Szabad Sajtó, 1962 (54. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-04 / 1. szám

2 1962. JANUÁR 4 Zenés üzenetek közvetítése Magyarországra A Szabad Európa Rádió new yorki magyar osztálya havon­­kint kétszer zenés üzeneteket közvetít díjtalanul Magyaror­szágra. Az üzenet-szolgálat célja, hogy az élőszó élményé­vel örvendeztesse meg a hazai hozzátartozókat és barátokat. Neme sak Magyarországra lehet üzenni, hanem a vasfüg­göny mögött mindenhova, ahol magyarok élnek. Minden üzen­ni akaró magyarnak örömmel állnak rendelkezésére. Fordul­janak tehát bizalommal a Sza­bad Európa Rádió new yorki magyar osztályához. Levélcím: Radio Free Europe, Hungarian Desk, 2 Park Ave., 25th f 1., New York 16, N. Y., U. S. A. H’. J ; -A New Yorkban és környé­kén élők személyesen mond­hatják mikrofonba üzenetei­ket. Az Egyesült Államok tá­volabbi részeiben, vagy Kana­dában, Dél-Amerikában élők levélben Írhatják meg üzenetük szövegét (természetesen ma­gyar nyelven) és annak a dal­nak címét, amelynek közvetíté­sét kérik. Hangszallagra föl­vett üzeneteket is közvetíte­nek. Kérnek mindenkit, hogy üzenetük szövegében családi nevüket, valamint hozzátar­tozóik családi nevét ne említ­sék, csak keresztnevüket, vagy egy olyan jeligét, amelyről a címzett könnyen felismerheti Utolsó lehetőség hogy Fr. Tamás oratóriumá­hoz hozzájuthassunk A magyar ferences Fr. Ta­más Alajos zenealkotása, a “Nándorfehérvár 1456” Orato­rium (két LP lemezen) rövid idő alatt járta be a világot és szerzett dicsőséget a magyar névnek. Egyben Hunyadi és Szt. Kapisztrán lelkiségén ke­resztül a jobb jövő reménységét nyújtotta és nyújtja napjaink nehéz szivü magyarságának. Annak idején idéztünk zené­szeket, akik magasztalólag ír­tak a mü zeneértékéről. Ame­rika legnagyobb zeneközlö­nye, a “High Fidelity” zene­kritikusa fenkölten emlékezett meg a mü magyar értékeiről és külön kiemelte az énekkarok (gyermek és vegyeskarok) és a teljes zenekar kiválóságát. A zenemű szólistái neves magyar oeraénekesek. adás alkalmával sok uj-ameri­­kás magyar anyagi nehézsé­gekkel küzdött s ezért nem tud­­tá ka magyar zeneértéket meg­rendelni, ezért 50 példányt el-TRENTON ÉS KÖRNYÉKE Szent István R. K. Hitközség hírei Közli: Father Kiss A. Gyula plébános SZENTMISÉK: VASÁRNAP: reggel 7, 8:30, 10:00 és 11:15 órakor. ÜNNEPNAP: 7, 8 és 9 óra­kor és este 7:30-kor. HÉTKÖZNAP: 6:30 és 8 óra­kor. GYÓNTATÁSOK Szombaton: d. u. 4-től 5:45-ig és este 7-tol 8:30-ig. Hétköznap: reggel a 8 órai szent mise előtt. Első péntek és ünnep előtt: este 7-től 8-ig. Súlyos betegek gyóntatása bármely időben. 1 Ingatlant akar vásárolni? || Közjegyzőre van szüksége? g Utazni akar? I George M. Pregg IRODÁJA jgjj (Kovács K. István utóda) Mindenben készséggel all rendelkezésére 907 So. Broad St. kr Trenton, N. J. P Telefon: EXport 3-4469 SZENT ÓRA Minden pénteken este 7:00 kor. Angol és magyar. KERESZTELÉSEK: Vasárnap a 11:15-ös szent­mise után. Keresztelések előre bejelen­­tendők. Keresztszülő csak rendes jó katholikus felnőtt lehet. ESKÜVŐK: Tiltott idők és vasárnapok ki­vételével bármely napon. Esküvő bejelentendő 4 hétig az esküvő előtt. Jegyezi oktatás kötelező. OKTATÁS Public schooli gyermekek val­lás- és erkölcsi oktatása minden hétfőn d. u. 3 órakor a public elemi iskolások; minden pénte­ken d. u. 3 órakor a high schoolo­­sok részére. Az oktatások okt. 1- től május 31-ig vannak. GYŰLÉSEK: Rózsafüzér Társulat Titok váltása: a hónap 1-ső vasárnap­ján. P. T. A. — Anyák Tanító E- gyesülete: a hónap 1-ső keddjén. Women’s Club a hónap 2-ik keddjén. Hung. Cath. Club, a hónap 1- ső vasárnapján. Idb. Mária Kongregáció a hó­nap 3-ik hétfőjén. Szent Név Társulat a hónap 2- ik vasárnapján, este. Az összes bel- és külföldi orvosságok beszerezhetők KREMPER JÓZSEF — ezelőtt Laird — GYÓGYSZERTÁRÁBAN 1000 So. Clinton Ave. Előzékeny, pontos ésr gyors kiszolgálás. Méltányos árak. Gyógyszerek Európába való küldését vállaljuk. Magyarul beszélünk. Socth Clinton és Beatty Street sarok Telefon: 3-4347 A Trentoni Függ. Ref. Egyház hírei Közli: DR. BÉKY ZOLTÁN püspök Istentiszteleti sorrend: Magyar nyelvű istentisztelet d.e. 9:20-kor. Vasárnapi iskola d.e. 10-kor. Angol nyelvű istentisztelet d.e. 11-kor. Youth Fellowship & YPS. es­te 7 órakor. Mókás sirversek TISZTÚJÍTÓ ÉS SZÁM­ADÓ GYŰLÉS E sirhant takarja Vitézlő Kiss Johant, Ki a másvilágra Hanyat-homlok rohant. Itt nyugszik N. N. Akarata ellen. Még szerdán vígan ette a tököt, Szegény mégse érte meg a csütörtököt. A William Penn Fraternális Egylet trentoni 13. sz. fiókosz­tálya ezúton is értesíti úgy fér­fi, mint női tagjait, hogy az 1962 január 14-én tartandó rendes havi gyűlésen lesz a fióktisztviselők megválasztása az előttünk álló évre és ugyan­ekkor lesz a szokásos évzáró számadás is. A fiók vezetősége felhívja a tagságot, hogy mindenki tartsa saját érdekének a gyűlésen va­ló megjelenését. A gyűlés dél­után 2 órai kezdettel lesz a S. Proad St. 1030 szám alatti ke­rületi iroda gyüléstermében. Tisztelettel: A VEZETŐSÉG Itt, ezalatt a fa alatt Jancsi ette a sült halat, Nem vigyázott a szálkára, Éhen ment a másvilágra. Itt nyugszik Tóth Kata, Siratja egy baka (Hogyha soká nem is, Csak mig jön a Maris.) A “FAKUTYA” C. REMEK VICCLAPRA ELŐFIZETÉST LAPUNK SZERKESZTŐSÉGE IS FELVESZ. MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER. EGY ÉVRE $4.80, FÉLÉVRE $2.40. William Pena Fraternális Egyesület (Volt Verhovay és Rákóczi) TRENTONUÓSZTÁLYA Tisztelettel értesítjük tagtár­sainkat, hogy minden az Egyesü­lettel kapcsolatos ügyeikben: szü­letés, haláleset, betegség, havidi­jak fizetése, vagy bármilyen biz­tosítási kötvénnyel összefüggő ügyben információért a trentoni kerületi irodához kell fordulni. Pénzszedéet csak a kerületi irodá­ban tartunk, hétfőtől péntekig be­zárólag. A fiók gyűléseit minden hónap második vasárnapján tartja, pontosan d.u. 2 órai kezdettel az iroda gyüléstermében. Kerületi irodánk címe: 1030 South Broad Street, Trenton 10, N. J. irodai órák: kedd, csütörtök, péntek reggel 9 órától 12 óráig. Délután 1 órától 5 óráig. A kerületi iroda telefonszama OWen 5-3540. Tagtársi tisztelettel A VEZETŐSÉG TAKARÉK BETÉTEK HIVATALOS ÓRÁK—Hétfőtől Péntekig naponta reggel 9:30-tól d. u. 5-ig A mi húsáraink a legjobb minőségű anyagból készülnek és igy csak természetes, hogy elsőranguak • Menjen be egy olyan üzletbe, ahol SEILER féle hús­árukat árusítanak és mi garantáljuk, hogy meg lesz velük elégedve, mivel SEILER húsárui Ízletesek, frissek és jutányos árnak. JOS. SEILER & SONS COMPANY 129 Ashmore Ave. Trenton, N. J. VÁSÁROLJON SEILER HÚSÁRUKAT KAMAT-JÖVEDELMET n koz tisztán a pénze, amit $100 vagy na­gyobb tételben elhelyez a Trenton Trust SPECIÁLIS IDŐRE SZÓLÓ TAKARÉKBETÉT SZÁMLÁJÁRA! i Miért ne nyitatna hét mayának egy / ilyen Speciális Időre Szóló Tae / kar ékbetét Számlát Moet? Át. / teheti pénzét, vagy annak egy / részét rendes takarékbetét / számlájáról erro ... és így / 3% kamatjövedelmet nyer- / ha 6 hónapig, vagy / azon túl bent tartja / __ •zen pénzét ... / EXTRA NAPOT NYER 3%-al a A KÖVETKEZŐ / Trenton Trust SPECIÁLIS IDŐRE ELŐNYÖKKEL* / SZÓLÓ BETÉT-TERVE szerint. Bár­/ mikor helyez el pénzt ilyen betétre a / hónap 10-ik napjáig, már a hónap EL-r Só NAPJÁTÓL HOZZÁSZÁMÍTJUK A KAMATOKAT, 3%-al. Lépje, be már holnap a Trenton Trust Company akárme­lyik irodájába és állitsa munkába pénzét ... (tAOW S Qíi Iraneah-voiTOslolmob lsooeoia ---éti f tettem s ezeket az utolsó példá­nyokat most megküldhetjük azoknak, akik eddig nem tud­ták megrendelni. Karácsonyra és az utolsó példányokra való tekintettel $7.96 helyett $6.50- ért adjuk. Rendeljük meg a zeneértéket karácsonyi ajándé­kul másoknak. Cim: Franciscan Fathers, P.O. Box 218, De Witt, Michigan. Szükségesnek tartjuk még megjegyezni, hogy az Orató­riumot nem jelentetjük meg második kiadásban, aki tehát ezt az utolsó lehetőséget el­­magyar zeneértékhez. Ft. Király Kelemen, O.F.M. Uncle Sam üzeni: FIÓK IRODÁINK] S. Broad A Hudson Prospect A Penning to* • Penn Sution * S. Broad A Market • 3564 'Utlfevüod Ava. “A szabadságharc hangjai Az 1956 októberi győzedel­mes magyar szabadságharc és azt követő novemberi kataszt­rófa emlékét megörökitő hang­lemez jelent meg az amerikai hanglemez-piacon. Az Ady Records vállalat egy LP gramo­fonlemezre felvette az 1956 október 23 után a budapesti és vidéki rádiókról a nemzethez és a világhoz intézett üzeneteket. A budapesti Kossuth Rádió október 23-i adása vezeti be a történelmi drámát, mely a du­­napentelei Rákóczi Rádió no­vember 7-én délután 2 óra 53 perckor elhangzott utolsó adá­sával ér véget. A győztes ma­gár forradalom és az azt köve­tő véres leverés emlékét meg­örökitő Ady Records lemez megrendelhető a következő cí­men: Occidental Press, P. O. Box 1005, Washington 13, D.C. Akinek Savings Bondja lejárt tiz év elteltével, egy ujját se mozgassa. Hozzá se nyúljon a­­zokhoz a böndokhez. Egyszerű­en hagyja azokat a szekrényben vagy a bank safe-ben. És azok maguktól kamatoznak tovább, újabb tiz évig. Egészen automa­­,ikusan meghosszabbodik az éle­tük újabb 10 évvel. És jobban kamatoznak, mint a régi Sav­ings Bondok. Az évi kamat 3 százalék, de többré megy, mert csapják a tökéhez. így egy Sav­ings Bond idővel 80 százalékkal félévenként a kamatokat hozzá­többet érhet, mint amennyibe került. Persze, aki most vesz Savings Bondot, az is az uj, magasabb kamatokat kapja. A hazát szol­gálja és egyben önmagának is a ige jobb szolgálatot teszi, aki megtakarított pénzének egy ré­szét Savings Bondokba fekteti. Ha pedig váratlanul készpénzre van szükség, a bondok nyomban beválthatók, feltéve, hogy két hónapon át voltak a tulajdonos birtokában. VÁSÁROLJON azokban az üzletekben. amelyek la­punkban hirdetnek. Ez ön­magának, hirdetőinknek és nekünk is javunkra lesz! jz-oldalas magyar kotta-album 37 MAGYAR NÓTA KOTTÁJA, SZÖVEGE ÉS ANGOL SZÖVEGE A Csap utcán . . . Kék nefelejts . • . De szeretnék . • . Sárga kukorica­szál ; . . Fekete szem éjszakája . . . Kitették a • • . Ezt a kerek erdőt . . . Nagy a feje . • . Egy ablaknál . . • Ég a kunyhó . . • Ha bemegyek . . . Dombon van a . . • Piros, piros, . . . Végig men­tem . . . Fehér selyem . . . Cserebogár . . . Kutya, kutya . . . Minek a szőke . • . Csárdás kis kalapot . - . Valamit súgok . . . Juhász le­gény . . . Hullámzó Balaton . . . Repülj fecském . . . Ott fogsz majd sírni . . . Ritka búza ... Van neki ... A csizmámon . . . Mariskám .. . Tiz pár csókot . . . Az alföldön halászlegény . >. . Szomorufüz hervadt lombja . . . Fürdik a holdvilág . . . Temetőben láttalak meg . . . Maros vize . .. Csak egy kislány . . . Csicsónének . . . Hét csillagból . . • Legújabb kiadású * Ara ^X== (Postán küldve $1.35) MAGYAR HÍRNÖK KÖNYVESBOLTJA (Foreign Book Shop) 216 Somerset Street New Brunswick, N. J. ihiiiiww wmmmmmmmmm —— PASSAIC ES KORNYÉKÉ Hírek a Szt. István Rámái Katolikus Egyházközségből Plébános: FT. GÁSPÁR JÁNOS 223 Third St., Passaic, N. J. Vasárnap vallásoktatás az elemisták részére a 9 órai mise után ,a főiskolások részére a 10 órai mise után. Szombaton délután 3-5-ig a nem katholikus iskolába járó gyermekek gyóntatása. Minden csütörtökön este 8 órakor felnőttek hitoktatása. SZENTMISÉK E HÉTEN — Hétfőn: Herzog Ferencért, kér­te Lovdernik Dénes, egyben könyörgés a népért. Kedden: Matis Borbáláért, kérte Lipcsék Gizella és Mikó Júliáért, kérte Szilassy József. Szerdán, Lang Margitért, kérte Latzoni Gi­zella. Csütörtökön: Tamássy Albertért, kérte Kiss A. család­ja. Pénteken: Král Lajosért, kéri Bizub József. — Szomba­ton : Kiss Istvánért, kéri özve­gye, egyben könyörgés a né-HA GYÁSZ ÉRI forduljon bizalommal hozzánk. Gyönyörű házi kápolna, valamint ambulance betegek szállítására. — NYITVA ÉJJEL-NAPPAL — JOHN LABASH 40 MONROE ST. PASSAIC, N. J. Telefon: GRegory 3-3037 BÚTORÁT VÁSÁROLJA pért. Vasárnap: Kovács Pá­lért és Anderson Valterért, ké­ri Orr Vilmos. Ft. Hebert egész héten sú­lyosan beteg atyjánál tartóz­kodik, azért naponta csak egy szentmise van. Pénteken szentmisék d. e. 9 órakor és d. u. 7 órakor. Szombaton a nyilvános isko­lába járó gyermekek szentál­dozása. A havidijak tulesedékesek, kérem mielőbb rendezni. Ml ÚJSÁG PASSA1C0N? A SZT. ISTVÁN egyház Szent Név Társulatának ma­gyar osztálya által rendezett Szilveszter estély szépen sike­rült. A pompás élteleket és sü­teményeket Ifj. Kormann Fri­­gyesné készítette. A vendégse­reg a kora reggeli órákig együtt maradt, majd együtte­sen résztvett az 5 órai szentmi­sén. A GARFIELDI Amerikai Magyar Polgári Liga Szilvesz­ter estjén a tánctermet zsúfo­lásig megtöltötte a nagyszerű­en szórakozó közönség. A szép eredmény a vezetőség kitűnő szervezési munkájának és na-Passaici Ügyvezető szerkesztőnk DR. KORMÁN FRIGYES címe: 215 Third Street Passaic, N. J. Tel.: PRescot 3-9578 gyón eredményes propagandá­jának köszönhető. HENYECZ MÁRIA Terézia — Henyecz András és neje le­ánya (Concord St., Clifton) és Ifj. Moharek A. Emil (Allwood Pl., Clifton) eljegyezték egy­mást. Az esküvőt julius 7-ére tervezik a Szt. István r. k. templomban. ÖZV. CZAPÓ GYÖRGÜNÉ, sz. Schweighardt Julia 81 éves korában elhunyt. Lábash J. te­mette a Szt. István r. k. temp­lomból. ÉRDEKES statisztikai ada­tok a Szt. István r. k. egyház­­község 1961. évi életéből: ke­resztelések száma: 67; házas­ságkötések: 15; halálozások: 49. Összes bevétel 1961-ben: $74,937.50, ehhez járul még a múlt évi áthozat: $9,982.25, vagyis összesen: $84,919.75. ROTH FURNITURE COMPANY ÜZLETÉBEN 106-108 Market St. Passaic, N. J. Telefan: PRescott 7-1834 BIZUB T. JÓZSEF TEMETKEZÉSI IGAZGATÓ legmodernebb temetkezési vállalata! Bármely családnak módjában áll igénybe venni BIZUB temetkezési szolgálatait. A KÁPOLNA HASZNÁLATA TELJF3EN _________________DÍJMENTES Orgona bevezetve! — Aít Conditioned! Pontos címünk: 203-205-207 THIRD ST. PASSAIC, N. J Telefonszám: PRescott 7-4332 —HA BÁRHOVÁ utazni akar . . . hajón, repülőgépen, vonaton vagy autóbuszon . . . HA VALAKIT ki akar hozatni; . . . HA BÁRMILYEN okiratra van szüksége; . . . —HA HÁZ ADÁS-VÉTELT, vagy bármilyen biztosítást akar: forduljon teljes bizalommal a A RIZSÁK utazási és közjegyzői irodához 141 JEFFERSON STREET PASSAIC, N. J. Telefon: PRescot 7-1736 HUNGÁRIA ALBUM 111 CHARTERED 1844 f TMHE Trenton f Saving Fund m-iM kast ran min Society /

Next

/
Thumbnails
Contents