Szabad Sajtó, 1965 (57. évfolyam, 1-51. szám)

1965-01-07 / 1. szám

1. OLDAE r Thursday, Jan. 7, 1965 NEW BRUNSWICK N. J. ES KORNYÉKÉ MI ÚJSÁG BRUNSWICKON? HORVÁTH MÁRTONNÉ, 81 Louis St-i lakos testvére, Mrs. Kardos Mariska, aki lá­togatóba jött Magyarország­ról ,felejthetetlen emlékek­kel megrakodva utazik visz­­sza az óhazába január 7-én. Utazását ügyét a Kosa Agen­cy intézte teljes megelégedés­re. HÁROM magyar embert; neveztek ki New Brnuswick városatyái a városi tűzoltó­­sághoz, akiknek formális be­­esketését Felix Cantore vá­rosi tanácsos végezte csütör­tökön, december 31-én, a Vá­­roházán. A három uj magyar városi tűzoltó: Sági Sándor,! 212 Somerset St., Sági József es neje fia; Stopkó József, j 2 Prospect St-i lakos, és Sze­dő László, aki az első az 56- j os menekültek közül ilyen városi állásban. Az uj tűzol­tók négy év leforgásával el­érik a fokozatosan emelkedő fizetés-akálán az évi 7,000 dol­láros fizetést ,vagyis már 19-87 végén, az újévi javítással több mint 7,000 lesz a fizeté­sük, ha megállják ahelyüket ebben a nehéz munkában. Cantore városi tanácsos ugyanezen alkalommal elő­léptetésben részesítette New­­berger Lajos, 279 Hamilton St-i lakost, aki a rendőrség­nél teljesit szolgálatot és aki őrmesteri rangot kapott, va­lamint Smith Jenőt, aki a tűz­oltóságnál lieutenant rangot kapott Összesen 6 uj városi tűzoltót és 6 uj rendőrt ne­veztek ki és többen előlépte­tést kaptak. Legjobban talán Kára Péter tűzoltó alparancs­­nok örült, amikor csütörtö-NEW BRUNSWICKI irodavezetőnk K. Botz Mihályné (Mrs. Anna K. Botz) 218 Somerset St., New Brunswick, N. J. VI 6-9707 ORVOSSÁGOK RECEPTJEIT gyorsan, pontosan elkészítjük New Brunswick legrégibb gyógyszeriára most magyar kezek­ben és magyar vezeiés alaii van. Bármilyen orvosi receptet azonnal elkészítünk s bármilyen drogéria-cikkre van szüksége, nálunk mindent megtalál! ____ _____& HOAG LAND'S AZ ÖNÖK MEGBÍZHATÓ PATIKÁJA 1872 ÓTA 365 George Street Tel.: KI 5-0049 MAGYARUL IS BESZÉLÜNK! FRANK J. SZEGESKI és LEWIS R. KAHLER tulajdonosok RUTGERS CHEVROLET “O. K. 99 HASZNÁLT AUT0M0RIL JAI A LEGMEGBÍZHATÓBBAK! f\V RUTGERS (\V V/J\ CHEVROLET V/J\ HASZNÁLT KOCSI TELEPE — Könnyű GMAC részletek — 70 Woodbridge Avenue Highland Park, N. J. Telefon: CH 7-1124 • Nyitva reggel 9-től este 9-ig, szombaton 5-ig • BENEDIKOIICO. 827 Ridgewood Avenue, North Brunswick, N. J. FŰTŐBERENDEZÉSEK OLAJÉGŐK Javitása — Karbantartása és eladása Kilmer 5-6310 Legfinomabb magyar készítésű KOLBÁSZ. SONKA, FÜSTÖLT HÚSOK és Mrs. Szabó befagyasztott készítményeinek beszerzési helye: SZABO'S (SZABÓ MENYHÉRT ÉS FIAI) 142 French St., New Brunswick, N.J. — KI 5-3393 FOOD MARKET kön a beesketés után a városi tűzoltóság főhadiszállásán há­rom magyar tűzoltót vezetett át irodája küszöbén. A MAGYAR Férfi Demok­rata Klub uj elnökévé Ko­vács Ernő, 14 Division St-i la­kost választották meg. Joszai Ferenc lett a zelnök, Gombás József jegyző, Marich Ernő levelező titkár, Borlan Ist­ván pénztáros, Kovách Pál, Oláh Berti és Szekeres János trusteek. Kovács Ernő egy­hangúlag jelölték és válasz­tották meg elnöknek, aki székfoglaló beszédében kije­lentette, hogy minden tudá­sával, minden igyekezetével azon lesz, hogy a Női Körrel karöltve, együttes erővel dol­gozzék a klub az itteni ma­gyarság érdekeiért. VARGA A. JÓZSEF, 76 Ferris St., So. River-i lakost halva találták otthonában, december 28-án. Mindössze 43 éves volt. Gyászolják felesé­ge sz. Molnár Lydia, leánya Lydia, fia Robert, édesanyja, két testvére és más rokonsá­ga. Temetése december 31- én ment végbe. DR. GÖRÖG MIKLÓS or­vost a Middlesex Rehabilita­tion Hospital orvosi kara el­nökévé nevezték ki. BOROS LAJOSNÉ, 221 Li­vingston Ave-i lakos szerdán, december 30-án a St. Peter kórházban meghalt. Gyászol-Televíziókat a CENTRAL TELEVISION AND APPLIANCES 81 FRENCH STREET cégnél szerezhet be igen jutányosán Tel.: KI 5-7700 ZAVETZ IMRE tulajdonos javítások jótállással KÖLTÖZTETÉS, SZÁLLÍTÁS helyben és 4 államban bárhová (N.J., N.Y., Conn.. Pa.) Pinter Moving Co. LOCAL & LONG DISTANCE (M. M. Gallai) 8 FRENCH STREET New Brunswick, N. J. Tel.: KI 5-8807 vagy 8808 (Ha nem kap válasz!, hívja este 8 óra után.) Vigye orvosság receptjeit megcsináltatni a RUTGERS PHARMACY gyógyszertárába New Brunswickon 429 Livingston Avenue Tel.: 249-6666 SOMERSETBEN: 912 Easton Avenue Tel.: 247-6666 Importált magyar, né­met, francia, spanyol es más BOROK legfinomabb bel- és külföldi italok — pálinkák, sörök be­szerzési központja a (ezelőtt Felko’s italüzlet) 96 French Street New Brunswick, N, J. Tel.: KI 5-4757 WILLIAM FERCHO és NEJE tulajdonosok Ingyen házhoz szállítási Magyarul beszélünk! ják: férje, fiai Lajos és Lász­ló, édesanyja Mrs. Ilona Tóth az óhazában, két fivére és más rokonsága. Temetése szombaton, január 2-án ment végbe a magyar református templomban megtartott gyász istentisztelettel a Franklin Memorial temetőben, temetőben. HOMOKI JÓZSEF és neje, Dean Lane, Monmouth Junc­tion-! lakosok a boldog szü­lei annak a leánykának, aki december 28-án született a St. Pét rekórházban. TANGOLICS DÁVID High­land Park-i lakos szombaton, december 26-án a Middlesex kórházban meghalt. Gyászol­ják: leánya férjezett Mrs. Ro­bert E. Steward, fivérei: Já­nos, István, József és Lajos, két nőtestvére: Mrs. Helen Stang és Mrs. Margaret De uchar és más családtagjai. Te­metése december 29-én ment végbe a St. Paul r. k. tem­plomból, a St. Peter temető­ben. KATKO DOUGLAS és ne­je, Woodbridge Ave. Edisoni lakosok a boldog szülei an­nak a kislánynak, aki decem­ber 29-én született a Perth Amboy-i kórházban. (HA AZT AKARJA, hogy családi, személyi, vagy más hire benne legyen lapunkban, közölje azt szereksztőségi iro­dánkkal, legkésőbb szombat estig.) BERNÁTH JÁNOS edisoni lakos 88 éves korában január 3-án a Roosevelt kórházban meghalt. Gyászolják: özvegye sz. Megyesi Mária, 5 leánáa: Smith Andrásné, István An­­talné, Mrs. Mattie Lang, Mrs. Gordon Mumford és Mrs. Frank Gunther, fia Benja­min, nővére Mrs. Bertha Do­­ros (Perth Amboy) 13 unoká­ja, 14 dédunokája és más ro­konsága. Temetése szerdán, január 6-án ment végbe a Szt. László r.k. templomban meg­tartott gyászmisével, a St. Peter temetőben. Magyar Református Egyház Nt. Bertalan Imre, lelkipásztor Nt. Dr. Kosa András Pastor Emeritus 179 Somerset St. New Brunswick, N. J. TeL: KI 5-5841 Istentiszteleteinket a kö­vetkező sorrendben tartjuk: Vasárnapi iskola 9 órakor Angolnyelvü istentisztelet. 10 órakor. Magyar istentisztelet 11 AZ ÜDV HADSEREGE 100 ÉVES MAGYAR FIÚ VÁROSI TŰZOLTÓ ságnál szerzett kiképzését hasznosíthatja. Az elsőévben fizetése $5400, másodikban 5,700 lesz, és így tovább, mig eléri a 6300 dolláros évi fize­tést és pótlékokat. Kinevezé­séért, jó állása elsősorban Horváth Lukács és Felix Cantore városi tanácsosok­nak köszönheti, de Kára Pé­ter városi tűzoltó alparancs­­nok is időt, fáradságot nem kiméivé dolgozott Szedő Lász­ló kinevezéséért, mint ahogy minden érdemes magyar ügyért szivvel-lélekkel dolgo­zik. Szedő László 26 éves szebadságharcos magyar fiút New Brunswic­kon városi tűzoltónak nevez­ték ki. Szedőt Lakatos Béla és neje, 250 Somerset St-i la­kosok vitték oltalmukba j (ahogy mondani szoktuk: sponsorolták) 1956-ban, ami­kor kihozták a Camp Kilmer­­ből. Szedő László a zalamegyei Pölöske községben született. 1956-ban ő is kimenekült a kommunisták uralma alatt nyögő Magyarországról. Ami­kor a Camp Kilmerből kike­rült a Lakatoséknál talált ott­hont, mindjárt beiratkozott a New Brunswick highschool­­ba, majd a Middlesex Voca­tional Schoolba, ahol 1961-ig szorgalmasan tanult. Közben a Personal Products cégnél volt alkalmazásban. 1961-ben beállt az Egyesült Államok hadseregébe, a Brook Medi­cal Centerben, Fort Sam Houstonban (Texas), majd a 101-es Airborne Divisionnál, Ft. Campbell, Ky-ban telje­sített szolgálatot. Közben amerikai polgár lett. New Brunswickon aktiv tagja már évek óta a Magyar Férfi Demokrata Körnek. Amikor Horváth Lukács vá­rosi tanácsos tűzoltónak aján­lotta őt Felix Cantore, a Pub­lic Safety igazgatójának, a Városi Tanács egyhangúlag jóváhagyta kinevezését, ami december 31én be is követke­zett. Rövid amerikai tartóz­kodása alatt (alig 8 év) bebi­zonyította, hogy egyike ő azoknak, akik nemcsak “be­találtak” Amerikába, hanem meg is becsülik magukat eb ben a hazában. Szedő László a városi tűz­oltóság főhadiszállásán, mint No. 2 man kapott beosztást a órakor. Gyűléseink ideje: Presbi­térium: második szerda. — Nőegylet: első szerda. — Women’s Guild: első és har­madik kedd. — Férfikor min­den péntek este. — Ifjúság: vasárnap este. — Angol ének­kar: kedd este. — Vegyes­kar : péntek este. — Gyer­mekkar: szombat d.e. 10-kor. Konfirmáció: szombat reggel 9 órakor. — Vasárnapi isko­lai tanítók: második hétfő. Szülők-tanitók egyesülete: első szerda. Nőegyletünk tésztát ké­szít minden hétfőn, kolbászt és fánkot minden harmadik csütörtökön. A New Rrunswick-i Első Magyar Ref. Egyház hirei Rév. Rásky József, lelkész Tel. KI 5-1058 22 A. Joyce Kilmer Ave. New Brunswick, N. J. LONDON. — Száz eszten­dővel ezelőtt alapította meg William Booth az angol fő­város egyik nyomortanyáján az Üdv Hadseregét, amelynek az egész világon létesített in­tézményei azóta áldásos mun­kát végeznek az élet mosto­hái javára. A jubiláns alka­lomból emlékünnepélyeket rendeznek mindenütt, ahol is­merik és becsülik a Salvation Armyt, 71 országban. Száz év előtt rosszihirü em­ber volt William Booth — ra­dikálisnak, és felforgatónak ócsárolták. Úgy a kocsmáro­­sofenak, mint az egyháznak “konkurrenciát” csinált az­zal, hogy a londoni East End utcáin, forgalmas utcasarko­kon maga köré csiőditette a szegényeket és evangéliumot prédikált nekik s ezzel csök­kentette a bárok és a templo­mok látogatását. De az evan­gélisták nem hagyták magu­kat, lelkesedéssel és türelem­mel dolgoztak. Eleinte trük­kökkel toboroztak híveket és hallgatóságot. Az utcasarko HORDÓSZAMRA OLCSÓBB A skót whisky olcsóbb, ha hordókban importálják, nem pedig palackokban, miért a hordó whisky szállítás költ­sége, vámja és itteni adója alacsonyabb. Ezért sok ital­üzlet hordókban hozatja a skót whiskyt, itt palackolja. Ez 1-2 dollár megtakarítást tesz lehetővé egy fifth-nél. NEM TÁRGYALUNK WASHINGTON — A State Department visszautasította kommunista Kína atomtár­gyalási kezdeményezését, az­zal az indokolással, hogy Pe­­kingnek mindenekelőtt alá kellene Írnia a részleges atom­­hetiltási egyezményt. ABLAKÜVEGEK TÜKRÖK Üveglapok bútor tetejé­re. Viharablakokat bete­szünk, javítunk! Ablak­­hálókat javítunk! Tükröket ujraezüstözünk Rosenthal Glass Co. 5 Harvey Street New Brunswick. — KI 5-2976 kon kockát dobtak, szerencse­játékot mímeltek, s amikor elég nagy tömeg csődült köré­­jük, levetették felsőkabátju­kat és megmutatkoztak az Üdv-Hadsereg uniformisában. Vagy halottaskocsi vonult végig a szegények utcáin s megállt egy sarkon. Kiváncsi­ak gyűltek a kocsi köré. Mi­kor már elegen voltak ott, a koporsó fedője felnyílt és ki­lépett rejtekhelyéről az Üdv Hadseregének prédikátora. Mindez régen volt. Ma már nincs szükség ilyen trükkök­re, az Üdv Hadserege “bevett intézmény”, seholsem ócsárol­ják, seiholsem nyomják el. — Hirdetik és gyakorolják elvei­ket, melyek a következők: Táplálni az éhezőt, felöltöztet­ni a ruhátlanokat, istápolni a bajbajutott emberfiát, baráti, kezet nyújtani azoknak, akik-' nek nincsenek barátaik, erősí­teni az emberek hitét önma­gukban és Istenben. UTAZÁSI ÜGYEKET. PÉNZKÜLDÉST. IKRA CSOMAG és orvosság küldési, bevándorlási ügyeket Ingatlan adás-vételt Mindenfajta biztosítást Iratok elkészilését évtizedek óta pontosan, lelkiismretesen intéz BÍRÓ PÉTER és FIAI irodája 98 French Street, New Brunswick, N. J.­­Tel.: VI 6-1000 JULIUS BORBÉLY ÜZLET 240 Somerset Street, New Brunswick, N. J. Nó’i, férfi, gyermek hajvágás, borotválás. fei és arcbőrma­­szálas, hajfestés, shampoo. URBAN GYULA hazai elismert borbély és fodrász mester Koszorúk, csokrok, vágott és cserepes virágok minden alkalomra FRANKLIN FLOWER SHOP magyar világüzlet 93 DOUGLAS AVENUE New Brunswick, N. J Tel.: KI 5-4234 A. SIMKO and SONS Szereltesse át FŰTŐBERENDEZÉSÉT OLAJRA! Tétessen olaj égőt (Oil burner) szén kazánjába, vagy egy tel­jesen uj, modern olajkazánra cseréltesse ki a mostanit! KÉRJEN DÍJTALAN ÁRAJÁNLATOT! OLAJ FŰTŐ­BERENDEZÉST RÉSZLETFIZETÉSRE IS ADUNKI BESSENYEI ALBERT és FIA Olaj fűtőberendezés és fűtőolaj szállítók 586 HAMILTON STREET Telefon: KI 5-6453 mentőkocsin, ahol a katona­istentiszteletek vasárnapon­ként: d.e. 9:30-kor magyar, Nőegylef gyűlése minden hónap 2-ik vasárnapján, dél­után 2:30-kor. Presbitérium gyűlése min­den hónap 3-ik keddjén, este 7:30-kor. Fiatal Asszonyok Köre gyű­lése minden hónap 3-ik szer­dáján, este 7:30-kor. Minden kedd reggel 8 órától metélt tészta és csigakészités J.u. 1 óráig, asszonyaink által. Aki tud, jöjjön segíteni, hogy legyen elég! Felnőttek énekpróbái min­den szerdán este 7 órakor; — minden pénteken este 6:30- kor gyermekeknek; fiatalko­runké pénteken este 7:30-kor — konfirmációk órái szerdán és pénteken este 6:154cor. BUDAPEST ODA-VISSZA $340.60 KOSA UTAZÁSI IRODA 4 French Si., New Brunswick, N. J. — CH 9-6100 lELINEK'S MEAT MARKET Magyar Hentes és Mészáros Üzlet 169 French Si. New Brunswick, N.J. — KI 5-5156 Friss vágású húsok, saját készítmény ü felvágottak nagy raktára. KITŰNŐ FŰTŐ OLAJAT rendelésre pontosan házhoz szállil a Varga Oil Co. FRANKLIN PARK, N. J. Tel.: 297-2200 vagy AX 7-2202

Next

/
Thumbnails
Contents