résztvesz a játékokon: Enriqueta Bisilio. . Újabb köny»bajsza Vörös Kínában HONG KONG.' — Az ide­érkezett jelentések szerint kommunista Kinában újabb hadjáratot indítottak a világ­­irodalom számos jelenésének munkái ellen. A vörös kínai cenzorok ez alkalommal a következő irók müveit tették fekete listára, melyeket tilos árusítani és olvasni: Dante, Shakespeare, Shaw, Dickens, Charlotte Bronte, Mark Tvéáiri, Steinbeck, Jack London, Pushkin, Gorlky, Dos­toievsky és Tolstoy. 2. OLDAL BEVALLOTTA BŰNÉT, MÉGIS ÁRTATLANNAK VALLJA MAGÁT gényének megfilmesitésében. Az ötrészes sorozatban egy utcalányt játszik, “Nanát”, aki mint szabadgondolkodá­­su művésznő az által csinált karriert, hogy a 19-ik század­beli párisi előkelő társaság férfijainak ágyain tombolja magát keresztül. A filmszinésznő, aki eddig csak mellékszerepeket ját­szott kijelentette: — A szerep fantasztikus és lehetetlen nem meztelenül játszani, mert külömben nem felelne meg a valóságnak. LONDON, Anglia — A 25 éves Katharine Shoíield, ed­dig alig ismert filmszinésznő újdonságot nyújtott a televí­zión, a BBC 2 programján a közönségnek: Mint első ját­­sza szerepét, a színes televí­zión, kizárólag egy átlátszó fátyolba burkolva. Katherine egy Cambridge-i profeseszor leánya és egy cambridge-i egyetemi előadó felesége és a BBC a címsze­rep eljátszására kérte fel, ÍEmile Zola “Nana” cimü re-2tí-as

Next

/
Thumbnails
Contents