Szabad Sajtó, 1954 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1954-01-07 / 1. szám

2 1954. JANUÁR 7. Hirek a Perth Amboy-i Független Magyar Református Egyház köréből DR. VINCZE KÁROLY, lelkész ISTENTISZTELET minden vasárnap reggel 9-kor angol és délelőtt 10:30-kor magyar nyel­ven. Szombatonként reggel 9:30- tól déli 12-ig bibliai és konfir­mációi tanítás. RÁDIÓ - ISTENTISZTELET az egyházmegye védnöksége a- Jatt, minden vasárnap délután 1:45-kor a bronxi WBNX állo­másról (1380 Kilocycle) GYŰLÉSEK. Egyháztanács a hónapok második keddjének es­téjén; Women’s Guild a hónapok első és harmadik kedd estéjén; Férfikor a hónapok első szerda estéjén; Keresztyén Ifjúsági Kör a hónapok első és harmadik csütörtök estéjén; Ifjúsági É- nekkar minden szerdán este; Felnőttek Énekkara köri megál­lapodás szerint; Idősebb Nőikor külön templomi hirdetések sze­rint. A KARÁCSONYI szent ünhe-Nagy választék anyagokból ! BÚTOR HUZATOK mérték után készítése 3 drb. Slip Cover butorhuzat, zipperrel, már $57.50-től AMBOY UPHOLSTERING SHOP 310 Maple Street Perth Amboy, N. J. Tel. VAlley 6-1914 BESZÉLÜNK MAGYARUL! pékét illő keresztyéni buzgóság­­gal ünnepelte meg a gyülekezet. A múlt évinél némileg több volt az urvacsorázók száma és tete­mesen több az ünnepi bevétel. Az adományok írásos nyugtázá­sa előkészítés alatt van, itt kü­lön csupán egy pár adakozásról teszünk említést. A szent jegye­ket Farkas Jenő egyház taná­csos és neje, özvegy Estók Ist­­vnné és néhai Hegedűs Kálmán emlékére özvegye és gyermekei adományozták. A templomi ka­rácsonyfa a Rácz Testvérek a­­jándéka volt, a gyermekek kü^ lön karácsonyi ünnepélyére az iskolában felállított karácsony­fát pedig két fiacskájuk nevé­ben Dr. Tóth Béla és neje aján­dékozták, mint az előző éveken is. A fák díszítéséről az ifjúsági kör, az énekkar és a Women’s Guild gondoskodott, a templom díszítésével és az Ur asztalának virággal ellátásával együtt. A gyermekek megajándékozásáról és megvendégeléséről a két női­kor gondoskodott. Az egyház tá­mogatásából ez a két kör is, meg a többi körök is kivették részü­ket; mindenik a maga tehetsé­ge szerint. Jól esett tapasztalni barátságos üzletemberek és jó­akarók egyházunk felé hajló szeretetét is. A lelkészi szolgála­tokban Tiszt. Adorján Kálmán nyújtott segítséget legátusi mi­nőségben. Az ő főesperesi ex­­misszióban részesülése egyik ritka és felemelő pontja volt a nek. A gyülekezet rokonszenvvel támogatta, amint azt cselekedte a “Magyar Egyház” cimü lappal és a ligonieri Bethlen Otthonnal szemben is. A két nőikor a hit­­testvéri belső segítésre is nyúj­tott lehetőséget. Áldás minda­zokon, akik karácsonyban Krisz­tust helyezték mindenek elébe és fölébe! KÖREINK KÖZÜL elsőnek a Nőikor tartotta meg tisztujitá-GYERMEK ÖLTÖZETI CIKKEK magyar szaküzlete Perth Amboyban KISBABA KELENGYÉK, MINDENFÉLE FIÚ ÉS LEÁNY VISELETEK, EGÉSZEN 14 ÉVES KORIG, NAGY VÁLASZTÉKBAN 190 SMITH ST. PERTH AMBOY, N. J.-HA UTAZNI AKAR, repülőgépen, hajón, vagy vonaton, a világ bármely részébe és meg­elégedett vakációt, nászutat, vagy kéjutazást óhajt . . .-— ha Magyarhonban, vagy bárhol másutt élő szeretteinek pénz­beli segítséget kíván nyújtani; — ha jó automobil, ház, bútor, vagy üzleti biztositást akar, —• ha útlevelek, ki- és bevándorlási engedélyek beszerzésére, vagy bármely nyelven irt hiteles okiratokra, vagy azok leforditására van szükége; — vagy bármily más ügyes-bajos dolgainak szabályszerű kidol­gozásáért és elintézéséért , FORDULJON BIZALOMMAL A MI 44 ÉVEN KERESZTÜL KIPRÓBÁLT ÉS FELTÉTLENÜL MEGBÍZHATÓNAK BIZONYULT SZAKEMBERÜNKHÖZ. Címe: CSÍPŐ LAJOS NEMZETKÖZI KÖZJEGYZŐ 303 Maple Street — Tel. VAlley 6-3661 Perth Amboy, N. J. POULTRY FAIR 225 SMITH STREET PERTH AMBOY (A Food Fair-rel szemben) Tel. Hlllcrest 2-4683 FRISS CSIRKE SAJÁT VÁGÁSÚ, NAPONTA FRISS! CSIRKE COMB és MELL ta friss tojás, saját farmunkról, Iselin, N. J.-bőI sát december 20-ikán. Elnök lett a múlt évi alelnök: Kardos Já­­nosné: alelnök: özvegy Deák Lajosné: jegyzőnek özvegye Ba­log Ferencnét, pénztárnoknak Tóth Lajosnét választották visz­­sza, mig özvegy Vámos András­­né és Czető Istvánná ellenőrök lettek. Munkájuk elé remény­séggel néz a kör tagsága is, az ekklézsia is. — A kör legközeleb­­b ivállalkozása egy huskiárusi­­tás lesz január 22-ikén és egy vacsora később megállapítandó időben. MOZGALOM INDULT MEG arra, hogy magyar- és angol­­nyelvű énekeskönyvek helyeztes­senek el a templomi padokban. Ez különösen temetések alkal­mával fog hasznosnak bizonyul­ni, amikor sok az olyan temp­lomlátogató, akinek nincs éne­keskönyve vagy nem hozza azt magával. A megajánlások folya­matban, az énekeskönyvek pedig mgerendelés alatt vannak. ÚJÉV ELSŐ VASÁRNAP­JÁN urvacsorosztás volt 209 urvacsorázóval A szent jegye­ket Czók Istvá egyhjiztanácsos és neje adomáyozták. SÜTEMÉNYYÁSÁRT tart január 17-iké a Women’s Guild. A LindeniFüggetlen Ref. Egyíáz Hírei 1135 Clark St. Linden, N. J. HUNYADY ZÁSZLÓ, lelkész lekre azokat, akik szeretnek éne kelni. Jan. 10-én tartjuk évi tiszt­újító és beszámoló gyűlésünket. Szeretettel kérjük tagjainkat: jöjjenek és vegyenek részt gyű­lésünkön. Jan. 14-én, csütörtökön este Nőegyletünk tartja beszámoló és tisztújító gyűlését. Egyházunk és Nőegyletünk tisztviselői tiszteletére jan. 16- án, szombaton este disznótoros vacsorát refidezünk, melyre sze­retettel hívjuk egyházunk tag­jait, azok barátait és ismerőseit és minden minket szerető testvé­rünket. Évi borítékját minden testvé­rünk átveheti az istentisztelet kezdete előtt. Minden vasánap d. e. 10:30 kezdettel tartuik istentisztele­tet. Szeretettel hvjuk a híveket: Jöjjenek, adjonl hálát mindnyá­jan. Jan. 16-án dSznótoros vacso­rát rendez egjiázunk úgy az egyháztanács, dint a Nőegyle­tünk tisztviselő tiszteletére. Női énekkarok minden ked­den este 7:30 kezdettel tartja előkészítő gyakülását. Szeretet­tel hívjuk ezekr az összejövete-A PESTI NEGYEDBEN ► Közli: ÖZV. BÁLINT ANTALNÉ, 784 Amboy Ave., Amboy, N. J ; Tisztelettel meghívjuk, JÖJJÖN, NÉZZE MEG AZ UJ gyönyörű formájú, erős kivitelű, sok jó ujitásu 1954-es FORD AUTOMOBILOKAT amelyekből többféle modelt láthat kiáálitó termünkben Kérünk, jó Istenünk, paran­csold meg az éltető elemeknek, hogy romoboló erővel károkat ne tegyenek. Tiltsd el a bosszuállás mérgét, a dühös ellenség fegyve­rét, ne rettenthesse népednek szivét . . .! — Kérem, hogy le­gyen Isten áldása ezen a szép “Pesti Csokron,” hogy soha ne hervadjon s szépen nagyobbod­jon. . . 1 Fizettek már régebben a Hír­adóra, de csak most került sor megemlítésükre: Mrs. Holod, First St. 3 tal­lért, — Mrs. Kánya, Thomas St. 3-at, — Mrs. Karajz, Grove St. 3-at, Mrs. Árpád, Fayette St. 3-at, Mrs. P. M‘tisz, Cortland St. 6-ot és Mrs. I.Götz, Cortland St. 3-at. — Azonkívül fizettek még: Mrs. Scha^berber, Tuc­son, Arizonából k^dött 3 tallért és Mrs. Mayer, Ii^lee St. 3-at. Nagyon szépen megköszönöm a fentemlitettekn<k, hogy olyan kedvesen fizettek és pártoltak engemet is azzal, hogy hozzám juttatták az előfintést. Az uj esztendőien igyekszem majd, hogy erőt gjüjtsek s men­jek látogatóba, kóstálni az én kedves régi ismeréseimhez, ba­rátaimhoz . . . Boldog Uj É# Mindnyá­­j unknak! BÁl'INT néni CAPPEL MOTORS, Inc. Kizárólagos FORD Elárusítók 442-456 SMITH STREET PERTH AMBOY, N. J. Tel. VAlley 6-3500 ÜGYFELEINK TELJES MEGELÉGEDÉSE •> ' * tette lehetővé annak a bizonyítéknak a közreadását, amit ebben az Üzleti Állapotunkról szóló Kimutatásban adunk, amit Csütörtökön, 1953. december 31-én, az évzárlatkor készítettünk. Betéteseink és betétjeink számának nagysága és azok a módok, ahogyan felhasználjuk a pénzeket, buzdítva és serkentve ezzel is Perth Amboy üzleti életét, nylvánvalóvá teszik azokat a lehetőségeket, ahogyan az önök szolgála­tára állhatunk. • VAGYON TEHER Készpénz és más bankok Közönséges tartozásai ... .............$ 6,146,266.86 részvények 500,000.00 IT c „ , ' • , TMftQ7i Felesleg....... 500,000.00 • U. S. Kormány értékpapírok 0,546,909.71 m mM Más bosidok és értékpapírok ... 4,283,081.03 Tartalék 72,009.75 Kölcsönök és leszámiíolások ... 4,005,262.70 eshetőségekre .. Jelzálogkölcsönök................ 876,145.44 BETÉTEK: $ 1,910,113.59 Bank-épület................ 446,500.55 U. S. Kormány 270,620.34 Bútorzat és berendezés.......... 45,936.97 Más 19>172>058J7 j9442j579.il Egyéb vagyon ___48,397.23 Tartalék adókra................ 45,707.79 ÖSSZESEN.......................$21,398,500.49 ÖSSZESEN.........................$21,398,500.49 IGAZGATÓK THOMAS L. HANSON EDWARD J. RATTEN J. ALLYN PETERSON AUGUST STAUDT HAROLD VAN SYCKLE FRANK VAN SYCKLE UNDER U.S. GOVERNMENT SUPERVISION PERTH AMBOY NATIONAL BANK the (StowevO! * I MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM AND FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION PERTH AMBOY, NEW JERSEY TISZTVISELŐK FRANK VAN SICKLE Elnök AUGUST STAUDT Alelnök J. ALLYN PETERSON Alelnök HOWARD E. CLARK Pénztárnok WALTER J. KOKOWICZ Segéd Pénztárnok és Bizalmi Tisztviselő WILLIAM F. JAEGER Segéd Pénztárnok Ez a bank immár harmincadik éve áll megszakítás nélkül Perth Amboy s környéke lakóinak szolgálatára

Next

/
Thumbnails
Contents