Szabad Sajtó, 1963 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-03 / 1. szám

J Beolvadt lap: “PASSAIC ÉS VIDÉKE” OFFICIAL ORGAN OF ALL HUNGARIAN CHURCHES AND SOCIETIES OF PASSAIC AND VICINITY Merged with “PASSAIC and VICINITY” THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic, N. J. VOL. 55. ÉVFOLYAM — NO. 1. SZÁM PASSAIC, NEW JERSEY THURSDAY — 1963. JANUÁR 3 LAPUNK MINDEN ELŐFIZETŐJÉNEK ÉS HIRDETŐJÉNEK Boldog Uj Evet Kívánunk! Munkanélküli segély és ‘Social Security’ Január 1-ével 16.5 millió személy kapja kézhez a több, mint egy billió dollár összegű havi szociális biztosítás (So­cial Security) járadékát. Ter­mészetesen nem csak az öreg­ségi bizotsitást élvezőkről van itt szó, hiszen százhatvanhét­­ezren részesülnek abból, mint elhalt biztosított hátramara­dottjai, valamint kb. 42 ezren, mint rokkantak jogosultak. Az egész ország területén ez kb. igy alakul: 11,600,000 öregségi járadékban részesülő, 3,814,000 özvegy és árva és 1 miliőt meghaladó rokkant. Sokan közülük annak a tör­vénymódosításnak kösz önhe­tik járadékukat, amely kiszé­lesítette a járadékban részesü­lök korét. így például 1961. augusztus volt az első hónap, amelytől kezdve .férfi biztosí­tottak 65 év helyett már 62 éves koruktól kezdve igényel­hettek öregségi járadékot (ter­mészetesen némi csökkentéssel járadékuk összegében) . Ugyanekkor több, mint három és fél millió kisjáradéku sze­mély részesült járadék-emelés­ben. Újabban olyan öregségi já­radékosok is megkaphatják a járadékuk bizonyos részét, akik jóval többet keresnek évi A “Mona Lisa” Amerikában Nem hiába van francia-szár­mazású First Lady-je az Egye­sült Államoknak, Jacqueline Kennedy személyében, máris megtörtént a nagy csoda: a francia nemzet féltve őrzött kincsét, a párisi Louvre Muze­um világhírű festményét, Leo­nardo da Vinci mosolygó “Mona Lisa”-ját néhány hétre kölcsön adták Amerikának. A Mona Lisa már meg is érkezett az Egysült Államokba és előbb Washingtonba vitték kiállítás­ra, majd a new yorki Metropo­litan Museum-ban állítják ki néhány hétig. A pótolhatatlan és felbecsül­hetetlen értékű festményt 100- millió dollárra biztosították, mielőtt elhagyta Párist és egy külön biztonsági alakulat őrzi minden pillanatban. A század elején egyszer ellopták a Lou­vre Museumból ezt a képet és csak két évi nyomozás után tudták megtalálni. Valaki, aki “szerelmes lett” Mona Lisa mo­solyába, magánál tartotta, dug­­dosta, de eladására, pénzzé té­telére még ha akarta volna se gondolhatott, mert ilyen hires képnek nem akad orgazdája. Megjegyzendő, hogy Né­metország pár évvel ezelőtt postabélyeget bocsátott ki, amelyen a Mona Lisa eredeti színeiben, tökéletes münyomat­­ban van ábrázolva. Pedig a né­meteknek igazán semmi közük nincs ehhez a festményhez. 1,200 dollárnál. Fontos azon­ban tudni, hogy minden jára­déknak a fizetését kérelmezni kell és ezért helyes, ha igénye­ink felől állandóan tájékozó­dunk a Social Security irodá­nál. 1963 január 1-től az alkal­mazottak által fizetendő Social Security dijak az évi kereset­nek csupán 4,800sdollárig ter­jedő része után 3 Ys százalék­ról 3% százalékra emelked­nek. Önálló foglalkozásúak (“önmaguknál a 1 k a 1 m azot­­tak”) az eddigi 4.7 százalék helyett 5.4 százalékot fognak fizetni, szintén csak az évi kereset 4,800 dollárig terjedő része után. Ezek az emelkedések már több mint tiz év előtt kerültek megszavazásra és 1966-ig ma­radnak érvényben. De valószí­nű, hogy a közbeeső időben valamely formában megsza­vazzák az aggok kórházi ked­vezményeinek a Social Securi­ty keretei közti megvajósitá­­sát, amely esetben már koráb­ban egy negyed százalékkal foknak emelkedni a befizeté­sek. Magasabb Social Security dijak 1963 január 1-től kezdődő­­leg az alkalmazottak által és után fizetendő Social Security dijak az évi keresetnek 4,800 dollárig terjedő része után az eddigi 3 Ys százalékról 3% százalékra emelkednek. Az önálló foglalkozásúak (önma­guk által alkalmazottak) az enddigi 4.7 százalék helyett 5.4 százalékot kötelesek Social Security-ra fizetni, szintén ke­resetüknek 4,800 dollárig ter­jedő része után. Dr. Kovrig Béla meghalt Dr. Kovrig Béla, a magyar katolikus ellenállási mozgalom egykori vezére, volt magyar egyetemi rektor, a wisconsini Marquette University szocio­lógiai professzora, aki 1948- ban menekült el Rab-Magyar­­országról, december 22-én, 62 éves korában, Milwaukee, Wis­­consin-ban meghalt. Dr. Kovrig számos könyvet irt s most is egy, a magyar szabadságharccal fog lalkozó hatalmas könyvön dolgozott, amikor elragadta a kérlelhe­tetlen halál. Készülő müvében a forradalom szociológiáját dolgozta fel, amely magában foglalja mintegy 2,500 magyar menekülttel folytatott beszél­getésének lényegét. Halála nemcsak feleségét ütötte szivén, de egész ma­gyarságunkat ! A Pápa karácsonyi béke-szózata XXIII. János pápa december 21-én könyvtárs zobájában mondta rádióba immár ötödik karácsonyi szózatát a világ ke­resztényeihez. A 81 éves egy­házfő, aki néhány hét előtt vér­­szegénységben és gyomorzava­rokban megbetegedett, élénk hangon hirdette beszédében a béke és a keresztény egység szükségét, amit a vatikáni rádió számos nyelven továbbított a világ országaiba. őszentsége emlékeztetett a közelmúltban mondott békefel­­hivásaira, amelyeket a világ sorsát irányitó államférfiakhoz intézett. “A békének, — mondotta — minden ember jóakarata az előfeltétele. Ahol nincs jóaka­rat, ott a béke reménye elvész. A békének örök időkre szóló célunknak kell lennie. Teremt­sünk békét magunk körül, hogy kiterjedhessen az egész világ­ra. Tegyünk meg mindent, hogy a békét semmi se zavar­hassa meg!” “American Museum of Immigration” Az amerikai Belügyminisz­térium lázasan munkálkodik egy olyan “nemzetközi” múze­um felállításán, amely az év­századokon keresztül ideérke­­eztt bevándorlók és azok le­származottai felé, valamint a külföldi látogatók előtt lesz hi­vatva ébrentartani az ideván­doroltak iránti tisztelet és meg­becsülés szellemét. A muzeum ünnepélyes meg­nyitása 1964-ben, a new yorki Világkiállítás m e g n y itásával egyidőben kerül sor s a tervek szerint valahol a néw yorki ki­kötőben (talán éppen Ellis Islandon?) lesz felállítva. A belügyminisztérium illeté­kes ügyosztálya ezúton is kéri mindazon magyar családokat, akik kis terjedelmű, magya­ros díszítésű tárgyakat hajlan­dók e célra ajándékozni, hogy ebbeli szándékukat Írják meg a következő címre: AM His­torian, U. S. Department of In­terior, National Park Service, 15 Pine St., New York 5, N. Y. Magyar cukrász­­miivészet Az angol králynő leánya, a 12 éves Anna hercegnő nemrég Franciaországban járt. Egy kis vidéki városban megtetszett neki a helyi cukrász kirakata. A cukrász történetesen magyar menekült. Nevelőnőjével be­ment és néhány krémesszeletet elfogyasztott. Azóta honfitár­sunk kirakatában büszkén hir­deti egy hatalmas tábla: “Az angol királyi család udvari szállítója.” Nem forog a Vénusz A Mariner II. amerikai Vé­­nusz-löveg december 14-én pontosan megérkezett a nap második bolygójának, a Vé­nusznak közelébe s úgy, amint előre számították tudósaink, bizonyos méréseket végeztek annak műszerei s továbbítot­ták rádióhullámon vissza föl­dünkre. A tudományos idathalmaz “kibogozása” hosszabb időt vesz igénybe, de annyit máris üzenetként visszakaptunk a müszer-löveg rádió jelentései révén, hogy a Vénusznak nincs, vagy nagyon kevés a mágnesessége (pólus mágne­sessége alig 4 százaléka a föl­dének) s ez egyértelmű azzal, hogy ez a bolygó szinte egyál­talán, vagy csak nagyon­­nagyon lassan forog saját ten­gelye körül. A másik adat, amit szintén tudnak már a tudósok, hogy a Vénuszon a hőmérséklet földi ember számára kibírha­tatlanul forró, mintegy 600 fok, vagyis a megolvadt ólom hőfokánál is nagyolib. Emberi élet tehát elképzelhetetlen ott. Az oroszok már dőzőleg csi­náltak bizonyos féréseket a Vénuszról, ugyszirtén ameri­kai és más csillagá'Zok is, de ezek kb. kéthetenkénti körfor-guoi/ mui/öi/tdh. ücij~v),, y Ki körül. Az amerikai Vénusz­­löveg adatai azonban most két­ségtelenül megállapították azt, hogy a Vénusz egy “halott bolygó.” A müszer-löveg méréseinek további adatait, mihelyt meg­fejtették, szintén nyilvánosság­ra hozzák az amerikai tudósok. Elitélték az ameri­kai Kommunista Pártot Egy erre összeválogatott es­­küdtbiróság W a s h i ngtonban bűnösnek mondotta ki az Ame­rikai Kommunista Pártot, mely elmulasztotta magát, mint a Szovjet ügynökségét a törvény előírása szerint az Igazságügyminiszternél b e j e­­gyeztetni. Az erre vonatkozó határozatot az amerikai Leg­felső Bíróság még 1962 elején kimondotta. Az Amerikai Kommunista Pártot most 120,- 000 dollár büntetésre Ítélték a zsűri döntése alapján s bár a kommunisták az ítéletet meg akarják fellebbezni, nem két­séges, hogy mi lesz a vége a dolognak. Az amerikai vörösek, a kommunista párt fővezérei már egyszer ültek néhány évig, mi­kor ellenszegültek egy kong­resszusi bizottsági döntésnek. Most, valószinüleg, ismét du­tyiba kerülnek Gus Hall és tár­sai, a Kommunista Párt min­den vagyona, címlistája, stb., pedig a kormány kezébe kerül végre! Idegenek jelent­kezése A bevándorlási és honosítási törvény értelmében mindazok­nak az idegeneknek, akik még nem polgárai az Egyesült Álla­moknak, minden év januárjá­ban jelentkezniük kell, illetve lakhelyüket egy erre a célra szolgáló kártyán be kell jelen­teniük az Immigration and Na­turalization Officehoz. A cim­­bejelentés kötelezettsége alól csupán azok az idegenek men­tesek, akik diplomáciai státus­ban vannak itt, vagy az Egye­sült Nemzeteknél. 14 éven aluli gyermekek nevét, címét szüle­ik, vagy gyámjaik kötelesek bejelenteni. A cim-bejelentő kártyát az idegen bármelyik postahivatal­ban kitöltheti, de nem szabad postán elküldenie, hanem a postahivatali t i s z t v iselőnek személyesen kell átadnia. Lak­címén kívül az idegennek a kártyára a következő adatokat kell még leírnia: Az Egyesült Államokba érkezésének he­lyét, születési dátumát és he­lyét, nemzetiségét és — a leg­fontosabbat — az Alien Regis­tration számát, amely a kis zöld igazolványon az “A” be­tű után van. Ideiglenesen ittar­­tózkodó idegenek, akiknek nincs nyeli KariyajuK, 'NON­IMMIGRANT” szót Írnak e szám helyett, aki pedig most érkezett és még nem kapta meg a kártyáját, “Not Received” szókat írja a szám helyébe. Aki elveszítette kártyájá s nem tudja annak számát, Írja oda: “Lost” és azonnal folyamod­jék a U. S. Immigration and Naturalization Service-hez uj kártyájáért. Bármely nem-polgár, aki a januári jelentkezésre köteles és azt elmulasztja, $200.00 pénz­bírságra büntethető, 30 lapra lecsukható és az országból de­portálható, a törvény értel­mében. A legújabb: “hang­lenyomat” A személyazonosság minden kétséget kizáró megállapításá­ra eddig az ujjlenyomatot használták, amely minden sze­mélynél más és más. Bizonyos esetekben azonban — mint kéz, vagy ujjak elvesztése, vagy azokon a bőrfelület meg­semmisülése égés, stb., utján — hiába volt meg az ujjlenyo­mat, az azonosság megállapítá­sának ezen módszerét nem le­het alkalmazni. A Bell Telephone System egyik tudósa, Lawrence G. Kersta most egy olyan eljárást talált fel, melynek segítségével “hanglenyomatot” (voice print) lehet csinálni mindenki­ről s a személyazonosságot a hangról lehet megállapítani. Minden személynek, ugyanis, más és más a hangja, ha csak a legparányibb eltéréssel is. VÁNDORBOT... FÁY FERENC, Toronto A vandorbotnak szörnyű súlya van. Rügyet nem hajt, csak múlt mélyén kutat. Az egyik vége: fáradt izzadás, A másik: szürke porban váj utat. Lángnak még karcsú, támasznak kevés . És hordod mégis véges száz utón, S ha kérdenék, hogy mért maradt veled, Azt mondanád, hogy én azt nem tudom. De jó ha van, de jó, ha foghatod; Beszélhetsz hozzá, enyhet, nyugtot ád; A végtelen sok szenvedés között Erőt ad, békés nagy harmóniát. Hordom ma én is sorsom utjain, Arcomra szürkül száz vidék sara . . . Lángoknak karcsú, támasznak kevés, Azért talán, még elvezet haza . . , HOGY IS MONDJUK MAGYARUL? “Nyelvében él a nemzet” — mondta gróf Széchenyi István, a “legnagyobb magyar” és előtte is, utána is tanárok, nyel­vészek, költők és tudósok igye­keztek minél szebbé, minél ki­fejezőbbó tenni drága magyar nyelvünket. Fáradozásuk és munkájuk nem volt hiábavaló, mert hiszen a magyar nyelv szóbőségében, kifejező erejé­ben bármely fejlett nyugati nyelvvel felveheti a versenyt. Amikor Babits Mihály fordí­tásában megjelent Dante “Is­teni szinjátéka,” az olasz bí­rálók nem tudták megállapíta­ni, hogy az örökbecsű mü ere­detijében, vagyar magyar for­dításában hangzik-e szebben. A külföldön megjelenő ma­gyar sajtónak az a legfonto­sabb, talán egyetlen célja, hogy ezt a drága örökséget megőrizze, ápolja és fenn­tartsa. Mert hiszen természetes az, hogy hosszabb külföldön lét után csaknem mindenki meg­tanulja az országban beszélt nyelvet, olvashatja a megjele­nő lapokat, kielégítheti tudás­szomját és természetes érdeklő­dését a napi eseményekkel kapcsolatban. Hogy mégis ma­gyar lapot járat valaki, az azt jelenti, hogy értékeli ősei örök­ségét, azt a magyar nyelvet, melyet gyakran még saját ha­zájában sem beszélhetett bün­tetlenül a magyar. A hosszabb külföldi tartóz­kodás vagy több idegen nyelv elsajátítása természétesen nyo­mot hagy magyar beszédünkön és időnként — sajnos — írá­sunkon is. A nyelv éppen úgy, mint minden más élő dolog állandó­an változik, fejlődik. Uj fogal­mak születnek, régi használati tárgyak eltűnnek a mindenna­pi életből, vagy átalakul egy­­egy régi szó. Ki tudja ma pl., hogy a “sikolya” szó egyenlő a ma használatos si szóval? Mindez természetes folya­mat. Az uj fogalmakra a nyelv uj és uj szavakat formál, vagy átveszi idegen nyelvből az ott már meghonosodott szót. Különösen igy van ez a roha­mosan fejlődő technika uj kife­jezésével. A századforduló után felfe­dezett “rádió” szót csaknem minden nemzet változatlanul átvette, de hasonló szavak egész sorát idézhetnénk. Most egy uj korszakba ér­keztünk. A technikai fejlődés az embert a világűr felfedezé­sére képesíti s egymás után je­lennek meg fogalmak, melyek­re nem tudunk megfelelő ma­gyar kifejezést. “Astronaut, space capsule, dount down,” stb., megannyi fogalom, mely­nek jelentőségével ugyan tisz­tában vagyunk, de helyes ma­gyar kifejezést, illetve a hiva­talos magyar kifejezését nem tudjuk. A magyar nyelv hivatalos őre a Magyar Tudományos Akadémia. Ez a szerv időről­­időre kiadja a magyar nyelv helyesírási szótárát és szabá­lyait. A legutóbb kiadott ilyen könyvében azonban még nem találtuk a “space age” magyar szavait. T7rr -> ~ 1,^., ’I­JL(-- Oxvtx. ^xlíxciiv, ,LÍV/eJ V._t. keinkben átvettük az elfoga­dott és használatos angol ki­fejezéseket és azokat használ­juk. Tudjuk, hogy mindezekre eiőbb-utóbb megfelelő magyar szavak születnek. Lehetséges, olvasóink közül olyanok, kik­nek otthoni lapok járnak, már tudják is az uj kifejezéseket. Ha igen, kérjük őket, küldjék be azokat hozzánk, hogy asze­rint számolhassunk be ezekről az eseményekről. Hiszen mindannyiunknak az a célja, hogy ápoljuk, fejlesz­­szük és lehetőség szerint ter­jesszük azt a magyar nyelvet, mely túl mindenféle politikai, társadalmi és egyéb választó­falon — testvérekké tesz ben­nünket. A BEVÁNDORLÓK DICSÉRETE A munkaügyi miniszter leg­újabb, feltünéstkeltő jelentése szerint azoknak a bevándor­lóknak egyharmad része, akik az utolsó 15 év alatt érkeztek Amerikába, különös szellemi, vagy technikai eredményekkel gazdagította Amerikát. A jelentés bevezetése hang­súlyozza, hogy a bevándorlók számarányukat messzire túl­haladva, rendkívüli mértékben emelték az amerikai munkás­ság színvonalát. Sokan közülük már megérkezésük idején mu­tattak fel átlagon felüli képes­ségeket, amelyekre ennek az országnak nagy szüksége volt. A 15 év előtti bevándorlók között — hogy a sok közül csak néhányat említsek — mondja a miniszter — Enrico Fermi, Albert Einstein, Felix Frankfurter, Igor Sikorsky és Ormándy Jenő nevét mindenki ismeri. A nemzet nagyrésze nincs tudatában annak, hogy a kevésbbé ismert, de szellemi­leg, vagy technikailag kiváló többi bevándorlónak mennyit köszönhet. Amikor Amerika kaput nyit az üldözötteknek, gazdag ellenértéket kap cseré­­b e vendégszeretetéért. A z 1947-1961 években 3 és félmil­lió bevándorló lépett partjaink­ra, akiknek a fele képzett munkás volt, a másik fele csa­ládtagokból állott. A bevándorlók 16 százaléka diplomás ember, mig a benn­szülött amerikaiaknak csak 9 százaléka az. Hat újonnan ér­kezett közül legalább egy szakmunkás volt, mig az itt­született amerikaiakból csak nyolc között akadt ilyen. Az 1952-1961 években több mint 100.000 ember nyert bebocsát­­tatást az országba, mint a fizi­kai tudományok szakértője, mérnöki, géplakatosi vagy ápo­lónői képesítéssel, tehát olyan képzettségekkel, amelyekre az Egyesült Államoknak égető szüksége van. Az elmúlt 15 esztendő alatt 30.000 mérnök vándorolt az or­szágba, tehát körülbelül annyi, mint az 1961. évben egész Amerikában diplomát nyert mérnökök száma. Kívülük 14,- 000 orvos, 28,000 ápolónő, 4,900 vegyészmérnök és 1,100 fizikus szerepel az újonnan jöttek között. Megérkezésük idején a fér­fiak 40 százaléka 25-44 éves csoporthoz tartozott, tehát a munkaképesség teljén állott, mig a bennszülött amerikai munkásoknak csak 26 száza­léka ilyen korú. American Council

Next

/
Thumbnails
Contents