Szabad Sajtó, 1968. január-március (60. évfolyam, 4-13. szám)

1968-01-25 / 4. szám

Beolvadt lap: "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ára 20c Merged with 'PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing offices VOL. 60. ÉVFOLYAM No. 4. SZAM PASSAIC. NEW JERSEY 53 Thursday, Jan. 25, 1968 Zsigmondy Dénes hegedűművész hangversenye New Brunswickon WASHINGTONI LEVÉL írja; SPECTATOR Zsigmondy Dénes,a Német­országban élő legnagyobb ma­gyar hegedűművész, valamint Anneliese Nissen kiváló né­met zongoraművésznő és Rosemarie Noone csodálato­san széphangu szoprán-éne­kesnő hangversenyt adnak New Brunswickon, a Magyar Amerikai Atléta Klub dísz­termében 1968 február 11-én, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel. A hangverseny je­gyei már kaphatók elővétel­ben Somody Pálnál, a neveze­tes esemény előkészítő] énéi. 268 Seaman St. New Bruns­wick, tel.: 545-7464, vagy pe­dig a szokott helyeken. Hely­árak: 1-ső hely $3.50, 2-ik hely $2.50. Zsigmondy Dénes a buda­­^sti Liszt Ferenc Zeneaka­démián szerezte diplomáját. Koncert-turnéi során Európa, valamint az Egyesült Álla­mok, Dél-Amerika és a közel és távolkelet főbb városait látogatta meg, mindenütt óri­ási sikereket aratva. Korunk Miért !ut elnöknek Eugene I. McCarthy WASHINGTON — Miért pályázik J. McCarthy szená­tor elnöknek? Ezt a kérdést más elnökök esetében igen nehéz megállapítani, McCar­thy szenátor esetében azon­ban azt mondják jól értesült körökben, hogy a családja je­lentékeny szerepet játszott elhatározásában. A hírek szerint különöskép­pen a lanya, aki a Radcliffe­­egyetem hallgatónője, igyeke­zett rábeszélni édesantyját az eszmére, hogy vezetője le­gyen azoknak a demokraták­nak, akik ellenzik Johnson el­nök vietnami politikáját. MUNKAALKALOM NŐKNEK TÉLI BÁNATOK? Rosszkedvű napjai vannak? Könnyen tultehet ezeken, ha dollárokat keres, mint egy "AVON LADY". Otthonában történő megbeszélésért telefonál­jon: Perth Amboyban HI 2-2482, New Brunswickon: KI 5-1345, Al­lentown - Bethlehem környékén 432-0916 számra. egyik legnagyobb hegedűmű­vészének mondják Zsigmon­­dyt. A hangverseny keretében r csodálatosan szép hangú szop­rán-énekesnő, Mrs. Rosema­rie Noone operaáriákat és da­lokat énekel, Richard N Palmguist zongorakiséretével. Aki a zenét és dalt szere­ti, ezt a hangversenyt nem mulaszthatja el! IDEGENEK JELENTKEZESE A Bevándorlási Hivatal mégegyszer figyelmeztet mindenkit, aki nem amerikai állampolgár: lakáscímüket kötelesek bejelenteni, nem ké­sőbb, mint január 31-én, szer­dán, egy Address Report kár­tyán, amely minden postahi-, vatalban kapható. Ennek a je­lentkezési kötelezettségnek megszegése súlyos következ­ményekkel járhat, büntetést, sőt deportálást is vonhat ma­­gaután. Olvasóinkat kérjük, figyelmeztessék erre nem-pol­gár ismerőseiket, azok saját érdekében. A kártyát pontosan kitölt­ve a postahivatalban kell át­adni, posta utján nem szabad küldeni. Továbbra is mortgage WASHINGTON — Nincs ok attól tartani, hogy a mort­­gage-kölcsönök ki fognak szá­radni, mint 1966-ban — je­lentette ki Oliver H. Walker, washingtoni jelzálog-kölcsön bankái-. — A bankok és más köl­csönző yénzintézetek fizető­képessége kitűnő és nincse­nek túlterhelve — mondotta a bankár és nem látja az 1966- os idők megismétlődését, ha­csak valamilyen drasztikus változás nem történik. FÉRFI, VAGY Nő, vasalómun­kás, leljes időre, vakációval és ünnepnapokkal, kiszegődött fize­téssel, vagy órabérre kerestetik. Jelentkezni: Mr. Anthony's Dry Cleaners, 665 Hamiiion St., So­merset, N.J. Tel.: 545-6891. Republikánus berkekben ta­lálgatják: mi lesz, ha Nixon elnyeri a republikánus jelölt­séget és győz a novemberi vá­lasztáson? Érdekes kérdés, mert volt alelnökről van szó. 1833 óta nem volt példa ar­ra, hogy egy volt alelnök vá­lasztás utján jutott be a Fe­hér Házba. Nyolc alelnök az elnök halála után lett a Fehér Ház lakója. Ezek: John Tyler, 1841, Millard Fillmore, 1849, Andrew Johnson, 1865, Ches­ter Arthur, 1881, Theodore Roosevelt, 1901, Calvin Coo­­lidge, 1823, Harry Truman, 1945, Lyndon B. Johnson, 1963. Nem volt még példa arra, hogy egy alelnökből, miután alelnöki tisztségét elvesztet­te, később elnök lett volna Eddig csak négy elnök volt, akiket, az elhalt elnök termi­nusának lejártával, megvá­lasztottak elnöknek. Ezek: Roosevelt, Cooüdge, Truman, Johnson. Amerikában politikai ha­gyomány, hogy az elnököket másodszor is megválasztják. Századunkban csak kétszer fordult elő, hogy az elnököt másodszor nem választották meg. Második alkalommal ve­reséget szenvedetk: Herbert Hoover, 1932, és William Ho­ward Taft, 1912. Ha novemberben Johnsont megválasztják, ö lesz Frank­lin Roosevelt óta az első, aki több mint n yo!c évig ül a Fe­hér Házban (és az LBJ ranch­­ban . . .) sok erre is; Taft a második választáson megbukott, mert szakadás állt be a republiká­nus pártban. Most november­ben Johnson egy nem-egysége3 lemokrata párttal megy harc­ba újraválasztásáért. De — Truman pártja sem volt egy­séges, mégis győzött 1948- ban. * * * Sok évi tervezés után nem­sokára életbelép Amerikában» a telefon használatában, egy életbevágó ujitás: sürgős esetben — emergency — fel­hívjuk a 911 számot és nyom­ban jelentkezik egy hivatal, amely a lakosság biztonságán őrködik, legyen az a hivatal New Yorkban vagy Los An­gelesben vagy Houstonban, Egy telefonszám, amely itt is, ott is, sokhelyütt eléri azt, akit keresünk: ilyen még so­hasem volt. Valóságos csoda ez az ujitás. A csoda megmunkálás» már megkezdődött. Ebben az évben a 911 életbelép az or­szág nagyobb városaiban, ál­talánosabban kiterjesztik a következő években és végül a Bell System 100 millió tele­fonjáról lehetséges lesz segít­séget kérni ezen a mágikus számon: 911. Várható, hogy a Bell telefontársaságon kivül független telefontársaságok is csatlakozni fognak idővel a 911-hez. így fog az uj rend működ­ni: 911 hívására jelentkezni fog egy közeli rendőrségi, vagy egészségügyi hivatali állomás, amely emergency esetekben segítésre fel van készülve; ez az állomás nyom­ban megteszi a szükséges sür­gős intézkedéseket. A 911 szá­mot nyilvános pénzbedobásos telefonoktól is fel lehet hívni, mégpedig 10 cent bedobása nélkül. Kekkonen győzött HELSINKI, Finnország — Urho Kekkonen elnököt, har­madszor is, újabb hat eszten­dei időtartamra, Finnország elnökévé választották. HÁZIMUNKÁRA keresek asz­­szonyi heti 1 vagy másfél napra. Állandó munka. Livingston Ave„ New Brunswick, N.J. Telefonál­jon 828-1188 számra. Felfigyelnek a republikánu-Lapunkat uj köntösben, azonban a régi szív­vel és lelkesedéssel nyújtjuk át olvasóinknak. A modern időkkel járó változások a lapkiadást sem hagyták érintetlenül. Manapság olyan újságra van szükség mely nem csak tájékoztat, hanem az események hátteré­vel is megismerteti az olvasót, felvilágosit, ugyan­akkor tanít és szórakoztat is. A gyakorlati tapasz­talat azt mutatja, hogy a tabloid fői-májú újság ennek a feladatnak jobban megfelel. Olvasóink előtt bizonyára nem titok, hogy Amerikában a lapkiadás nem tartozik a legkifi­­zetőbb üzletágak közé. Különösen vonatkozik ez az idegennyelvü újságokra, amelyek a szakszer­vezetekbe tartozó munkásaiknak ugyanazt a munkabért fizetik, mint az angolnyelvü lapok — az angolnyelvü lapok jövedelme nélkül. Lapunk továbbra is független újság marad, párt, vallás és társadalmi különbség nélküli, ame­rikai szellemű és magyar érzelmű lap. Min­den közérdekű magyar eseményről kivonatosan beszámolunk, ismertetünk minden mozgalmat, ha­tározatot és programot. Nem leszünk azonban töb­bé sem fóruma, sem ugródeszkája egyéni akciók­nak; politikai célokat szolgáló sokszorosított cik­keket sem közlünk, felhívásoknak és kiáltványok­nak pedig csak olyan mértékben adunk helyet, amennyire ezek arányban állnak lapunk terje­delmével. Röviden összefoglalva, programunk a követke­ző: gazdaságosabb lap-keretben akarjuk tájékoz­tatni, felvilágosítani, tanítani és szórakoztatni ol­vasóinkat. Őszintén reméljük, hogy célkitűzéseinket tel­jesíteni tudjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents