Szabad Sajtó, 1968. július-szeptember (60. évfolyam, 27-39. szám)

1968-07-04 / 27. szám

2. OLDAL szabad sajtö Thursday. July 4, 1968 VÖRÖSKINA TANZÁNIÁBAN KÉPEZ KI AMERIKAI NEMET, FAII HÁBORÚRA AMERIKÁBAN RÓMA — Egy amerikai tu­­-dósitó jelentette az olasz fő­városból, megbízható forrá­sok alapján, hogy Vörös Kína a szocialista Tanzániát hasz­nálja fel kiképző helynek, hogy amerikai négereket elő­készítsen faji háborúra az Egyesült Államokban és afri­kai négereket Malawi, Rhodé­­zia és Délafrika guerilla meg­szállására. Ezt a kettős operációt Pe­lting megbízásából, Tanzania elnöke, Julius Nyerere és zan­­zibári minisztere közterüle­tek ügyében, Sheik Abdul Rahman Bábu hajtják végre. Ez a vállalkozás egyelőre alapos katonai kudarcot val­lott Dr. Hastings Banda-in, a kis tenger nélküli, Malawi állam, Amerikában kiképzett elnökén, aki eredetileg orvos és kinek országát, Malawit kommunista Kina ugródesz­kának szánta Rhodéziába. Dr. Banda emberei elfog­tak és bíróság elé állítottak nyolc kommunista guerillát, akiket Tanzániában pekingi katonatisztek képeztek ki, hogy megdömtsé'k Banda kor­mányát, mely elsőnek ismerte el Dálafrikát. Valamennylü­ket halálra Ítélték egy ma­­lawi-i politikai vezetővel együtt, aki vallomásában a legkisebb részleteket is el­mondta Vörös Kína kiképző módjairól. A Malawi és Rhodézia elle­ni guerilla kampányában Vö­rös Kína ugyanolyan angolul beszélő katonai -kiképzőket alkalmazott Tanzani ában, mint korábban hasonló titkos kiképző táborokban Gháná­ban, melynek elűzött kommu­nista elnöke, a pénzért min­denre kapható Kwame Nkru­­mah ezt jóváhagyta és támo­gatta. A Malawi-i guerillák az el­ső kézzelfogható bizonyítékai voltak a kommunista kínai törekvéseknek, hogy kiképez­zen amerikai négereket, akik majd Róbert Williams kiván­dorolt amerikai néger alatt fognak dolgozni. Williams megkezdte kínai megbízásból a szervezést Tan­zania fővárosában, Dar Es Salaam-ban ezév májusában, miután bizonyos időt töltött először Kubában, majd Vö­rös Kínában, 1961 óta. Williams, Tanzania wash­ingtoni követségén keresztül dolgozik — mondotta az Egye­sült Államok igazságügy mi­nisztériuma. Vörös Kina ezen uj prog­­ramj a behelyettesíti az előzőt, melynek támaszpontja ugyan­csak Tanzania volt és célja, hogy szétforgácsolja Afrikát tengerparttól ten gerpartig, titkos guerilla tevékenységeik egy övezetével, Kenyán, Ugandán, Ruandán és Kon­gón keresztül, nemkülönben felhasználva Peking Nyugat Afrika-i támaszpontját és híd­főjét, Kongo-Brazzaville-t. NEW YORK — Az Egye­sült Államok 600,000 indiánja együttes kampányra vállalko­zott, hogy megszerezze magá­nak az amerikai üzletembe­rek jóakaratát és támogatá­sát. Független Magyar Református Egyház 229 Easí 82nd Street New York 28, N. Y. TeL RE 4-8144 Lelkipásztor: Csordás Gábor, esperes A lelkészi hivatal minden lélelőtt 9—12 között nyitva van. Istentiszteletet tartunk minden vasárnap d. e. 10:30 Srakor Ezúttal nem nyilak és dár­dák a fegyvereik, mint előd­jeiknek vélt, hanem ha az ország ipari központjaikban megjelennek, jól összeállított gazdasági statisztikákkal ha­dakoznak. INDIÁNOK AZ AMERIKAI IPARI ERVENYESÜLES HADIÖSVÉNYÉN’ Meter meter on the wall... . . . az Ön órája mind között a legbecsületesebb. Ami azt jelenti, hogy Önnel szemben becsületes. És. hogy egész biztosak legyünk a dolgunkban, ez évben több mint 100,000 órát fogunk ellenőrizni. Tény az, hogy minden használatban levő órát—bele értve az Önét is—minden tiz évben kicserélünk. Ez p-rogramunk egyik része, hogy Önnek teljesen pontos gázórája legyen a házában, nehogy egy centtel is többet fizessen a felhasznált gázért. És ez csekélység ahhoz a kénye­lemhez képest, amiben a gázhasználat folytán részesül. PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY. 0 A GÁZ NAGY differenciát jelent Céljuk, hogy rábeszéljenek üzletembereket, építs enefc, vagy helyezzenek el ipari üzemeket a 400,000 indián ál­tal lakott rezervációkon, vagy izok közelében, miáltal mun­kahelyeket és emelkedett életviszonyokat nyújtanak az indiánoknak. Ezt az önálló indián kam­pányt a National Congress of American Indians folytatja, melynek főhadiszállása Wa­shingtonban van. Tizenöt in­dián rezerváció törzsi veze­tője, Alaszkából, Arizonából, New Mexicoból, Montanaból, South Dakotából, North Da­kotából, Mimnesotából, Utah­­ból találkozott üzletemberek­kel cocktali partikon és va­csorákon ezen a tavaszon Los Angelesben és New Yorkban, hogy elmondják, mit tudnak területeik nyújtani az ipar­nak és még több összejöve­telt terveznek. A 15 rezervációnak 185,000 lakosa van. A munkaerő 50,- 300 lelket tesz ki, közülük 51 százalék munkanélküli. Mit nyújthatnak ezek a rezervá­­ciók, melyeknek néhánya meglehetősen elhagyatott te­rületen van? Elegendő munkaerőt és az indiánoknak veleszületett kézügyességét. Továbbá a vá­rosokban szokásosnál alacso­nyabb munkabéreket, azon­kívül ígéretet, hogy a szövet­ségi kormány rendeléseiben, előnyben részesülnek. Az üzemek építésében s törzsek maguk munkaerőt szolgáltatnának és a finan­­cirozást az Economic Deve­lop ement Organization segít­ségével hajtanák végre. 119-6&

Next

/
Thumbnails
Contents