Szabad Sajtó, 1951 (45. évfolyam)

1951-02-16

Page 4. Oldal SZABAD SAJT O February 16, 1951 A passaici Lórántffy Nőegylet rendezésében 1951 február 17-én, szombaton este 7 órai kezdettel NAGYSZABÁSÚ ZSUZSANNA • ESTÉLV* lesz a református iskolateremben (220 - 4th St.) KELLEMES Belépő-dij FINOM TEA SZÓRAKOZÁS $1.00 ÉS FÁNK IS LESZ SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT ÜNNEPEK UTÁNI KIÁRUSÍTÁS mindenféle finom és jó téli alsó és felső ruhaneműkből NŐK RÉSZÉRE • Nálunk nemcsak kitűnő és szép portékát kap, de OLCSÓ ÁRON szerezheti be minden szükségletét. S. JANOSKO 85 Market St., Passaic, N. J. Finom rétesek, hazai módra készítve, minden időben kaphatók és megrendelhe­tők Kondás Lukácsnénál, akár .1 16 Monroe St. alatti lakásban, akár pedig a 26 E. Monroe St alatti üzletben. — Diós, mákos, káposztás, cseresznyés vagy tet­szés szerinti töltelékkel készitnek finom réteseket. Pruherovich J. óhazai cipészmester 212—3rd St. PASSAIC, N. J. ALEXANDER REPAIR SHOP Refrigerator, mindenféle mosógépek, sweeperek és vasalók javítása jótállás mellett. — Villanyszerelés, rádió és televízió javítás. Telefon: GRegory 3-4850 194 PARKER AVE., PASSAIC GODLA és GACY Iroda: 50 MONROE St. PASSAIC, N. J. Ha biztosításra van szükségük, forduljanak hozzájuk bizalommal, úgyszintén ház- és üzleteladással is foglalkoznak. Telefon: Passaic 2-4671 — PÁRTOLJA HIRDETÖ1NIÍET — Köszönet Hálás köszönetét mondunk az A. M. Szövetség Női osztálya ne­vében mindazoknak, akik tea­estélyünket megjelenésükkel sike­ressé tették, a szereplőknek és a konyhán dolgozóknak, akik a ne­kik jutott munkát oly lelkesen és szépen elvégezték. Az elöljáróság nevében Mrs. Kocher, elnök.---------------•--------------­Zsuzsanna estély* A passaici Lórántffy Nőegylet február 17-én, szombaton este nagyszerűnek ígérkező Zsuzsanna estélyt rendez a református isko­lateremben, amelyre ezúton is sze­retettel hívnak mindenkit. Belépő­jegy ára $$1.00. Finom tea és fánkkal együtt.--------------0-------------­Beteg barátunk* Kalozan Endre, 173 Sherman St. passaici barátunkat a General kórházban megoperálták. Örömmel értesülünk, hogy az operáció jól sikerült és barátunk a javulás utján van. Mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk!---------------•---------— . Farkas István vendéglője, a magyarság egyik kedvenc találkozóhelye, mely a 106 Presi­dent St. alatt van, ahol a legelő­­zékenyebb kiszolgálás mellett a legfinomabb belföldi és importált italokat kaphatja mérsékelt áron. Ha barátaival találkozni akar, ke­resse fel Farkas István Vendég­lőjét 106 President St. alatt. WARNSTETTEN LENA- REGÉNY -Irta: COURTHES-MAHLER. Fordította: Pintér Mária. (Folytatás.) Warnsetten Hermann bármily nyugtalan aggodalommal kutatta leányának arcát, annak nyugodt vonásaiban csak békés megelége­dettséget vélt fölfedezni. És ez a fölfedezés könnyebbé tette a ne­héz terhet, amely felesége halála óta szivét nyomta. Amikor Lena teljesen helyre­állott és szépsége virulóbb volt^ mint valaha, férje azt az ajánlatot tette, hogy utazzanak el hosszabb időre más országokba, hogy a vi­lágot kissé megmutathassa neki. Lena szívesen beleegyezett nem­csak azért, hogy férjének kedvébe járjon, hanem mert remélte, hogy könnyebben megküzdhet a szivére és lelkére nehezedő sötét felhők­kel. Romitten Heinzet nem látta vi­szont és erős elhatározással ipar­kodott azon, hogy a reá való gon­dolat ne okozzon többé nyugta-Hazai recepteket vagy bármilyen orvosi rendel­vényt pontosan és lelkiismerete­sen készít el a magyarság köre­ben általános népszerűségnek ör­vendő KNIGHT patika, amely 10 Monroe St. alatt, a 4-ik utca sar­kán van. —■ Ha valamilyen or­vosságra van szüksége,, keresse fel bizalommal Knight József ma­gyar gyógyszerészt, aki készség­gel áll rendelkezésére PUBLIC SERVICE autóbusz vezetők KITÜNTETÉSE A Public Service Közlekedési Vállalat 116 autóbusz vezetőjét, akik az 1950-es év befejeztével 10 éven keresztül egyetlen baleset nélkül vezették a jármüveket, a társaság arany órákkal fogja ki­tüntetni. 1945 óta, amikor a vállalat el­határozta, hogy azoknak az autó­busz vezetőknek, akik tiz folyta­tólagos év alatt baleset okozása nélkül teljesítették hivatásukat, aranyórákat ad kitüntetés gya­nánt, eddig 347-en részesültek ilyen jutalomban. James M. Symington alclnök, a közlekedési vállalat vezetője ün­nepélyes keretek között fogja át­nyújtani az arany karkötő órákat a kitüntetteteknek. Az alábbiakban közöljük azok­nak a névrosát, akik a mi körze­tünkben biztos autóbusz hajtásért ebben a jutalomban részesültek: William Tuite, 132 South Main St., Newark, N. J. James Lew, 117 Beach Street, Bellevilie, N. JOHN 6 LOUIS MARKET OROSZ JÁNOS és IFJ. PIHOKER LAJOS tulajdonosok. MINDENFÉLE HÚSOK, házilag készült kolbász, szalonna naponta frissen kaphatók. Telefon: PRescott 7-4219 165 MARKET ST. - PASSAIC, N. J. VEGYEN ITT! BLOCH’S KIDDIE SHOP 160 Market St. Hudson Street sarok PASSAIC, N. J. MINDENFÉLE NAGYSZERŰ TÉLI HOLMIK A LEGKITŰNŐBB MINŐSÉGŰ KABÁTOK FIÚ ÉS LEÁNY TÉLI ALSÓ FELSŐ RUHÁK úgyszintén mérsékelt áru KERESZTELŐ RUHÁK valamint FÉRFI és NŐI FELSŐ és ALSÓ RUHÁK — A GEORGE’S GYERMEK-CIPŐK NAGY RAKTÁRA — lanságot, lelki bánatot neki. Csak nagyritkán hallott a férfiről. Egy alkalommal említette férje, hogy Lajos herceg legközelebb egyik királyi hercegnővel jegyzi el magát s akkor szóba hozta a hercegnek Romittenhez való nagy barátságát. — Látod, Lencsikém, — mond­ta kedélyesen — ezt a csúnya tu­lajdonságot is te irtottad ki belő­lem. Ma már lehet a herceg felő­lem akár tegeződő viszonyban is Heinzzel, nem bánt, hiszen én egy királynőnek vagyok a férje. Csak azt kívánhatom Romittennek, hogy mielőbb jó barátságot csi­náljon s ne kelljen többé oly visz­­szavonult magányban leélnie fia­talságát. Lena érezte, mint borítja el ar­cát egy forró vérhullám: sietve fordult el, nehogy férje észreve­gye és kezét vadul dobogó szivé­re szorította. Mikor aznap este álmatlanul hánykolódott ágyában, tágrame­­redt szemmel, fájó szívvel bámult a sötétbe. A gondolat, hogy Ro­mitten Heinz mással köthet há­zasságot, eliselhetetlen volt szá­mára. Lehetséges volne ez? És saját kínzó érzésein keresztül tud­ta csak igazán felfogni, mily ret­tenetes lehetett Heinzre nézve őt idegen férfi feleségének tudnia.... Az éjszaka felét álmatlanul töl­tötte és másnap nagyon halvány­nak, kimerültnek látszott. Borken­­hagen vigasztalan volt emiatt és Lena alig tudta férjét megnyug­tatni. Azt hozta fel okul, hogy ititerveket kovácsolt és emiatt csak későn tudott elaludni. Ferenc nagy buzgalommal irta össze az útitervet. Felesége hagy­ta őt nyugodtan dolgozni: csende­sen fölkelt, kalapot, ernyőt vett magához és elbúcsúzott, tőle. — Ennél úgy sem tudok segít­ségedre lenni, Ferenc. Az utazás­hoz vajmi keveset értek. Inkább sétálok egy keveset. — Menj csak Lena, de ne mesz­­szire, nehogy elfáradj és. .. ne menj a tó felé. .. — Légy nyugodt Ferenc, nem fogok arra menni.... (Folytatjuk.) PÁRTOLJA HIRDETŐINKET! ^FARKAS TAVERN( ) MAGYAR VENDÉGLŐ ( ) Farkas István tulajdonos ( I 106 PRESIDENT ST„ < ) PASSAIC, N. J. ( Halálozás* Molnár Józsefné, 160 Market St. passaici honfitársnőnk szombaton elhunyt hosszas betegség után. Temetése a Szt. István templom­ból volt. J. O’Fero Connelli, 836 Mf. Pros­pect Ave., Newark, N. J. John Liddy, 4 Bell St., Belleville, N. J. William Mueller, 50 Chestnut St., Belleville, N. J. Edward Burke, 150 Verona Ave., Newark, N. J. Ralph Guarino, 87 Stone St., Newark, N. J. Herbert Brown­­john, 661 South 19th St., Newark, N. J. Thomas Smith, 32 DeWitt Ave., Belleville, N. J. Martin Gormley, 30 Gifford St., Butler. N. J. William Henn, 415 Ham­burg Turnpike, Pompton Lakes, N. J. Stanley Heidelbach, 868 East 24th St., Paterson, N. J. John Patrizzi, 424 Paxton St., Pe­terson, N. J. John Devenney, 134 Pine St., Paterson, N. J. Leo Diese, 515 Main St., Singac, N. J. Ralph Ciarlo, 79 Highland St„ Paterson, N. J. Harry Davis, 184 Ookwood Ave., North Haledon, N. J. George Herina, 71 Paisa Ave., East Paterson, N. J. Antho­ny Freeze, 262 Hope Ave., Pas­saic, N. J. Daniel Baumann, 507 Highland Ave., Clifton, N. J. Elmer Schulze, 40 Kulick St., Clifton, N. J. Stephen Kleso, 147 Gould Ave., Paterson, N. J. Har­ry Spicer, 342 Elm St., Newark. GYÁSZJELENTÉS Mélységes fájdalommal, de a jó Isten bölcs akaratába megnyugvó lélekkel jelentjük a legjobb férj, apa, testvér és rokon, a Fehérmegye, Nagyveleg-i születésű SZARKA ISTVÁN 1951 február 5-én, 62 éves korában, 372 Semel Avenue-i .otthonában történt gyászos elhunytát. Temetése 1951 február 8-án volt a Bizub-féle kápolná­ból és a református templomból a Lodi-i temetőbe. / NYUGODJON BÉKÉBEN! Elhunytát gyászolják: bánatos feleségén és egyetlen leányán, Elvirán kívül nővére, Selmeczi Lászlóné, szül. Szarka Julianna, valamint kiterjedt rokonság úgy az óhazá­ban, mint Amerikában. köszönetnyilvánítás Hálatelt szívvel mondunk köszönetét mindazon’ jő tel­keknek, akik drága halottunk koporsójára virágot helyez­tek, kocsijukat a menet rendelkezésére bocsátották, adomá­nyokkal járultak hozzá, vagy bármiben is regitségünkre voltak, A jó Isten áldja meg őket érte! Külön köszönet illesse Nt. Rácz Győző és T. Sharik Péter lelkész urakat a megható és vigasztaló szavaikért, Bizub József temetkezőt figyelmes kiszolgálásáért, a halott­vivőket, a Lórántffy Nőegylet tagságát, akik a ravatal mel­lett énekeltek, Dull Jánosnét, aki az egylet nevében mondott szép beszédet és mindazoknak, akik a végtisztesség adáson megjelentek. 372 Semel A ve., Garfield, N. J., február hó. özv. SZARKA ISTVÁNNÉ és leánya % ELVIRA ÜNNEPEK UTÁNI VÁSÁR Rózsapaprika, darált mák, lekvár csokoládé díszletek mézeskalács, delinkendők Mandula, dió, mogyoró, rudas vanília, száraz gomba, rétestészta, bors, szekfüszeg, mindenféle cukorkák, marzi­­pánok, karácsonyi cukorkák, méz, tejpor, tojáspor és sokszáz mindenféle finom áruk.- SÜTÉSHEZ ÉS FŐZÉSHEZ SZÜKSÉGES ÁRUK - . BUDAPESTRŐL ÉRKEZETT MAGYAR BLÚZOK KITŰNŐ PIPÁK - importált SZÁRÍTOTT GOMBA Magyar lemezek nagy választékban. — Importált juhturó, háziasán készült tarhonya. — Szeretetcsomag küldőknek sokféle ennivalók kannákban. A D TU II D LEGNAGYOBB H It I n U n MAGYAaRzTMTMRTRi 148 MARKET ST., PASSAIC, N. J. TELEFON: PRESCOTT 9-1350 mr KÉRJE INGYEN ÁRJEGYZÉKÜNKET -pl

Next

/
Thumbnails
Contents