Szabad Sajtó, 1951 (45. évfolyam)

1951-02-16

Gyönyörű BROADLOOM szőnyegek ORSZÁGOSAN ISMERT GYÁRTMÁNYOK MINDEN SZÍNBEN és SZÉLESSÉGBEN MÉLYEN A BOLTI ÁRAK ALATT állandóan kaphatók nálunk A BOSTON POST ROADON FAIRFIELD ÉS WESTPORT KÖZÖTT U/rúied Gcüipol SicyietL February 16, 1951 — PÁRTOLJA HIRDETŐINKET — Page 3. Oldal -------------— MAGYAR REFORMÁTUS EMBERNEK aki elég elővigyázatos ahhoz, hogy ezek­ben a megpróbáló időkben gondoskodjék szeretteiről életbiztosítás és bet^gsegélye­­zés terén is, elsősorban NÁLUNK VAN A HELYEI Mi 1896 óta minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy magyar testvéreink számára a legelőnyösebb feltételék mel­lett nyújthassunk, — a születés pillana­tától kezdve 55 éves korig — megfelelő biztosítási formákat. Az alább közölt névsorból válassza ki Ön is, ha még nem tagunk — vagy to­vábbi biztosításra van szüksége — a la­kóhelyéhez legközelebb lakó munkatár­sunkat s kérjen tőle részletes felvilágo­sítást Munkatársaink Connecticut államban: 1. Bridgeport Nagy János 2033 King's Highway, Fairfield, Conn. Tel. 9-0115 52. South Norwalk Ügykezelő: Kurimai András 24 Cliff Street. Telefonszáma 6-9064 65. Bridgeport Ügykezelő: Horváth Kálmán 237 Court M., Marina Village Telefon: 4-7119 81. Wallingford Ügykezelő: Mrs. Mary Szegedy 330 South Cherry Street. 325. Bridgeport Ügykezelő: Nt Böszörményi István 963 Laurel Ave. Tel. 4-5445. 247. Fairfield Ügykezelő: Lengyel Berti, 184 Pembum Drv. Telefon: 9-3750 260. New Haven Ügykezelő: Nt Keresztessy Imre P. O. Box 512, Ansonla, Conn. 356. Stamford Ügykezelő: Kozma Ferenc 24 Woodland Place Nt Fcrenczy Pál, KERÜLETI SZERVEZŐNK: 767 Capitol Ave* Bridgeport 6t Conn* TELEFON: 6-6585 ♦ Meg vagyunk győződve arról, hogy mi olyan biztosítást tu­dunk adni, aminél jobbat sehol sem szerezhet. ♦ Szeretettel Az AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET 1726 Pennsylvania Ave. N. W. Kossuth Bldg. Washington, D. C. Kis hireh a magyar nép életér öl és szenvedéséről A február 24-re összehívott kommunista pártkongresszus a la­kosság minden rétegét közelről érinti. Újabban a lakóktól is fel­ajánlásokat követelnek. A felaján­lások rendszerint a békeharc fo­kozását jelölik meg, de senki sem tudja miben áll a harc fokozása. A népnevelők és a házbizalmiak, akik ezeket a felajánlásokat gyűj­tik. maguk is a legnagyobb zavar­ban vannak és a pártiskolákban elcsépelt általános szólamokat is­mételnek. Ilyenek: jobban fogom gyűlölni az ellenséget, lebeszélem a szomszédasszonyt a sorbanál­­lásról és hogy valami gyakorlati értelme is legyen a felajánlások­nak: mindenkivel előfizettetnek a Szabad Népre. • (Unió P.S.) Az aggteleki csepp­kőbarlang mellett megnyitották az újraépített Barlang szállót. Eb­ből az alkalomból a barlangot be­mutatták a sajtó képviselőinek és ismertették azokat a változásokat, amelyek a népi demokrácia szel­lemében történtek. “A régi, osto­ba, misztikus meséknek nyoma sincs — írják — szétfoszlatták a különböző alakú kövekhez fűződő mendemondákat, babonákat. Ma a barlang a nép felvilágosításának egyik eszköze. Nincs Lucifer, Ádám, Éva és nincs már a delfii jós sem, az a másfél méter magas oszlop, amelyet ha megkongattak, szép búgó hangot adott. Dancza János elvtárs a barlang uj igazga­tója eloszlatta a babonákat és hangversenyt rendezett a barlang legnagyobb helyiségében”. Az óz­di vasgyár fuvószenekara próbál­ta ki az akusztikát és a hatvan­ezer évnél idősebb oszlopok, figu­rák, csodálkozva visszhangzották a szovjet tömegdalokat. • Négy kis tigris született nem­régiben a budapesti állatkertben. Mind a négy elhullott a rossz gondozás következtében. • A pártkongresszusra történő munkaverseny során kiderült, hogy a munkásság nagy része nem teljesíti azokat a normákat, amelyeket a múlt évben állapítot­tak meg és amelyekről a párt ve­zető gazdaságpolitikusai nemré­giben megállapították, hogy el­avultak, helyükbe a “feszített nor­ma" jön. Most amikor a termelés válsága már nem leplezhető, a párt minden eszközt megragad, hogy a munkásság végső erejét is igénybe vegye. Ezért van szükség a megfeszített munkára. • Budapesten a Verdi ünnep­ségek előkészítése során át­írták a Rigolettot. Az opera a pártfelfogás szerint “éles társada­lomkritika, kíméletlen erővel mu­tat rá a bomló feudalista társada­lom züllöttségére, romlottságára. A régi magyar fordítás az eredeti szöveg élesebb, kitételeit igyeke­zett tompítani és ezzel leplezni a mü társadalombiráló jellegét”. • Helyreállították a debreceni halotthamvasztót. A belügyminisz­ter rendelettel szabályozta a ha­­lotthamvasztás egyes kérdéseit. Eszerint az ország bármely részén elhalt egyént el lehet hamvaszta­ni. Az urnát csak a halottham­vasztó területén vagy a temetőben lehet elhelyezni, hozzátartozó nem kaphatja meg. • (Unió P.S.) Gerő Ernő minisz­ter legutóbb egy vidéki pártgyü­­lésen kijelentette, hogy a mező­­gazdaság szocialista elmaradott­sága az egész fejlődést veszélyez­teti, ezért meggyorsítják a mező­­gazdaság átalakítását, A gyorsí­tás első jele, hogy megszigorítot­ták a gazdák üldözését. A párt­­szervezetek utasítást kaptak, hogy az eddiginél éberebben figyeljék a kulákokat és mivel most sem mezei munka, sem beadási kötele­zettség nincsen, a gazdákat a leg­­különbfélébb ürügyekkel igyekez­nek tönkretenni. Egy zsák krump­li elég arra, hogy elvegyék a gaz­da vagyonát és kiutasítsák, vagy börtönbe zárják. Gyakori a tej be­­szolgáltatási kötelezettség meg­szegése címén hozott kegyetlen ítélet. A tej beszolgáltatását a pártszervezet állapitja meg, füg­getlenül attól, hogy mennyi tejet ad a tehén. Palásti István kun­szentmártoni gazdát pedig azért ítélték el, mert állatállományát koplaltatta. (Eddig az volt a vád, hogy a kulák feletet mindent az ál­lataival.) A gazdát letartóztatták, vagyonát elkobozták. Ezenkívül rendelet jelent meg, amely az utó­lag megállapított hátralékra sú­lyos kamatot állapit meg. Ezen a címen a gazdát akkor is tönkre le­het tenni, ha minden beadási kö­telezettségének pontosan eleget tett. • A kormány az év elején nyil­vántartásba vette a személyautó­kat és engedélyhez kötötte a hasz­nálatukat. Az intézkedés elsősor­ban a háborús készülődés miatt történt, de ettől függetlenül is szükség volt a személyautók for­galmának korlátozására, mert ka­­tasztrófális mértéket ölt az autó­hiány. Mióta a nyugatról való be­hozatal lehetősége megszűnt, a meglevő autópark megfogyott és megkopott. Az ostrom után vásá­rolt amerikai kocsikhoz nem lehet alkatrészt kapni. A belkereske­delmi miniszter most elrendelte, hogy autóalkatrészt csak akkor szabad kiszolgáltatni, ha ugyan­olyan használt alkatrészt bead a vevő. Ezt tovább kell adni az ál­lami nagykereskedésnek, amely nem fizet érte semmit. Ugyancsak nagy az olajhiány is. • Az Elnöki Tanács törvényere­jű rendeletet adott ki, amely az eddigi tiz és húszezer forintos Kossuth-dij mellett 50 ezer forin­tos dijat is szervez. A jutalmaz­­hatókat 5 csoportba osztja. Az uj csoportba tartoznak azok, akik a haditudományok és a fegyveres erők fejlesztése terén mutatnak fel kimagasló eredményt. A dij daitélésére a népművelési minisz­ter tesz javaslatot. VEGYEN U* S* SAVINGS BONDOT! LÉPJEN BE ÖN IS MOST KARÁCSONYI KLUBBUNKBA Ingatlanokra kölcsönt folyósítunk kedvező havi részlet törlesztésre Mechanics and Fanners Savings Bank A BANK ÉS MAIN STREET SARKÁN, BRIDGEPORT, CONNECTICUT Az ebben a bankban elhelyezett betétekért teljes jótállást vállal a The Savings Bank Deposit Guaranty Fund of Conn., Inc. A VASFÜGGÖNY MÖGÖTT Ebben a rovatban a Common Council most valami uj dologgal próbálkozik. Eddigi cikkeink egy­formán szóltak mindenkinek, a­­kiknek külföldi rokonaik vagy ba­rátaik vannak, tekintet nélkül ar­ra, hogy szabad országban élnek-e vagy a vasfüggöny mögött. Ezt a módszert meg kellett változtat­nunk. Helytelen, sőt káros volna sok ilyasmit írni például Magyar­­országra, amit Nyugateurópába bátran megírhatunk. Ezúttal minden második héten külön cikket írunk azok részére, akiknek szerettei Magyarorszá­gon élnek. A levelek az igazságot fogják hirdetni Amerikáról anél­kül, hogy olyasmiről is beszélné­nek, ami zavarólag hatna vagy veszedelmessé válhatnék. Óvatosan kell fogalmazni leve­leinket, ha a szovjet ellenőrzése alatt levő országokba szólnak. Ellenkező esetben kihívjuk a cen­zúra figyelmét magunk ellen és a levél címzettjét veszedelmes hely­zetbe hozzuk. Azonkívül nem szabad elfelejtenünk, hogy sok minden van, amit természetes do­lognak tartunk Amerikában, de Magyarországra ártalmas volna megírni, ahol az emberek majd­nem kizárólag - a szovjet sugallta információkon élnek. Sok dolog van mégisc, amit nem lehet elégszer hangoztatni Magyarországra Írott leveleink­ben, s e rovat kéthetenként ezek­kel a tárgyakkal fog foglalkozni. A szovjet propaganda Ameri­kát, mint istentelen, materialista, harcias országot irja le, amely fö­lött gangszterek és könyörtelen imperialisták uralkodnak. Azt hi­­resztelik, hogy az igazi családi élet kihalóban van itt, a művészet és kultúra kezdetleges. Erősitge­­tik, hogy üzleti életünk korrupt és a munkanélküliség és depresz­­sziók minden munkást megnyomo­rítanak. Ezeket a híreszteléseket kel] megcáfolnunk. Ha a magyar származású amerikaiak Magyar­­országon élő rokonaiknak és ba­rátaiknak a saját életük folyását az igazsághoz híven írják le, ha napi elfoglaltságukat és szórako­zásaikat ismertetik, nagy szolgá­latot tesznek vele a szabadság és Amerika ügyének. A levélíró ter­mészetesen használja fel a saját leleményességét is, mert ő ismeri legjobban a helyi viszonyokat, a­­hova levelei szólnak. Az igazságért folyó harcban a levélírók munkáját igyekezni fo­gunk megkönnyíteni. Közölni fog­juk a hamis híreszteléseket és a helytelen felfogásokat Amerikával kapcsolatban és hogyan kell ezek ellen sikeresen, de óvatosan har­colni. A levelekkel nemcsak Ameri­kát és a saját ügyünket szolgál­juk, hanem végeredményben a címzettek érdekeit is. IKKA CSOMAGOKAT- Magyarországon vámmentesen -- KÁVÉT, TEÁT, KAKAÓT, CUKROT, LISZTET - 0 Nylon harisnyákat, szöveteket és vászonnemüt 0 BUDAPESTRE SZENET ÉS FÁT GYORSAN ÉS GARANTÁLTAN SZÁLLÍT BUDAPESTI RAKTÁRÁBÓL AZ American Fuel Trading Co. 300 4th Ave» — New York 10t N. Y. TELEFON: OR 7-5707 - KÉRJEN SÜRGŐSEN ÁRJEGYZÉKET -IWW.MIG Jö-mcff RCA VrCTOR ..... ......■ 1 .......-■■■■ .... — MILLION PROOF Breiner-nél TM * than a million homes ! CSAK $299.05 ) Biztos szeretni fogja az uj Az RCA Victor Kingsbury I RCA Victor Kingsburyt, ez tökéletes hangvételét a Gol­­az, amire régen várt, 16 in- den Throat biztosítja. Ha ches izgalmas képei a’lehető meglátja, vágyat kap, hogy ) legtisztábbak és nem mo- a living room-jában álljon. 1 zognak, mert be vannak Az antenna be van építve építve a keretbe az RCA és lemez váltó is van rajta Victor Eye Wittness Picture az RCA Victor 45 számára. I Synchronizer által.... Külön- Kérje az olcsó gyári szolgá- I ben is az elképzelhető leg- lati s:?ercőc*ést a feláffifcjra jobb vételt biztosítja a ha- és a karbantartásra. 1 talmas áramkör. THE BREINER FURNITURE CO. 352 HANCOCK AVENUE, BRIDGEPORT, CONN. Telefon: 4-5176 : VARÁZSOLJA AZ.oóEHAAzzAT OTTHONÁBA! ► A LEGSZEBB AJÁNDÉK MINDEN ALKALOMRA! ► MAGYAR FESTŐMŰVÉSZ MESTEREK EREDETI OLAJ FESTMÉNYEI ► ERŐS MARADANDÓ VÁSZNON ► Gyönyörű alföldi és felvidéki tájak, hegyek, völgyek, kispatakos vízesések, magyar falyacskák a kis templomaikkal, népviseletes gazdák, édes magyar menyecskék, tavaszi, nyári, őszi és téli ► jelenetek, minden nagyságban, olcso árban. Meghívásra viszem a képeket a lakásába bemutatásra I ÍRJON: rfirCMC I MA TV 85» FOX STREET, N. Y„ 59, N. V. v Ll U ULjIm Ü Ji llrill I vagy érdeklődjön a szerkesztőségben. ►

Next

/
Thumbnails
Contents