Szabad Sajtó, 1967 (59. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-05 / 1. szám

2. OLDAL SZABAD SAJTe Thursday, January 5, 19G7 NEW BRUNSWICK N. J. ÉS KÖRNYÉKE MAGYAR SAVINGS MINDENKI RÉSZÉRE Itt a magas hozadékot nyújtó takarékbetét min­denkinek kedvező. Amit 10-ig betétre tesz, 1-től ka­matozik. Betétje $15,000-ig biztosítva van U.S. kor­mányszerv áltai. Jöjjön be, vagy betételjen bé­lyegmentes ingyen levél­lel. Magyar SAVING SaÍsoom.on 101 French St., New Brunswick CH 9-2438 • Daily 9-4; Thurs. Eves. 6-8 Walk-Up Window • Free Parking NEW BRUNSWICKI irodavezetőnk Osváth Lászlóné (Mrs. Anna Osvath) 216 Somerset Si„ New Brunswick, N. J. VI 6-9707 MI ÚJSÁG BBUNSWICKON? A MAGYAR SAVINGS & Lean Ass’n. 101 French Street alatti gyönyörű, modern bank­helyiségében december 27 óta folyik a nagy “Újévi »Party”, ami abból áll, hogy mindenki, aki legalább $200-al uj taka­rékbetét számlát, nyit magá­nak, egy értékes ajándékban részesül. Egy Beacon Sea Isle takarót, vagy egy pratikus összecsukható táskát, vagy pe­dig egy 19 darabból álló svéd­­sti'lü pohár-készletet választ­hat magának az aj ándékek kö­zül az uj betétes. Radics Ta­más, a magyar takarékbank elnöke ezzel kapcsolatban ki­jelentette, hogy kétféle célja van ennek az ajándékozásnak: az egyik az, hogy a nagykö­zönséget még jobban rászok­tassák a pénzfélretevésre és takarékosságra, a másik pe­dig áz, hogy New Brunswick és környéke nagyközönségé­vel a kapcsolatot minél mé­lyebbre s szélesebb körűvé te­gyék. “Ennek a vezető New Brünswick-i takarékpénztár­nak minden igazgatója és tisztviselője a legnagyobb igyekezettel azon van, hogy a nagyközönségnek minél tö­kéletesebb szolgálatot nyújt­son az intézmény” -—mondot­ta Radics Tamás. — A Ma­gyar Savings a legrégibb és legnagyobb biztosított sav­ings and loan intézmény New Brunswickon, ahol minden be­tét $15,000-ig biztosítva van az Egyesült Államok egyik erre hivatott kormányszerve által. A különböző szolgálatok mel­lett, mint Karácsonyi és Va­­kációs Klubok, portózott bori­­téku posta utjáni bankolási lehetőség, külföldi és belföldi pénzesutalványok, U.S. Sav­ings Bondok eladása és bevál­tása, a (Magyar Savings ala­csony-költ s é g ü jelzálogköl­csönöket is nyújt háztulaj do­­noseknak. A 101 French St-i épület mögötti teliken hatal­mas autó-parkolási lehetőség van az ügyfelek részére. A magyar takarékpénztár hiva­talos órái: naponta reggel 9- től d.u. 4-ig, csütörtök estén­ként pedig este 6-tól 8-ig. A kényelmes “walk-up” pénztár­ablak nyitva van csütörtök délutánonként is 4-től 6-ig. korában, december 21-én meg­halt. A Szt. László r.k. tem­plomban megtartott gyászmi­sével ment végbe temetése december 23-án. SZAÉÓ JÓZSEF, 340 Suy­­dam St-i lakos december 21- én meghalt. NEWMAN DÁVID, Quen­tin Ave-i lakos 75 éves korá­ban december 23-án meghalt. IFJ. SZABÓ MENYHÉR és neje a Szabo’s Food Markét társtulajdonosaik fia, Mihály, 30-napi szabadságra hazajött a Vietnam-i hadszíntérről, ahol a Purple Heart sebesülé­si érdemjelt a mellére tűzték. A Szabó családnak igen nagy karácsonyi és újévi örömet okozott katonafiuk hazaérke­zése. KÓKAI JÓZSEFNÉ, 238 Li­vingston Ave-i lakos decem­ber 22-én maghalt. Temetése 26-án ment végbe a Szt. József g.k. templomban megtartott gyászmisével. RADICS JANOSNE, 256 Redmond St-i lakos 77 éves ORVOSSÁGOK RECEPTJEIT gyorsan, pontosan elkészítjük New Brunswick legrégibb qyóqyszer+ára most magvar kezek­ben és magyar vezetés alatt van. Bármilyen orvosi receptet azonnal elkészítünk s bármilyen drogéria cikkre van szüksége, nálunk mindent megtalál! AZ ÖNÖK MEGBÍZHATÓ PATIKÁJA 1872 ÓTA 365 George Street Tel.: KI 5-0049 MAGYARUL IS BESZÉLÜNK! FRANK J. SZEGESKI tulajdonos A LEGRÉGIBB UTAZÁSI IRODA A VÁROSBAN! Az összes hajó- és repülőtársaságok képviselete ÓHAZAI ÜGYEK, BEVÁNDORLÁSI ÉS MINDENNEMŰ BIZTOSÍTÁSOK GYORS, PONTOS ELINTÉZÉSE "IKKA" és "TUZEX" — PÉNZKÜLDÉSEK bíró Péter ÉS FIA, INC. 98 French St., New Brunswick, N.J. — VI 6-1000 Nyitva 9-től 5-ig, csütörtök- este 8-ig, szombaton délig. Ingatlanforgalmi iroda. Házak és farmok eladása. FT. VÉGVÁRI VAZUL su-RELLA FŰZŐ ÜZLETBEN minden ismertnevü fűző kap­ható. Mérték szerint testhez passzitjuk, teljesen ingyen. Melltartók 32-től 54 számig, fűzők 26-tól 42 számig, a leg­finomabb anyagokból. Orvosi rendelésre a kórházba, vagy a házhoz is személyesen kime­gyünk! RELLA CORSET SHOP UJ CÍMÜNK 290A GEORGE ST. New Brunswick, N. J. Árky Jenőné tulajdonos Mrs. Vilma Kovács, Corsetlere MAGYARUL BESZÉLÜNK lyos természetű operáción esett át a karácsonyi hetek­ben. Azóta lábbadozik s re­méljük, mire e sorok nyom­tatásban megjelennek, már talpon lesz ismét s folytathat­ja kiváló aktivitásait úgy a Szt. László egyházban, mint a cserkészeknél és az ének­karnál, melyeknek rendkívül lelkes vezetője Végvári Atya, a Szt. László egyházközség segédlelkésze. Vigye orvosság receprjeit megcsináltatni a RUTGERS PHARMACY gyógyszertárába New Brunswickon 429 Livingston Avenue Tel.: 249-6666 Koszorúk, csokrok, vágott és cserepes virágok minden alkalomra FRANKLIN FLOWER SHOP magyar viiagüzlet 93 DOUGLAS AVENUE SOMERSET, N. J. Tel.: Kl o-4234 A. SIMKO and SONS KÖLTÖZTETÉST helyben és Amerika bármely részében szakértelemmel végez GALLEN ISTVÁN Bútorát 100%-os garanciával szállítjuk! WAREHOUSE Telefon: 846-3695 New Brunswick, N. J. Importált magyar, né­met, francia, spanyol és más BOROK legfinomabb bel- és külföldi italok — pálinkák, sörök be­szerzési központja a ............ LARKS Ikl LIQUORS W ........V (ezelőtt Felko’s italüzlet; 96 French Street New Brunswick, N. J. Tel.: KI 5-4757 WILLIAM FERCHO és NEJE tulajdonosok ingyen házhoz szállítás Magyarul beszélünk; Első Magyar Rei. Egyház hirei Rév. Rásky József, lelkész Tel. KI 5-1058 22 A. Joyce Kilmer Ave. New Brunswick, N. J. Minden vasárnap istentisz­telet magyar nyelven reggel 9:30-kor, angolul 10:30-kor. Vasárnapi iskola reggel 9:15-kor. Énekkari próbák minden szerdán este 7-kor felnőttek­nek, minden pénteken este 6:30-kor gyerekeknek. Konfirmáció órák minden pénteken este 6:15-kor először és este 8-kor a második. Független Magyar Református Egyház 229 East 82nd Street New York 28, N. Y. Tel. RE 4-8144 Lelkipásztor: Csordás Gábor, esperes A lelkész: hivatal mindé' lélelőtt 9—12 között nyitva van. Istentiszteletet tar tun» ninden vasárnap d. e. 10:31 >ra kor HA GYÁSZ ÉRI a legteljesebb bizalommal fordulhat hozzánk ÉJJEL-NAPPALI SZOLGÁLAT! ____TEMETKEZÉSI OTTHONUNKAT___ : a mai modern kornak megfelően alakíttatjuk át. Az átala­kítási munkálatok ideje alatt azonban szolgálatainkban fennakadás nem lesz; ugyanolyan elegáns, előzékeny és pontos kiszolgálást nyújtunk, mint mindig ezelőtt is. Habár az egész épületet modernjzáltatjuk, olyan megol­dást találtunk, hogy szolgálatainkat zavartalanul nyújt­hatjuk a gyászoló családoknak! GOWEIV FUNERAL HOME 233 Somerset Street, New Brunswick, N. J. Telefon: 545-1344 JOSEPH J. STAUDT, Manager belbank London. — a sebészek megszokták, hogy megoperált pácienseik testében különö; .eletekre bukkanjanak. A pál­mát ezen a téren minden bi­zonnyal egy angol viszi el, aki­nek a gyomrában 424 pénzér­mét és 27 különböző fémtár­gyat találtak. A belső terhe­lés összsúlya '2206 gramm volt. Szereltesse át FŰTŐBERENDEZÉSÉT OLAJRA! Tétessen olaj égői (Oil burner) szén kazánjába, vagy egy tel­jesen uj, modern olajkazánra cseréltesse ki a mostanit! KÉRJEN DÍJTALAN ÁRAJÁNLATOT! OLAJ FŰTŐ­BERENDEZÉST RÉSZLETFIZETÉSRE IS ADUNK! BESSENYEI ALBERT és FIA Olaj fűtőberendezés és fűtőolaj szállítók 586 HAMILTON STREET Telefon: KI 5-6f53 A LEE CHEVROLET “O. K.” HASZNÁLT AUTOMOBILJAI A LEGMEGBÍZHATÓBBAK! OK LEE CHEVROLET OK (Azelőtt RUTGERS CHEVROLET CO.) 246 George St., New Brunswick, N. J. Telefon: 247-4230 HASZNÁLT KOCSI TELEPE 70 Woodbridge Avenue Highlmd Park, N. J. Telefon: CH 7-1124 • Nyitva reggel 9-től este 9-ig, szombaton 5-ig • — Könnyű GMAC részletek — ... amíg a készlet tart Jöjjön be a mi uj, kényelmes fekvésű épületünkbe a 101 French Street alá. Nyittasson egy takarék-számlát $200 vagy több összegről . . . vagy adjon hoz­zá meglevő betétjéhez $200-at. És vigye haza magával az itt felsorolt nagy­szerű ajándékaink valamelyikét. Csak egy ajándékot adunk egy személynek, amig a készletünk tart. Jöjjön be még ma! Takarék-számlát nyithat magának levél utján is... Közölje velünk, melyik ajándékot akarja... s mi; félre tesszük azt az ön számára, hogy elvigye. Takarékbetétje $15,000-ig biztosítva van egy kormány-ügynökség által. mm mM . , _ :i ti JVLAGYAR SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 101 FRENCH STREET, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY • CH 9-2438 DAILY 9 TO 4; THURS. EVES. 6 TO 8 » WALK-UP WINDOW: THURS- 4 TO 6 • FREE PARKING II AJÁNDÉKOT 1 AD AZ | 1 ll.l FURF \ . rendelésre pontosan házhoz szállít a ) Varga Oil Go. FRANKLIN PARK. N. J. Tel.: 297-2200 vagy AX 7-2202 REPÜLŐ- ÉS HAJÓ-JEGYEK — IKKA ÉS TUZEX — Bevándorlási ügyek — Pénzküldés — MINDENFÉLE BIZTOSÍTÁS KOSA AGENCY 4 French Si., New Brunswick, N. J. — CH 9-6100

Next

/
Thumbnails
Contents