Szabad Sajtó, 1965 (57. évfolyam, 1-51. szám)

1965-01-07 / 1. szám

Beofcldt lap: “PASSAIC ÉS VTDÉ1C* HUNGARIAN IN LANGUAGE, AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 15c — Egyes szám ára 15c Merged with "PASSAIC AND VICINITY” THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic, N. J. and at, additional mailing office VOL. 57. ÉVFOLYAM No. 1. SZAM PÄöSAiC, NEW JERbü-i' .........................* ■■ -Thursday, Jan. 7, 1965 MIT IGfiR AZ UI ESZTENDŐ WASHINGTON. — “Kormá­nyozni annyi, mint előrelát­ni” — ezt tartja a régi fran­cia, mondás és ez vonatkozik a gazdasági életre is, oly or­szágiban is, mint Amerika, ahol a gazdasági élet elemeit nem dirigálják Washington­ból. Minthogy a gazdasági életnek törvényei vannak, szakértők fel tudják mérni a jelen helyzetet és előre tud­ják látni a holnapot és a hol­­naputánt. Nos, mit monda­nak a gazdasági életfigyelő szakértői ? Azt mondják hogy az 19G5 év még jobb lesz, mint a na­gyon kedvező mérleggel le­zárult 1964 év. Az emberek több jövedelemmel fognak rendelkezni, többet fognak költeni, az ipar és üzleti vál­lalatok több pénzt fognak be­fektetni újjáépítésekbe, mo­dernizálásba, uj gépi berende­zésekbe. De az ipari és az üz­leti világ nem számíthat a várható nagy bőség közepette több profitra, mert az uniók egyre magasabb munkabére­ket harcolnak ki a szervezett munkásság számára és mert a nyersanyagok árai emelkedő irányzatot mutatnak. Acéli­pari sztrájk fenyegető körvo­nalainak árnyéka rajzolódik a falra. A kedvező előjelekre árnyé­kot vet a fokozódó munkanél­küliség, a magas munkabé­rek, amelyeket a dolgozók él­veznek, a vállalatokat mun­kás-takarékoskodásra készte­tik, sőt kényszerítik. Munkás takarékoskodás — ez uj szó, megtanulása keserű lecke. Azt jelenti, hogy igyekeznek a drága munkásokból minél ke­vesebbet foglalkoztatni, a! drága munkásokat drága au-j tomatifeus gépekkel helyette­síteni. Az 1965 évben a gazdasági szakértők és statisztikusok szerint az élet minden terü­letén több pénz fog forgalom­ba jönni — mindenki többet fog költeni, mint költött az 1964-es évben. Éspedig átlag 5 százalékkal többet, az 1964- es év 622,6 ezer millió dol­lárral szemben 654.7 ezer mil­lió dollárt. Részletezve az elő­irányzat ezt mutatja. Az or­szág népe 420.3 millió dollárt fog költeni, az ipari és üzle­ti világ 99.5 ezer millió dol­lárt, a kormány (beleértve az állami és helyi kormányzato­kat) 134.9 ezer millió dollárt. * $ Az uj év gazdasági viszo­nyainak alakulását meglehe­tős valószínűséggel előrevetí­ti az összehasonlitás az 1964 év utolsó negyedének statisz­tikai képe és az 1965 év utol­só negyedének előrelátható képe. Számokban: Az ipari termelés a múlt év negyedik negyedében, az 1957 —1959 évi átlagot 100 száza­léknak véve, 134,5 százalék volt, az uj év utolsó negyedé­ben 137.5-re lelhet számítani. Ezek a számok az 1957-59-es adatokkal szemben 134.5, il- 1 letve 137.5 százalékos emelke- : dést mutatnak az ipari tér- lj melésben. Az összlakosság ossz jőve- ] dehne: 1964 utolsó negyedé- ,] ben 502.2 ezer millió dollár, ] ez év utolsó negyedében lesz 3 518.8. ( Ipari és üzleti vállalati pro- ] fit adófizetés után maradt tiszta haszon): 31.5 billió — é 30.9 billió — téhát az uj év- * ben kevesebb lesz. j Lakóház építés: egy és fél millió lakás építését kezdték meg a múlt év utolsó negye­dében. De egyéb (gyári és üz­leti építkezések emelkedése­ket fognak mutatni: 66 billió dollárról 69.4 billióra. Dolgozók száma (katonákat nem számítva): 70.5 millióról 71.3 millióra fog emelkedni. De ugyanekkor a munkanél­küliek száma is kb. 1 millióval fog emelkedni, főleg azért, mert fiatalok újabb milliók fognak jelentkezni a munka­piacon; így a munkanélküli­ség százalékszáma 5.1 száza­lékról 6.4 százalékra fog nő­ni. Ipari munkabérek: 2 dollár 57 centes átlagos órabér, tiz centtel fog emelkedni. Megélhetési költség: az 57- 59-es évek átlagát 100 száza­léknak véve, az 1964-es utol­só negyedévi 108.6-ról csak csekély mértékben fog emel­kedni kb. 110-re. * * * A fokzódó munkanélküli­ségtől eltekintve kedvezőnek ígérkező évben a gazdasági élet fő tényezői, az ipari és üzleti nagyvállalatok bizako­dó hangulatban vannak s ez nem baoketszónoklatokban nyilatkozik meg, hanem dol­lármilliókat és billiókat jelző számokban. Az amerikai ma­mutvállalatok építkezései és egyéb bővítései, terjeszkedé­si, nagyobbitási programjai az uj évre olyan óriási össze­geket fognak megmozgatni, forgalomba hozni, munkások­nak és alkalmazottaknak ki­fizetni, amennyi összegek a földkerekség legtöbb országá­nak egész évi költségvetéseit felülmúlják. Nem lehet cso­dálat nélkül olvasni ezeket a ‘ ‘program-számokat”. American Telephone and Telegraph Company a világ legnagyobb privát vállalata): A múlt évben 3350 millió dol­lárt irányzott elő uj befek­tetésekre. A GM Corp.: 1.1 billió elő­irányzat, 900 millió dollárral több, mint az elmúlt eszten­dőben. Ezeknek az összegek­nek egynegyed részét tenge­rentúli üzemek bővitéseire fordítják. Standard Oil New Jersey: 1 és fél billió dolláros befek­tetéseket tervez. U. S. Steel: A tavalyi 300 millió dollárnál többet fog az uj évben költeni üzemeinek kibővítésére és modernizálá­sára. Ford Motor Company: Az Egyesült Államokban és a vi­­ág más részeiben 700 millió iolláros befektetés rekord esz a vállalat történetében. Du Pont: 300 millió dol­­ár. Sears, Roebuck: 300 millió lollárt fog költeni 42 uj űz­et, áruház és műhely építé­sére és berendezésére. Goodyear Tire and Rubber Company: Az 1964 évi 135 nillió dollárnál többet fog , tölteni üzembővitésekre. 1 És igy tovább. Mindezek a ' >rogramok sckezer munkale- ‘ íetőséget fognak teremteni. C« mégis: ez a rengeteg mun- ,, :a nem lesz elég, mert ugyan­­sak rengeteg sok fiatal fér- i és nő fog munkát keresni. ^ ÉPÍTŐ és ASZTALOS. Házak ■ Dilésél és régi építmények javi- í ásái, átalakítását vállalja. Épit- , ezési kölcsönöket elintéz: Fenyő 1 ózsef. Telefon: CH 7-8484. 1 Magyarország szamokban - és ami a számok mögött van BUDAPEST. — Megjelent egy statisztikai zsebkönyv, amely a magyarországi élet 1963 évi adatait tartalmazza. A főbb, jelentősebb adatok a következők: Magyarországnak 1964 ja­nuár elsején 10,104,000 lako­sa volt — az előző évben 21,- 780-al szaporodott. Annak el­lenére, hogy évről-évre több fiú, mint leány születik, még mindig többségben vannak a nők. — 1000 férfira 1071 nő jut. Az 1963 évben 3000-el nőtt a házasságkötések száma, de közel 1000-el több volt a vá­lás is. A válások egyharma­­da az első öt évben történt. A felbontott házasságoknak csaknem a felében nem volt gyermek. Ahol gyermek van, nehezebben határozzák el ma­gukat a szülők a válásra. A nemzeti jövedelem 17 százalékkal több volt, mint 1960-ban. Ennél érdekesebb adat lenne az összehasonlitás az elmúlt évvel... A nemze­ti jövedelem 26.7 százalékát az állóalapok és a forgóala­pok növelésére fordította a kormány. Magyarra fordítva: az állótőkét és a forgótőkét növelték. De a tőiké szó kom­munista országban állami átok alatt áll, majdnem olyan isunya szó, mint a profit... Az ipari termelés az 1949- nek négyszerese volt. Miért íem az 1938 évi, vagy az 1914 évi termeléssel hasonlítják issze?... A mezőgazdaság termelése íz 1949 évi termeléssel szem­jen ... No de hagyjuk ezt... /agy az előző évvel s az elö­lő évekkel hasonlítják össze, cagy egyáltalán ne hasonlit­­anak össze. Másfél évtized éjlődését nem lehet igy elna­gyolni. Mindamellett a mező­gazdaság fejezetben akad jgy érdekes adat is. 1963 má­­us 31-én a szántóterület 96.7 zázaléka kiényszerszövetlkeze­­eklhez (kolhozokhoz és állami gazdaságokhoz) tartozott, te­­lát csak 3.3 százalékon folyt gyén! gazdálkodás. Ezen a onton a statisztika hatalmas, átongó űrt mutat: nem tart­­a említésre méltónak, hogy z a parányi privát paraszt­­azdálkodás a tojás, a hús, ejtermék ellátásban milyh nagy szerepet játszott. Az egyéni termelés nagyobb ter­melékenységét elvi okból el kellett hallgatni. És el kellett hallgatni eg itt helyénvaló összehasonli) megjegyzést: azt, hogy I iryelországban és Jugo d n. ahol sok parasztot felszabadítottak a kolhozkényszer alól, a terme­lés ugrásszerűen emelkedett. A közlekedésről szóló feje­zetben érdekes adat, hogy a vasúti szeméi yközelkedést — Magyarországon éppen úgy, mint más országokban hát­térbe szorítja az autóbusz. De még érdekesebb ez az adat: a vonatok utasai közül csak 19.4 százalék vesz teljes áru jegyet, az utasok többsé­ge kedvezményes jeggyel uta­zik. !»* ❖ 4« “Külkereskedelmi forgalom 1963-ban is tovább növeke­dett . ..” De hogyan ? A ma­gyar áruk kivitele 35.5 száza­lékban Oroszország felé irá­nyul. A szovjet a legnagyobb külkereskedelmi partner. — Amihez hozzá kell tenni, hogy a legrosszabb partner, mert—■ mint nemrég a Rabnemzetek Szövetségének világgazdasá­gi szakértője orosz és szabad­világi adatok alapján megcá­­folhatatlanul kimutatta — a szovjet árukért, amiket vásá­rol, alacsonyabb árakat szab meg, az árukat pedig amelyek az elképzelhető legrosszabbak és csak a csatlósországoknak eladhatók, a világpiaci árak­nál sokkal magasabb árakat számit fel. És történik ez a szovjet blokk “kölcsönös gaz­­lasági s e g i t s é g”-nek ne­vezett kooperáció keretében... \ külkereskedelemnek mintl­­jssze 24.7 százalékát bonyo­­itják le a szabad világgal. * * * A keresők száma 1963-ban 1.6 millió volt. Ebből a dolgo­zók száma 3 millió volt, mág­­edig: 1:6 millió ember a me­zőgazdaságban, 1.4 millió az parban dolgozott. Vagyis: a nezőgazdasági dolgozók szá­mi csaknem egyenlő volt az pari dolgozók számlával. Bár i magyarországi és az ame­­ikai munkaviszonyok csak :evás hasonlatosságot mutat­lak, mégis érdekes egy kis ■sszehasonlitás: Tegyük fel, >gy Amerikában is körűibe- ' lül ugyanannyi lenne a far­mer népesség, mint az ipari dolgozók száma — 35—85 mil­lió. És tegyük fel, bármennyi­re hihetetlennek tetszik is, hogy Amerikában 36 millió farmer nem termelne eleget a nép ellátására, úgy, hpgy az ország élelmiszer-behozatalra szorulna! Tény, közismert tény az, hogy Amerikában 12 millió farmer sokkal többet produkál, mint amennyit az országban fogyasztani és kül­földre eladni vagy elajándé­kozni lehet! ❖ * * A munkások és az alkal­mazottak reálbére emelkedett. Ne kérdezzük, nem is mond­ják meg, hogy az előző évvel szemben mennyivel emelke­dett. De ennél érdekesebb az, hogy mennyit tesznek ki a munkabérek és fizetések. Nos a munkások és alkalmazottak havi átlagkeresete az ipar­ban 1730, az állami gazdasá­gokban 1447 forint, a keres­kedelemben 1487 forint volt havonta, hatnapos munkahét­tel ! Mindenütt kevesebb, mint havi 100 dollár. Amerikában gyezve, az ipari munkások át lagkeresete hetenkint — nem havonkint — 100 dollár (5 napos munkahétre). * * * A népművelés ... Arról ne elmélkedjünk, hogy mit jelent ez a szó. Ki nevel kit? ... A kormány neveli a népet, de nevelnek az irók, a tudósok, mindenféle szakmák szakér­tői is. 1963-ban Magyarorszá­­gon 4109 könyvet adtak ki s ezeknek a fele tudományos és szakmai munka volt, nagyob­­bára politikamentes, egyne­gyedrész pedig tankönyv volt. Megjelent 23 napilap, 39 hetilap, 33 kéthetenkint és 192 havonta kiadott folyóirat. Az országosan terjesztett na­pilapok páldányszáami: Nép­szabadság 729,000, Népszava 239,000, Esti Hírlap 154,000, Népsport 111,000, Magyar Nemzet 97,000. Éppen a leg­­iobb lapnak, a Magyar Nem­létnek volt a legkisebb pél­­lányszáma ... Előfizetője vá­­ogatja. Talán éppen a Ma­gyar Nemzetnek volt legtöbb Imkéntes előfizetője... A fo­­yóiratok közt első helyen állt >11,00 példánnyal a Rádió és ’elevizió Újság és 453,000 Magyar katolikus nyilatkozat a vatikáni egyezményről MÜNCHEN — A Németországban élő magyar ka­tolikusok havi folyóirata, Pannónia Sacra, decemberi számában a magyar kormány és a Vatikán közt létre­jött megállapodásról cikket közöl ezzel a címmel: “A Szentszék nem töltötte be a megüresedett püspöki szé­keket.” A lap a következő magyarázatát adja a meg­állapodásnak: A szeptember 15-én aláirt részleges megállapodás világszerte sok félreértésre adott lehetőséget. Vannak, akik azt hiszik, hogy ez a megállapodás azonos a “Mo­dus Vivendi”-nek nevezett nemzetközi szerződéssel. Sajnos, tévednek. A Modus Vivendi olyan nemzetközi szerződés, amely a mi esetünkben az egyház lényeges jogait biztosítja. Ezeket a jogokat a Szentszék 11 pont­ban foglalta össze 1964 márciusában és átnyújtotta a budapesti kormánynak. E pontok közt szerepel: az egy­házmegyék szabad kormányzása, a magyar püspökök és a Szentszék szabad kapcsolatának biztosítása, a bé­kepapi mozgalom feloszlatása, a sajtószabadság, a ka­tolikus nevelés, a hitoktatás, a szerzetesrendek műkö­désének engedélyezése, stb. Mindebből semmit sem biztosit a szeptemberben aláirt részleges megállapo­dás. Ezért nem is tudtak nevet adni az egyezmény­nek. Msgr. Casaroli Rómába visszatérve nyilatkozott az Osservatore Romanonak s hangsúlyozta: egészen kü­lönleges egyezményről van szó, amit nem lehet a nem­zetközi szerződések megszokott kategóriájába sorolni. Ezért csak egyszerűen okmánynak nevezték. Az öt uj püspök kinevezése is sokakat megtévesz­tett. Azt hiszik, hogy_ a püspöki kinevezéseket a rész­leges megállapodás jogszerint is szabályozza. Nem! Csak ebben az öt esetben ismerte el a budapesti kor­mány a Szentszék jogát s püspöki kinevezésre. Ha tör­ténetesen meghal valamelyik rnagyar püspök, a Szent­széknek újra tárgyalnia kell a kormánnyal, ha uj püs­pököt akar kinevezni. Az is téved, aki azt hiszi, hogy' a Szentszék betöl­tötte a megüresedett püspöki székeket Magyarországon. Ez nem történt meg. Amikor a Vatikán elfogadta a bu­dapesti kormány tárgyalási ajánlatát, tisztában volt vele, ha leül tágyalni, a budapesti kormány erkölcsi tekintélyét a világ előtt lényegesen megemeli. Hubert Humphrey, megválasztott alelnök körülnéz bátyja drogériá­jában, Huron, S. D.-ban. nem csak a kis hivatalnokok, elárusítóik ellen) a magas kor­mány megenged, azt főképpen a vicclapjukban találják meg az emberek. EADÓ HÁZ. Kéicsaládos 11 szoba, 3 fürdő). Jó bevétel. High SÍ. New Brunswick, magyar ne­gyedben. Ára $23,500. KOSA CH 9-6100. UTITÁRSAKAT keresek au­tómba, Miamiba (Florida) január 15 és 20 közötti időben. Herman Mihályka, 158 Somerset S1.» New Brunswick. Érdeklődők címüket tegyék a postaboxiba. példányszámmal a Ludas Matyi című komoly politikai vicclap, utóbbi azért ilyen nép­szerű, mert amennyi kritikát (nem a nagyfejüe-k ellen, ha-AZ ALKALOM KOPOGTAT! AVON nőket keres a TV és rádió hirdetések utján szerzett ügyfe­lek felkeresésére. Napi néhány órai munka jó jövedelmet hoz az WON téli szezonja alatt. Uj, ér­dekes gyártmányokat mutatunk be. Otthonában történő személyes megbeszélés végett hívja: MI 2-5146 számot. Beíhlehem-Allen­­town környékén telefonáljon: 432-0916 szám hívásával. T

Next

/
Thumbnails
Contents