Szabad Sajtó, 1968. július-szeptember (60. évfolyam, 27-39. szám)

1968-07-04 / 27. szám

Beolvadt lap: "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ára 20c Merged with 'PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Claes postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing offices No. 27. SZAM VOL. 60. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY 53 Thursday, July 4, 1968 Béky Zoltán püspök a Református Egyesület uj elnöke Szenlmiklóssy Pált és Eszenyi Lászlót szin'.én újraválasztották. Nt. György Árpád volt jerseyi lelkészt választották meg központi titkárnak. — Négy napig tartott a konvenció Az Amerikai Magyar Re­formátus Egyesület 28-ik ren­des közgyűlés junius 24-28 napjaiban folyt le Ligonier, Pa.-ban, ahol az egyesületnek Bethlen Otthona, öreg- és gyermekgondozó háza van. A konvenció a Holiday Inn-ben, volt s annak összesen 66 alko­tó tagja volt. Az első nap délelőttjén, hét­főn a hegy tetején álló öreg templomban megnyitó isten­tisztelet tartottak, amelyen Főt. Béky Zoltán elnök és Főt. Szabó István clevelandi lelkész hirdették az Igét, ma­gyarul és angolul. Délután 2 órakor nyitotta meg a konvenciót Béky püs­pök. A konvencióra meghív­ták a többi magyar testvéri egyesületek vezetőit is. A William Penn Fraternális Egyesület részéről annak el­nöke, Charles Elemér, vala­mint Stelkovits Albert titkár, Somogyi Gyula pénztáros és Szabó János ellenőr, továbbá Balta János, Antal Gábor, He­gedűs Mihály és Kohut Béla igazgatók és Gay Banes vet­tek részt. Charles Elemér mélyenszántó beszédben üd­vözölte a konvenciót, rátérve arra, hogy az ő konvenciójuk múlt ősszel tárgyalt a magyar egyesületek egyesítésének le­hetőségéről és határozatba is hozta, hogy utasítja a vezető­séget a kezdeményezésre. Az amerikai magyar sajtó részéről Gombos Zoltán, a na­pilapok főszerkesztője Cleve­landiról, valamint Diénes László, New Jersey-i hetilap­­szerkesztő, az Amerikai Ma­gyar Népszava napilap kép­viseletében volt jelen a kon­vención. Meghívtak még a hetilapcik képviseletében is egy magyarr lapszerkesztőt, ezúttal Dr. Hoványi Gyulát Chicagóból, aki szintén jelen volt. A közgyűlés bizottságokra MEGOSZTANÁM lakásomat idősebb asszonnyal. Mrs. Maria Szakai!, 300 Hamilton Garden, Apt. G-3, New Brunswick, N. J. oszolva csaknem két napig dolgozott a vizsgálatokon és javaslatokon, amelyeket csü­törtökön reggel terjesztettek a plenum elé. Az Alapszabá­lyokban több változtatás tör­tént. A központi tisztviselők fizetését évi $15,000-re emel­jék fel, évi $900 lesz az igaz­gatóság tagjainak a javadal­mazása és a szervezők száza­lék-jövedelmét is emelni fog­ják. Az uj kp. titkár 1968 szep­tember 1-én foglalja el hiva­talát. Az egyesület általában szép eredményt ért el az el­múlt 4 év alatt, habár uj ta­gok szerzésében az utóbbi vekben valami hanyatlás mutatkozott ennél az egye­sületnél is, mint minden más raternális biztositónál. A solvency 110%-nál magasabb, tehát a megkívánt “jó állapot­­iái” jobban áll az egyesület. A konvenció táviratilag üd­vözölte Johnson elnököt, meg­köszönve az Elnöknek Béky püspökhöz küldött üdvözlő­­. áviratát, valamint egy má­sik táviratot Schaeffer penn­sylvaniai kormányzóhoz kül­dött a konvenció. Kiáltványt intézett a közgyűlés az ame­rikai magyarsághoz is, vala­mint a világ minden magyar­jához. Megkoszorúzták a Li­­genier-i Hősök Emlékművét. Számos újítást vezet be az Egyesület, mint Ifjúsági Tá­rónak felállítása, tanulmányi jályadijak, stb. Az eddig Ár­uháznak ismert szép épülé­st a község szivében Ameri­kai Magyar Múzeummá és Könyvtárrá fogják átalakíta­ni; az árvákról és gyermekek­­'ől a jövőben máskép és más­ról gondoskodik majd az egyesület. Csütörtökön este megtar rótták a választásokat, me­­yeknek eredményeképen: Béky Zoltán püspököt má­­orszor választotta az egyesü­lt elnökévé a konvenció; Szentmiklóssy Pált hármad­kor választotta meg pénztá­­-osnak, Eszenyi László szám­vevőt pedig most ötödször vá­lasztották meg erre a tiszt­séggé. Az uj központi titkár vá­lasztás utján Nt. György Ár­pád chicagói, volt Elizabeth, N.J.-i lelkész lett, aki sztp­­tember 1-én foglalja el hiva­talát Washingtonban. Az Igazgatóság tagjai let­tek (azelőtt: Vezértestület): N.Y. kerület: Kurimai And­rás (helyettese Dr. Hámos Otto), N. J. kerület: Nt. Ber­­;alan Imre és Molnár József pótig a z g a t ó k: Szathmáry Bertalan és Szabó Zoltán; Penna kerület: William Szűcs és Nt. Nagy Lajos (pótigazga­tók: Bota Imre és Nagy Ká­roly). Ohioi kerület: Elmer Vargo és William Áros (pót­igazgatók) Sebestyén Alex és Molnár Edward. Michigan kerület: Nt. Tóth Tibor. (Pót­­igazgató: Kish Károly), Chi­cago kerület: Modori Károly, ipótigazgató: Lábas Imre). Négy tiszteletbeli igazga­tót választott a konvenció, sokévi érdemeik elismeréséül: Nt. Dr. Újlaki Ferencet (Flo­rida), Király Imrét (Washing­ton), Veszprémi Gézát és Judge Fiók Aladárt (Pitts­burgh). Csütörtökön este 11 óra táj­ban ért véget a konvenció, jól végzett munka eredmé­­nyeképen. Social Security nyugdíj csekkek hazájukba visszatért idegeneknek WASHINGTON — A So­cial Security törvény mult évi módosításának egy eddig kevéssé ismert rendelkezése úgy szól, hogy 1968 julius 1- től kezdve nem küldenek nyugdijesekkeket olyan nem­polgároknak, akik hazájukba visszatértek és nem teljesitik a következő két feltétel egyi­két: 1. Jöjjenek Amerikába minden 30-ik napon. 2. Ha hosszabb időre jönnek vissza Amerikába, legalább 30 na­pig itt kell tartózkodniok. Minthogy az ilyen nyugdíjjo­gosult idegeneknek átlagosan havi 100 dollár Social Securi­ty nyugdíj jár, ezek a feltéte­lek a legtöbb esetben teljesít­hetetlenek. Miért hozott a kongresszus ilyen, első tekintetre kímé­letlen törvényt? Azért, mert más országokban hasonló kí­méletlenséggel kezelik az on­nan elköltözött amerikaiakat. A törvény célja: nyomást gya­korolni azoknak az államok­nak kormányaira, hogy ame­rikaiaknak ugyanolyan ked­vezményeket biztositsanak. amilyeneket eddig az ő állam­polgáraik amerikai részről élveztek. Amerika kölcsönös­séget követel. Több mint 30 ország törvé­nyei úgy szólnak, hogy idege­nek (ebben a vonatkozásban amerikaiak), akik abban az országban éltek, dolgoztak és a nyugdíjalapba befizettek, hazájukba, Amerikába vissza­költözve nem kapják meg a nyugdijat. Az amerikai kon­zulok már ez év elején értesí­tették az illető kormányokat, hogy 1968 julius 1 után ál­lampolgáraik nem kapják meg a Social Security nyug­dijakat, ha ottani törvény az onnan elköltözött amerikai­aknak nem ad hasonló kedvez­ményt. Ennek az intéznek ed­dig csak kevés országban volt foganatja. Mexico, Hollandia, Portugália megfelelő egyez­ményt kötöttek Amerikával, igy ezekben az országokba to­vább is mennek Social Secu­rity csekkek. A korlátozások a világ minden részében élő körülbelül 10,000 nem-polgárt érintenek, akik Amerikában nyugdíjjogosultságot szerez­tek, eddig nyugdijaikat meg is kapták, de julius 1-től kezd­ve csak az esetben kaphatják, ha a fenti két feltétel egyi­kének megfelelnek, vagy ha hazájukban uj törvény ame­­rikainaknak kölcsönösséget biztosit. lopni nem szégyen WASHINGTON — Barbara Hancock 20 éves atlantai lány büszkén viseli annak az ősé­nek nevét, aki elsőnek irta alá a Függetlenségi Nyilatkoza­tot, és rokonságot tart a sark­kutató Byrd admirális csa­ládjával is. Büszke arra is, hogy a Warner-7 Arts filmvál­lalattól 43 dollár befektetés­sel öt évre szóló szerződést kapott, ami mindenki másnak szépreményü jövő filmsztár­nak, 15,000 dollárba kerül. Ugyanis, mondja Barbara, Hollywoodban ennyi pénz megy el, amíg egy szép lány átesik az utolsó szigorú pró­bán. Hogyan sikerült ez ne­ki 43 dollárral? “Hát úgy, mondja, hogy mezítláb csa­varogtam a newyorki Central Parkban, mögöttem a filmdi­rektor kézi kamerával . . .” És még mire büszke a kis csi­nos ? Arra, hogy a Fehér Ház­ban, ahol Johnsonékat szóra­koztató programon szerepelt, sikerült neki a kézitáskájá­ba dugni egy mokka-csészét. “Lopni szégyen? Én nem szé­­gyelem, hogy elloptam egy csészét, Gregory Peck, aki szintén szerepelt ott, egy nagy tálat csent el. Miért ne, fizetünk mi elég adót.” NEM VÁLTOZNAK WASHINGTON — A szö­vetségi kormány nemrégiben programot dolgozott ki a fia^­­talkoru bűnözők társadalom­ba történő visszatérítésére és a program vezetésével Eddie LeBaron, egykori ismert foot­­ba!l-sztárt bízta meg. Eddie a napokban — szokatlanul — két teljes órát késett hivata­lából. Magyarázat: fiatalkorú bűnözők leszerelték és ellop­ták autója két első kerekét. MUNKAALKALOM NŐKNEK UJ AJTÓKAT NYITHAT MEG saját életében is! Legyen ön is egy AVON LADY lakóhelye kö­zelében. Az Avon kozmetikai cikkek árusítása érdekes foglal­kozás szabad idejében. Megbeszé­lésért telefonáljon: Perth Amboy­­ban Hl. 2-2462. New Brunswick környékén 545-0390, Allentown- 1 3'íhiehem környékén 432-0916 ‘ icácaia.

Next

/
Thumbnails
Contents