Szabad Sajtó, 1968. január-március (60. évfolyam, 4-13. szám)

1968-01-25 / 4. szám

2. OLDAL SZABAD SAJTÓ Thursday, Jan. 25, 1968 Mini-bér mozgalom Angliában Nona Gapindashvili sakkvilágbajnoknő (jobb) a stockholmi versenyen, ahol legyőzte Ake Wall svéd bajnokot, bevallja, hogy keze kissé fáradt, a hatalmas figurák emelgetésétől. AZ ORVOSOK BEISMERIK: A SZEXUÁLIS KÉRDÉSEKBEN TELJESEN - JÁRATLANOK Gyakran előfordul, hogy amikor valaki (akár férfi, akár nő) valamilyen szexuá­lis problémával találja magát szemben, tanácsért háziorvo­sához fordul. Az átlagember úgy véli, hogy egy orvos “hi­vatalból" iáratos és gyakor­lott a szexuális kérdésekben, A kérdés azonban az, hogy megfelel-e ez a valóságnak? Az újságírók a közelmúlt­ban megintervjuolták Dr. Ha­rold I. Lief professzort, aki a pennsylvaniai egyetem or­vosi fakultásának pszichiáter­professzora és egy értekez­let alkalmából New Yorkban tartózkodott. Lief professzor a követke­zőket válaszolta a feltett kér­désre:-— A szexuális viselkedés és magatartás szorosan össze­függ az élet pszichológiai és érzelmi problémával és eb­ben a tekintetben, maguk az amerikai orvosok is nyiltan beismerik, hogy járatlanok a szexuális kérdések területén. — Azok a fiatalok, akik az egyetemek orvosi fakultására beiratkoznak, ugyanazokkal a szexuális tévhitekkel kezdik meg tanulmányaikat, mini amilyen szexuális tévhitek­nek minden “általánosan és átlagosan müveit'’ amerikai polgár az áldozata. At S el kell ismernünk: az egyetemek orvosi fakultásain úgyszólván semmit sem tesz nek annak érdekében, hogy az orvostanhallgatót ezen a területen is kiképezzék. — Az orvosok megtanul­ják az anatómiát, ez azonban korántsem teszi képessé őket arra, hogy válaszoljanak olyan fiatal házasok problé­máira, akiknek szexuális éle­te nem felel meg saját előze­tes várakozásuknak és kiáb­rándítja őket. Az orvostan­hallgató megtanulja az egye­temen, hogy miképpen kell egy szülést levezetnie, ez azonban még nem teszi képes­sé őt arra, hogy megoldja egy olyan középkorú férfi problémáját, akit rémülettel tölt el szexuális képességei­nek fokozatos és állandó csök­kenése. — Én magam már hosszú idővel ezelőtt javasoltam, hogy az egyetemek orvosi fakultásain szexuális kikép­zésben is kell részesíteni az orvostanhallgatókat. — Azt hiszem, igyekezetem nem vallott teljes mértékben kudarcot: öt esztendővel ez­előtt csupán csak néhány egyetem orvosi fakultása ve­zetett be ilyen jellegű tanfo­lyamot az orvostanhallgatók részére, jelenleg viszont az ország 88 orvosképző iskolája közül 32 orvosképző iskolá­ban vezettek be ilyen jellegű tanfolyamokat az orvostan­hallgatók számára, vagy leg­alább is, ilyen jellegű tanfo­lyamot kezdenek a legköze­lebbi jövőben. Az ujságirók ugyancsak megintervjuolták New York­ban Dr. Isadora Rubin, pszi­chológust, a “Sexology” nevű folyóirat szerkesztőjét. Dr. Rubin ezeket mondotta: Vigasztaló és örvendetes körülmény, hogy újabban mind több iskolában veze­tik be a szexuális felvilágosí­tás tantárgyát és újabban mind több szülő érzi szüksé­gét annak, hogy ő maga is megismerkedjék ezzel a kér­déssel. — A probléma, az, hogy a pedagógusoknak teljes sza­badságot kell biztosítanunk ahhoz, hogy nyiltan, őszintén és kertelés nélkül, minden felmerült kérdésre válaszol­hassanak. Dr. Paul Gebhard, az in­­dianai egyetem keretében működő “Sex Research” inté­zet ügyvezető igazgatójának, válasza: —A nyilvános iskolákban az akadályozza a szexuális kérdések őszinte és nyilt megtárgyalását, hogy egyes, tájékozatlan és képmutató szülők olyan hevesen ellen­zik ezt, hogy elbátortalanít­ják és megfélemlítik a peda­gógusokat. Izraeli sebesültek TEL AVIV, Izrael — A Bei­­san Völgyben ismét tűzharc tört ki a jordaniak és az izra­eliek között: két izraeli kato­na megsebesült. Eartha nem sajnálja LOS ANGELES — Eartha Kitt, néger énekesnő, kijelen­tette az ujsgirók előtt: Nem sajnálja a közelmúltban tör­tént heves kitörését a Fehér Házban és ha alkalma lenne rá, Ugyanúgy cselekednék és ismét megtenné. Kosygin és Vietnam MOSZKVA Két ameri­kai újságíró a közelmúltban meginterv j u o 11 a Kosygin szovjet miniszterelnököt és Kosygin ezúttal első Ízben je­lentette ki határozottan: A Szovjetunió minden körülmé­nyek között arra fog igyekez­ni, hogy a “kellemetlen” viet­nami háborúnak mielőtt vége legyen. LONDON — Kezdetben volt a miniszoknya, hamaro­san megjelentek supermarket hirdetések mini-árakról és most Angliában mini-bér moz­galom indult meg. Ugv kezdődött a dolog, hogy egy angol importőr amerikai, üzleti útjáról visszatérve azt ajánlotta vállalata alkalma­zottainak, hogy fokozzák mun­kájuk termelékenységét, ke­vesebb béréit többet produ­káljanak. Konkrét javaslatot tett; mindenki dolgozzon na­ponta félórát ingyen. Igv az egésznapi produkció keveseb­be kerül és az angol áru a kül­földön versenyképesebb lesz. Az eszme tetszett a válla­latnál dolgozó öt gépirókisasz­­szonynak, ezek felajánlottak napi félóra ingyenes munkát. Amikor ennek hire ment Londonban és az egész ország­ban, gyári és üzleti vállala­tok százainak alkalmazottai követték a példát. Wilson munkáspárti minisz­terelnök kedvezően fogadta a mozgalmat, amely elősegíthe­ti Anglia külkereskedelmi de­ficitjének csökkenését, az ex­port növelése utján. Egyes unióvezérek kritizálják az in­gyen-munkát, azt hangoztat­ják, hogy a produktivitás nö­velésének módja más: az üze­mek modern berendezése, el­avult berendezések pótlása legujabbakkal. Mindenesetre, a közvélemény’tetszésével ta­lálkozik a mini-bér, amiben annak jelét látják, hogy az angolok hajlandók áldozatot hozni az ország pénzügyeinek rendezése érdekében. A mini-béreket már köve­tik sok üzletben mini-árak, ön­kéntes árleszállítások. Egyre több ipari és üzleti alkalma­zott önként lemondott fizeté­sének egy részéről. A UN és Vietnam körül NEW DELHI, India — A világ nagy vallásainak veze­tői úgy határoztak itteni ér­tekezletükön, hogy az Egye­sült Nemzetek Szervezetének kell megpróbálkoznia a viet­nami kérdés megoldásával. Az értekezleten katolikusok, protestánsok, zsidók, hinduk, mohamedánok és buddhisták vettek részt. HALLOTTA MÁR . . .? . . . hogy a newyorki 1835 december 16.-i nagy tűzvész­ben 600 épület rommáégett, a kár több mint 20 millió dollár volt — az akkori időben óriási kár. . . . hogy Amerikában da­razsak, méhek és más fullán­­kos rovarok több embert öl­nek meg, mint félelmetes vad­állatok, csöi'gőkigyók, stb. . . . hogy Amerika legré­gibb egyeteme a Harvard Uni­versity, 1636-ban alapították. . . . hogy az elnökön és az alelnökön kivid a nép minden képviselőjét közvetlen szava­zással választják meg. Fernando Belaunde Terry, perui elnök első számú testőre, Otto Alegre (bal) kiséri Madeleine Hartog Bellt, a jelenlegi Miss World-öt, limai látogatása alatt, mivel baloldali elemek azzal" fenyegetőztek, hogy elrabolják.

Next

/
Thumbnails
Contents