Szabad Sajtó, 1967 (59. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-05 / 1. szám

Beolvadt lap: "PASSAIC *9 VIDÉKI HUNGARIAN IN LANGUAGE, AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c — Egyes szám ára 20c Morfod with "PASSAIC AND VICINITY” THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES FREE PRESS •ocond CIom postage paid at Paaaaic, N. J Hpr* Kfirt;finnt.- ottto VOL. 58. ÉVFOLYAM No. 1. SZÁM NEW J bixaiij i Thursday, January 5, 1967 Ml LESZ AZ UJ ÉVBEN? Januárban a Közel-Keleten meg fognak gyilkolni egy ál lamfőt. Márciusban szörnye orkán fog pusztítani Amerika középnyugati államaiban, tor­nádók egész falvakat le fog­nak nyírni. Májusban kinai csapatok betörnek Indiába Egész ny áron át Amerika min den részében sáska járás lesz. mérges kígyók lepik el a me­zőket. Decemberben dokkmun­kás sztrájk lesz New York ki­kötőjében, leáll minden nem­zetközi hajóforgalom. Ezeket és hasonló jósláso­kat lehet olvasni az Old Far­mers’ Almanac-ban és a John Baer és az Old Moore kalen­dáriumban. Ezek a próféciái olyan biztosan fognak bekö­vetkezni, mint Old Moore 1966-ra szólt jóslásai: Vezér­csere lesz a Kremlben, szakí­tás lesz Franciaország és a szovjet közt, nagyon súlyos járvány lesz Amerikában Ilyen jól jósolt tavalyra Old Moore . . . Régóta divat volt Ameriká­ban az Almanac kiadás. Szán évvel ezelőtt valóságos alma­­nae-virágzás volt, 500 naptár jelent meg. Ma egy tucat var belőlük. Elmúltak az időik, amikor az almanac olyan nél­külözhetetlen könyv volt a háztartásokban, mint a családi Biblia. Ami a fődolog az al­­manacokban, az időjárás-jós­lás, ma már- egészen feles-le­ges, amiótá a rádió, a televí ­zió, az újság napról napra be­jósolja a következő napok időjárását — hol megbízható­­an, hol tévesen, de minden­esetre tudományos időjárás­­szolgálat alapján. És mégis még mindig sokan vannak, akik a jövő tavaszi és nyári időjárást almanacokból olvas­sák ki, a terméskilátásokat is. A Farmers’ Almanac szer­kesztője tudja ennek az okát és magyarázatát: “Az almana­­cot nemcsak a falusi nép ol­vassa, hanem a városi lakos­ság is, mert az almanac a kö­telék a városi nép és az egész­séges farmer élet közt. Majd nem mindenki szerelmese a földnek, ha ez nem több, mint egy darabka föld az udvar­ban, ahol megterem a retek.” így van ez? így. Ha nem igy lenne, nem lenne igaz az, amit a Farmers-szerkesztő mond: hogy az 1967. évi kiadás, 2,750.000 példányából 80 szá­zalék a városokba megy. Az Old Farmers’ Almanac (nem tévesztendő össze a Far­mers’ Almanac-ka!) a legré­gibb amerikai kalendárium amely George Washington el­nöksége óta megszakítás nél kül a mai napig megjelent és megjelenik. Az 1972. évi első kiadást mintha ma nyomtat­ták volna: a fedél rajza és a hetük formája ugyanaz, Wa­shingtontól Johnsonig nen változott a könyvecske külse­je. Ebből 1,750,000 példányi nyomtatnak, félmillióval töb bet, mint tavaly. Nagyon élet erős ez a vén almanac! Nemcsak időjárás, napfel­kelte s nyugta, a Hold állása' vannak az almanacokban, ha­nem sok hasznos tudnivaló is. Például: “E-gy csipetnyi sót szórjunk a friss tejbe, igy to­vább marad friss.” Van ott történelem és filozófia is. Meg­tudjuk, hogy Amerikában az első pecan-fát George Wa­shington ültette el. Életfilo­zófia: “Igyekezzünk úgy élni hogy ha eljön értünk a Ka­szás, még a temetésrendező is sírjon bánatában.” Orvoslási recept: “A szemölcs eltünte­tésére ezt kell csinálni: Lopd el az anyád törlőrongyát és temesd el éjjel, a kísértetek órájában, a hátsó udvarban, azon az éjszakán, amikor hold­tölte van.” A farmer-almanacok 35—50 centbe kerülnek. Ebből nem ehet meggazdagodni, még a kiadás sem fizetődik ki; a fő bevétel a hirdetésekből szár­mazik. Az egyik almanac (Grier’s) két és fél millió pél hányban kel el s abban egy egészoldalas hirdetésnek 5025 dollár az ára. Kelet-Európa jól keres a nyugati turisták látogatásán BÉCS — Az Associated Press nevű amerikai hírügy­nökség itteni irodája jelen­tette a kzzelmultban: A keleteurópai kommunis­ta országok számára egyre jobb és egyre jövedelmezőbb üzletet jelent a nyugati tu­risták odautazása. Egy csehszlovák hivatalos jelentés közölte: az 1965-ös év­ben a nyugati turisták össze­sen 123.8 millió cseh-koronát költöttek az országban. Ez a hivatalos turista-átszámitási alapon is 7:5 millió amerikai dollárnak felei meg. Bulgária az 1966-os eszten­dőben turista-egyezményt kö­tött Amerikával, Japánnal, Spanyolországgal és Portugá­liával. Az 1966-os évben húsz százalékkal több külföldi tu­rista járt Bulgáriában, mint az ezt megelőző esztendőben. Különlegesen jó üzletnek bizonyult a nyugati turisták megnövekedett forgalma Ma­gyarország, Románia és Yugo­­szlávia számára. A NASA HL-10 számú vitorlázó repülőgépe első négyperces repülése után leszáll az Edwards Air Force Basen, Californiában. WASHINGTONI LEVÉL Mennyit ér a farmer felesége? PHILADELPHIA. —A Farm Journal feleletet keresett erre a kérdésre. A lap felkért sok farmer asszonyt, hogy egy­­ideig vezessenek könyvet na­pi munkájukról s annak érté­kéről, illetőleg áráról a ma ér­vényes átlagos munkabérek alapulvételével. A beérkezett válaszokból a következő kép alakult ki: GYAKORLAT nem szükséges ahhoz, hogy "Avon Lady" lehes­sen. Telefonáljon még ma a to­vábbi részletek irányában, ho­gyan kereshet extra dollárokat. Hiyja: New Brunswick kornyé­kén KI 5-1345, Perth Amboyban Hl 2-2462. Alleniown-Bethlehem környékén 432-0916 számot. A farmer asszonyok átlag heti 75 órát dolgoznak és a “munkabérük” átlag 153 dol­­llár 92 cent. A munka legna­gyobb részét a háztartásbab végzik az asszonyok, farm munkájuk átlag heti 8,4 óra, 1 dollár 60 cent órabér alapon $13,44-t ér. Minthogy a farmer asszony nem 'kap fizetést, ennyit ta­karít meg a farmer, a család­fő. Húsz év alatt ez 160,000 dollárt tesz ki. Mennyit ér tehát a farmer asszony? Heti 150 dollárt, 20 év alatt 160,000 dollárral gaz­dagítja a családot. A január 10-ig tartó szün­időben a kongresszus malmai szünet nélkül őrölnek. Mert kongresszusi bizottságok to­vább is működésben vannak és mert egy és más politikai vihar a jövő kongresszusi vi­harok előszele. Például a John­son elnök ellen a demokrata — saját pártja — köréből jött támadásoknak a kongresszus üléstermében lesz folytatásuk. A demokraták novemberi vá­lasztási vereségeikért Johnson belpolitikáját, főleg pénzgaz dálkodását, a szegénység elle­ni harc fogyatékosságait te szik felelőssé. A texasi LBj randiről, ahol Johnson karácsonyi munka­­vakációját töltötte, azt jelen tik vendégei, az újságírók hogy a gazda jó hangulatba)­­van, demokrata és republiká­nus támadások közepette. Ez érthető, mert Amerikában ré­gi politikai divat, hogy az ut közepén, a két november közt az elnököt felelőssé kell tenni olyan hibákért, amelyeket má­sok követnek el. * * # A képviselőház egyik bizott sága Patman texasi képvise­lő elnöklése alatt a kis év nagy alapítványok pénzügyei­vel foglalkozik. Van 575 ala­pítvány az országban s ezek adómentességet élveznek azon a címen, hogy nem profitra dolgoznak, hanem a köz érdé kében. Cifra dolgok derültei ki már eddig is egyes alapít­ványok közérdekű, népjóléti tanulmányi munkálkodásáról. Például az American Box Board Go. Foundation (Grand Rapids, Mich.) mult évi be­vétele 31,635 dollár volt, ki adásai 31,268 dollárt tettek ki, a köz javára fordított ösz­­szeg nullánál nem sokkal több volt. Az oregoni St. Genevieve Foundation egész bevételét az alapitó csalAljáinak jólléte emelésére fordították. A Government Affairs Fo­undation, (New York) az utób­bi négy évben Nelson Rocke­feller kormányzótól 310,469 dollárt kapott, ebből semmit-KIADÓ 4 szobás, modern eme­leti lakás, fűtéssel, melegvízzel 100 dollárért New Brunswickon. Érdeklődni este 6 óra után tel.: 846-1506. KIADÓ 5 szobás lakás, fűtés, világítás és melegvízzel, havi 100 dollárért. 44 Linwood Avenue, Franklin Park, N. J. írja: SPECTATOR sem fordított jótékony célok­ra, ellenben az állam koráb bi alkormányzója 160,000 dol­lár fizetést kapott az alap igaz­gatásáért. Az 527 alapítvány bevéte­lei 1961 és 1964 közt 4600 mii ; !ió dollárt tettek ki, de ennek az óriási összegnek a -felét for­dították közhasznú célokra Hová ment. tölűmipt két bil­lió dollár? Elsősorban igazga­tási költségekre, állapította meg Patman képviselő, másod­szor balkezes spekulációkra Például: az Alfred P. Sloan Foundation, New York, a vizs­gálat. alatt levő -években száz ezreket, 1962-ben több mint egymillió dollárt vesztett, meri az alapítvány 'értékpapírjai­val szerencsétlen spekuláció kát hajtottak végre a gazda gon honorált igazgatók. A Ford Foundation 6,7 millió dől lárt vesztett, amikor tönkre­ment egy, kanadai vállalat amelybe pénzt fektetett be az alapítvány. * * * A képviselőházban mozga 'om, indult -meg Adam Clayton Powell newyorki képviselő ki­­ebruda-lására. Mindenekelőtt tudni kell, hogy a képviselő­­hájnak joga van novemberbe)­­megválasztott képviselőt “be tiem fogadni”. Powell vegye; afférjei már régóta foglalkoz­tatják a közvéleményt, a bí­róságokat és más hatóságokat ezeket ismerteknek tekinthe­ti Spectator; ezért nézzün'l b-e a terembe, ahol egy kép-, viselőházi bizottság Powel pénzügyeit vizsgálja. Powell úgy él, mint a régi jó idők­ben a mesebeli királyfiak él­tek, tulajdonképpen potyázó: utazásainak, párisi és baha­mai mulatozásainak, ide-oda­­amoda repüléseinek költségét a k-ép-viselőhöz közoktatásügyi bizottságának költségvetésébe állította be, amely bizottság­nak ő az elnöke. Mondhatjuk egyszerűbben is: Powell csu­dajói él és a számlát más fi­zeti, én, te meg ő, a jámbor adófizetők. Egy Washingtoni Levélbe csak egy pár mazsola fér bele. itt vannak, tessék lenyelni, ha keserű iz az izük: Mrs. Emma T. Swann a Po­well kongresszusi irodájában fogadó hölgy volt. A Powell­­bizottság számlájára vett re­pülőjegyeket és háromszor re­pült Miamiba. — Bizottsági ügyben uta­zott Miamiba? — -kérdezte Hays képviselő, a vizsgáló bi lottsá-g elnöke. — Nem, én szórakozni men­tem oda. És bevásárolni. A vizsgáló bizottság tucat javai talált feljegyzéseket re­pülőjegyekről, melyeket a Po­­well-bizottság számlájára a bizottság tagjai vettek igény­be. Vagy: nem vettek igény­be. Hát kik repültek potyán? Én nem, mondta- az egyik, én ;em, mondta a másik, éh sem. mondta Mrs. Swann. Talán maga Powell képviselő ur re pült oly sokszor potyán Ri­­minibe, Biminibe, hogy Mia­miról ne is szóljunk? Powell ilyen kérdésekre nem felel agyáltalán, semmilyen kérdés­re nem felel, a vizsgáló bi­zottság előtt nem hajlandó megjelenni addig, amig a vizs­gálatot Flays képviselő nem terjeszti ki más kongresszusi cépviselők potya kéj utazásai­­a . . . Nem peanutsról van itt szó, hanem repü lőj gyekről amelyek a Poweli-bizottság­­nak (a jámbor adófizetőknek) 73,000 dollárjába kerültek. ' Csak m-égegy mazsola: Syl­via, Givens szakácsnő volt két hónapig Powell bahamai ház­tartásában. Heti 100 dollái /olt ,a fizetése. Powell fizette szakácsnőjét ? Nem, a bizott ág fizette a 100 dollárokat — Miss Sylvia Givens “bizottsá­gi titkárnőnek...” IDEGEN ÁLLAMPOLGÁROK JELENTKEZNI KÖTELESEK JANUÁR HO VÉGÉIG Minden amerikai lakosnak aki nem amerikai állampolgár kötelessége lakáscímét, akár /áltozott 1966 folyamán, akár nem, január végéig bejelen­teni a Bevándorlási és Honosí ­tási Hivatalnak. Kivételt csak külföldi diplomaták -és a: Egyesült Nemzetek szolgála­tában álló személyek képez rek. A bejelentés egy kártyái történik, amelyet minden pos­tahivatalban meg lehet kap ni, úgyszintén a Bevándorlás Hivatalban. A kártya neve- Address Report Card, Form -53. Ezt pontosan ki kell töl­­eni, aztán ugyanott, ahol kap­ták, személyesen kell átdani Vem szabad posta utján kül­lem. Aki betegség miatt vagy más okból nem viheti oda sze mélyesen, más valakit meg bizhat ezzel. Á lakhelyen kívül be kell ír­ni a következő adatokat: Hol és mikor lépett Amerika föld­iére.. Hol született, mely ál­lamnak polgára. Be kell Írni Alien Registration számát. Akik időleges beutazási en­gedély alapján tartózkodnak az országban, az Alien Regist­­•ation Number számára kije­­’ölt helyen,, ezt -Írják be: NONIMMIGRANT/ Aki pedig csak nemrég jött az országba és még nem kapott Alién Re­gistration kártyát, ezt'irjá be: NOT RECEIVED. Ha a kár­tyáját elvesztette, ezt Írja: LOST és azonnal kérjen uj kártyát a Bevándorlási Hiva­taltól. A bejelentés utolsó határ­napja január 31, kell. Aki bei jelentési kötelezettségét elmu lasztja, arra esetleg letartóz tatás és deportálás vár. A Bevándorlási Hivatal ké­­minden amerikai állampolgárt 's, akire ez a bejelentési köte­­ezettség természetesen nem vonatkozik: hivják fel nem­­polgár ismerőseik figyelmét írre a fontos törvényi kötele­zettségre. * * * További fontos tudnivalók: 14 -éven aluli gyermekek Address Report kártyáját szü­leik vagy gyámjaik töltik ki. Aki a múl év januárjában a :elentkez-ést valami okból el­mulasztotta, az elkövetett hi­bát ne tetézze ujjal, hanem most januárban teljesítse kö­telességét. Egy múlt mulasz­tást még elnéznek, de több mulasztás súlyos következmé­nyekkel járhat. Aki januárban külföldön tartózkodott, hazatérése után tíz napon belül köteles az Add­ress Report kártyát kitölteni és a Bevándorlási Hivatalnál benyújtani. Látogatóik, -diákok, üzléte-m berek, matrózok, akik csak ideiglenesen tartózkodnak az országban, jelentkezésre köte­­’esek, ha január elsején itt voltak. Minden nem-polgár jelent­kezni tartozik, még ha 50 vagy több év óta él Ameriká­ban. Akik zárt intézetben vannak Januárban, azok helyett a be­jelentést -a felügyeleti sze­mélyzet végzi el. Aki a januárvégi határidő után lakást változtat, uj cí­mét köteles tiz napon belül a Bevándorlási Hivatallal közöl­ni. Aki január 31 után külföld­­•ől tér vissza az országba, az csakis a Bevándorlási Hivatal­án jelentkezhet, mert a pos­tahivatalokban január 31 után Address Report kártyákat már nem lehet kapni. KARÁCSONYI VISSZVÁSÁR NEW YORK. - Nagy for­galom, semmi haszon, nagy­ban folyik a karácsonyi aján­déktárgyak visszavándorláss a polcokra — mondja mély -só­hajjal a B. nagyáruház ma­­nagere. Óriási a választók. Visszahoznak a vevők és e nem vevők százféle portékát újat és régi, használtat és nem-használtat, épet -és tö­röttet. Férfiak főleg nyak­kendőket hoznak vissza, nők fehérneműt. Sokan igyekeznek kihasznál­ni a kedvező alkalmat, amikor a legtöbb üzlet kicserélésre vagy az ár visszatérítésére el­fogad árut az árcédula és í számla nélkül is. Mert hogyan is lehetne árcédulát, számlát követelni attól az úrtól vagy hölgytől, aki azt mondja, hogy “ajándékba kaptam, természe­tesen a számla nélkül . . .” Ajándéktárgyhoz nem szok­tak árcédulát mellékelni . . . Árcédula nélkül hozott visz­­sza egy hölgy egy kopott szvettert, amely — Joan Craw­ford divatu — a 40-es -évek­ben már kiment a divatból. Egy elegáns ur három egyen­­o, piros-sárga nyakkendőt ho­zott vissza. -Ez az ur , nyakken­dő-gyűjtést rendezett barátai körében, másképp nem jutha­tott három azonos nyakkendő birtokába . . . Egy genleman 17 pár kesz­tyűvel lépett a visszavevő de­­partmentbe. Azt mondta: Én -vek óta folyton csak kesz­tyűt -kaptam ajándékba, any­­nyit nem használhattam, hát minden évben a szekrénybe tettem a kesztyűket, de most már elegem volt ebből, hát tes­sék, itt van mind a 17 pár . . Egyezség jött létre, vissza­vették az utolsó öt év kesztyű­­ajándékait. v-Megható volt egy kislány esete. Visszahozott monogra­­oio-s, tollat-ceruzát. És sirán­kozva panaszolta: “Éppen -ka­­ácsony-kor szakítottam a boys friendemmel, hát nem kell ne­kem a toll lés a ceruza az ő monogramjával.” A manager ezt az ajánlatot tette: “Mi megtartjuk az Írókészletet és azt majd megkaphatja, ha uj boyfriend je nevének is P. R. kezdőbetűi lesznek . . .” DR. W. ZOLTÁN Optometrist, magyar szemész, újból állandóan rendelőjében van, 133 Albany SÍ.. New Brunswick, N. J. KIADÓ hálószoba, fülessel, fér­finek a városban, New Bruns­­wick-on, 8 dollárért. Tel.: 846-2692

Next

/
Thumbnails
Contents