Szabad Földműves, 1988. július-december (39. évfolyam, 26-52. szám)

1988-07-01 / 26. szám

4 (Folytatás a 3. oldalról) kevesebb hathónapi szabadságvesztés­re ítélték, b) ha különösen durva módon meg­­sérti a szövetkezeti fegyelmet, vagy a fegyelem megsértéséért kiszabott, előző fegyelmi büntetés eltörlése előtt Ismét durván vét a szövetkeze­ti fegyelem ellen. (2) A szövetkezet vezetősége, a ki­zárás okának megállapításától szá­mított két hónapon belül, de legfel­jebb az ok keletkezésének időpont­jától eltelt egy éven belül dönthet a tag kizárásáról. (3) Amennyiben a tag kizárásra okot adó cselekedete az 1. kezedés b) pontja szerint más szerv vizsgála­tának tárgyát képezi, a második be­kezdés szerint a kéthónapos határlő azzal a nappal kezdődik, amikor a szövetkezet tudomást szerzett a vizs­gálat eredményéről. (4) A tag kizárására vonatkozó döntésben az 1. bekezdésben szereplő okok valamelyikét kell feltüntetni, melyet később nem lehet megváltoz­tatni; a tagság azon a napon szűnik meg, amikor a tag kézhez kapta á kizárásra vonatkozó döntést. 88. cikkely A bírósági védelem Amennyiben a tag nem ért egyet a vezetőségnek a kizárásra vagy a tag­sági viszony megszüntetésére hozott határozatával, esetleg a szövetkezet a tag azonnali kilépésével, az írásbe­li döntés, vagy a kilépési nyilatkozat kézhezvitelétől számított egy hónapon belül kérhetik a bíróságot, hogy nyil­vánítsa semmisnek a tagság megszün­tetését, a kizárást vagy azonnali ki­lépést. 51. cikkely Elszámolás Amennyiben sor kerül a tagság megszűnésére, a szövetkezet a tagság megszűnésének évében elvégzett zár­számadás Jóváhagyásától számított egy hónapon belül, de legkésőbb a kö­vetkező naptári év március 31-lg sort kerít az elszámolásra, és rendezi a kölcsönös Jogokat és kötelezettsége­ket. 52. cikkely Munkajogi kapcsolatok fl) A szövetkezetben elvszerűen a tagok végzik a munkát. (2) A szövetkezet kivételesen mun­kaviszonyban és egyéb munkajogi kapcsolatok alapján is foglalkoztat­hatja az állampolgárokat. A munkavH szony és egyéb munkajogi kapcsola­tok alapján történő foglalkoztatásról a vezetőség dönt; amennyiben egy hónapot meg nem haladó munkavi­szonyról van szó, maga az elnök dönthet. (3) A szövetkezet és a tagok mun­kajogi kapcsolatait a Munka Törvény­könyve szabályozza, hacsak ez a tör­vény nem rendelkezik másként azzal, hogy: a) ahol a Munka Törvénykönyve; 1. munkajogi kapcsolatokról beszél, az alatt a tagok munkaviszonyát kell érteni, 2. a munkaviszonyt és a munkahe­lyet említi, az alatt a szövetkezeti tagságot kell érteni, 3. a felmondás és azonnal meg­szűntetés esetünkben a tagság meg­szüntetését vagy kizárást Jelent, 4 a dolgozó felmondása alatt a ki­lépést vagy azonnali kilépést kell ér­teni, 5. a felmondási határidőről tesz emlitést, ott a 45. cikkely 1. bekez­désében és a 47. cikkely 5. bekez­désében említettekre kell gondolni, в. a szervezet és dolgozó fogalom Itt szövetkezettel és taggal helyette­sítendő, 7. a munkaszerződés alatt munka­­feltételekről szóló megállapodást ér­tünk, 8. a szervezet vezetője Itt az el­nök vagy a vezetőség, 9. bérről és a bér pótlásáról be­szél, ott a szövetkezetben végzett munkáért Járó díjat, Illetve a díj pót­lását kell érteni, 10. a munkafegyelem ez esetben szövetkezeti fegyelmet Jelent, 11. a döntőbizottsági eljárás alatt a szövetkezet döntőbizottsága általi ügyintézést kell érteni: b) a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom szerveinek a döntéshoza­talban és együttműködésben való részvételéről szóló rendelkezést nem érvényesítjük, c) a kollektív szerződés sze-epét a szövetkezetben a közgyűlés határoza­ta tölti be, d) az állami irányítás központi szerveinek feladatkörét, mellyel eze­ket a szerveket a Munka Törvény­­könyve ruházza fel az irányított szer­vezetek viszonylatában, itt a Mező­­gazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium tölti be.----------------------------- '■ SZABAD tötDMÜVES .........—.....-.....—............................... ..-....... MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY-(4) A' szövetkezet és a tagok mun­kajogi kapcsolataira nem vonatkoz­nak a Munka Törvénykönyve követ­kező rendelkezései: a) a főbb alapelvekről szőlő TV. cikkely, ahol az elvégzett munkáért Járó Jutalomról esik szó. b) azok a rendelkezések, amelyek szabályozzák: 1. a Munka Törvénykönyve hatás­körét a dolgozók különleges csoport­jának vonatkozásában (4—7. cik­kely), 2. a dolgozók részvételét a szerve­zet tevékenységének Irányításában és ellenőrzésében (18—21., 22., 23. cik­kely 1—4. bekezdése), 3. a- munkához való Jogót és a társadalom érdekében végzett tevé­kenységet (25. cikkely 1. és 2. bekez­dése), 4. a munkaviszony keletkezését (27 —35. cikkely), 5. A szakszervezetek részvételét a más munkahelyre történő átirányítás­nál és áthelyezésnél (41. cikkely), 7. a munkaviszony felbontása ér­vénytelenségének alkalmazását (64. cikkely), 8. munkaviszony melletti munka­­kapcsolatot és a melléktevékenységet (70. cikkely 1—4. bekezdése, 71. cik­kely), 9. a dolgozók és a vezető dolgozók alapvető kötelességeit (73. és 74 cik­kely), 10. a vezető dolgozók és szervek hatáskörét a fegyelmi intézkedések alkalmazásánál (76—78. cikkely 1. és 2. bekezdése), 11. a fegyelmi büntetések kiszabá­sának határidejét (79. cikkely), 12. a béreket általánosságban, fő­leg a bérrendszerek vonatkozásában (111—113. cikkely és 123. cikkely), 13. a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom társadalmi ellenőrző szere­pét (136. cikkely). 14. a munkajogi perek levezetésé­vel kapcsolatos hatáskört (207. és 208. cikkely), 15. a jogügyeletek érvénytelensé­gét, amikor az előírt beleegyezés vagy forma hiányáról van szó (242. cikkely 2. bekezdése], 16. a munkajogi kapcsolatokból származó Jogok és kötelességek át­származtatását (249—251. cikkely), 17. némely dolgozók munkaviszo­nyának különleges rendezését (267. cikkely 1. bekezdése, 267 a—269. cik­kely). 53. cikkely Munkák a szövetkezetben (1) A tagság létrejöttétől kezdve a szövetkezet a munkafeltételekről szó­ló megállapodás szerint köteles mun­kalehetőséget biztosítani a tagnak, a tag pedig köteles ezt a munkát sze­mélyesen elvégezni. (2) Amennyiben a szövetkezet nem tud egész évben vagy teljes foglal­koztatásban megfelelő munkalehető­séget biztosítani tagja számára, ügy köteles lehetővé tenni számára, hogy átmenetileg más szervezetnél dolgoz­zon. (3) A tag kérése alapján a szövet­kezet köteles a tagját felmenteni a szövetkezeti munka alól rendes (te­hát nappali) továbbtanulás és köz­tisztség betöltése esetén, rokkantsá­gi vagy öregségi nyugdíjra való Jogo­sultság esetén, továbbá abban az est­ben, ha az egyedüálló szövetkezeti tag kiskorú gyermekről gondoskodik. 54. cikkely Mellékmunkaviszony (1) A szövetkezet a munkafeltéte­lekben kijelölt munkától eltérő fel­adatok elvégzésére megállapodást köthet a taggal mellékmunkaviszony kialakításáról, amelyre a rendes mun­kaidőn kívül kerülhet sor. itt olyan munkák Jöhetnek számításba, ame­lyek elvégzését nem lehet vagy nem célszerű a törvény előző rendelkezé­sei alapján biztosítani. A mellékmun­­kaviszonyről kötött megállapodás ré­szét képezi a munkafeltételekről sző­lő megállapodásnak. (2) A szövetkezet hozzájárulásával a tag a megállapodásban feltüntetett családtagjai segítségével végezheti a munkát. (3) A kisegítő személyek által a szövetkezetnek okozott károkért a tag felelős; a szövetkezet pedig a Polgári Törvénykönyv értelmében fe­lelős az ezeknek a személyeknek okozott károkért (a 421. és a 436— 449. cikkely). 55. cikkely Javadalmazás (1) A szövetkezeti tagnak a szö­vetkezetben végzett munka eredmé­nye alapján Joga van munkadijra, melynek nagysága a szövetkezet gaz­dasági eredményeitől és a tagnak azok eléréséhez való hozzájárulása mértékétől függ. (2) Az alapszabályzatban a szövet­kezet ügy szabályozza a Javadalma­zást, hogy a népgazdaság céljaival és a Javadalmazással kapcsolatos, ál­talános érvényű Jogi előírásokkal összhangban megfeleljen a szövetke­zet fejlesztési irányainak és feltéte­leinek, s következetesen érvényesít­se az érdem szerinti javadalmazás alapelvett. 58. cikkely Kinevezés és visszahívás (1) A vezető dolgozókat a vezető­ség nevezi ki és hívja vissza tisztsé­gükből. A megállapodásban szereplő munka fajtája, esetleg a munkahely azon a napon változik meg, amikor a tagnak kézbesítik a vezetőség dön­tését a kinevezésről, illetve a döntés­ben megjelölt napon. (2) A funkcióbői történő visszahí­vással nem szűnik meg a szövetkeze­ti tagság; a vezetőség a taggal meg­állapodik a képességeinek, szakképe­sítésének és a szövetkezet lehetősé­geinek, szakképesítésének és a szö­vetkezet lehetőségeinek is megfelelő új munkakör betöltéséről. 57. cikkely A vezetők kötelességei A vezetők kötelesek főleg: a) Irányítani és ellenőrizni a mun­kát, s rendszeresen értékelni a ta­goknak, a munkához és a kollektívá­hoz, Illetve annak eredményeihez fű­ződő viszonyát, b) a munka termelékenységének növekedése érdekében a lehető leg­jobban szervezni a munkát ’és ügyel­ni arra, hogy a termelés és a gazda­sági és technikai feltételekkel össz­hangban, megfeleljen a technikai és gazdasági fejlődés követelményeinek, c) kedvező munkafeltételeket te­remteni, s gondoskodni a munkabiz­tonságról és egészségvédelemről, d) megteremteni a feltételeket ah­hoz, hogy a tagok szélesebb körben bekapcsolódhassanak a szövetkezet tevékenységének fejlesztésébe. Irányí­tásába és ellenőrzésébe; kedvező fel­tételeket kell teremteniük mindenek­előtt a socialista verseny, a feltalá­lók és újítók mozgalmának fejleszté­séhez, valamint az alkotó kezdemé­nyezés és a tapasztalatok, továbbá a tagok észrevételeinek és Javaslatai­nak kihasználásához, e) kedvező feltételeket teremteni a tagok ideológiai és szakmai színvo­nalának emeléséhez, kulturális és szociális igényeik kielégítéséhez, f) gondoskodniuk kell a szövetke­zeten belüli előírások betartásáról, munkafegyelemre kell ösztönözniük a tagokat, értékelni a kezdeményezésü­ket és szorgalmukat, s következteté­seket levonni a tagsági kötelességek megszegéséből. g) szervezni a tagok munkakezde­ményezésének fejlesztését, összehívni és vezetni a kollektívák tanácskozá­sait. 58. cikkely A szövetkezeti fegyelem (1) A szövetkezet tagjai kötelesek betartani a szövetkezeti fegyelmet. (2) A szövetkezeti fegyelem alatt ennek a törvénynek a betartását, to­vábbá az alapszabályzatnak, a szövet­kezet szervei által hozott határoza­toknak, a felettesek utasításainak, valamint a tagságból eredő köteles­ségekkel kapcsolatos, általános érvé­nyű Jogi előírásoknak e betartását értjük. 89. cikkely Fegyelmi büntetések (1) A fegyelmi büntetéseket a sző. vetkezet elnöke szabja ki. (2) A szövetkezet elnökét, alelnö­­két, a vezetőség, az ellenőrző és re­víziós bizottság, valamint a döntőbi­zottság tagjait a közgyűlés (küldöt­tek testületé) részesítheti fegyelmi büntetésben. (3) Az alapszabályzat szabja meg, hogy a vezetők milyen fegyelmi bün­tetéseket alkalmazhatnak; a munka­­dfj csökkentésével kapcsolatos fe­gyelmi büntetéseket a vezetők csak 500 koronáig terjedő összegben alkal­mazhatnak. (4) Fegyelmi büntetést csak attól a naptól számított két hónapon be­lül lehet foganatosítani, amikor a szövetkezet tudomást szerzett a szö­vetkezeti fegyelem megsértéséről, de legkésőbb a szövetkezeti fegyelem megsértésének napjától számított egy éven belül. Viszont ha a fegyelmi büntetést a közgyűlés szabja ki, ak­kor a két hénap helyett öthénapos határidő érvényes. Amennyiben a fe­gyelmi büntetés kiszabásához ren­delkezésre álló időben a szövetkezeti fegyelem megsértése más szervek vizsgálatának tárgyává válik, a fe­gyelmi büntetés két hónapon belül azt követően Is kiszabható, hogy a szövetkezet tudomást szerez ennek a vizsgálatnak az eredményéről. ÖTÖDIK RÉSZ A SZÖVETKEZETI HASZNÄLATI JOG 88. cikkely A társított földterületek (1) A közös szövetkezeti gazdálko­dás céljából társított földterületek­hez, valamint a gazdasági-technikai talajrendezéskor ezen területek he­lyett használatra átengedett terüle­tekhez (továbbá csak „társított föld­területek“) a szövetkezetnek haszná­lati Joga fűződik. (2) A szövetkezeti használati Jog díjmentes és időben nem korlátozott; feljogosítja a szövetkezetei arra, hogy a társított földterületeket a Jó gazda gondosságával valamennyi fel­adatának teljesítésére kihasználja. (3) A szövetkezet főleg: a) módosításokat végezhet a tár­sított . területeken a mezőgazdasági termelés megalapozása vagy növelése érdekében, b) megváltoztathatja e társított földterületeket, és belátása szerint gazdálkodhat vele, c) a társított földterületeken a szövetkezet a tevékenységéhez szük­séges gazdasági létesítményeket épít­het, beleértve a lakóházakat Is. (4) A társított földterületeken ta­lálható valamennyi növényzet a szö­vetkezet tulajdonát képezi. (5) A szövetkezetnek logában áll védelmet kérni a szövetkezeti hasz­nálati jogába történő Jogtalan beavat­kozások ellen; ez a Joga az idő mú­lásával nem évül el. 61. cikkely A társított földterületek átengedése (1) Indokolt esetekben a szövetke­zet a közgyűlés (a küldöttek testüle­tének) határozata alapján írásos szerződésben átengedheti használat­ra; a) a társított földterületeket más mezőgazdasági szervezeteknek vagy közös vállalatnak, b) a társított erdőket az erdőgaz­dasági szervezeteknek, c) a társított halastavakat az álla­mi halgazdaság szervezeteinek, eset­leg a horgászszövetségnek, d) azokat a társított földterülete­ket, amelyeken kis vízierőművek van­nak vagy lesznek a Jövőben, szocia­lista szervezeteknek vagy egyének­nek. (2) Az 1. bekezdésben említett tár­sított földterületek szocialista szer­vezetek általi kihasználására a 60. cikkely 2—5. bekezdésének rendelke­zése érvényes. 62. cikkely Az átengedett társított földterületek visszaadása (1) A társított földterületek áten­gedéséről kötött szerződés a folyó év december 31-én bejelentett felmon­dással bontható fel, egyéves felmon­dási határidővel, amennyiben a szer­ződés nem tartalmaz más feltétele­ket. (2) Az a földterület, amelyen a használat Ideje alatt állandó létesít­ményt építettek, annak a szervezet­nek e használatában marad, amely a létesítményt felépítette, hacsak a szö­vetkezet és a szervezet nem egyezik meg másként. 83. cikkely A társított földterületek átmeneti használata (1) A szocialista mezőgazdasági nagyüzemi termelésre alkalmatlan társított földterületeket a szövetke­zet a közgyűlés (a küldöttek testü­letének) határozata alapján írásos szerződéssel átmeneti használatba adhatja a következő sorrendben: a) a szövetkezet tagjainak vagy dolgozóinak mezőgazdasági Jellegű kihasználására, b) állami vagy szövetkezett szer­vezetnek mezőgazdasági, kivételes esetben nem mezőgazdasági jellegű használatra, c) társadalmi szervezeteknek me­zőgazdasági célokra, d) más állampolgároknak mezőgaz­dasági Jellegű kihasználásra. (2) A szövetkezet tagjainak és dol­gozóinak, illetve más állampolgárok­nak nem lehet ideiglenes használatra átengedni a társított erdőket, vízfe­lületeket és halastavakat. (3) A mezőgazdasági művelés cél­jára átmeneti használatba adott terü­1988. július 1. let bérlője csak a szövetkezet elő­zetes beleegyezésével eszközölhet módosításokat, vagy építhet átmeneti Jellegű létesítménveket. a mezőgazda­­sági termelés jellegének megfelelően. A szövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül az illetékes intézmények nem adhatnak ki területi rendelkezést, építési engedélyt, illetve olyan nyi­latkozatot, hogy a tervezett létesít­mény megvalósítása ellen nincs kifo­gásuk (az 50/1976 Tt. számú törvény a területi tervezésről és az építkezé­si rendszabályokról; 39. cikkely. 57. cikkely 2. bekezdése, 66. cikkely). (4) A földterület átmeneti haszná­latra történő átengedéséről szóló meg­állapodásban a felek megállapodhat­nak az arányos térítésben Is, vala­mint az ideiglenes használat végén esedékes vagyonjogi kérdések rende­zésének médjában. (5) A társított terület átmeneti használati loga a megállapodásban rögzített határidő elteltével megszű­nik. Amennyiben ezt az időpontot nem Jelölték meg, úgy a használati Jog akkor ér véget, amikor az átme­neti használatra történő átengedés már teljesítette vagy teljesíthette volna eredeti célját. A használati jog megszüntethető a folyó év december 31-ig bejelentett, hathónapos felmon­dási határidőhöz kötött felmondással, amennyiben az általános érvényű jogi előírásokból vagy a felek megálla­podásából nem következik más. (6) A szövetkezet visszalép a szer­ződéstől, ha a bérlő a megállapodás­tól eltérően használja a földterüle­tet. (7) Ä használati Jog megszűnésé­nek napjáig a használónak kötelessé­ge a területet visszaállítani eredeti állapotába, amennyiben a földterület ideiglenes használatba adásáról szó­ló szerződésben vagy később a,felek nem egyeztek meg másként, közben gondoskodni kell arról, hogy ne ke­rüljön sor Indokolatlan gazdasági veszteségekre. 64. cikkely A szövetkezeti használati Jog megszűnése (1) A szövetkezeti használati jog a társított terület szocialista, társadal­mi tulajdonba jutásával megszűnik. (2) A társított földterület tulajdon­jogának átadásáról szóló szerződés­hez a szövetkezet beleegyezése szük­séges, kivételt képez, amikor az ál­lam vagy a szövetkezet Javára törté­nő adományozásról van szó, tekintet­tel arra, hogy a szövetkezetnek egyébként is szövetkezeti használati joga fűződik a területhez. (3) A szövetkezet a Járási nemzeti bizottság hozzájárulásával lemondhat a társított terület tulajdonosának ja­vára azoknak a földterületeknek a szövetkezeti használati jogáról, ame­lyek a. különleges előírások (az .50/ 1978 Tt. számú törvény) értelmében beépítésre vannak kijelölve, feltéve persze, hogy ezek a területek céljuk­nál és nagyságuknál fogva személyi használati Jog tárgyát képezhetik (a Polgári Törvénykönyv 199. és 200. cik­kelye, valamint a 490, cikkelye 2. be­kezdése). Ilyen formában a szövetke­zet csak egy terület vonatkozásában mondhat le a szövetkezett használati Jogáról. A társtulajdonosok Javára a szövetkezet csak egy szövetkezeti használatban levő földterületről mondhat le. (4) A szövetkezeti használati jog­nak a 3. bekezdése szerinti megszű­nését a szövetkezet köteles Jelenteni a földméréstan es térképészeti inté­zetnek. 85. cikkely Az épületek átruházása (1) Azokat a gazdasági épületeket vagy egyéb létesítményeket, amelyek­re már nincs szüksége, a szövetkezet átruházhatja a tagjára, aki ezeket szövetkezeti tulajdonba adta, vagy a beépített földterület tulajdonosára. Ä gazdasági épület átruházásával a szö­vetkezet részéről megszűnik a beépí­tett területekhez fűződő szövetkezeti használati jog. (2) Ha a gazdasági épületet a szö­vetkezet költségén felújították, az új tulajdonos az épület átlagának meg­felelően köteles a szövetkezetnek megtéríteni a ráfordítás arányos ré­szét. Amennyiben a szövetkezeti tu­lajdonba adott gazdasági épületért annak Idején a szövetkezet fizetett a tagnak, akkor az új tulajdonos ezt az összeget köteles visszafizetni. 68. cikkely Háztáji gazdálkodás (1) A szövetkezet saját tagjainak, mindenekelőtt a mezőgazdasági alap­­tevékenységben dolgozóknak egy tag­ra számítva maximálisan 0,25 hektár háztájit utalhat ki a szántóterületen (beleértve a speciális növényeket is); a hegyi és hegyaljai körzetekben 0,50 hektárt lehet kiutalni összesen, de (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents