Szabad Sajtó, 1968. január-március (60. évfolyam, 4-13. szám)

1968-01-25 / 4. szám

Thursday, Jan. 25, 1968 SZABAD SAJTÓ 3. OLDAL Baranya megye, földrajza, története az Árpád-kori Magyarországban BUDAPEST — Öt, egyen­ként 900 oldalas kötetben je­lenteti meg az Akadémiai Ki­adó az Árpád-kori Magyaror­­ság történeti földrajzát. A mü első kötete nemrégiben látott napvilágot és lapjain megele­venedik az Árpád-kori Ma­gyarország ismeretlen, érde­kes világa. ízelítőül kövessük nyomon egy megyének, pál­cául Baranya vármegyének történetét. Baranya vármegye a Dráva folyó alsó völgyszakaszának vidékét foglalta magában, az Alma folyó vonalától a Drává­nak a Dunába való torkolatá­ig. Ez a római korban Alsó- Pannóniához tartozó kultur­­vidék a népvándorlás és az avar birodalom bukása után a keleti frank birodalom du­nántúli szláv hercegségének része lett. A honfoglaló ma­gyarok a római Sopianae he­lyén még az ó-kerosztény kor­ból maradt egyházi épülete­ket találtak, a megye nagyré­szén pedig pannonszláv lakos­ságot, — amiről a szláv erede­tű helynevek tanúskodnak. A honfoglaló magyarság meg­szállta a Zselíc és Dráva kö­zötti vidéket és a Dráva jobb­parti szegélyét. A megye megszállásának körülményei homályosak. Anonymus és a krónikák nem beszélnek róla. Újabb kutatá­sok szerint valószínű, hogy a Pécs város mellett levő Árpád­falu a honfoglaló vezér egyik állandóbb jellegű szálláshelye Ha New Jerseyben nem gyártják valószínű, hogy sehol sem gyártják. Tény, hogy az Egyesült Államokban osztályozott 118 iparcik közül 145 készül New Jerseyben. Elsöhelyen állunk vegyi anyagokban és gyógyáruban, harmadikon gumiban és plasztikban, ötödiken villamos gépekben, petróleumban és rokonszakmáiban, hatodikon élelmiszerekben, kőben, agyagban, üvegben, papírban készülékekben és rokonszakmában, és hetediken fémáru produkcióban, nyomdászatban és könyvkiadásban. Másszóval Amerika 86 legnagyobb iparvállalata működik New Jerseyben, azonkívül több mint 15.000 kisebb ipartelep. A KERT ÁLLAM A LEVESTŐL A PIÓIG MINDENT TERMEL Amit kihangsúlyozni akarunk az, horv New Jersey nagyon változatos. Vive la difference. Ipari vátozatosságunk széleskörű gazdasági alapot biztosit és egy jövőt, ami garantálja New Jersey maradandó erejét, állandóságát és fejlődését... és még többet. New Jersey iparát e'látja belföldi piacokkal és közelfekvő lehetőségével a nyersanyag beszerzésének. Természetesen a, változatosság jótékony hatása az üzleti orákon túlra is terjed. New Jersey épp oly vátozatos földrajzilag, lakohelyileg és szórakozást tekintve, mint iparilag. A Kert Állam története izgalmas és jól van ecsetelve, abban a színes könyvben, amit a Public Service az egész országban rendelkezésre bocsáit az üzleteknek. Ha egv ingyenes példányt óhajt ebből a NEW JERSEY— LAND OF AMAZING ADVANTAGES, cimü könyvecskéből, akkor Írjon e címre: Public Service Electric and Gas Company, Box NJ, 80 Park Place, Newark, New Jersey 07101. Public Service Electric and Gas Company @ volt. Baranya megye már a 10. század folyamán az Árpá­dok uralmi területéhez tarto­zott. A megye területén korai adatokból 13 régi vár, föld­vár emléke mutatható ki. A megye területének nagy­része királyi birtok volt és eb­ből jelentékeny hányad került királyi alapítású egyházak ke­zére. Különféle szolgáltatá­sokra kötelezett királyi népek közül ismeretes ebből a kor­ból: liszttel, illetve kenyérrel adózó udvarnokok, tárnokok, méhészek; madarászok; pecé­­rek; csőszök; ijjgyártók; ko­vácsok. Kevésbé ismeretes a társadalom középső, katonás­kodó rétege. A “miles” a kirá­lyi területen, mint kisbirtokos serviens, az egyházi birtokon mint egyházi jobbágy, a vár­birtokon pedig mint várjobb­ágy jelenik meg. A magánbir­tok dolgozó társadalmának zö­mét a szolga (servus) és a sza­bados (libertinus) réteg alkot­ta. A szolgák mellett halászo­kat és szántókat említenek meg a krónikák. A megye gazdasági életéről a zelső adatok a 13.-14. szá­zadból származnak. A Duna és Dráva vizjárta holtágak­kal tarkított síkságán kezdet­től fogva a halászat a lakos­ság egyik főfoglalkozása. A Dráván túli erdők vidékén fő­ként vadászattal (nyestezés­­sel) foglalkoztak. A lejtős sík­ságon istállós, mig a Dráva síkságán, a vizjárta rétségek szigetein félrideg álattartás cbvot. A leggyakoribb háziál­latok : az igavonó ökör, a te­hén, a ló és a disznó. A hegyek déli lejtőjén szőlőt és gyü­mölcsöt termesztettek. Vízi­malommal már 1181-ben ta­lálkozni Szeles határában: bá­nyát említenek a dokumentu­mok Sarlóson kőfejtőt Doboka és Jenő községek határában. A megye Árpád-kori terüle­tét 6,200 négyzetkilométerre tehetjük és több mint 500 fa­lujában körülbelül 60- 65,000 lélek lakott. A kereskedelem központjai a vásároshelyek voltak. A városokat és vásár­helyeket főútvonalak kötöt­ték össze. A megye főútvona­la Fehérvárról Baranyaváron át Nándorfehérvár felé ha­ladt. Az ut neve “hadut” volt. így festett Baranya várme­gye az Árpádkori Magyaror­szágon. Ike a bombázásokról WASHINGTON — A “Ci­tizens Committee for Peace for Freedom” nevű szervezet, amelynek egyik vezetője Ei­senhower, volt elnök, ugv véli: a bombázások nem ered­ményeznek vietnami győzel­met. A szervezet azonban nem jelöli meg a győzelem­hez vezető utat. Egymillió dollárt kér a fia életéért DETROIT Egy Mrs. Viola Temple nevű néger no egymillió dollár-kártéritésre perel négy városi rendőrt, három állami rendőrt, két nemzeti gárdistát és egy ma­gán-őrt. Mrs. Temple a bírósághoz benyújtott kártérítési kerese­tében előadta a következő­ket: Amikor annakidején, az el­múlt nyár folyamán, a det­roiti négerzendülés idején, í, helyi és az állami rendőrök valamint a nemzeti gárdisták razziát végeztek az Algiers motelben, az ő, Fred nevű 18 éves fiát, agyonlőtték a razzia alkalmával. Fred Templen kívül ez al­kalommal a razziát végzők még két másik fiatal négert is agyonlőttek. Mrs. Temple azt állítja kár­térítési keresetében, hogy 11 esztendős fia Fred, azért nemi kapott egyenlő és megfeleli védelmet a törvény emberei­től, mert néger volt. Amennyiben a bíróság helyt ad Mrs. Temple kere­setének, akkor is erősen kér­déses, hogy miképpen tudja az alperesektől behajtani a követelt egymillió dollárt. Spanyol turistaforgalom MADRID Spanyolország­ban 1967-ben 17,858,555 kül­földi turista látogatott, 3.1 százalékkal több, mint az 1966-os esztendőben. Christiane Lillio lett 1968-as Miss France, Grenobleben.

Next

/
Thumbnails
Contents