Szabad Sajtó, 1963 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-03 / 1. szám

1963. JANUÁR 3 ERROL—ARRÓL.• • A GERLE ÉS A HANGYA (Arab mese) Megszomjazott egyszer a gerlemadár és sebes repüléssel elszállt a folyópartra, hogy szomját oltsa. Közelében a buksi hangya egy rögöcskével belegördült a vizbe. Fuldo­kolva éviekéit szegényke, de már-már közel volt a pusztu­láshoz, amikor meglátta a ger­lét és rimánkodva esdett segít­ségért. A jószivü gerlice gyor­san beleejtett egy szalmaszálat a vizbe és a kis hangya meg­menekült. Arra jött a vadász. Amikor meglátta a fán a ger­lét, lekapta iját és már-már le­lőtte a mitsem sejtőt. A hálás hangya azonban gyorsan oda­szaladt, felmászott a vadász lábára és jól belecsipett. Az éles fájdalomra a vadász oda­nézett, hogy mi az. Ezalatt a gerlice elmenekült. íme, a legkisebb jószívűség JÖVEDELMI ADÓ-IVEK CITIZENSHIP PAPÍROK szakszerű elké­szítése céljából bizalommal for­dulhat hozzám, Zachariás László a BEN-HUR Life Ass’n kerületi képviselője 72 BRIGHTON AVE. PERTH AMBOY, N. J. Tel. HI. 2-2213 (Telefonhívásra házhoz megyek) sem hiábavaló! A LEGERŐSEBB VÁR: A MEGGYŐZŐDÉS Teleki miniszterelnök mon­dotta Madarász püspök beikta­tásán : “A világ minden vonat­kozásban harcban áll és az em­ber kicsit magábaszáll, egészen kicsiny lesz, ha meglátja, hogy a világon minden múlandó. A hitnek az ereje ma az egyedüli, amely átsegítheti ilyen nehéz korban, mint ami­lyen a mai. A hit ma a leg­erősebb várunk, az segít át a nehézségeken, erőt ad a küzde­lemben.” Amilyen nagy bűn a mun­kásbérek elvonása, oly nagy­fokú oktalanság a munkások lebecsülése. Hiszen az isteni Mester és a nevelőatyja is egy­szerű ács volt. És az üdvözitő a világmegváltó működ éséhez szintén csak szegény munkáso­kat használt fel az apostolko­dásra. Hagy;asz éri... forduljon bizalommal hozzánk MURUSKA FUNERAL HOMES 681-685 Cortland St. PERTH AMBOY, N. J, é.a 531 NEW BRUNSWICK AVE. FORDS, N J. T ele fon szám ok: VAlley 6-1712 és VA 6-1713 A földi élet az igazság és a hamisság állandó küzdelméből áll. HA VISSZAESÉS MUTATKOZIK az üzletében, ... ha nem sikerűi egy mulatság vagy hasonló “ren­dezés,” ... ha nem kapja meg az itteni magyarságtól azt a párt­fogást, amire számított és amit — talán joggal — elvárt, saját magát okolhatja érte, ha nem hirdette azt a mi íapnukban...! A magyarság, a mi olvasóink hoz­zá vannak szokva ahhoz, hogy ha valami érdemes dolog készül vagy ha valamely cégnek emli­­teni. tr r* rx Sj'TT " 4 Ik-MJUU- SJi •* túliét U. ÍlJ van nálunk a lapzárta. A szerdán beérkezett híreket és közleményeket már csak a következő heti számban hozhatjuk. ff A AZT AKARJA, hogy vál­lalkozása sikerüljön, hirdessen a mi lapunkban! ÉRTESÍTÉS! Ezúton is jelentjük, hogy a CSÍPŐ LAJOS utazási szakértő veze­tésével 1963 JULIUS 7-ÉN New Yorkból Európába induló TÁRSAS­­UTAZÁSRA már sokan feliratkoztak. Az utazás ez alkalommal is “scheduled” Jet-gépen, állandó szol­gálatban levő pilóta vezetésével történik, minden feltétel-, vagy kikö­tésmentesen. Bárki mehet, ahová akar: Budapestre, Prágába, Nagy­váradra, vagy Zágrábba, szórakozásra, vagy rokoni látogatásra és any­­nyi időre, amennyire óhajt és ahogy érdekeinek megfelel. Az utazáshoz szükséges iratokat az 55 évi tapasztalattal biró és megbizhatónak bizonyult CSÍPŐ LAJOS szerzi be, aki feleségével együtt utazik a csoporttal. Érdeklődőknek tanácsos már most jelent­kezni: , CSÍPŐ LAJOS és fia ARNOLD / utazási irodájában 303 Maple St. Perth Amboy, N. J. Telefon VA 6-3661 Magyarok a nagy­világban Hányán élünk, magyarok, szerte a nagyvilágban, nehéz lenne erre számszerűit, ponto­san megadni a feleletet. Szoci­ológusok és szakegyesületek se tudnak erre a kérdésre ponto­san felelni. Már csak azért sem, mert a Magyarországon született és onnan külföldre vándorolt ma is életben levő magyarok számához hozzá kell adni azok gyermekeit, sok esetben még unokáit is . . . mindenkit, aki magát magyar­nak vallja. A mai magyar kommunista kormány igyekszik minél ki­sebbre tenni a külföldön élő magyarok számát s különösen az 1945-től 1956-ig, illetve napjainkig külföldre menekült magyarokról közölnek kimuta­tásaikban igen sok hamis ada­tot. Éppen ezért érdekes, hogy a budapesti Népszabadság c. lap nemrég cikket közölt, melyben a külföldön élő magyarok szá­mát mintegy 1,200,000-re te­szi. A budapesti lap azzal vi­gasztalja magát, hogy a ma­gyarok többsége “nem táplál ellenséges érzelmeket” a jelen­legi magyarországi rendszer­rel szemben. Érdekes vallomá­sa a cikknek, hogy “alig van ma család Magyarországon, amelynek ne élne rokona va­lamelyik nyugati kapitalista országban.” Ezt igy eddig nem merték leírni, nem ismerték el. Persze, a pesti kommunista lap azt szeretné, ha ezek a “jóindulatú” emigránsok visz­­szatémének Magyarországra. (A cikk írója valószínűleg jól tudja, mi ennek az akadálya, de erről bölcsen hallgat!) A “Magyarok Világszövetsé­ge” nevet bitorló és hamisan felhasználó.budapesti kommu­nista propaganda központ, — amely a “Magyar Hírek” nevű képes, hazacsábitó propaganda röplapot adja ki s küldi bol-MI ÚJSÁG TRENTONBAN? WM. PENN GYŰLÉS A William Penn Fraternális Egyesület trentoni 13. sz. fiók­osztály tagjainak figyelmét ez­úton is felhívja a vezetőség ar­ra, hogy a január havi gyűlést, mint évzáró és tisztújító gyűlést fogjuk megtartani pénteken, január 11-én 7 órai kezdettel. Mivel ezen a gyűlésen lesz a fiók uj tisztikara az 1963. év­re megválasztva és az évzáró számadást is ekkor tartjuk, azért a gyűlést a szokottnál egy órával előbb kezdjük meg a Wm. Penn Iroda gyüléster­­mében. Minél nagyobb a takarékbetét “FÉSZEKBEN” A TOJÁS... . .. annál nagyobb lesz az öröme, amikor az kikel... Annak a titka, hogy nagy legyen a takarékbetét “fészekben” a tojás az, hogy tegyen félre pénzt rendszeresen. Nem a kezdő össze nagysága a fontos, hanem az, hogy minden héten tegyen Takarékbetétjére valamennyit. Ez az, ami szá­mit! Az emberek élvezik a pénzfélretevést . . . Manapság ez a divat. Miért nem kezd ön is egy takarékbetétet, hogy aztán élvezhesse az életet később? Cse­lekedjen azonnal! Nyitasson egy betétszámlát magának és tegyen hozzá vala­mennyit rendszeresen! Osztalék > «4A-IM4 The PERTH AMBOY Savings Institution YEARS OF SERVICE TO SAVERS_1R69 94 1963 betétekre 33/4% ÉVENTE dog-boldogtalannak szerte a világon — magyarok százezre­inek nevét és címét (hazakül­dött levelek, csomagok, stb. feladóiét) használja átlátszó céljai elérésére s igy valóban egy bizonyos egyoldalú kap­csolatot tart fenn a külföldre menekült magyarsággal. A va­lóság azonban az, hogy a vi­lág minden országában élő magyarok túlnyomó többségé­nek meg van a lesújtó vélemé­nye a hatalmas bitorló ma­gyarországi vörösekről. Az Egyesült Államok postá­ja januártól kezdve nem fogja továbbítani a kommunisták propaganda-röplapjait, csakis azokra a címekre kézbesítik ki ezeket, akik előfizetnek ilyen kiadványokra, vagy Írás­ban kipelentik, hogy továbbra is akarják azokat. A REMÉNY HAJÓJA önzetlen orvosokra, ápolókra és segítőkész egyénekre, akik az S. S. HOPE I. kórházhajón teljesítenek önkéntes szolgála­tot. A világ elmaradott népei­nek szegény betegeit, a távoli szigetek szenvedőit operálják, gyógyítják és egészségük meg­óvására oktatják. Magyar népünk gyermekei a szélrózsa minden irányában szétszórva élnek ma a nagyvi­lágban. Ma már Ázsia sivata­gaiban épugy élnek magya­rok, mint Afrika őserdőiben és boldog országban nem képzel­jük, hányán vannak honfitár­saink közül, akik valahol mesz­­sze idegenben betegen sinylőd- Délamerika ültetvényein. Mi e A világ csodálattal tekint az nek és orvosi beavatkozásra szorulnak. Ebben a tudatban segítsük a reménység hajóját, amely viszi a sebészeket és or­vosokat. Operációkat végeznek ők és megtanítják az ottaniak­nak az amerikai gyógymódo­kat. Egy háborús kórházhajón végzik a nemescélu munkát, melynek neve: “S.S. HOPE I.” Telje sen magánadakozásból tartják fenn a hajót, amely ta­valy a távolkeleten, Ázsiában nyújtott segélyt és ez évben Délamerika betegeit gyógyít­ja, ahol nagy számban élnek magyarok. A cél, hogy minden­ki, akinek szakorvosra, vagy operációra van szüksége, mi­­eőbb elnyerje azt. Mintha va­rázslatos sajtója lenne a re­mény hajójának, megérkezése­kor mindenütt a betegek ezrei tódulnak a kikötőbe, segítséget várva. Szakorvosok, g y ó g yászok, ápolók és más önkéntes segítők működnek a hajón. Kiképzik a távoli orvosokat az amerikai operálási és gyógyítási rend­szerekre és egyben tanulmá­nyozzák a ritka trópusi beteg­ségeket és más egészségügyi problémákat a helyszínen, az ottani orvosok segítségével. A Project Hope intézmény nem kér nagy áldozatot, csak csekély támogatást. Minden szeméy küldjön be egy dollárt “Propect Hope,” P. O. Box 5156, Cleveland 1, Ohio címre. Nyugtával dicsérd a napot. Előfizetési nyugtával — a lapot! TRENTON ES KÖRNYÉKE Szent István R. K. Hitközség hirei Közli: Father Kiss A. Gyula plébános SZENTMISÉK: VASÁRNAP: reggel 7, 8:30, 10:00 és 11:15 órakor. ÜNNEPNAP: 7, 8 és 9 óra­­kor és este 7:30-kor. HÉTKÖZNAP: 6:30 és 8 óra­kor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: d. u. 4-től 5:45-ig és este 7-től 8:30-ig. Hétköznap: reggel a 8 órai szent mise előtt. Első péntek és ünnep előtt: este 7-től 8-í£. Súlyos bitegek gyóntatása bármely időben. SZENT ÓRA Minden pénteken este 7:00 kor. Angol és magyar. KEÜLitoZi 1 . Vasárnap a 11:15-ös szent­mise után. Keresztelések előre bejMen­tendők. Keresztszülő csak rendes jó katholikus felnőtt lehet. ESKÜVŐK: Tiltott idők és vasárnapok ki­vételével bármely napon. Esküvő bejelentendő 4 hétig az esküvő előtt. Jegyesi oktatás kötelező. OKTATÁS Public schooli gyermekek val­lás- és erkölcsi oktatása minden hétfőn d. u. 3 órakor a public elemi iskolások; minden pénte­ken d. u. 3 órakor a high schoolo­­sok részére. Az oktatások okt. 1- től május 31-ig vannak. GYŰLÉSEK: Rózsafüzér Társulat Titok váltása: a hónap 1-ső vasárnap­ján. P. T. A. — Anyák Tanító E- gyesülete: a hónap 1-ső keddjén. Women’s Club a hónap 2-ik keddjén. Hung. Cath. Club, a hónap 1- ső vasárnapján. Idb. Mária Kongregáció a hó­nap 3-ik hétfőjén. Szent Név Társulat a hónap 2- ik vasárnapján, este. Trentoni Függ. Ref. Egyház hirei Közli: DR. BÉKY ZOLTÁN püspök Karácsonyi és újévi ünnepe­ink Isten áldásaiban gazdagon teltek el. A rossz idő dacára is gyülekezetünk tagjai szép számmal jelentek meg Isten­nek házában és éltek az úrva­csorával. A Lorántffy Zsuzsánna Nő­egylet $2,700 karácsonyi ado­mányt adott egyházunknak. A Fiatal Asszonyok Köre pedig 1,000 dollárt. Mind a két nagy adományért ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket. Az ünnepek alattt a lelki­­pásztor a következő betegeket látogatta meg és részesítette az úrvacsorában: Varga Mihály­­né, K. Szűcs Jánosné, Bihary Józsefné, Máté Gyuláné, özv. Tóth Mihályné, Nyíri Sándor, Komlossy Istvánná, Csighy Jó­zsef. Beteg testvéreink felgyó­gyulásához Isten segedelmét kérjük. Kegyeletes imádságban em­lékeztünk meg a következő el­hunyt testvéreinkről: Engi Sán­­dorné, Novák József, Pongó Jó­zsef és neje, Mrs. Margaret Anthony és Komlossy István. Legyen emlékük áldott. Rövid szenvedés után, fiata­lon, 37 éves korában hunyt el Margaret Anthony, Béres Já­nos és neje leánya, férjét és két kis árva gyermekét hagyva itt. Temetése nagy részvét mellett ment végbe szombaton, dec. 29-én. Legyen siri álma csen­des. Karácsonyfánkat Katona Zoltán ajándékozta, a villany jj Ingatlant akar vásárolni? Ü Közjegyzőre van szüksége? A LEGMAGASABB JÖVEDELMEZŐ-ERŐT BIZTOSÍTJUK: A KAMATOT NAPOK SZERINT számítjuk a tőkéhez • Az ön takarékbetétje teljes 3% kamat-jövedelmet hoz nálunk éven­te, mert napokra kiszámítjuk minden összeg után (feltéve, ha $5.­­vagy ennél nagyobb az összeg) • Az ön takarékbetétje teljes 3%-ot jövedelmez évente, amit a töké­hez adunk és számlája javára Írunk évente négyszer az összes ma­radvány után $5.00 vagy ennél több összegnél, ami betéten van egy teljes negyed éven át. • Minden hónap 10-ig betétre tett összeg már annak a hónapnak első napjától kezdve kamatozik. ! TRENTON 28 WEST STATE CT MARY G- ROEBLING ", aTATfc 5T. president & chairman Member Federal Deposit Insurance Corporation Branch Offices: S. BROAD & MARKET • S. BROAD & HUDSON PENN STATION • PROSPECT S PENNINGTON • 1564 EDGEWOOD AVI. Utazni akar? George M. Pregg IRODÁJA (Kovács K. István utóda) Mindenben készséggel áll rendelkezésére S07 So. Broad St. Trenton, N. J. Telefon: EXport 3-4469 ■iiiíiiiiiittiiiiHiíiHiiiHiiiiwiiííiiiiiliiniíiiíünni felszerelést és globokat Miklo­­vics Béla. Ezúton köszönjük. Egyházközségi közgyűlésün­ket január 13-án tartjuk. Közös istentisztelet lesz 10 órakor. Utána közgyűlés. Presbiteri zárszámadó gyű­lésünket január 10-én, csütörtö­kön este 8-kor tartjük. William Penn Fraternális Egyesület (Volt Verhovay és Rákóczi) TRENTONI OSZTÁLYA Tisztelettél értesítjük tagtár­­sainkat, hogy minden az Egyesü­lettel kapcsolatos ügyeikben: szü­letés, haláleset, betegség, havidi­jak fizetése, vagy bármilyen biz­tosítási kötvénnyel összefüggő ügyben információért a trentoni kerületi irodához kell fordulni. Pénzszedéet csak a kerületi irodá­ban tartunk. A fiók gyűléseit minden hónap második péntekjén tartja', este fél 8 órai kezdettel az iroda gyüléstermében. Kerületi irodánk cime: 1030 South Broad Street, Trenton 10, N. J. irodai órák: kedd, csütörtök, péntek reggel 9 órától 12 óráig. Délután 1 órától 5 óráig. A kerületi iroda telefonszáma OWen 5-3640. Tagtársi tisztelettel A VEZETŐSÉG Az összes bel- és külföldi orvosságok beszerezhetők KREMPER JÓZSEF — ezelőtt Laird — GYÓGYSZERTÁRÁBAN 1000 So. Clinton A ve. Előzékeny, pontos és,gyors kiszolgálás. Méltányos árak. Gyógyszerek Európába való küldését vállaljuk. Magyarul beszélünk. Scsth Clinton és Beatty Street sarok Telefon: 3-4347 TAKARÉK BETÉTEK HIVATALOS ÓRÁK—Hétfőtől Péntekig naponta reggel 9:30-tól d. u. 5-ig CHABXEB1D 18U The Trentm Saving Fund ro-us un ran mar Á . > Society A mi húsáraink a legjobb minőségű | anyagból készülnek és igy csak természetes, hogy elsőranguak 7 r Menjen be egy olyan üzletbe, ahol SEILER féle hús- !! árukat árusítanak és mi garantáljuk, hogy meg lesz < • velük elégedve, mivel SEILER húsárui Ízletesek, ;; frissek és jutányos árúak. JOS. SEILER & SONS COMPANY 129 Ashmore Ave. Trenton, N. J. VÁSÁROLJON SEILER HÚSÁRUKAT;;

Next

/
Thumbnails
Contents