Szabad Sajtó, 1963 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-03 / 1. szám

1963. JANUÁR 3 w KLY ished every Thursday by :nes iesztő és idadó ble to Szabad Sajtó) aJ and Publishing Office: PASSAIC, N. J. . KORMANN FRIGYES igyvezető szerkesztő 0—Single copy 10 centi gyes szám ára 10c on October 22, 1908 at the : of March 3, 1879. a sor és Feri többek kö­­elmondja, hogy neki 10 íeke van. Tíz gyermek? — álmél- Jóska — és mik azok? Hogy mik? Az első fiam kus és a második is sok csinál. A harmadik fiam id és a negyedik is tar­­fünek-fának, az ötödik fi­­ilcsész és a hatodik is egy ár, a hetedik fiam zene­­ő és a nyolcadik is egy tol-És a másik kettő? Azok lányok. Az egyik menyasszony és a másik­­s két gyereke van már . . . GYORS MEGGAZ­DAGODÁS ÚTJA y amerikai lapban apró­­tés jelent meg ezzel a ggel: dollár beküldése ellené­mindenkivel közlöm, ho­lehet gyorsan sok pénz­­utni.” ok, akik beküldték az egy rt, másnap levelet kaptak, >rben mindössze ez állt: “ÍGY!” r CÁPA BESZÉLGET t cápa beszélget egymás­­kz egyik nagyon bus, a i nagyon vidánf. Mit szomorkodsz, pajtás? :rdi a vidám cápa a busát. Tudod, most ettem meg ingói lédit, mely csupa s csupa csont, és most itt ik emésztetlenül a gyom­­an. Na látod, én jobban jár­­— feleli a jókedvű cápa. n egy magyar párttitkárt í meg és az csupa zsir és i hús, és semmi csont és íi gerinc. . . 'iával dicsérd a napot, zetési nyugtával — a lapot! BAUM BÚTOR-ÜZLET 172 MARKET STREET aic, N.J. Tel. PR. 9-2S 2-fapos helvét agyar :ártya csomagja 51.00 és $1.20 [AGYAR KÖNYVEK lagyar Hanglemezek nagy választékban rje részletes árjegyzékeinket 1 VIAGYAR HÍRNÖK KÖNYVESBOLTJA ^Foreign Book Shop) 216 Somerset Street VEW BRUNSWICK, N. J. ÜGÄRIÄ KÉP-ALBUM idapest-i és Magyarország-i elek reprodukciói. — 77 kép, yar szöveggel. Szép magyar nek ÁRA $3.00 GYÁR HERALD’S n Book Shop set St. New Brunswick >yar könyv- és hanglemez ír jegyzékeinket! MI MINDIG BÚCSÚZUNK Irta: REMÉNYIK SÁNDOR Mondom nektek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte, a csöndtől, mikor hang^ zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el, minden szótól, melyet kiejt a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedéit. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, min megáll a lábunk; VÁMMENTES GYAPJUFONÁL, CIPŐ, ÉPÍTŐANYAG, KÁVÉ, KAKAÓ, TEA, SZÖVET, VÁSZON. KERÉKPÁR, RÁDIÓ, HÁZTARTÁSI ÉS IPARCIKKEK MEGRENDELHETŐK MAGYARORSZÁG és CSEHSZLOVÁKIA területén élő címzettek részére. A csehszlovákiai TUZEX csomagok teljesen külömböznek a magyar IKKA csomagoktól. MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK Árjegyzéket kívánatra küldünk. U S. RELIEF PARCEL SERVICE, mc. BRACK MIKLÓS igazgató BEJÁRAT A 2nd AVE.-ről Phone: LEHIGH 5-3535 245 East 80th St. NEW YORK 21, N. Y. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, Mert minden csend más, minden könny vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja; lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szivünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj — hogy eltemettük, róla nem tudunk . . . És mégis mondom nektek: valamitől mi mindig búcsúzunk, j. ERRŐL—ARRÓL... KÉT NAGY EMBER SZAVAI Sokszor halljuk: Én nem tehetek semmit, csak imádkoz­­hatom! Ezeknek irom le Do­­noso Cortes, a neves spanyol bölcselő és Legouvé, francia akadémista szép szavait. — Ami engemet illet, — mondta Legouvé, — ha vá­lasztanom kellene, hogy gyer­mekem imádkozni tudjon-e vagy olvasni, minden gondol­kozás nélkül az imádság mel­lett döntenék. Mert imádkozni annyit jelent, mint olvasni a könyvek legszebbikéből. An­nak a homlokáról, Akiből kisu­gárzik minden fény, igazság és jóság. — Hiszem, hogy akik imád­koznak — jelentette ki Cortes, — többet tesznek a világért, mint akik háborúskodnak; s azért megy minden oly rosz­­szul manapság a világon, mert többen vannak a harcosok mint az imádkozok. Hiszem, ha el­jönne az az óra, az a nap, ami­kor egyetlen ima se szállna az ég felé, ez a nap, ez az óra len­ne a világmindenség utolsó napja, utolsó órája-is. A LEGNAGYOBB CSIGÁK ÉS A LEGKARCSUBB HALAK A világ legnagyobb csigái Braziliában élnek. Hosszúsá­gúk eléri a 23 centimétert és tojásaik akkorák, mint egy nö­vendék vereshagyma. A legnagyobb g il i s z ták Ausztráliában élnek, nem pe­dig, mint legújabban is közzé­tették, Venezuelában. Minden laikus kígyóknak nézné őket, mert vastagságuk akkora, mint egy kerti öntözőcső és 3 méter­nél hosszabb példány se tartp­­zik a ritkaságok közé. A legvékon-abh halak vi­szont azok az angolnák, me­lyeket nem régen Kuba part­jai mellett fogtak. Olyan kar­­csuak, hogy minden nagyobb nehézség nélkül keresztül le­hetne őket huzni egy stoppoló­­tü lyukán. HONNAN ERED A “PATIKA” SZÓ? Majdnem minden nyelvben különböző formában megtalál­ható patika szó igen ősi eredet­re tekint vissza. Az ókor egyik leghíresebb orvosa volt Clau­dius Gallenos, aki Hippokra­­tes mellett kétségkívül korának legnevezetesebb orvosa volt. Marcus Aurélius alatt gyako­rolta gyógyító hivatását Rómá­ban és a béke istennőjének, Anatómiának templomában ta­nította a fiatalokat mestersé­gükre. Tanítói eszközei a Tibe­­risben talált emberi és állati csontok és a sajátmaga készí­tette gyökerekből, porokból ké­szült orvosságok voltak. (Ana­tómia szó is innen ered.) A gyógyszereit a templom mel­lett álló házában őrizte, ame­lyet anyanyelvé,n Apothéké­­nek, vagyis raktárnak neve­zett. Innen ered a patika szó. A MAGYARSÁG VESZTE­SÉGE AZ ELSŐ VILÁG­HÁBORÚBAN Sohasem szabad elfelejteni azt a nagymérvű áldozatot, amelyet a magyar nemzet a világháborúban hozott. Mások, ellenségeink úgyis mindig ki­sebbítik értékeinket, erre mi le­tagadhatatlan b i z o nyitékkal felelhetünk. Az első világháború előtt a magyar birodalom területe 325,411 négyzetkilométer volt. A trianoni gyalázat elvette eme területnek 71.5 százalé­kát. Életfeltételeinket osztotta szét Trianon. Maradt nekünk 93,073 négyzetkilométer terü­let. A magyar birodalom tes­téből' legtöbbet Románia ka­pott: 102,181 négyzetkilomé­tert, Jugoszlávia pedig 63,572 négy z etkil ométert. A magyar birodalom népes­sége az I. háború előtt 20 millió volt. Trianon ennek 63.5 szá­zalékát vette el. A békekötés idején a magyar hon népessége 7,600,000 lélek volt. A hábo­rúban a Monarchia vesztesége 1,096,300 halott. Ennek na­gyobb százaléka Magyaror­szágra esett. Minden ezer la­kosra Magyarországon 25 volt a halottak száma, Ausztriában 23, Boszniában 19. A szinma­­gyar lakosságot érte a legna­gyobb veszteség. így Fejérme­gye 47 ezrelék, Jász-Nagykun- Szolnok megye 46.1 ezrelék veszteséget szenvedett. A nem­zetiségi vidékek aránya ezek­nél mindenütt kevesebb. 1918 végéig 4,150,000 sebesültet ke­zeltek a Monarchia különböző kórházaiban. A sebesülten ha- Idifogsága esett katonáink szá­mát 350,000-re becsülték. A fenti sebesültek számában benn vannak azok is, akik két­­háromszor sebesültek meg. A halálozási arány a sebesültek­hez viszonyítva 1:3.5 — a ha­difoglyok száma 10,000 tiszt és 1,450,000 legénységi állomány­beli. A különböző katonai irók hi­teles adataiból kiviláglik, hogy a magyarfajta katonanemzet q légbátrabban viselkedett a há­borúban és a legtöbb áldozatot is ő hozta meg. A magyar ka­tona dicsősége ott ragyog az első világháború legragyogóbb fegyvertényében. HOGY LEHET FORMÁLNI A JELLEMET? Michelangelot, a világ leg­híresebb szobrászát megkér­dezte egy alkalommal az egyik őszinte raj ongój a: — Hogyan lehet egyszerű vésővel oly remekműveket elő­varázsolni, amelyek halhatat­lanok és a világ csodái lesznek egykoron? A nagy szobrászművész igy válaszolt: — Minden a márványban van, csak ki kell tudni hozni belőle! Az emberi élet is egy már­ványkő, melyből nekünk ki kell hozni az alakot. Az akarat megfeszítése s önmegtagadás vésőnyomására lehullanak ró­lunk a hibák; a durva már­vány, a mi emberi életünk las­san megváltozik, formát ölt és kinő belőle a keresztény jel­lem. Minden a márványban van, csak ki kell tudni hozni belőle. ÖSSZEVONT KIMUTATÁS * MAGYARORSZÁG Borai és Pálinkái ÁLLAPOTUNKRÓL az 1962 December 31-i zárszámadáskor VAGYON Készpénz és bankok tartozásai $ 8,237,632.78 U. S. Kormány Bondok ... 13,191,897.54 $21,429,530.32 Községi Bondok .................................... 9,915,028.78 Más bondok és értékpapírok ....................... 172,101.56 Federal Reserve Bank részvények ........................................ 97,500.00 Kölcsönök és leszámítolások ................................................... 27,852,222.73 Esedékes kamatok ..................................................................... 252,759.51 Bútorzat és berendezés ............................................................ 259,715.63 Egyéb vagyon .............................................................................. 105,505.44 lifinés and Spirits of HUNGARY TOKAY ASZÚ - TOKAY EDES FURMINT WHITE TABLE WINES Jászberény! »IZUNG . LEÁNYKA - DEBROI HÁRSLEVELŰ Badacsonyi SZÜRKEBARÁT . Badacsonyi KEKNYEUJ RED TABLE WINES Snbzardf VÖRÖS - EGRI BIKAVER . NEMES KAUM CORDIALS AND BRANDIES GOLDEN REAR . ALLASH KÜMMEL . APRICOT UQUEUI BLACKBERRY BRAMnv . AooirnT no.si-­BEVERAGE BITTERS ____________r_________ SOLE AGENTS U. S. A—VINTAGE WINES, INC., N. Y. 19, N. Y. ~4£­HOFFMAN Import & Dist. Co. 34 EXCHANGE PL. JERSEY CITY, N. J. Tel. HEnderson 4-7400 ÖSSZES VAGYON $60,084,363.97 TEHER BETÉTEK: Kivehetők ............................................... $31,607,256.31 Takarék és időre szólók 22,462,191.32 U. S. Kormány ...................................... 1,012,757.52 ÖSSZES BETÉTEK Közönséges alaptőke részvények Felesleg ........................................... Osztatlan haszon .......................... Tartalék eshetőségekre ^Tartalék esetleges jövőbeni veszteségekre ................................ $55,082,205.15 $1,200,000.00 2,050,000.00 225,839.48 5,223.45 653,436.97 ÖSSZES ALAPTŐKE ÉS TARTALÉK.............. $ 4,134,499.90 Tartalék kiadásokra, stb. 227,417.24 Tartalék osztalékokra (Fizetendő 1963 Jan 2) 60,000.00 Még nem esedékes kamatok ......... 486,249.25 Egyéb terhek 93,992.43 ÖSSZES TEHER $60,084,363.97 EGY CSEKKEL FIZETHETI AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÁSÁT Most egybeveheti az ÖSSZES Nationawide biztositási dijat és könnyen kezelhető, egyenlő részlet-összegekben fizetheti ha­vonta, negyedévenként, vagy félévenként. És nem lesz többé biztositás-fizetési problémája, nem kell többé egy nagy ösz­­szegben fizesse a dijakat! Miért nem veszi az összes családi biztosítását --- életbiztosítását, egészség-biztositását, házbiz­tosítását, autó-biztositását és értékeinek biztosítását — a modern Nationwide módon? Egy helyről! A Nationwide-nél egyetlen csekkkel fizetheti együtt az összest! Bővebb felvilá­gosításért a mi rendkivül érdekes, uj “PREMIUM PAY PLAN”-ünkre vonatkozólag is, forduljon bizalommal IFJ. SIMON ÁDÁM * Az Egyesült Államok Kincstárának engedélyével tartalékot gyűjtünk fel bármilyen ' jövőbeni kölcsönveszteség fedezésére. Ez a tartalék le van vonva a felülvizsgálókhoz beadott jelentésében szereplő kölcsönösszegekből. UJ IRODÁM CÍME: 240 SOMERSET ST. NEW BRUNSWICK, N. J. °í “A Bank, amely Minden Szolgálattal rendelkezésre áll” irst Bank and Trust Company FORDS — PERTH AMBOY — AVENEL-COLONIA NEW JERSEY A Federal Deposit Insurance Corporation tagja Telefon: Kilmer 5-1518 Nationwide Mutual Insurance Company‘Nationwide Mutual Fire Insurance Company Nationwide Life Insurance Company • home office: Columbus, Ohio

Next

/
Thumbnails
Contents