Szabad Sajtó, 1964 (56. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-02 / 1. szám

2. OLDAL 4-SZAB.VD SAJTÓ Thursday, Jan. 2, 1964 NEW BRUNSWICK N. J. ÉS KÖRNYÉKE MI ÚJSÁG BRUNSWICKON? bíró Péter és fiai irodája jelenti, hogy az ün­nepekre a következő utasok érkeztek meg Magyarország­ból, itt élő rokonaikhoz és hozzátartozóikhoz: Gazsó Tibomé. Hajduházáról fér­jéhez Gazsó Tibor, 14 Dover Ave. Somerset, N.J.-i lakos­hoz; — Kovács Gyula, Cső­reinek, Vas megyéből ve­­jéhez, illetve leányához Dan­­csecs Ferenc és nejéhez, 12 Elmwood Terrace, Edison, N.J.-be: Fóliát Klára, Új­pestről fiához, Fóliát György, 190 L. Albany St. New Brunswickra; — Redler Má­ria, Taliándörögi, Veszp­rém megyéből fiához Redler Gyulához, 289 Woodbridgc Ave. Highland Park, N.J. — be és Horváth Imréné, Nyá­­rád Veszprém megyéből fi­ához, Horváth Vilmoshoz és nejéhez, 11 Columbia St. Milltown, N.J.-be. — Vala­­mennyjöknek kellemes idő­töltést kivánunk Ameriká­ban! Home St. Franklin Town­­ship-i lakos december 24- én a Middlesex Kórházban, 65 éves korában el­hunyt, Gyászolja férje. Tó­biás Miklós, két fia: Miklós és Ernő, két unokája, két nővére: Mrs. Laura Bogács és Mrs. Anna Farner és más rokonsága. Temetése szom­baton, december 28-án ment végbe a Gowen temetkezé­­, si intézetből, a Szt. László r. k. templomban megtartott gyászmisével a St. Peter te­metőben. táx-hoz vezette Reid A. Já­nos. KNOBLOCK A. JÓZSEF és neje, 81 James St. So. Ri­­ver-i lakosok fia, Ifj, Knob­­lock Mihály József eljegyez­te Anita Schoene hajadont. LATZO IlORERT és neje, Georges Rd. Dayton-i lako­sok leányát, Carol Joyce-t el­jegyezte Walsh J. Imre, Mor­­risville, Pa-i fiatalember. Emberevő hangyák harca a civilizált világ ellen TÓBIÁS MIKLÓSNÉ. 152 Importált magyar, né­met, francia, spanyol es más BOROK legfinomabb bel- és külföldi italok — pálinkák, sörök be­szerzési központja a (ezelőtt Felko’s italüzlet) 96 French Street New Brunswick. N. J. Tel.: KI 5-4757 WILLIAM FERCHO és NEJE tulajdonosok Ingyen házhoz szállítás! Magyarul beszélünk! BAYDA ANDRÁS. 677 Wood Ave. North Bruns­­wick-i lakos december 23- án, 80 éves korában meg­halt. Gyászolja felesége, két fia Albert és Ernő, leánya (akinél lakott) Mrs. John Denaster. egv másik leánya Mrs. John Fierro,: 17 unoká­ja és más rokonsága. Center City, Pa.-ba vitték eltemetni. TÓTH M. JULISKÁT (Suydam St.) eljegyezte Emery P. Griffin, Bay Sho­re, L.I.-i lakos. A lakodalmat május 23-ra tűzték ki. DEMKO J. ISTVÁN és ne­je, 22 Trenton Ave. Nixon-i lakosok leányát, Zsuzsannát, eljegyezte John Dibiasi, Franklintownship-i fiatal­ember. A KARA-NÉMETH rá­dió-zenekar karácsonyra egy hosszujátszó LP lemezt je­lentetett meg “Szív küldi szívnek, szivesen’’ címmel, a Walt Maxwell Ass’n. kiadá­sában. Ezen a lemezen New Brunswick és környékének hosszú éveken át volt kedvencei énekelnek: Cson­ka Pista, Pappné Kedves Ilonka, E’őriné Pauk Margit­ka, Kára Gyula, valamint Magyarország egykori leg­nagyobb mozisztárja Jávor Pál, aki élete utolsó éveiben gyakran tartózkodóit New Brunswickon, jó barátságban volt a Kára családdal s itt utoljára a Kára zenekarra! szerepelt . . . Az uj hang­lemezt Máté Jenő országo­san ismert magyar dalénekes és színművész szép magyar nótái teszik teljessé, aki en­nek a lemeznek megjele­nését is elősegítette. DIVIDENDS START EVERY MONTH AGYAR SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 101 FRENCH ST. NEW BRUNSWICK CH 9-2438 Nyitva naponta 9-től 4-ig, Csüt. este 6-8-ig LEGMAGASABB KAMAT BIZTOSÍTOTT BETÉTRE A KÖRNYÉKEN WAGNER KÁROLYNÉ. 7 Smith Lane, East Bruns­­wiek-i lakos szombaton, de­cember 28-án meghalt. Gyá­szolja fogadott fia Pauker Istvám, 6 unokája, 4 déd­unokája, három fivére Ko­­zor Lajos, Károly és Ferenc, 3 nővére: Mrs. Julia Nemes, Mrs. Anna Harry, Mrs. There­sa Labritz és más rokonsá­ga. Temtése kedden, dec. 31- ..én ment végbe. Gowen tói, -a Szt. László r.k. templomban megtartott gyászmisével a St. Peter temetőben. ID. TÓTH BERTALAN new brunswicki lakos, la­punk régi hűséges előfizetője , küldte be az alábbi saját­­szerzeményű versikét la­­:púnkhoz: ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 1964-RE j Percre perc, napra nap, • jaj, de hamar eljő, j Lejárt az idő garatján ismét egy esztendő . . . : Kevés öröm. amit hoztál, nem sírunk utánad. Menj, kiszolgált esztendő, mi annál több a bánat! No, de csitt, azt, aki meghalt nemszabad megszólni, menj, te kiszolgált eszten­dő békében nyugodni! S te fiatal Uj Esztendő, jó tanácsom vedd be: Hozz vidám napokat végre a magyar nemzetre! A föld síkja teremje a piros búzát bőven, Bor is legyen, méz. is legyen Tokaj szöllőjében. A kis urak zsebét töltsd meg igaz bankópénzzel, Nagy Urunknak szivét pedig igaz békességgel! Megáldottuk, megbünhőd­­tük mi már a jövendőt, hozzon Isten a magyarra boldog uj esztendőt! (Isten úgy adja! . . .) Vigye orvosság recepljeit megcsináltatni a Rll^^ PHARMACY gyógyszertárába New Brunswickon 429 Livingston Avenue Tel.: 249-8668 SÖMERSETBEN: 912 Easton Avenue Tel.: 247-6666 FÜLÖP LAJOS és neje, 328 Suydam St.-i lakosok leányát, Beverley-t szomba­ton, december 28-án a Szt. László r.k. templomban ol-KOCSI BIZTOSÍTÁS 10,000-20,000 LIABILITY, 5,000 PROP. DAMAGE CSAK $21.05 hai hónapra S P O R O L 25%-ot kocsibiziosiiáson 15—25%-ot tűzbiztosításon az uj "Home Owners" kötvénnyel. KOSA AGENCY 4 French St., New Brunswick, N. J. — CH 9-6100 J L LIU S BORBÉLY ÜZLET 240 Somerset Street, New Brunswick, N. J. Női, férfi, gyermek hajvágás, borotválás, fej és arcbőrma­­szálás, hajfestés, shampoo. URBAN GYULA hazai elismert borbély és fodrász mester KITŰNŐ FÜTŐ OLAJAT rendelésre pontosan házhoz szállii a Varga Oil Go. FRANKLIN PARK, N. J. Tel.: 297-2200 vagy AX 7-2202 Koszorúk, csokrok, vágott és cserepes virágok minden alkalomra FRANKLIN FLOWER SHOP magyar világüzlet 93 DOUGLAS AVENUE New Brunswick, N. J Tel.: KI 5-4234 A. SIMKO and SONS Szereltesse át FŰTŐBERENDEZÉSÉT OLAJRA! Tétessen olaj égöt (Oil burner) szén kazánjába, vagy egy tel­jesen uj, modern olajkazánra cseréltesse ki a mostanit! KÉRJEN DÍJTALAN ÁRAJÁNLATOT! OLAJ FŰTŐ­BERENDEZÉST RÉSZLETFIZETÉSRE IS ADUNK! BESSENYEI ALBERT és FIA Olaj fűtőberendezés és fűtőolaj szállítók 586 HAMILTON STREET Telefen: KI 5-6453 UTAZÁSI ÜGYEKET. PÉNZKULDÉST. IKKA CSOMAG és orvosság küldést, bevándorlási ügyeket Ingatlan adás-vételt Mindenfajta biztositási Iratok elkészítését évtizedek óta pontosan, lelkiismrelesen intéz miié PÉTER és FIAI irodája 98 French Street, New Brunswick, N. J. Tel.: VI 6-1000 Az európai és az amerika: átlagember előtt szinte hi hetetlennek tűnnek az afrika' emberevő hangyákról szólt történetek. Mindnyájan haj­landók vagyunk ezeket a tör­téneteket többé-kevésbbé me­séknek minősíteni és az em­berevő hangyák pusztítá­sainak leírását jóleső bor­zongással olvassuk ágyunk­­[ ban, elalvás előtt, azzal a megnyugtató tudattal, hogy az egész részint úgyis csak tündérmese, másrészt pedig, nálunk úgysem történhet­nék meg. Nemrégiben azonban egy Kanadából származó jelen­tés adta tudtul, hogy az em­berevő hangyák ott is jelent­keztek. Első ízben fordult j elő, hogy az emberevő han­gyák az északamerikai kon- i tinensen jelentek meg. Kanada északi, erdős te­­j ihleteinek egyikén élt a szó­­banforgó család: férj, fele­ség és hároméves kisfiúk. A család egy 15 esztendő­vel ezelőtt épült faházban lakott. | az asszony észrevett néhány különleges formájú han­gyát. A hangyáknak szárnyuk volt, az asszony azonban nem fogott gyanút. mert effajta szárnyas hangyák milliószámra találhatók rhin­­den északamerikai faház köz­­zelében, vagy magában a fa­házban. A hangyákat általában veszélytelennek tartják. A természettudósok megálla­pítása szerűt, az egyedüli ve­szély az, hogy ezek a szár­nyas hangyák nemcsak az erdő élőfáival, hanem fel­dolgozott, úgynevezett “ ha­lott’’ fával is táplálkoznak, tehát, alapos a veszély, hogy magában a fa-házban is kárt tesznek. Alig lakott a házaspár né­hány hétig a faházban, ami­kor az asszony teste viszket­ni kezdett és bőrén kiütések celetkeztek. Orvost hívtak, iki börfertőzést állapított meg és kenőcsöt irt fel. A kenőcs azonban nem használt: a kiütések elsza­porodtak, a viszketés foko­­;ódott és a fiatalasszony nap­­•ól-napra fogyott. YTégül már szinte csontváz-sovány­­;águ lett. A férj ekkor elhívta a University of Miami néhány íutató-tudósát. A helyszin­­•e érkezett orvosok meg­­löbbentő felfedezésre jutot­tak : Az asszony bőrébe befura­kodtak a szárnyas hangyák is a bőr felülete alá befész­kelték magukat. A szárnyas hangyák a szó szoros értel­mében tanyát ütöttek a bőr elszine alatt és elkezdték mni az asszonyt. A szerencsétlen nő rettene­tes sors elébe nézett: a han­gyák hozzákezdtek ahhoz, hogy elevenen falják fel. \z orvosok tehetetlenül áll­tak az emberevő hangyák pusztításával szemben: a bőr alá fészkelödött férgeket nem lehetett onnan kiűzni. Egyetlen mód lett volna, ami. természetesen. gyakorlati­lag kereszt iilvihetetlen volt: a bőr felvágásával eltávolí­tani a hangyákat, ez azonban azt jelentette volna, hogy a szerencsétlen asszonyt va­lósággal meg kellett volna nyúzni. A nőt el sem lehetett szál­lítani, mert annyira legyen­gült, hogy a legrövidebb utat sem bírta volna ki élet­­! ben. Mindmáig megfejthe­tetlen rejtély, hogyan tör­tént az, hogy az emberevö íangyák nem bántották sem i férjet, sem pedig a kisfiút. A halálraítélt asszony pe­­iig most már naphosszat esz­méletlenül feküdt az ágyban. Végül is, éppen olyan gyor­san és titokzatosan, mint amilyen módon behatoltak bőre alá, az emberevő szár­nyad hangyák eltávoztak az asszony testéből. A nő lassan tért magához és hónapokba tellett, amig olyan állapotba került, hogy a család másik faházba köl­tözhetett. Ezt a faházat azon­ban először fertőtlenítették s szakemberek bizonyosod­tak meg affelől, hogy a szár­nyas hangyák kipusztultak. A fiatal asszony ma már ! teljesen egészséges, a Univer- i sity of Miami orvosai azon­ban figyelmeztető záróköz­leményt adtak ki az esetről: — Vigyázat! Az észak- I amerikai kontinensen meg­jelentek az emberevő szár­nyas hangyák! Mindeddig csak Afrika egyes részein történt meg, hogy az emberevő hangyák élő állatokat és emberi lé­nyeket faltak fel. A tudósok mindössze annyit tudtak,hogy az amerikai kontinensen rengeteg kárt okoznak azzal hogy épületeket “falnak fel.’’ Hivatalos kimutatás tanu­­: sitja, hogy ezek a hangyák egyedül Amerikában és egye ! dűl az elmúlt esztendő folya­mán mintegy 250 millió dől | Iárnyi épületkárt okoztak. | A University of Mianr tudósai arra mutatnak rá je- I Jelentésükben, hogy az em berevő hangyák jelentke­­zése a kontinensen, kétség­­! kívül igazolja azt a régi 'hitet, amelyet sokan csak legendának tartottak. Az emberevő . szárnyas hangyák valóságos háborút vívnak a civilizált világ ellen és aligha lehet tagadni,hogy ; a küzdelemben. . . sok rész­győzelmet arattak már. Az az épületkár, amelyet ' ezek a hangyák okoznak Amerikában, egymaga, több, i mint kétszerese annak az épü­­í letkárnak, amelyeket a gyuj | togatások, a villámcsapások és a tornádók okoznak. Néhány hónappal eze’őtt történt, hogy egy teherautó gasolinet akart felvenni egy los angelesi gáz-állomáson. A kocsi befordult az állomás udvarára. E'bben a pillanat­ban az épület megrázkódott és kártyavár módjára, hatal más robajjal összeomlott. A későbbi vizsgálat meg­állapította, hogy az épület falainak belsejébe szárnyas hangyák hatoltak be és hó napok szívós, kitartó munká­jával. olyan üregeket rág­tak azokba, hogy a falaknak csupán alig egy incs tömör­ségű váza maradt meg. Különleges veszélyt je­lent az a tény, hogy ezek az emberevő, szárnyas han­gyák a legteljesebb csend­ben, titokban dolgoznak és tervszerűen arra igyekez­nek, hogy emberi szem soha meg ne lássa őket. A szu per­­cegését lehet hallani a fában — a szárnyas hangyák mun­kája azonban nemcsak lát­hatatlan, de hallhatatlan is. Mindent szétrombolnak,ami utjukba kerül: házat, bútort, ruhát és amint most kiderült — gyilkolnak is. Még a kannázott ételeket és folyadékokét is kirágják NEW BRUNSWICKI irodavezetőnk K. Botz Mihályné (Mrs. Anna K. Botz) 216 Somerset St., New Brunswick, N. J. VI 6-9707 s az azokban levő ételt és italt kifolyatják: nem eszik és nem isszák meg, egysze­rűen használhatatlanná te­ázik. Az emberevő és a civilizáció ellen törő szárnyas hangyák tehát kontinensünkön is meg­jelentek. Pusztitó munkáju­kat még félelmesebbé teszi az, hogy társadalmi szervez­kedésük és gyűlölködő, pusz­titó céltudatosságuk, ponto­san azonos a Föld másik gyű­lölködő, pusztitó állatfajtá­jáéval: a minden teremt­ménynél kegyetlenebb és pusztitóbb Emberével. ORVOSSÁGOK RECEPTJEIT gyorsan, pontosan elkészítjük New Brunswick legrégibb gyógyszeriára most magyar kezek­ben és magyar vezelés alall van. Bármilyen orvosi receptet azonnal elkészítünk s bármilyen drogéria-cikkre van szüksége, nálunk mindent megtalál! ^_____ _____a. HOAG LANDS AZ ÖNÖK MEGBÍZHATÓ PATIKÁJA 1872 ÓTA 365 George Street Tel.: KI 5-0049 MAGYARUL IS BESZÉLÜNK! FRANK J. SZEGESKI és LEWIS R. KAHLER tulajdonosok Jelinek Ferenc f.-Lv.._ ÓHAZAI HENTES ÉS MÉSZÁROS Frissvágásu húsok, saját készítményü felvágottak nagy raktára. 169 French St. New Brunswick, N.J. — KI 5-5156 1IENEDIKOILCO. 827 Ridgewood Avenue, North Brunswick, N. J. FŰTŐBERENDEZÉSEK OLAJÉGŐK Javítása — Karbantartása és eladása Kilmer 5-6310 Rosenthal Glass Co. ABLAKÜVEGEK TÜKRÖK Üveglapok bútor tetejé­re. Viharablakokat bete­szünk, javítunk. Tükröket ujraezüstözünk 5 Harvey Street New Brunswick. — KI 5-2976 Legfinomabb magyar készítésű KOLBÁSZ. SONKA, FÜSTÖLT HÚSOK és Mrs. Szabó befagyasztott készítményeinek beszerzési helye: SZABO'S (SZABÓ MENYHÉRT ÉS FIAI) 142 French St., New Brunswick, N.J. — KI 5-3393 FOOD MARKET RUTGERS CHEVROLET “O. K. J» NAGY VÁLASZTÉK KAY’S FLOOR COVERING STORE 91 FRENCH ST. Tel.: KI 5-5628 Linóleumok, szőnyegek. Velen­cei és más ablakredőnyök szaküzlete. Jöjjön, nézzen körül nálunk! "SANDRAN NAGY VÁLASZTÉKBAN! HASZNÁLT AUTOMOBILJAI A LEGMEGBÍZHATÓBBAK! A If RUTGERS AV ULl CHEVROLET vIV HASZNÁLT KOCSI TELEPE — Könnyű GMAC részletek — 70 Woodbridge Avenue Highland Park, N. J. Telefon: CH 7-1124 • Nyitva reggel 9-től este 9-ig, szombaton 5-ig •

Next

/
Thumbnails
Contents