Szabad Sajtó, 1954 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1954-01-07 / 1. szám

Beolvadt lap: “PASSAIC ÉS VIDÉKE” OFFICIAL ORGAN OF ALL HUNGARIAN CHURCHES AND SOCIETIES OF PASSAIC AND VICINITY VOL. 48. ÉVFOLYAM — NO. 1. SZÁM. Merged with “PASSAIC and VICINTY” THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES THURSDAY — 1954. JANUÁR 7. Újévi rádió-üzenet a magyar néphez Háromszor gyorsabban a hangnál.. Üzen Mindszenty némasága . . .! Karácsonykor múlt öt eszten­deje, hogy a vörös banditák Esztergomban elfogták és Bu­dapestre, az Andrássy ut 60-ba szállították Mindzsenty József bíboros hercegprímást ... Az ötödik szomorú évforduló alkal­mából a new yorki Szent István r. k. egyházközség Fehér Ter­mében sikerült gyűlés volt, amelyen több mint félezren je­lentek meg magyarok, százez­rek képviseletében, hogy hitet tegyenek a nagy magyar mártír mellett... A mártír Magyaror­szág mártír egyházfejedelme és szabadsághőse előtt hódolt de­cember 27-én az amerikai ma­gyarság, de ugyanakkor Rab- Magyarország milliói is velük e­­gyütt hallgatták ennek a tüntető nagygyűlésnek kiemelkedő szó­noklatait, Főt. Gáspár János passaici plébánosét, aki a ren­dező bizottság elnöke volt, vala­mint Kállay Miklós volt magyar miniszterelnökét és Thomas A. Curran N. Y. állami belügymi­­niszteréét, amelyeket a Voice of America rövidhullám rádió­adása közvetített a vasfüggö­nyön túl sínylődő véreinkhez . . . amelyeket a Voice of America rövidhullám rádió-adása közve­­titett a vasfüggönyön túl sínylő­dő véreinkhez . . . Father Gáspár János megnyi­tó beszéde nagy hatást váltott ki a hallgatóságból: — Öt éve érkezett a hir, — kezdte keszédét Ft. Gáspár Já­nos, — hogy óhazánk első közj o­­gi méltósága börtönben ül, lán­cokba verve. Egy ember állt ki és nem-et mert mondani. Engem üldöznek, — üzente híveinek, — titeket is üldözni fognak, ne fél­jetek! Én meggyőztem a világot! “Ne féljetek azoktól, akik a tes­tet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól félje­tek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gye­hennában.” Nem olyan régen e teremben fogadta Mindszenty Bíboros híveinek hódolatát. Itt maradhatott volna Amgriká­­ban; hiszen akkor már dübör­­gött a föld alatta Magyarorszá­gon, de a mi kérő szavunkra azt válaszolta, hogy a pásztornak ott a helye, ahol a nyáj van. Van-e mondanivalója az ameri­kai magyarságnak? Nincs, — felelte. — Ha mondani valóm lesz, odahaza mondom el. Van­nak, akik fordítva csinálják . . . A Hercegprímás mélyen hivő lé­lek, enélkül sohasem tudta volna vállalni vértanuságát. Nem vet­ték a vérét egyszerre és az a mé­lyebb mártiromság. Földi érte­lemben látszólag vesztett, de ö­­rök értelemben győzött! Krisz­tus egy csöpp vízért könyörgött Nagypéntek délután a gethse­­máni kertben. “Atyám, ha lehet­séges, múljék el e pohár!” — És nem akkor aratta legnagyobb győzelmét? Hol Pilátus, hol He­­ródes? A kereszt a szószék és marad az idők végezetéig. Mindszenty némasága beszél, az Északi sarktól a Déli sarkig hallható a szava. Most a börtönből prédikál hozzánk! — “Minden szerete­­temmel veled vagyok és térden állva csókolom láncaidat, —1 mondta XII. Pius pápa Mind­­szentynek, amikor Bíborossá a­­vatta. Mit vár ma tőlünk Minri­­szenty József? Mit prédikál a szelleme? A vallás ne tegyen kü­lönbséget köztünk! Fogjuk meg egymás kezét! Politika, annak árnyalatai, származás, cim, osztály, hitfelekezet ne jelent­sen válaszfalakat többé! Mind­szenty szelleme künn van és pré­­dikál nemcsak a katholikusok­­nak, de mindnyájatoknak, — Fogjuk meg egymás kezét, ne bántsuk egymást idekinn. A veszprémi püspök, — Mindszen­ty József, — házában 156 üldö­zött zsidó várta a szabadulását. És vigyázzunk gyermekeinkre, nyelvünkre, szokásainknak, tör­ténelmünkre és földrajzunkra. A gyermekek tanuljanak ma­gyarul ! A tanítás a szülők Ndol­­ga! Ha egymásra találunk, úgy Mindszenty pártján állunk! Nem, engedjük, hogy a vörös csillag eloltsa — a bethlehemi csillagot. Óriási hatása volt Ft. Gáspár szavainak. Amikor arról beszélt, hogy fogjunk össze, magyarok, a terem közönsége állva tapsolta meg. Ezután Falussy Alajos ügyvéd, a nagygyűlés ceremó­niamestere olvasta fel Dulles külügyminiszter üzenetét: “Mindszenty Bíborosnak, a hit és szabadság rettenthetetlen bajnokának ügye nincs lezárva. Ez az' ügy ma is ott lebeg az e­­gész szabadvilág népeinek lelki­ismerete előtt.” Hasonló távira­tokat küldtek. Dewey kormány­zó és több szenátor. Spellman Biboros-érsek megbízottja: Ft. Philip Furlong Mindszentyt Krisztus nagyszerű katonájá­nak nevezte, akinek neve az is­tentelen barbárság elleni hadjá­rat zászlója lett. * * * * A nagy-gyülés amerikai szónoka Thomas A. Curran, N. Y. ál­lam belügyminisztere mesterien felépített félórás beszédben idézte a hallgatóság elé a Bíbo­ros aszkéta alakját és drámájá­nak legmegrázóbb részleteit. Úgy érzem, — mondotta az ál­lamminiszter, — hogy senki a mai emberiségnek olyan szolgá­latot nem tett és nem tesz, mint Mindszenty, a parasztfiuból lett legnagyobb egyházi méltóság. A világ az ő szenvedésein ke­resztül tudta meg: mi a kommu­nizmus?... Mert akadhattak jó­hiszemű emberek, akik a messzi távolból, rosszhiszemüek propa­gandájának hatása alatt a kom­munizmust a demokrácia vala­mely továbbfejlődésének tekin­tették. A Kardinális ügye pucér­ra vetkőztette a világ előtt a kommunizmust. . . Ma már csak Moszkva ügynökei hisznek a kommunizmusban! Mikor Mind­szenty Esztergomban, az érseki palota lépcsőjén szuronyok kö­zött búcsúzott édesanyjától, ezt mondta: “Lehet, hogy az élő Kardinális nem tudta úgy szol­gálni a hitet, a hazát és az em­beriséget, mint majd halott fiad fogja!” Most már ismerjük a kommunista kínvallatásnak leg­több eszközét. A szovjet-börtö­nökben úgy vallanak, ahogy azt a titkosrendőrség parancsolja. Éá itt két nevet kell megemlíte­nem, akik nagyon sokat tettek avégből, hogy Amerika és a sza­badvilág — tisztán lásson. Az egyik dr. Fábián Béla, aki meg­írta a Bíboros élettörténetét, a másik Gabriel Pressman, ameri­kai újságíró. A világ ennek a két I Megszűnik az Ame­rikai Magyar Segélyakció Amint Dobozy Arthur ügy­vezető titkár közli, az Amerikai Magyar Segélyakció (The Ame­rican Hungarian Relief, Inc.) a közelmúltban tartott taggyű­lése az intézmény munkájának beszüntetését és ezzel kapcsolat­ban a szervezet önkéntes felosz­tását határozta el. Amikor most az akció new­­yorki irodáját is bezárja, a ma­gyar újságok révén ismételten hálás köszönetét mond mind­azoknak, akik akár egyesek, a­­kár intézmények, meleg érdek­lődésükkel és áldozatos, odaadó támogatásukkal az akció mun­káját lehetővé tették. férfiúnak cikkeiből és könyvei­ből eszmélt arra, hogy egy hatal­mas, emberekre nehezedő erő tö­rekszik kiforgatni az embereket énj ükből; törekszik népeket, nemzeteket szolgává aljaáitani. Mindszenty neve ma mindazok­nak az összefoglalását jelenti, a­­kik hisznek abban, hogy végül a szabadság győzedelmeskedik és nem lehet ur a világ fölött a bes­­tialitás. Megtisztelő rám, hogy beleadhattam itt a hangomat a világot ébresztő kürtbe és angol nyelven világgá hirdethettem a börötnben szenvedő Mindszenty József győzelmét ... Az eszme győzlemét. Az ünnepségen Mezey Zsig­­mond, Bock Ferenc zongoramű­vész kiséretévle, magyar dalokat adott elő, elérzékenyitő, nagy hatással. , * * * Kállay Miklós először szólt az amerikai magyarsághoz — Rendkívüli és váratlan megtiszteltetés, — kezdte beszé­dét Kállay Miklós, — hogy alig érkezve meg Amerikába, máris felkértek, hogy erről a pódium­ról, a szabadság országában, a Magyar Szabadság-eszme inkar­­nációját, Mindszenty Józsefet méltassam. Tíz éve annak, hogy nyilváno­san nem szerepeltem, beszédet nem mondtam . . . Utoljára, tiz éve múlt e héten, a magyar Fel­sőház költségvetési vitájában szólottám. Előttem a Mezőgaz­dasági Munkás Kamarák egyik küldöttje beszélt, egy mezőgaz­dasági napszámos. Azzal végez­te szivbemarkoló szavait, hogy egy nagy vihar elseperhet min­dent, de a kis falusi házakat, a munkás dolgos kezét és a házak körül a mezítlábas kis apróságo­kat, semmi a világon nem képes megtörni, elpusztítani! És ő ezek nevében tesz fogadalmat ma­gyarságáról, egyetemes nemzeti érzéséről és Ígéretet ezek szol­gálatára. Sokakat megrendített ez a beszéd, talán legjobban en­gem, aki már tudtam, de meg nem mondhattam, mi követke­zik, mi az elkerülhetetlen vég! A szónokkal és velem szemben bárso#y karosszékben a magyar bíboros Hercegprímás ült. Mö­götte foglaltak helyet a felekeze­tek egyházi és világi képviselői. Ez a prímás, Mindszenty elődje, Serédi Jusztinián volt. Szinte látszott rajta, hogy lelkileg le­hullott róla a bíbor és felcsillám­­lik előtte az idő, amikor — akár­csak mint elődei, — maga is me­zítlábas kisfiú volt. Abban a ka­rosszékben ma Mindzsenty Jó­zsefnek kellene ülnie, akiről nem tudjuk, hogy takarja-e megkín­zott testét akármilyen palást, New Jersey állam “miniszterelnöke” EDWARD J. PATTEN a közismert és rendkívül népsze­rű Perth Amboy-i ügyvéd, Perth Amboy volt polgármestere, Mid­dlesex megyei oő jegyző, ,akit New Jersey állam uj kormány­zója, Robert B. Y^eyner az állam egyik legfontosabb vezető pozí­ciójába, a “State? Secretary” ál­lásba nevezett ki. Ha államun­kat, mint egy ónálló országot tekintjük, amelyiek feje a kor­mányzó és a különböző ügyosz­tályok vezetői íj “secretary”-k, akkor Edward J Patten a “mi­niszterelnöki” pozíciót tölti be New Jerseyben t Ennek pedig annnál is ink.»bb örvendünk, mert nagyon ól tudjuk, hogy Eddy Patten a íagyarok igaz, őszinte barátja, akit a magyar­sághoz több évtizedes hosszú ba­rátság fűz . . . Edward J. Patten az őszi vá­lasztási harcokból győztesen ki­kerülő Meyner kormányzónak volt a kampány-managere és a Secretary of State pozícióba va­ló kinevezése előrelátható volt. Természetesen a kormányzói ki­nevezéseket az állami szenátus­nak még majd jóvá kell hagynia, de Patten elfogadása bizonyos­nak vehető annál is inkább, mert egy rendkívül megnyerő modo­rú, jóakaratu és mindenkivel csak jót tenni igyekvő egyéni­ségről van szó .. . amely a hideg ellen védje; azt sem tudjuk, melyik börtön rab­ja, de azt tudjuk, hogy melegség árad felé mindenfelől, ahol ma­gyarok élnek és ő benne él mind­nyájunk szivében . . . Nem tud­juk, van-e mindennapi élnivaló­­ja, azt sem tudjuk, a kinvallatók mit raboltak el leikéből, szelle­méből, erejéből. De azt biztosan tudjuk, hogy hitétől nem szakít­hatták el! Ezzel szemben kínzói tehetetlenek maradnak, ameddig élete tart, amig a mécsese utolsót lobban. Mi volt Mindszenty éle­tének a lényege? A fanatikus hit! A kereszténység törhetet­len védelme. Rendületlen és en­gesztelhetetlen ereje annak vé­delmében. Mindzsenty József az uj idők nagy Hitvédője! . . . ö a magyar katholikus hitet, egy­házát és mindenek felett a híve­it védte. Sohasem akart lelépni erről a vonalról. Ezek védelmé­ben nem ismert meghátrálást, félelmet, megalkuvást. A katho­likus vallás nem az “appeas­­ment,” hanem a rosszal való kérlelhetetlen s z e mbenszállás hirdetője és gyakorlója! Ebben bontakozik ki azután a morálja: a jó keresése és ennek utjából a gonosz irgalmatlan félreállitása. így lett Mindzsenty az egyete­mes magyar szabadság hordozó­ja, amelynek nyakára készült hágni a rossz, hogy kitépje a lel­két, elfojtsa a hitet, a gondola-A Voice of America magyar­nyelvű rövidhullámú rádió-mű­során Újév napján az amerikai magyarság nevében hosszabb­­rövidebb beszédet mondottak: Ft. Jakab András detroiti r. k. plébános, az Amerikai Magyar Katolikus Liga országos elnöke, Suta Péter, a Bridgeporti Szö­vetség elnöke, Szántai Dániel, az Amerikai Magyar Szövetség or­szágos elnöke, valamint Diénes László, a New Jersey-i magyar hetilapok szerkesztő-tulajdono­sa és mások. Idegenek jelent­kezése Mint minden év elején, most is minden nem-polgár amerikai lakosnak be kell jelentenie címét január 1 és 15 között a posta­­hivataloknál kapható nyomtat­ványokon. A bejelentésnek leg­később január 15-ig meg kell történnie és a jelentkezési kár­tyákat személyesen kell bármely postatisztviselőnek átadni, azo­kat nem lehet postán beküldeni. Nem terjed ki a jelentkezési kötelezettség azokra az idege­nekre, akik határidős tartózko­dási engedélyt kaptak és tartóz­kodási idejük még nem járt le, tehát nein állandó amerikai la­kosok. tot, a betűt, a szellemet. A nem­zet egészében mögéje állt és a maga érzései és vágyai szerint a hitvédőből Szabadságharcost a­­lakitott ki. Férfit keresett a nemzet és azt most a katholikus főpapban ta­lálta meg. Imáját az Úrhoz az e­­gész nemzet kisérte. Ünnepélyes protestációit a maga nevében, de a rábízott érdekek szolgálatá­ban tette. És azt az egész nem­zet irta alá és nyújtotta be a zsarnokok magukra zárt páncél­ajtaján. Mindszenty nem egye­düli képviselője történelmünk­ben annak a csodának, ami vele és körülötte történt. A vallási szabadságharc nem uj dolog nálunk: Bocskay Ist­ván, Bethlen Gábor Írták zász­lajukra. De az elnyomott feleke­zet védelmében elindult mozga­lom mögé fölsorakozott az egész nemzet. A protestáns fejedel­mek harca nemzeti lett, egyete­mes, mindenkiért és mindenki hazájáért. Kiharcolták a béke­kötésekben, hogy a vallássza­badságot az egész vilá­gon először nálunk iktatták tör­vénybe. A nemzeti lét megmentéséért indított harc volt Pázmány Pé­teré a katholicizmus renszán­­száért, mert csak igy látta elég erősnek a nemzetet, hogy abban a keretben, amit a történelem akkor szabott meg létünknek, megmaradhassunk. Ezek sorá­ba jött Mindszenty, mint hívei hitét védő főpap, akit a nemzet életerje beállított hitével, pap­jaival és' híveivel együtt a mind­nyájunk magyarságának szolgá­latába. A Hercegprímás nagy méltóságát jól viselte. Nem rangjának külsőségeiben, de a mártiromságban és a szenvedés­ben. Minden magyar előtt ő állt oda — a halál kapujába! Ma is a legnagyobb méltósá­got hordozza: elöljáró népének gyötrelmeiben. Közel 1000 év közjogi folytonosság a Prímást nem állította úgy az ország első Az uj Bell X-1A rakétahaj­tásos repülőgép háromszor oly sebesen száguld, mint a hang. 1600 mérföldes gyorsasággal Készül a hold­­rakéta löveg... Tudósok számításai és szakér­tők ellenőrzése mellett állítólag már készül egy olyan rakéta­­löveg, amelyet a holdba fognak kilőni, de amelyben emberi lény nem lesz, csak műszerek és “ro­­bot”-készülékek. A löveget úgy szerkesztik meg, hogy vissza is térjen a holdból, fényképeket, pontos méreteket eszközölve út­jában . . . (Nehogy valaki újévi kacsá­nak vegye a fenti kis hirt, meg­említjük, hogy megbízható for­rásból merítettük és legközelebb még írni fogunk erről.) zászlótartójának, mint az elmúlt öt esztendő mártiromsága. A magyar Prímásnak nincsenek már birtokai, palotái, kincstá­rai, de övé az egész magyar nép! Azt hiszem, közelebb jutot­tunk annak a kettősségnek a megértéséhez, amely Mindszen­ty életén végig vonul. Mint a magyar katholikus Egyház fő­papja vívta meg harcát a hit szabadságáért, a vallásszabad­ságáért, a vallásszabadság gya­korlásáért, at Egyháza jogaiért, ő a tiltakozás, a védekezés en­gesztelhetetlen hirdetője volt: a hitvédő Mindszentyre figyel fel a nemzet, minden vallás és min­den felekezet és mindnyájan, a­­kiknek szabadságért repesett a a szivük, mind ő felé tekintettek. Megismétlődött a csoda! A hit­védő — az egyetemes szabadság hőse lett. Újjászületett a vallási szent kijelentések sorában he­­lyetkereső nagy mondás, ame­lyet hála Isten, hogy ezen a sza­badföldön már nagyon hallunk: “A szabadság egy és oszthatat­lan !” Magyarországon a templo­mok a szabadság hajlékai lettek. A magyar szabadság gondolata elválaszthatatlan lett Mindszen­ty nevétől. A szabadságharcosok nemzete voltunk, annak kell ma­radnunk és lennünk a jövőben is! Most kicsik, gyöngék lettünk. De nagy szerencsénk van, a sza­badság gondolatának élére, ami bizony a történelem az elnyo­mottak, a gyöngébbek kisajátí­tott szava volt, ma a világ, a tör­ténelem és nem a múlt, hanem a jövő legnagyobb népe, nemzete, hatalma állt, az Amerikai Egye­sült Államok. A Mindszenty-esz­­mét pedig a világ minden része, minden országa és talán kivétel nélkül minden népe megismer­te, tisztelni tanulta. De legna­­gyobbszerübben fogadta, ölelte magához Mindszentyt s annak népét az az ország, amelynek sok hü polgára, hü fia előtt be­szélek, amely ország megengedi, hogy polgárai és fiai szeressék azt a hazát, ahonnét jöttek és a­­hová szabad gondolataiknak visszaszálnia. Amerika nagysze­rű népe most már másodszor lobbant fel magyar szabadság­hős szuggeszciója alatt és nyúj­totta ki kezét az elnyomott ma­gyar nép felé. Száz év előtt ezt a nagy tisztességet Kossuth La­jos, mint a szabadság gondolatá­nak jelképe szerezte meg a ma­gyar nemzet számára, most Mindszenty lobbantotta fel újra a megértés, érdeklődés és segítő készség nagyszerű amerikai tu­suhan át a légen és az aviatika csodájának tekintik. A californiai Edwards bázi­son folytatott kísérleteket teljes siker koronázta. A gép percek alatt nagy magasságba emelke­dik és itt, mint kilőtt puska­golyó süvít át a téren. Négy rakéta motor hajtja a gépet, fogékony oxigén és alko­hol keverékkel. Az X-1A gépek­kel órák alatt juthatnak el piló­táink a világ bármely részébe. Háború esetén megbecsülhetet­len szolgálatot tesznek ezek a villámrakéták. Mire ellenséges légelháritók célba veszik vagy egyáltalán tudomást szereznek megjelenésükről, már rég túl­jutottak a szemhatáron. A Magyar Missziós Nővérek kérése Bár elkésve, — Karácsony után, — érkezett be hozzánk a Magyar Missziós Nővérek kéré­se, azt hisszük még sem későn, mert ismerjük az amerikai ma­gyarok jószivét és azt, hogy minden nemes magyar ügyet készséggel karolnak fel. A Magyar Missziós Nővérek immár hetedig éve nemes szi­vek apró adományaiból közve­títik az Isteni Gondviselés jó­ságát az éhező, fázó, rokontalan magyarságnak. A második vi­lágháború után sok magyra ka­tolikus és más hitvallású, egy­szerű és magasállásu, szegény és jómódú fogott össze, hogy a­­dományaikkal támogasság ezt a nemes intézményt. Jótevőik sorát minden évben fel kell frissíteniük, mert az ö­­reg amerikásaik közül többeket magához szólított az Ur. Ezért e lap utján kérjük a jószivü magyarokat, álljanak melléjük s küldjenek egy-egy dolárt ne­mes munkájuk folytatásának le­hetővé tételére. Gondoljanak ar­ra, hogy a jószivü adakozókat megáldja az Isten. Mindent, a­­mit a szegények, éhezőknek ad­nak, Jézusnak adják s jócsele­­dettik bizonyára be lesz jegyezve az Élet Könyvébe. Most volt a Három Király napja. Az a nap, amikor a já­szolban fekvő kis Jézus elé aján­dékokkal járultak a keleti kirá­lyok. Vegyünk példát róluk s ad­juk mi is ajándékunkat a kis Jézusnak tetsző célra, az ő nevé­ben a Magyar Missziós Nővé­reknek az általuk segített éhező, fázó, rokontalan magyarság ré­szére. Az adományokat a következő címre küldjük: The Social Mission Service Sister M. Judith 227 East 72nd Street New York 21, N. Y. Újdonságát . . . A harcos befejezte harcát, de a jelkép él és — halhatatlan. A hívők hitével vívta meg csatá­ját, ez neki dicsőség, de nekünk kötelesség, hogy mi a hívek hű­ségével kövessük. Kövessük? Hiszen nem irt elő Tiz Paran­csolatot számunkra, de a jót és a nemest írásba foglalt tételek nélkül is követni lehet! Ez pedig világitóan, érthetően, olvasható­an sugárzik az ő rövid, tündöklő utjából . . . Mi az, amit ő előírhatna ne­künk? Azt, amit életével meg­mutatott, hogy csak a magasabb rajtunk kívüli, rajtunk túli cé­lokat nézzük, mert mi magunk (Folyt, a 4-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents