Szabad Sajtó, 1964 (56. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-02 / 1. szám

Thursday, Jan. 2, 1964 SZABAD SAJTÓ r 8. OLDAL VtCSEY IMRE HALÄLA. AZ AMERIKAI MAGYAR SAJTÓ NAGY VESZTESEGE CLEVELAND, 0. —Ami­kor a lelkész szivbemarkoló búcsúbeszédének utolsó sza­va elhangzott Vécsey Imre koporsója előtt, nemcsak azt éreztük, hogy egy kiváló munkatárs és igaz barát távozott körünkből, de fel­mértük, hogy ezentúl gaz­dátlan íróasztala mekkora veszteséget jelent az ameri­kai magyar napisajtónak. Először new yorki, majd clevelandi napi és hetilap­jainknál mint hirdetési igazgató, reggelenként Vé­csey Imre volt mindig az első, aki pontosan 6 órakor elfoglalta íróasztalát. Ke­mény munkával, látnoki képzelőtehetséggel szolgál­ta felelősségtelje-; hivatá­sában az amerikai magyar napisajtót, de a szórakozás és társas együttlét óráiban csapongó művészi hajlamá­val szórakoztatta barátait gyönyörű énekével és hege­­düjátékával. Vécsey Imre 1893ban szü­letett Fehértemplomban, a psalád nemsokára Buda­pestre költözött, ahol Vé­csey Imre édesapja köz­ismert ügyvéd volt. A csa­­iádban uralkodó volt a művé­szi hajlam, a legidősebb fia a családnak, Vécsey Armand már 1910-ben kivándorolt Amerikába, ahol New York­ban, 1944-ig a Iiitz-Carlton Hotel zenekarának vezető­­hegedűse és karmestere volt. Hires és közismert zene­szerző volt, operettjeit vi­lágszerte ismerték s Euró­pában koronás fők hallgat­ták és élvezték muzsikáját és fejezték ki viharos tet­szésüket. A művészet szikrája Vécsey Imrében is lobogott. Opera­énekes volt. New Yorkban számos Opera-társasággal állt összeköttetésben. A sors útjaira jellemző, hogy Vé­csey Imre is 70 éves korá­ban hunyta be szemét örökre, éppenugy mint bátyja, Ar­mand. Az első vilárgháboru még Budapesten érte Vécsey Imrét. Az első között volt Vécsey Imre joghallgató, akit mint tartalékos tisztjelöl­tét behívtak katonának. Az olasz harctéren küzdött és' mint tüzérfőhadnagy és a ma­gyar hadsereg egyik legszeb­ben dekorált tisztje fejezte be a háborút. Együtt szolgált és legjobb barátja volt a ké­sőbbi vitéz Csatai Csatay Gyula honvédelmi miniszter. Vécsey Imre sohasem nő­sült meg. Munkájának, me­lyet egy emberöltő óta foly­tatott az amerikai magyar napisajtónál és művészi am­bícióinak élt és a második világháború után, New York -ból Clevelandba költözött, ahol néniével özv. Kende Gézánéval, a Szabadság volt főszerekesztőjének özvegyé­vel, született Vécsey Anná­val élt. New Yorkban él öccse Vécsey Jenő, aki feleségé­vel Grace-al együtt a new yorki magyarság ismert sze­mélye. Karácsony előtt néhány­szor rosszullétról panasz­kodott Vécsey Imre. Általá­nos kivizsgálásra a St. Alexis kórházba vonult, melynek ka­puját sohasem hagyta el élve. Megrendültén értesültünk róla, hogy meg kellett operál­ni, de erősen reményked­jünk. Éles csapásként ért bennünket a gyászhir, hogy Vécsey Imre visszaadta te-; hetséges, becsületes lelkét a Teremtőnek. Kifejezhetetlen, mit min­den munkatársa és barátja érzett, mikor hétfőn reggel értesültünk a roegmásitha­­tatlanról. Emlékezünk utol­só kemény kézfogására, mi­kor utoljára láttuk. S nincs egyetlen volt munkatársa sem, aki ne tekintene vérző szívvel elárvult Íróasztala fe­lé. —Isten Veled Imre. Hunt Béla A Szent József Magyar Görög Katolikus Egyház hírei Fi. HOMA JÓZSEF, Pastor, jO High Sl„ New Brunswick Tel.: KI 5-1686 Aid nem amerikai polgái — januái hónapban regisztráljon Minden év első hónapjá-; ban egy kötelességet ró törvény minden amerikai lakosra, aki nem állampol­gár: január hó folyamán kö­telesek lakáscímüket a Be­vándorlási Hivatallal kö­zölni, akár lakást változtat­tak az év folyamán, akár nem. És vonatkozik ez a kö­telezettség mindenkire, te­kintet nélkül arra, hogy év­tizedek óta vagy csak rövid idő óta lakik az országban. A lakáscím bejelentés egy kártyán történik, ame­lyet bármely postahivatal­ban meg lehet kapni, vagy a Bevándorlási Hivatalban. Azt a kártyát pontosan ki kell tölteni és aztán SZEMÉ­LYESEN visszavinni oda, ahol kapták. A személyes átadás csak azt jelenti,hogy posta utján nem szabad kül­deni; betegség vagy más akadály esetében másvalaki is elviheti a postahivatalba, illetőleg a Bevándorlási Hi­vatalba. 14 éven aluli gyerme­kek helyett a szülök vagy gyámok regisztrálnak. Aki állandó amerikai lakos, de januárban távol volt, visz­­szaérkezése után, 10 napon belül köteles lakcímbeje­lentésre. A kártya neve: Address Report Card. Fonni 1-53. A következő adatokat kell fel­jegyezni: Amerikába érke­zésének helye és ideje. Szü­letési helye és ideje. Nem­zetisége. Alien registration száma. Ez utóbbi a legfon­tosabb adat. Akinek van regisztrálási kártyája, ar­ról írja le a számot. Aki csak nemrég érkezett és még nem kapta meg alien registration kártyáját, ezt írja be a számára fenntar­tott vonalba: Not received. Akinek volt alien registration kártyája, de elvesztette,ezt Írja be: Lost (És persze azon­nal kérjen a Bevándorlási Hi­­'vatalt t újat.) Aki ideig­lenes beutazási engedély­ivel jött az országba, ezt Ír­ja be: Nonimmigrant. Egy­szóval: Abban a sorban, ahol az alien registration számot kérik, valamit be kell je­gyeznie kivétel nélkül min­denkinek! Mitévő legyen az, aki ta­valy, vagy korábbi évek ja­nuár havaiban a bejelentést elmulasztotta? Mindenesetre töltse ki és nyújtsa be most a kártyát és a korábbi mu­lasztások okát (betegségiem tudott a bejelentési köte­lezettségről, stb.) közölje a Bevándorlási Hivatallal. — Aki ily módon kimenti magát, feltétlenül jobban jár, mint az, aki most újra elmulaszt­ja a bejelentést, mert hiszen többszöri mulasztás Súlyo­sabban esik latba. Ámbár a lakáscím be­jelentése nem tetszik fontos dolognak, igenis fontos ez, mert a Bevándorlási Hivatal­nak mindenkor tudnia kell, hol tartózkodnak nem-polgá­rok. A törvény szigorú elő­írása szerint azt. aki a la­­(kásbejjelentési kötelezett­ségét tudva, igazolatlanul el­mulasztja, súlyos büntetés érheti: bebörtönzés és de­portálás. Azok a magyarok, akik j polgárai az Egyesült Álla­moknak, hazafias köteles­séget teljesítenek, ha nem­polgár szomszédaikat, ba­rátaikat, rokonaikat, isme­rőseiket figyelmeztetik a la­­káscimbejelentési kötele­­zettségre. Ajánljuk, hogy rágják ki ezt acikket és mu­tassák meg azoknak, akiket Hét. Akinek honositása most /an folyamatban, lakcim­­jejelentésre köteles, kivéve, iá januárban kapja' meg az illampolgárságot. A januári lakcímbejelen­tési kötelesség általános, minden nem-polgárra kö­telező. De újabb ily bejelen­tési kötelesség ál! elő, ha a nem-polgár az 1964 év folya­mán lakást változtat. Ebben az esetben 10 napon belül közölnie kell az uj cimet a Bevándorlási Hivatallal, — Change of Address kártyán, melyet bármely postahiva­talban, vagy a Bevándorlási Hivatalban lehet kapni. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET New Jersey-i Kerületéhez tartozó FIÓKOSZTÁLYAI: ~ ^ Kelet-amerikai szervezési felügyelő: REV. FERENCZY PÁL 90 Grenelle Street, BRIDGEPORT, CONN. Tel.: ED 9-0083 Kerületi szervező: REV. LESLIE CAREY US New Road FRANKLIN PARK, N. J. Tel.: AX 7-2918 Kerületi iroda: 216 Somerset Street. NEW BRUNSWICK, N. J. Tel.: 846-4242 144—Géza Megyesi 16 Cypress Street, Carteret, N. J. KI 1-7640 209—J. Horvath RD2 Walnut Port, Pa. PO 7-3755 215—Charles Kish 31 Dakota Street, Manville, N. J. RA 5-4595 250—Joseph Gyenes 78 Craske Street, Woodbridge, N. J. ME 4-8185 266—Bishop Zoltán Beky ,D.D. 180 Home Avenue, Trenton, N. J. EX 6-9751 269—Rév. F. Vitéz 493 Amboy Avenue, Perth Amboy, N. J. VA 6-3513 307—Frank Demjen 151 Rotwell Avenue, Cliffside, N. J. 327—George Sinica 306 Valley Road, Coatsville, Pa. 330—J. Szabó 202 West Midland Ave., Paramus, N. J. GI 1-7176 368—John Zakopcsan 181 Harrison Avenue Passaic, N. J. GR 3-0980 370—Rev. John P. Nagy 601 N. E. 55 Terrace, Miami 37, Fla. NE 4-8151 375—Rev. Bert. Szathmary 646 Broadway Long Branch, N. J. CA 2-7919 388—Rev. L. Novak P. O. Box 16, Eagle Lake, Fla. CY 3-7788 13—Joseph Molnár 49 Summit Avenue, Garfield, N. J. GR 3-4493 20—Margaret E. Kramer 251—38 Phillips Avenue» Trenton, N. J. JU 5-7513 27—William J. Kovács 84 2nd Avenue, Phoenixville, Pa. WE 3-8391 32— J. Furrier 302—216 Somerset St. 308—New Brunswick, N. J. 367—Tel.: 846-4242 33— Andrew Dobowiczky 337 Ellery Avenue, Newark, N. J. ES 2-3786 44— W. Velekei Lee Avenue, Alpha, N. J. GL 4-3864 45— Mrs. H. Putnoki 227 Gordon Street, Roselle, N. J. CH 5-9173 79— Albert St. Miklossy 80— 23 Evergreen Avenue, 284—Fords, N. J. HI 2-7384 82—Rev. Alexander Barlus Rt. No. 1, Box 199 Hammond, La. 90—John Kurz 93—265 West Fairview Ave., 375—Bethlehem, Pa. UN 7-0070. 92— Mrs. P. Toth 812West Wyoming Ave. Philadelphia 40, Pa, DA 4-5512 93— Mrs. M. Corigliano Boonton, N, J. DE 4-6105 113—J.Nagy 2 Cummins Street, Franklin. N. J. VA 7-7047 MÉG MA BIZTOSÍTSA BE MAGÁT ÉS CSALÁDJÁT a mi élet-, baleset-, kórházi-, betegsegély-, iskoláztatási, ott­hont, családot és jövedelmei védő bizlosiiási módozatainkkal, melyek teljes védelmet és biztonságot nyújtanak! 65 évi szolgálat — $13-millió vagyon — $41-millió biztosítás — 40,000 tag Hungarian Reformed Federation of America 1346 Connecticut Ave., N . W.. DuPont Circle Bldg. — Suite 1201 — Washington, D. C. SZENTMISÉK: Hétközna­pokon réggel 8 órakor; hét­­reggel 9-kor és este 7 órakor; vasárnapokon reggel 8 :30 és 10:30-kor. Minden kedden este tész­tát és leves-csigát készíte­nek az Oltáregylet asszonyai. Gyóntatások délután 45-ig lés este 6:30-tól 7:30-ig. Husvéti társasutazás Magyarországra Biró Péter és Fia Irodája New Brunswickon bejelen­ti, hogy 1964. március 22-én társasutazást indít Magyar­­országra, rendkívül kedvező áron. A csoport utasai ápri­lis 12-én térnek vissza Bu­dapestről s az oda-vissza “jet” repülőgépen megtett utazás ára személyenként 518.40 dollár. Mindazok, akik ilyen ked­vező áron szeretnének láto­gatóba menni Husvétra Ma­gyarországra, jelentkezze­nek akár személyesen, akár levélileg Biró Péter és Fiai Irodájában, New Brun­swickon (98 French St. Te­lefon: VI. 6-1000). A Biró Iroda mindenkinek gyor­san, pontosan elintézi uta­zása ügyét, beszerzi a szük­séges iratokat, útlevelet, ví­zumot, stb. s minden tekin­tetben lelkiismeretes, nagy­szerű szolgálatot nyújt ügy­feleinek. 1964 julius 8-án újabb tár­sasutazást tervez a Biró Iroda Magyarországra, szin­tén “jet” repülőgéppel s aki­nek ez az időpont jobban megfelel, szintén jelentkez­het már most a Biró Irodá­ban. Az utazásokra vonat­kozó további információt lapunk mai számában kö­zölt hirdetésük adja meg. vagy pedig forduljanak ol­vasóink közvetlenül a Bí­ró Péter és Fiai irodájá­hoz, 98 French St. New Bruns wick, N.J. WASHINGTON — Harold E. Stassen kijelentette, hogy í is indul 1964-ben a GO? el­nökjelöltségátért. Stassen si­­íertelenül indult 1948-ban az elnökjelöltségért. Thomas Dewey, new yorki kormány- , :ó ellen. A rövid szoknya dicsérete WASHINGTON.— Az Ame­rican Automobil Associati­on a rövid szoknya dicsősé­gét zengi a statisztika száraz számai néma kíséretével, így szól a nóta: Az utcai automobil forgalomban, mi­nél többet lehet látni a nők lábaiból, annál jobb, annál biztosabb a nők élete és tes­ti épsége. Ugyanis az autók front lámpáinak fényét éle­sen visszasugározzák a nylon harisnyák, igy a hajtők azon­nal észrevesznek egy nőt, aki az úttestre tévedt és idejé­ben lefékezhetik kocsiju­kat. Mármost, logikus, hogy minél rövidebb a szoknya, annál többet lehet meg­­pillanatani a nők nylonbori-A Szent László Római Katolikus Egyházközség hírei Plébános: Father Borsy György Engelbert, OFM. Tel.: KLlmer 5-1427 SZENTMISÉK: Vasárnap reggel 6:15, 7:30, 8:30, 9:30 10:30 és déli 12 órakor. Parancsolt ünnepeken: 6:15, 7:30, 8:30, 9:30 és déli 12 óra­kor, valamint este 7-kor. Hétköznapokon: reggel 7:30 és 8 órakor. ÁJTATOSSÁGOK: Kedden Szent Antal áj tatosság este 7 órakor magyarul, 7:30-kor an­golul. — Csütörtökön Csodá­latos Érem ájtatotsság este 7 órakor. GYÓNTATÁSOK: Minden mise előtt és minden szomba­ton d.u. 4-5-ig és este 7-8-ig. KERESZTELÉSEK: Vasár­nap délután 2 órakor. ESKÜVŐK: megbeszélés szerint. Négy héttel az esküvő előtt a pároknak jelentkezni­ük kell a plébánosnál. (Szük­séges iratok: keresztlevél, első ádozási és bérmálási bizonyít­vány.) GYŰLÉSEK: Minden hónap első hétfőjén este 7:30-kor Szent Ferenc Harmadik Rend­jének imaórája, utána rendes tárgysorozat. Minden hónap első keddjén este 8-kor Szent Név Társulat gyűlése a ta­nácsteremben. — Minden hó­nap második hétfőjén este 8- kor a PTA tartja gyüését az Auditorium Dán.— Minden hó­nap harmadik keddjén este az Oltáregylet tartja gyűlését a Szent Antal litánia után, fél I órakor. Független Magyar Református Egyház 229 East 82nd Street New York 28. N. Y. Tel. RE 4-8144 Lelkipásztor: Csordás Gábor, esperes A lelkészi hivatal minden iélelőtt 9—12 között, nyitva ran. Istentiszteletet tartunk ninden vasárnap d. e. 10:30 irakor. tóttá lábaiból, következés­képpen joggal lehet össze­függést keresni a rövid szoknya és a rövidebb bal­eseti lista közt. Itt a fenti tétel bizonyí­téka: Minden 100 gyalog­járó közül, akiket autó üt el, 70 férfi és csak 30 nő. Most szót kér és szót emel Kétkedő Tamás. Azt mond­ja: Sokkal biztonságosabb lenne a gyalogló férfiak bo­­torkálása az úttesten, ha az autómobilhajtók mindig csak az útvonalra ügyelnének és nem bámészkodnának jobb­felé és balfelé, valahány­szor formás lábakat pillan­tanak meg a frontlámpa vi­lágában. Televíziókat a CENTRAL TELEVISION AND APPLIANCES 81 FRENCH STREET cégnél szerezhet be igen jutányosán Tel.: KI 5-7700 ZAVETZ IMRE tulajdonos javítások jótállással A New Brunswick-i Első Magyar Ref. Egyház hirei Rév. Rásky József, lelkész Tel. KI 5-1058 22 A. Joyce Kilmer Ave. New Brunswick, N. J. Istentiszteletek vasárnapon­ként: d.e. 9:30-kor magyar, 10:30-kor angol. Vasárnapi iskola d.e. 9:30- kor. Minden kedd reggel 8 órától metélt tészta és csigakészités d.u. 1 óráig, asszonyaink által. Aki tud, jöjjön segíteni, hogy legyen elég! Felnőttek ének próbái szer­dán este 7-kor, gyermekeké I pénteken este 6:30-kor, fiatal komáké pénteken este 7:30- kor, konfirmálók órái pénte­ken este 6:15-kor. Magyar mozielőadás Fordson MINDEN SZERDÁN ESTE 6 ÓRÁTÓL A jövő szerádn, január 8-án este 6 órai kezdettel a “Négylovas hintó” és a “Há­­ri János” c. nagysikerű filme­ket mutatja be folytatólagos előadásban a Fords Play­house. FORDS PLAYHOUSE MAGYAR MOZI 537 New Brunswick Ave. Fords, N. J. Tel.: HI 2-0348 Széles Cinemascope vászon! Csak egy nap jövő szerdán, JANUÁR 8-ÁN ESTE 6-TÓL folylalólagosan Két kitűnő magyar film egy műsoron: "NÉGYLOVAS HINTÓ" Valamint: "HÁRI JÁNOS" HÁROM ÓRÁS NAGYSZERŰ SZÓRAKOZÁS! MAGYAR TESTVÉR! Segítsd ADOMÁNYODDAL RUTGERS NEW JERSEY ÁLLAMI EGYETEMEN működő t itt magyar tanszéket fenntartó Amerikai Magyar Intézet munkáját! Az amerikai magyarság történetének egyik legjelentősebb fejezete ennek az Intézetnék alapítása; nyelvünk, múltúnk, kultúránk jövőbe átmentése s méltó hagyaték képen az utá­nunk ITo ve tkeíő generácíoKhaE~atadiásá valárhelnriylünkre fel­adatot s ezt a feladatot az Amerikai Magyar Intzézet utján végezhetjük el együttesen! ÁLLÍTSON EMLÉKET ELHUNYT SZERETTEINEK EGY EMLÉK-ADOMÁNNYAL! j Minden adakozó nevét megörökítjük. Minden adomány az adóbe. vallásnál levonható. Minden adomány erre a címre küldendő: AMERICAN HUNGARIAN STUDIES FOUNDATION American Hungarian Institute P. O. Box 1084 New Brunswick, N. J. A "Nationwide" nagyszerű kórházi és operációs biztosítása $10.00 napi szoba-dij ................... 30 napig a Kórházban 5.00 napi szoba-dij ................. 60 napig Nursing Home-ban $300.00 vegyes kórházi költség-megiérilés 200.00 orvosi műtét költség-számitás 50.00 sürgősségi kiadás-megtérítés (házi betegek költségei) 3.00 orvosi lálooalás-dij a kórházban (összesen 30 látogatás) BÁRKI, aki 65 éven felül van, de az elmúlt 3 év alatt nem szorult orvosi kezelésre, vagy nem volt kórházban, vagy nem tanácsolták kórházba menését, vagy az utolsó 3 évben tudo­mása szei int nem vielt, RÁKJ A. GYOMORFEKÉLYE. SZÍV­BAJA, ELMEI RENDELLENESSÉGE, vagy TELJES VAK­SÁGA, — folyamodhat és kaphat “Nationwide Senior Citizen Hospital Surgical” korházi és műtéti biztosítási kötvényt, te­kintet nélkül arra, hogy 65 éves, vagy elmúlt már 65, egy nem-orvosi folyamodvánnyal (nem kell orvosi vizsgálat!) Garantáltan megújítható kötvény élete végéig! ÉVI DIJA $86.60 HAVI DIJA $7.65 ATIONWIDF Igtml Imrian C.mpgof Lif* Imtm« C«mp«r Mnton Fir. Int.ránc, kun .ffic.: Okit Iíj. SIMON ÁDÁM meghatalmazott képviselő 240 SOMERSET ST. NEW BRUNSWICK. N. J. Telefon: Kilmer 5-1518 Rev. Leslie J. C,<uey Oszlályck száma, ügykezelője, cime, telefonszáma:

Next

/
Thumbnails
Contents