Szabad Sajtó, 1962 (54. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-04 / 1. szám

1962. JANUÁR 4 3 A grófi kastély titka REGÉNY (Folytatásokban) Irta: BODONYI ZSIGMOND Eleonóra a kertházban, tíil­­ka szobájában adott életet le­ánygyermekének, akit nyolc­napos korában Székácsyék ház­vezetőnője, Borcsa fogadott lá­nyának és Elvira névre keresz­­teltetett. így a grófnő lánya születé­sére egyelőre a titok homálya borult. Négyen tudtak róla: Gróf Borovszkyné, Eleonra, Cilka és Borcsa, aki megértő szivjóságával őrizte a titkot. Dénes még elutazása előtt Borosára bízta a születendő gyermek elhelyezését és gon­dozását. Jól választott! Borosának tapasztalata volt már az ilyes dologban. • -k Eleonóra fölépülése óta nyu­galmát csak anyja társaságá­ban bírta meglelni. Napsütéses délelőttönként a kert fái alatt nyert szive némi enyhülést és Vigaszt bánatában, boldogta­lanságában. Anyja vigaszos szavai oly­kor-olykor reményt öltöttek szivébe, de mint ahogyan száll­tak a napok, hetek, hónapok és Dénes felől semmi hir nem ju­tott hozzá, tőle még csak egy sor írást sem kapott, újból erőt vett lelkén a kétségbeesés, a csüggedő bánat. Órákig elüldögélt, elboron­gott, arcán a szomorúság, a boldogtalanság borújával. Valahol messze pedig utra­­készen vár a vonatjára Dénes, hogy hazatérhessen, hogy foly­dz.-lapos helvéi magyar kártya csomagja $1.00 és $1.20 MAGYAK iMJiN X vek Magyar Hanglemezek nagy választékban Kérje részletes árjegyzékeinket! MAGYAR HÍRNÖK KÖNYVESBOLTJA g ^Foreign Book Shop) 1 213 Somerset Street nfw BRUNSWICK, n. j. I tassa lejtős életét, amely a vég­zetes züllésig vezet s onnan? Ki tudja? És idehaza a kastélykert lu­gasában felőle álmodozik, érte sirong: Egy boldogtalan lány. A ZSELLÉRHÁZBAN Borovszky grófék nagyki­­terjedésü birtokán, amelynek nagyrészét már Székácsy Jó­zsef bírta és részben bérelte, a kastélytól félórányira állnak elszórtan a zsellérházak. Itt lakott hitestársával és egyetlen fiával az uraság legöregebb és legmeghittebb bérese, Zalka János. Zalkáék az idő viszontagsá­ga, a háború, a kenyérkereső munkás több esztendős távollé­te, a rájuk zuduló elemi csapá­sok s több eféle bajok folytán elszegényedtek. János bátyánk kezére sem állt már úgy a munka, mint még csak nemrégen és Imre fiuk nem akarta, de meg nem is bírta elnézni munkában el­öregedett szülei szükölködését, nyomorúságát. Mindezek, vala­mint a grófnőnek öreg szüleivel szemben tanúsított gyűlöletes magatartása Imrét végképpen elkeserítették. Fájó szívvel érezte, hogy a gróf jólelküsége, amellyel gya­korta állt volna sorsüldözött szülei segítségére, mindenkor megtört a grófnő gyűlölködő akaratán. Már régebben eltökélte, hogy szülein segít és édesapját robotos életétől, sorsától meg­szabadítja. Eddig is tőle telhe­tőén, maga végezte apja nehe­zebb munkáját, de a szive vá­gya volt, hogy szüleit gondta­lan élethez juttassa. Elhatározta, hogy nehéz, fá­radságos munkával összeku­­porgatott pénze felén Ameri­kába vándorol, pénzének másik felét pedig szüleinek adja, hogy addig se nélkülözzenek, amig Amerikából dollárokat küldhet nekik. Elvágyódásának egyéb oka is volt. Nem birt annak a közelében maradni, akit lelke mélyén sze­retett s akiről tudta, hogy so-LEENDŐ AMERIKAI POLGÁROK A SZAVAZÓGÉP ELŐTT Januárban minden külföldi polgárnak jelentkezni kell! New Brunswickon, a Magyar Amerikai Atléta Klubban folyó Polgárosodási Tanfo­lyam résztvevői nemrégiben “választást” rendeztek, amelynek során New Brunswick váro­sának uj vezetőséget választottak.. A mintegy 75 főnyi tanfolyam-hallgató előzőleg je­lölő-bizottságot küldött ki, akik 9 városi tanácsos-jelölt nevét tétették a szavazólapra. A választás napján nemcsak az előre kinyomatott formális szavazólapokon (ballots), de a megyei vezetőség által rendelkezésre bocsátott szavazógépen is szavaztak. A fenti kép a Daily Home News-ban jelent meg azzal a cikkel kapcsolatban, amely részletesen beszá­molt a sikeres polgárosodási tanfolyamról. A képen Biró Péter, a Middlesex Megyei Vá­lasztási Tanács tagja mutatja, hogyan kell szavazni s megmagyarázza a szavazógép elő­nyeit a régi, elavult egyenkénti szavazólapokon történt szavazási módszerrel szemben. Mel­lette Kára Péterné, a tanfolyam egyik vezetője áll, a kép másik oldalán pedig (a képen középen) Mrs. Anna Hardy áll, egy 75 éves magyar asszony, aki a tanfolyamon résztvevők között a legidősebb, valamint Bittner János és felesége, akik az 1956 évi magyar szabad­ságharc után érkeztek Amerikába s 1962 elején fognak a polgárosító bíró elé állni, még pedig alaposan felkészülve a vizsgára és arra a mindnyájunk életében nevezetes eseményre, amit amerikai polgáreskünk pecsétel meg . . . hasé lehet az övé, hogy annak a szive távol dobog az övétől és az ő szivéhez közel, vagy a szi­vén nem doboghat soha, de so­ha ! (Folyt, köv.) Lányaink tanul­mányai Körülbelül egymillió fiatal leány fejezte be középiskolai tanulmányait az idén június­ban. Bár sok közülük egyetem­re iratkozik, a legtöbbjükre nézve mégis az érettségi bizo­nyítvány az utolsó iskolai bizo­nyítványt jelenti az életben. Helyesen van-e ez igy? Ha a jövő fejlődést igyek­szünk kutatni, arra a követ­keztetésre kell jutnunk, hogy a lányok is helyesen teszik, ha tovább folytatják tanulmányai­kat. Egyetemi oklevéllel a ke­zükben, mindenkor könnyeb­ben kapnak alkalmazást és pe­dig magasabb fizetéssel. Még ha fel is adják állásukat, ami­kor férjhez mennek vagy ha családi szaporulatot várnak, a statisztika azt mutatja, hogy kb. 40 éves korukban ismét ál­lás után kell nézniök. A kép­zettség, amit 17-22 éves kora I körül megszerez a fiatal nő, érezhető segítség lesz meglett korában is. A Munkaügyi Minisztérium Női Osztálya most figyelmez­teti a középiskolát végzett lá­nyokat, hogy a továbbképzésre igen nagy szükség van. “A legközelebbi évtizedben sok újfajta állás fog megnyílni, mert a technológia fejlődése gyökeresen megváltoztatja az irodai, laboratóriumi és gyári felszereléseket és eljárásokat.” “Az oklevéllel járó hivatá­sok, de technikai, eladási, iro­dai és szakmabeli foglalkozá­sok is az eddiginél hosszabb előkészítő tanulmányokat fog­nak igényelni.” Hogy ne menjünk nagyon messzire, az irodákban egyre több kalkuláló gépet és auto­matikus munkagépet fognak használni. Az ilyen készülékeket előál­lító gyárak a nagyobb váro­sokban kiképző tanfolyamokat tartanak fenn, de sok egye­tem, kollégium és szakiskola is tanítja az elektronikus készü­lékek kezelését és az igy nyert adatok felhasználási lehetősé­geit. A tanulmányokat esetleg esti iskolákban is el lehet vé­gezni. Akik technikai munkákra hajlamosak, laboratóriumi ke­zelőkké, vegyészekké, rajzo­lókká képeztethetik ki magu­kat. Sokan már a középiskolá-MÁR MEGKEZDŐDÖTT A FELIRATKOZÁS AZ 1962-ÉVI TÁRSASUTAZÁSRA! A legutóbbi általunk rendezett társasutazás nagy sikere és az azon résztvevők megelégedése arra serkentett bennünket, hogy az 1962 julius 8-án induló JET-GÉPRE 100 ügyfelünk részére a helyet már lefoglaltuk. New York-Budapest között a térti jegy ára $645.50. Ezzel a csoporttal a Magyarországon kívül, Cseh, Román és Jugo­szláviában élő rokonok látogatását is előkészítjük. Az utazáshoz szük­séges okmányok beszerzése és az utazás vezetése CSÍPŐ LAJOS 55 évi utazási tapasztalattal bíró TRAVEL EXPERT személyes ellenőrzése alatt a lehető legjob kezekben van. Az érdeklődés nagy. Már sokan jelentkeztek. Ha velünk óhajt jönni, jöjjön vagy küldjön foglaló pénzt, melyet bármily közbejött akadály esetén visszafizetünk. CSÍPŐ LAJOS ÉS FIA ARNOLD elismert utazási és külföldi átutalási szakérték 303 Maple Street Perth Amboy, N. J. Tel. VAlley 6 3661 U—T" iHWiiöTlbi' iW *•*»-1 MINDENFAJTA BIZTOSÍTÁS f IEIet,- baleset-, automobil-, kompenzáció*- és kártalanítási biztosítás gyorsan ás előnyösen szerezhető be | Frank P. Siwiec & Co. Inc.| I ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI ÉS REAL ESTATE | IRODA UTJÁN | 336 State St. Perth Amboy Tel. VAlley 6-4496 | “A TEJSZÍN TETEJŰ TEJ OTTHONA” Fayette & Wilson Streets. Perth Amboy, N. J. Tel. VAlley 6-1200 ban is megszerezték a gyakor­latot, amit még az oklevelek kiszolgáltatásánál is tekintet­be vesznek. Szépségápolás és iparművé­szet is vonzza a nőket, amit szakiskolákban lehet megta­nulni, de sok államban a több­évi gyakorlatot is elfogadják a diploma alapjául. Két állam kivételével, vizsgát kell sikere­sen letenni ahhoz, hogy szép­ségápolói diplomát kapjunk. Azok az intézetek, amelyek iparművészeti tárgyakra ké­peznek ki, rendszerint csak olyan növendékeket vesznek fel, akik bizonyos tehetséget mutatnak fel; ez áll különösen a divattervezőkre^ Hosszabb ideig 'tartó tanul­mányokat kell elvégezni az ok­leveles ápolónőknek, fogorvosi segéderőknek és röntgen-keze­lőknek. Gyakorlatra azonban sok helyen kezdőket is felvesz­nek. A “licensed practical nurse”-nek is egy évtől másfél évig tartó kurzust kell elvégez­nie és már a középiskolában lehet a gyakorlatot megkezde­ni. A további kiképzést a kór­házak, egészségügyi intézetek és kollégiumok nyújtják. Fiatom Km(te*«tfä GYÉMÁNTOK Őráb — Ékszerek Kreielsheimer «« «w*xrr-«jándótc ürl»* tzaksxarc ónk- it ólc*s«rja<rltá. 1 S3 SMITH STREET Tol. Hlllcrea!- 2-1549 Perth Amboy, N. J. PÁRTOLJA hirdetőinket, akik megbecsülik a helyi magyar sajtót! Ha gyász éri... forduljon bizalommal hozzánk WIITRUSKA FUNERAL HOMES 681-686 Cortland St. PERTH AMBOY, N. J. it S31 NEW BRUNSWICK AVE. FORDS, N J. T elef ontzámok: VAlley 6-1712 és VA 6-1713 1 Or. Lester Mann i| szemész és optometrist 89 SMITH ST. M Perth Amboy, N. J. • »II Rendelés naponta 10-12, 2-5 7-8, szerdán 10-12, szombaton 9-től 5-ig • Hlllcrest 2-2027 Amerika legújabb atom-hajtású csatahajója Vizrebocsátották az Egye­sült Államok legújabb csata­hajóját, az “Enterprise”-t, mely a világ legnagyobb és leg­jobban felszerelt hajója. A ha­jó 25 emelet magas és 85,000 tonna a teherbiró képessége. Nyolc atom-reactor hajtja, mellyel képes húszszor körül­járni a földet anélkül, hogy üzemanyagpótlásra volna szük­sége. Az “Enterprise” építése 444 millió dollárba került. Az amerikai törvény megkö­veteli, hogy minden külföldi polgár, aki január 1-én az Egyesült államokban tartózko­dik, itteni lakcímét január hó folyamán hivatalosan bejelent­se. A törvény nemcsak az ál­landóan ittlakó idegenekre, hanem külföldi diákokra, láto­gatókra, átutazókra, matrózok­ra is vonatkozik. Az idegenek, akik január hó folyamán külföldön vannak, visszatértük után 10 nappal kötelesek jelentkezni. A kitöl­tendő űrlapot (Form 1-53) bár­mely postahivatalnál, vagy a Bevándorlási Hivatalnál kap­hatjuk kézhez és aláírás után személysen kell azt a postán leadni; nem szabad a levél­­szekrénybe dobni. A törvény gyermekekre is vonatkozik, de a 14 éven aluli­ak nevében szüleik vagy gyám­juk tölti ki az űrlapot. Aki be­teg, ahelyett más veheti át és adhatja le a kártyát. Csak a diplomáciai testület, vagy az Egyesült Nemzetek szolgálatában állók vétetnek ki a jelentkezési kötelesség alól és az ideiglenesen beenge dett földművelő munkások. About Advertising One word won’t tell you very much. You’ve got to keep on talking; One step won’t take you very far, You got to keep on walking; One inch won’t make you very tall, You’ve got to keep on growing; A.nd just one ad won’t do it all— You’ve got to keep 'em going! ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VIZSGA KÉZIKÖNYVE 250 kérdés és feleletben feldolgozza a teljes vizsga anyagot angol és magyar nyelven. Legtöbb kérdést és feleletet tartalmazó könyv a hasonló tárgyú könyvek között. Szerkesztette dr. Sámson J. József magyar ügyvéd, bevándorlási és honosítási szakértő. Kapható: CARPATHIA AGENCY 1572 First Ave. — New York 28, N. Y. Phone: TR 9-8C03 Ára $1.50, postán, elküldve $1.65 Jó BIZTOSÍTÁST AKAR? Autó-, tűz- vagy baleset-biz­tosítását a legjobb kompániák által eszközli MRS. ELIZABETH M. SÉLLYEI (Séllyei F. Lajosné) INSURANCE AGENT 175 Smith Street 3G2 Raritan Building PERTH AMBOY, N. J. Tel. Hlllcrest 2-3580 ' c* evu, kesa '(Si >i átírok iin« «.» laküzlete IRENE’S CORSET SHOP 331 Maple Street Perth Amboy, N. J. Tel. VAlley 6-5474 iV!érték »zerint, rendelésre is készítünk a legfinomabb anya-Igokból corseteket, bra-kat, stb. Fűző javításodat vállalunk! MRS, LÄUFER IRÉN óhazai Magyn fürro-készitő ÖSSZEVONT KIMUTATÁS ÁLLAPOTUNKRÓL az 1961 December 31-i zárszámadáskor VAGYON Készpénz és bankok tartozásai $ 7,593.808.19 U. S. Kormány Bondok ......................... 13,310,906.80 Községi Bondok .............................. Más bondok és értékpapírok Federal Reserve Bank részvények Kölcsönök és leszámítolások Esedékes kamatok ........................... Bútorzat és berendezés Egyéb vagyon .................................. ÖSSZES VAGYON $20,904,714.99 10,837,325.37 172,101.56 90,000.00 25,411,033.13 199,605.18 241,638.07 28,385.23 $57,884,803.53 TEHER BETÉTEK: Kivehetők ....................... $29,945,351.25 Takarék és időre szólók 22,755,830.94 U. S. Kormány ...................................... 817,390.83 ÖSSZES BETÉTEK $53,518,573.02 Közönséges alaptőke részvények $1,150,000.00 Felesleg ................................... Osztatlan haszon Tartalék eshetőségekre ^Tartalék esetleges jövőbeni veszteségekre ........................ 1,850,000.00 135,037.61 5,223.45 597,687.22 ÖSSZES ALAPTŐKE ÉS TARTALÉK Tartalék kiadásokra, stb. Tartalék osztalékokra (Fizetendő 1962 Jan. 3) Még nem esedékes kamatok ................................... Egyéb terhek .............................................................. ÖSSZES TEHER » 3,737,948.28 78,475.06 57,500.00 457,925.23 34,381.94 $57,884,803.53 *Az Egyesült Államok Kincstárának engedélyével tartalékot gyűjtünk fel bármilyen jövőbeni kölcsönveszteség fedezésére. Ez a tartalék le van vonva a felülvizsgálókhoz beadott jelentésében szereplő kölcsönösszegekből. “A Bank, amely Minden Szolgálattal rendelkezésre áll” VjrasT Bank and Trust Company FORDS és PERTH AMBOY, NEW JERSEY A Federal Deposit Insurance Corporation tagja

Next

/
Thumbnails
Contents