Szabad Sajtó, 1963 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-03 / 1. szám

1963. JANUÁR 3 A grófi kastély titka REGÉNY (Folytatásokban) Irta: BODONYI ZSIGMOND — Az a, nagyságos ur, sose tíivódtak, békességben éltek, attiig az a dolog kitudódott, vagyis hogy most már azon is túl va'gyunk, még hozzá annyi­ra, hogy Cilka ma se tudja, hogy a megboldogult nagysága volt az édesanyja. — Csakugyan? És miből séjti, Boris, hogy a lány nem tudja? — Abból, hogy szórul-szóra elmondta azt, amiket a nagy­­ságit neki mondott a halálos ágyán. — Elmondhatná nekem, ho­gyan mondta vissza magának Cilka? — Hogyne! Úgy volt az, hogy a nagysága megkérdezte Cilkát, hogy szeretsz-e, Cilka? Erre Chka .azt felelte, hogy már azért is szereti, mert úgy bánt vele, mintha a saját gyermeke volna. Utána a nagy­sága még mondani akart vala­mit, de hirteleníbe fölhördült, aztán meghalt szegény. ,m Hm . ... Ilyen a véletlen, a gyászos véletlen, Boris lelkem. Maradjo» csak ez a mi titkunk, a kettőnk titka — egyelőre. — Marad is, nagyságos ur, esküszöm mindenre, ami szent. — Ne bántsuk szegénynek az emlékét sem! — Én a szivemben őrzöm, amig élek . . . — Hát ha csak módomban áll majd, ott leszek az esküvő­jén. — Bár úgy volna, nagyságos urUCsak még arra kérném, hogy a lakodalmamra Cilkát magammal vinném. —, Miért ne? Nagyon szíve­sen. De most én kérdeznék ma­gától valamit. — Tessék parancsolni! — Akarja-e pénzben a nász­ajándékot, vagy vegyek valami szépet magának? Borcsa elröstelkedett. Alig hallhatóan mondta: —Ahogyan a nagyságos ur jónak látja . . . — Mégis. Mondja, Boriska, mit szeretne? Van-e bútoruk, vagy edényük? — Az maradt az első asz­­szony után. — Hát tehenük, igavonó jó­száguk? — Az is van. — Tyűha! Hiszen akkor a maga vőlegénye módos gazda­ember! — Az bizony, csakhogy már nem fiatal, velem együtt! Az­tán jussolt is! —Hát akkor mást nem tehe­tek, minthogy arra kérjem, fo­gadja szívvel, amit adok — mondta s a pénzszekrényből csomó bankót vett elő s a pénzt borítékba téve átadta Borosá­nak. A lány vonakodott: — Szégyenlem elfog adni, nagyságos ur! — Miért? — A béremet megkaptam rendesen. — Mindegy, magát ez meg­illeti becsületességéért. — Hát köszönöm szépen nagyságos ur! Elfogadom! — Úgy van, Boris. Borcsa még egy hétig ott maradt Székácsyéknál, azután Cilkával együtt falujába uta­zott. Minthogy Székácsy esküvője néhány nappal eltolódott, ő maga is váratlanul este érke­zett a lakodalomra, Borcsa és Cilka nagy örömére. Hajnalnak — bátyján kívül — nem volt rokona, igy a ven­dégsereg szűk családi körre szorult. A tiszteletes uron kívül a vőlegény tanító barátja is meg­jelent a lakodalmon és általá-Hírek a Perth Amboy-i Független Magyar Református Egyház köréből Budapesten az automata ze­neszekrényeket át kellett sze­relni. Az elmúlt hetekben csak egyetlen dalt játszattak mind­egyiken a pesti “zenekedve­lők” : “Midőn Havannában ha­jóra szálltam én, elbúcsúzni akkor senki sem jött felém . . .” \H. ÁB RAB ÁM OELSO, telkési 331 Kirkland Place Perth Amboy, N. J. Phone: VAlley 6-0794 . NŐEGYLETÜNK gyűlése -ninden hónap 2-ik vasárnapján délután 2 órakor van. Férfi Kör: Minden hónap első és harmadik szerdán este 8 órakor tart gyűlést. BIBLIAI iskolánk minden szombaton d. e. 9-től 12-ig tart. Kérjük a szülőket, hozzák vagy küldjék csemetéiket 3 évestől felfelé, egészen konfir­mációs korig. A FIATAL Nők Köre minden lóhap első és 3-ik keddjén este i órakor tartja gyűlését. FÉRFI Körünk minden hó el­ső szerdáján este 8 órakor tart­ja gyűlését. Egy külföldi és egy magyar beszélgetnek. A külföldi kérdi a magyart: — És hány igazi kommunis­ta van maguknál odahaza? — Óh, csak egy és éppen ez a borzasztó! — feleli a magyar. — És miért olyan borzasztó ez? — hangzik az újabb kér-Magyar mozi­­előadás Fordson A cigány a vendéglőben ‘^Le­­gyen úgy, mint régen volt” c. nótát húzta. Két nap múlva becitálják a rendőrségre és fe­lelősségre vonják a nóta miatt. — Nézze Józsi, ne is tagad­ja, hogy maga a régi világot 'kívánja vissza, — mondja neki a rendőrnyomozód — Már hogy én kívánnám vissza a régi világot, mikor alig várom, hogy már ez is el­múljék? — védekezik a ci­gány. MINDEN SZERDÁN D. U 2 ÓRÁTÓL Mi Sztálin uj magyarorszá­gi neve? Dunaújvárosi József. A jövő szerdán, január 9-én a “Sziriusz” és a “Pepita ka­bát” c. nagysikerű filmeket játsza a Fords Playhouse ma­gyar mozi. nos óhajra ő mondta az első felköszöntőt az uj házaspárra. Utána a cigány rákezdett és kivirradtig folyt a tánc, a lakzi. (Folyt, köv.) PASSAIC ES KORNYÉKÉ Hírek a Szt. István Római Katolikus Egyházközségből Plébános: FT. GÁSPÁR JÁNOS 223 Third St., Passaic, N. J. SZENTMISÉK E HÉTEN — December 31-én: Cubányi Jó­­zsefnéért kérte Szabó Istvánná és Hudák Barbaráért Fáber Dé­nes és Reiterné temetése. Janu­ár 1-n: a Harmadik Rendért és Soltész Istvánért Kocsisné. 2-án: Pados Istvánért a Zadra R. N. család és Demeter Jó­­zsefnéért Brentice Anna. 3-án: Czapf Júliáért Bizub T. József és Zurey Júliáért Fűrész Ká­­rolyné, 4-én : Béréi Mártonért Horváth András és Mikó Júliá­ért Czerny Ferenc. Dec. 5-én: Schwartz Máriáért Kaszás Ferenc és faterért özvegye. 6- án. Wickotfsky Erzsébetéit fia Ferenc és Kis Istvánért özve­gye. E héten első péntek: szent­misék reggel 9-kor és este 7- kor. Betegeink ottohn gyónnak és áldoznak. A hívek karácsonyi adomá­nya $5,600-at tett ki. Hálás köszönet. A hittan-oktatás va­sárnap kezdődik. MI ÚJSÁG PASSAICON? PALÁNGHY E R Z S É B ET asszony (Knapp Ave., Clifton) lenyát, Joan Veronikát elje­gyezte DOLGAS MIHÁLY (Gould St., Clifton). TIBORCZY VALTER és ne­je leánya, Ellen (Albert St., Garfield) és DAVID D. RISER (John St., East Rutherford) jegyesek. A GARFIELDI Amerikai Magyar Polgári Liga Szilvesz­ter-esti mulatsága a rendkívül BIZUB T. JÓZSEF TEMETKEZÉSI IGAZGATÓ legmodernebb temetkezési vállalata! Bármely családnak módjában áll igénybe venni BIZUB temetkezési szolgálatait. A KÁPOLNA HASZNÁLATA TELJESEN DÍJMENTES Orgona bevezetve! — Air Conditioned! Pontos címünk: 203-205-207 THIRD ST. PASSAIC, N. J Teiefonszám: PRescott 7-4332 Passaici Ügyvezető szerkesztőnk DR. KORMÁN FRIGYES cime: 215 Third Street Passaic, N. J. Tel.: PRescot 3-9578 hideg időjárás ellenére is pom­pásan sikerült. REITER JÁNOSNÉ sz. Svei­­ger Margit (Arlington Ave., Clifton) 69 éves korban el­hunyt. Bizub temette a Szt. Ist­ván r. k. templomból. HA AZT AKARJA, hogy vál­lalkozása sikerüljön, hirdessem a, mi lapunkbanJ HA GYÁSZ ÉRI forduljon bizalommal hozzánk. Gyönyörű házi kápolna, valamint ambulance betegek szállítására. — NYITVA ÉJJEL-NAPPAL — JOHN LABASH 40 MONROE ST. PASSAIC, N. J. Telefon: GRegory 3-3037 BÚTORÁT VÁSÁROLJA —HA BÁRHOVÁ utazni akar . . . hajón, repülőgépen, vonaton vagy autóbuszon . . . HA VALAKIT ki akar hozatni; . . . HA BÁRMILYEN okiratra van szüksége; . . —HA HÁZ ADÁS-VÉTELT, vagy bármilyen biztosítást akart forduljon teljes Hzalommal a RIZSÁK utazási és közjegyzői irodához 141 JEFFERSON STREET Telefont PRescot 7-1738 PASSAIC. N. J. MAGYAR HUMOR — Mert senki sem tudja, hogy ki az az egy és ezért min­denki fél mindenkitől. Kennedy és Hruscsov sürü üzenetváltása során a hirtelen haragú Hruscsov megbőszült és az amerikai elnöknek egy cso­mag “lócitromot” küld. Nemsokára megérkezik Ken­nedy válasza egy terjedelmes borítékban. Hruscsov fel sem bontja, hanem undorral oda­adja a soffőrjének. Másnap megjelenik a soffőr tetőtől talpig vadonatúj ruhá­ban, arany karórával. Két zse­béből vodkás üvegek kandikál­nak ki. Hruscsov meglepődve kérdi, hogy mi történt? Hruscsov elvtárs nem bontotta fel a levelet, — feleli a soffőr — hanem nekem adta tartalmával együtt. Tízezer dollár volt benne és ez a kis “Mert nem volt aütni valója.” “Hogyan jár most Marósán az utcán?” “Zsemlesütve.” / “Ki az első három magyar űrhajós?” “Marosán, Kádár és Dobi. (Marosánt már kilőtték, Ká­dárt távolról irányítják és Dobi már az állandó súlytalanság állapotában lebeg.)” A Séllyei Klub hírei dünkre hullna, egész őrs lkát elpusztíthatna. Ha 'ilyen csillag például Ken államra zuhanna, elpusz' fél Amerikát, Bostontól miig, Duluthtól New Or’ ig, Washington, D. Omaháig. Ha pedig az A óceán partja közelében z na le, a felkorbácsolt \ szökőár elborítaná nemes; Egyesült Államok keleti vidékét, hanem Nyugat-E egy részét is. A Séllyei Női Demokrata Klub havi rendes gyűlését minden hónap első keddjén es­te tartja. A január havi gyű­lés azonban nem 1-én, kedden ■-— Újév-napján —- volt, hanem január 8-án, kedden este lesz a szokott helyen, a Biega’s Hall-ban (Fayette St.). Rév. Hunyady kérelme Nemrég irtunk Nt. Hunyady László lindeni magyar refor­mátus lelkésznek az amerikai 'könyvpiacon megjelent “There Are Secrets” c. regényéről. Ez­zel kapcsolatban köszönetét 'kaptunk a cikk közléséért Nt. Hunyadytól, aki ugyanakkor 'megjegyezte azt, hogy ha a magyarság, ki-ki a maga váro­sának, vagy városkájának 'könyvtáréban érdeklődik e 'könyv iránt, hogy azt szeretné olvasásra kikölcsönözni, ezzel nagy szolgálatot tenne a re­gény szerzőjének, mert a könyvtár valószínűleg meg is rendelné azt a kiadótól, ha többen kérnék a könyvtárban ugyanazt. Készséggel továbbítjuk te­hát Nt. Hunyady László kedves barátunk kérelmét, azzal a megjegyzésünkkel, hogy ez a legkevesebb, amit minden ma­gyar ember megtehet egy jő, angol nyelven megjelent re­gény magyar szerzője iránti tiszteletből! Tegyük meg! (A könyv megrendelhető közvetle­nül a szerzőtől: Rév. Ladislaus Hunyady, 50 Washington St., Colonia, N. J. Ára $4.50, köt­ve.) írás. Hruscsov kíváncsian kapja ki a soffőr kezéből Kennedy üzenetét, amelyben ez áll: Excellenciás Uram! Min­denki azt küld, amije van! —Kennedy.” ROTH FURNITURE COMPANY ÜZLETÉBEN 106-108 Market St. Passaic, N. J. Telefon: PRescott 7-1834 Alig pár napja érkezett a hir rádión és újságok utján, hogy a moszkvai madzagon rángatott magyarországi kommun ista kormányban (Kádár János és társai) nagy változások tör­téntek. És ime: már itt vannak a “földalatti utón” érkezett hu­moros megjegyzések ezzel kapcsolatban. Marosán bukását illetőleg (aki magas kormányhivatalá­ba kerülése előtt pékmester volt) i(yen viccek keletkeztek Magyarországon: “Miért fosztották meg Maro­sánt a pártban elfoglalt tiszt­ségétől?” “Mert megunta a pékséget és KÁDÁR akart lenni.” "Mit jelent az MSzMP rövi­dítés?” “Marosán Szeretne Mégint Pék Lenni.” “Miért bukott meg Maró-Dr.LesterMann szemész és optometrist 89 SMITH ST. Perth Amboy, N. J. Romboló A nap körül sokezer kisebb csillag (asteroid) kering ép­­ugy, mint a nap bolygói, köz­tük a mi földünk is. Ezeknek a csillag darabkáknak a nagy­sága 100 lábtól 20 mérföld át­mérőig is terjed. Ha például a földről kilőtt valamelyik nagy­­erejű rakéta-löveg egy na­gyobb méretű ilyen asteroidot kizökkentene utjából, melyben évmilliók óta kering s az a föl-Dandridge M. Cole, a < ral Electric Co. rakéta és jókutatási osztályának f és tudósa előadást tartott rég “az ember pusztító nek lehetőségeiről” és fejtegetéseiből vettük a adatokat. Cole szerint már 10 év< Finom magyar konyh BUDAPES es 292 SMITH ST. Tele Ételek kivihetők. — Esi vállaljuk. -JÓ BIZTOSÍTÁS AKAR? Autó-, tűz- vagy balese tositását a legjobb komp által eszközli MRS. ELIZABETH SELLYE (Séllyei F. Lajosn INSURANCE AGEN1 175 Smith Stree 302 Raritan Buildinj PERTH AMBOY, N. Tel. Hlllcrest 2-3! . «•.»■».* mtmmm pwpi M1NDEM7 Élet,- baleset-, és kártalanít előnyöi * Frank P. S ÁLTALÁNOS BlZr 336 State St. Perth A “A TEJSZÍN 1 Fayette & Wilson Streets, 1 j Rendelés naponta 10-12, 2-5 7-8, szerdán 10-12, szombaton 9-től 5-ig Hlllcrest 2-2027 Teljes Mindennemű I Bank-Szol* Számár Látogasson el akármelyik kényelmes fekvési Perth Amboy Nat “A nagyközönség bizton FŐIRODA: a “Five Corners”-] Perth Amboybai CONVERY IRODA: Brace Ave. & Convery Boulevard Perth Amboyban A Federal Deposit Insurance C A Federal Reserve Syst

Next

/
Thumbnails
Contents