Szabad Földműves, 1988. július-december (39. évfolyam, 26-52. szám)

1988-07-01 / 26. szám

1988. július 1. SZABAD FÖLDMŰVES 3 (Folytatás a 2. oldalról) ügy rendezését, s a kivizsgálás ered­ményeiről legkésőbb egy hónapon be­lül értesíteni a kivizsgálást indítvá­nyozó tagot, illetve dolgozót. 32. cikkely A döntőbizottság (II A döntőbizottság tárgyalásokat folytat és döntéseket hoz: e) a szövetkezet és a tagok közötti olyan vitás kérdésekben, amelyek a munkaviszonyból, illetve a tagságból Összefüggő egyéb kapcsolatokból erednek, b) a tagoknak a kiszabott fegyelmi intézkedés hatálytalanítására tett Ja­vaslataival kapcsolatban, c) a szövetkezeti tag bűncselek­ménye, vétsége vagy kihágása által okozott kár megtérítésével kapcso­latos vitás kérdésekben, amennyiben még nem indult meg a kártérítési el­járás, illetve más szerv még nem döntött a kártérítésről. d) a szövetkezet és a dolgozók kö­zötti vitás kérdésekben a munkavi­szonyból származó igényeket illetően, beleértve a b) és c) bekezdésben feltüntetett vitás kérdéseket, ha ezt a dolgozó kérte vagy ezzel egyetér­tett. (2) A döntőbizottság nem tárgyalja meg a tagság és a munkaviszony ke­letkezésével és befejezésével kapcso­latos vitás kérdéseket és az ezekből következő igényeket. továbbá az olyan vitás kérdéseket sem, amelyek­nek érintett felei az elnök, az al­­elnök, a vezetőség tagjai, az ellen­őrző és revíziós bizottság. Illetve a döntőbizottság. (3) A döntőbizottság csak akkor tárgyalja meg a vitás kérdést, ha ezt tőle a tagsági vagy a munka­viszony fennállása idején igényelték, s ha a vitás kérdés megtárgyalását nem bízzák a jogszabályok más szer­vekre. 33. cikkely A funkciók összeegyeztethetetlensége Az ellenőrző és revíziós bizottság­nak, valamint a döntőbizottságnak nem lehetnek tagiai más választott szövetkezeti szervek tagjai — a kül­döttek testületét kivéve —, sem a hozzájuk közel álló személyek (lásd a Polgári Törvénykönyv 116. cikke­lyét). sem pedig a szövetkezet üzem­­zadásza. 34. cikely A szociális bizottság A szociális bizottság főleg: a) javaslatokat terjeszt elő az ille­tékes nemzeti bizottságnak a- nyug­díjbiztosítási eljáráshoz arra hogy mennvl ledolgozott munkaidőt számít­sanak be. illetve hogvan számítsák he a különleges előírások érteimé­ben azokat a naptári éveket, melyek­ben a szövetkezet tagja nem dolgozta le a meghatározott számú munkana­pot. b) véleményezi azokat a táppénz­re. szolgáltatásokra és fürdői gyógy­kezelésre vonatkozó kérvényeket, me­lyekről a nemzett bizottság szociális­ügyi szervei vagy a köztársaság nyug­díjbiztosítási szervei döntenek. c) segít kialakítani * a csekként munkaképességű tagok tartós és szé­les körű érvényesítésének feltételeit, s közreműködik a munkára való be­osztásuknál, d) dönt a betegség idején juttatott segélyekről, az anyákat és gverme­­ketket támogató segélyekről; a szo­ciális bizottság meghatalmazhatja a bizottság • elnökét és titkárát, hogy olyan esetekben, amikor törvényes igény keletkezik a juttatásokra, és megítélésük, illetve nagyságuk felté­telei vitathatatianok és kétséget kl­­záróak, maguk döntsenek a juttatás megítélésében. 35. cikkely A munkabiztonsági és egészségvédelmi bizottság A munkabiztonsági és egészségvé delmi bizottság mint a munkabizton­ság és egészségvédelem társadalmi elienőrzésének alapvető szövetkezeti láncszeme, főleg: a) szervezi a tagok, esetleg a dol­gozók nevelését a munkabiztonsági, egészségvédelmi és munkahelyi higié­niai alapelvek következetes megtar­tására és színvonalának emelésére, b) ellenőrzi, hogy megte^emtlk-e folyamatosan a munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások megtartá­sának feltételeit, ismertetik « kellő­képpen a tagokkal, esetleg a dolgo­zókkal az érvényes munkabiztonsági és egészségvédelmi előírásokat, to­vábbá következetesen (árnak-e el a védőöltőzetek és védőeszközök hasz­nálatánál, s miként tartlák meg a nők és a fiatalkorúak foglalkoztatá­sára az éjszakai munkára és a túl­órákra vonatkozó előírásokat, c) ellenőrzi, hogy a munkahelyi feltételek, a gépek, berendezések és meghatározott munkafolyamatok meg­felelnek-e a munkabiztonsági és egészségvédelmi előírásoknak, d) figyelemmel kíséri, hogy teljesí­tik-e azokat az intézkedéseket, me­lyekre a munkabiztonsági és egész­ségvédelmi felügyelőség állami szer­vei, až állami egészségügyi igazga­tóság, illetve a munkabiztonság és egészségvédelem társadalmi ellenőr­zéséért felelős szervek tettek javas­latot. e) bekapcsolódik a munkabalese­tek, foglalkozási ártalmak és üzemi balesetek okainak kivizsgálásába és értékelésébe, felhívja a figyelmet az észlelt hibákra és szorgalmazza azok kiküszöbölését, s javaslatokat ter­jeszt elő a biztonságosabb és egész­ségesebb munkafeltételek megterem­tésére. illetve a balesetek eredmé­nyesebb megelőzésére. f) segít a szövetkezet más szervei­nek és a szervezeti alapegységek ve­zetőinek a munkabiztonsági és egész­ségvédelmi előírásokból eredő köte­lességeik teljesítésében. 36. cikkelv Egyéb bizottságok П) A közgyűlés (a küldöttek tes­tületé) és a vezetőség szükség ese­tén egyéb bizottságokat hozhat létre, mégpedig állandó vagy átmeneti jel­leggel. (2) Ezeknek a bizottságoknak a tagjatt ^iz őket létrehozó szerv vá­laszba meg, vagy nevezi ki és hívja vissza. 37. cikkely A szövetkezet szervezete (1) A szövetkezet szervezeti egysé­gekre osztását az alapszabályzat ha­tározza meg. (2) A szövetkezet szervezésének részleteit a szövetkezet szervezési házirendje tartalmazza. 38. cikkely A szervezeti egység doigozókollektívája A szervezeti egység dolgozó­kollektíváját (a továbbiakban csak „kollektíva“) azok a szövetkezeti ta­gok alkotják, akiket tartós munka­végzésre ebbe az egysége' osztottak be. (2) A kollektíva megtárgyalja a szervezeti egység tevékenységének gazdasági, szociális és társadalmi összefüggéseit, s ezen kérdésekben jogosult javaslatokat terjeszteni a vezetőség elé; a kérdésekben a ve­zetőségnek halogatás nélkül döntenie kell, s döntéséről köteles tájékoztat­ni a kollektívát. (3) A kollektíva megválasztja fvisz­­szahívja) képviselőit a küldöttek tes­tületébe. az alapszabályzat által meg­határozott számban. A küldöttek tes­tületének tagjai rendszeresen tájé­koztatják a kollektívát a testület te­vékenységéről és döntéseiről. A kol­lektíva szintén javaslatot tesz a szö­vetkezet egyéb szerveinek jelöltjeire, és saját szervezeti egysége vezető­jének kinevezésére (tovább csak „ve­zető“). (4) A kollektíva szükség szerint, de legalább háromhavonként egyszer ülésezik: a tanácskozáson jelen kell lennie a szövetkezet elnökének, vagy a vezetőség más megbízott tagjának. A kollektívát a vezetőfe hívja össze, aki a tanácskozást is vezeti. (5) A kollektíva- határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van. Ä határozat elfogadott, ha a jelenlévő tagoknak több mint a kétharmada megszavazta. 39. cikkely A szövetkezet választási és tanácskozási házirendje A szövetkezet választott szerveinek és további bizottságainak megválasz­tási módját, összetételét, hatáskörét és tanácskozási házirendjét, valamint a kollektívák és részlegenkéntl köz­gyűlések tanácskozási házirendjét, a jegyzőkönyvek hitelesítésének módját a szövetkezet választási és tanácsko­zási házirendje határozza meg. NEGYEDIK RÉSZ SZÖVETKEZET] TAGSÄG ÉS MUNKAVISZONYOK 40. cikkely A tagság létrejötte (1) A tankötelezettség után vala­­‘ mennyi állampolgár tagja tehet e szövetkezetnek . (2) A szövetkezetnek kötelessége gondoskodni arról, hogy az állampol­gár a tagság létrejötte előtt orvost kivizsgálásnak vesse alá magát. (3) A szövetkezet és az állampol­gár. akinek a kérvénye alapján a tagfelvételt jóváhagyták, megállapo­dást kötnek a munkafeltételekről. A szövetkezet részéről a megállapodást az elnök köti meg. A tagság létrejöt­tének időpontja az a nap, amelyet a munkafeltételekről szóló megállapo­dásban a munkábaállás időpontjaként megjelöltek. 41. cikkely Megállapodás a munkafeltételekről (1) A munkafeltételekről szőló megállapodásnak tartalmaznia kell: a) hogy milyen munkát fog végez­ni a tag, b) A munkavégzés helyét (község, szervezeti egység vagy egyéb módon megjelölt munkahely), c) a munkábaállás napját, d) hogy a naptári évben mennyi ideig vesz részt a munkában a tag, ha nem egész évi munkára vagy tel­jes munkaviszonyba szegődött el. ter­mészetesen csak akkor, ha ezeket a feltételeket nem választás vagy ki­nevezés határozza meg (2) A munkafeltételekről szóló megállapodásban továbbá konkreti­zálni lehet: a) a szakképzettség növelésével és bővítésével összefüggő kölcsönös kö­telezettségeket. b) a szövetkezet részéről a tagnak nyújtott előnyöket, c) további olyan feltételeket, me­lyekhez a szövetkezetnek vagy a tag­nak érdeke fűződik, s amelyekben megállapodásra jutottak. (3) A munkafeltételekről szóló megállapodási és annak módosítását írásban rögzítik, s a megállapodást egy példányban át kell adni a tag­nak. (4) A munkábaállás napjaként nem szabad olyan napot megjelölni, amely megelőzné a más szervezettel fenn­álló tagsági vagy munkaviszony, Il­letve a tankötelezettség végének nap­ját. (5) A munkafeltételekről szóló megállapodásban három hónapig ter­jedő próbaidőben állapodhatnak meg a szerződő felek. A meghatározott próbaidőt nem lehet meghosszabbíta­ni. A próbaidőben a szövetkezet veze­tősége és a tag írásban indoklás nél­kül bármikor semmisnek minősítheti a tagságot. (6) A munkaakadályok Időtartamá­ból, amelyek miatt a tag a próbaidő­ben nem dolgozhatott a szövetkezet­ben, a próbaidőbe legfeljebb 10 mun­kanapot számítanak be. (7) Amennyiben a szövetkezet a közgyűlés (a küldöttek testületének) határozata alapján — a 48. cikkely alatt feltüntetett esetek kivételével — azért csökkenti a szervezeti egy­ségben dolgozó tagok számát, hogy növelje a munka hatékonyságát, vagy mert módosítják a szervezeti egység feladatait, technikai ellátottságát, vagy egyéb szervezési okok Játsza­nak közre, akkor a szövetkezet kö­teles a tagnak egyéb megfelelő mun­kalehetőségeket felkínálni. Ha a tag nem hajlandó más munkát vállalni, a vezetőségnek jogában áll egyoldalúan módosítani a tag munkabeosztását, esetleg munkahelyét. Ezt követően a tag köteles a szövetkezet döntése szerint elvégezni a kijelölt munkát. 42. cikkely A szövetkezeti tag alapvető jogai és kötelességei (1) A tagnap alapvető joga: a) részt venni a szövetkezeti mun­kában és munkadíjat kapni az elvég­zett munkáért, továbbá joga van a munka utáni pihenésre és a felüdü­lést szolgáló szabadságra, b) részt venni a szövetkezet tevé­kenységének fejlesztésében, irányítá­sában és ellenőrzésében; valamennyi tag választhat és -maga is megválaszt­ható a szövetkezet szerveibe, c) javaslatokat előterjeszteni a szöj vetkezet tevékenységének javítására, észrevételekkel és kérdésekkel for­dulni a szövetkezet szerveihez, és Igényt tarthat az elintézésükről szőló információkra Is, d) a szövetkezet szükségleteivel összhangban, támogatást kaphat a szakképesítésének növeléséhez és bő­vítéséhez, e) jogosult részesedni azokból az előnyökből, melyeket az alapszabály­zat és az általános érvényű jogi elő­írások értelmében nyújt tagjainak a szövetkezet. (2) ft tag alapvető kötelességei: » (a) személyesen, becsületesen és rendesen dolgozni a szövetkezetben, s tökéletesen kihasználni a munka­időt, amenylben a tagot nem mentet­ték fel a munkavégzés alól, bl megtartani az alapszabályzatot, a szövetkezet szerveinek határozatait és Intézkedéseit, teljesíteni a felet­tesek utasításait, s megtartani az elv­társi együttműködés alapelveit, c) sokoldalúan szilárdítani és fej­leszteni a közös szövetkezeti gazda­ságot, védeni és gyarapítani a szövet­kezeti vagyont, d) kezeskedni a szövetkezeti gaz­dálkodás esetleges veszteségességéért az alapszabályzatban meghatározott formában, e) a közös szövetkezeti gazdálko­dáshoz társítani a földjeit (79. cik­kely). 43. cikkely A tagság megszűnése A szövetkezeti tagság megszűnhet: a) megegyezéssel, b) a próbaidőben történt megszün­tetéssel, c) kilépéssel, d) azonnali kilépéssel, e) megszüntetéssel, f) kizárással, g) elhalálozással, h) a szövetkezet megszűnésével a 18. cikkely 1. bekezdése alapján. 44. Cikkely A megegyezés (1) ’ Amennyiben a vezetőség és a tag megegyeznek a tagság megszün­tetésében. a tagság a megállapodás szerinti napon megszűnik. (2) A tagság megszűnéséről szőló megegyezést a szövetkezet és a tag írásban rögzíti. Ha a tag ezt kéri, a megegyezésben fel kell tüntetni, hogy miért került sor a tagság megszün­tetésére, (3) Amennyiben a tag írásban kéri a tagság meghatározott nappal tör­ténő megszüntetését, és a kérést a szövetkezet nem utasítja el a kér­vény kézbesítésétől számított 15 na­pon belül, a tagság a tag kérvényé­ben megjelölt napon megszűnik. (4) A tagság megszűnéséről szőló írásbeli megegyezés egy példányát a szövetkezet átadja a tagnak. 45. cikkely A kilépés (1) A tag írásos kilépési nyilatko­zat alapján bármilyen oknál fogva, vagy akár indoklás nélkül is kilép­het a szövetkezetből. Ilyenkor a tag­ság hat hónap elteltével szűnik meg. A felmondási idő a tag írásbeli kilé­pési nyilatkozatának kézbesítését kö­vetó hónap első napjával veszi kez­detét. (2) A tag a kilépési nyilatkozatát csak írásban és a vezetőség hozzájá­rulásával vonhatja vissza. 46. cikkely Azonnali kilépés (1) A tag azonnal kiléphet a szö­vetkezetből, ha: a) a szakorvosi vélemény szerint, az egészségi állapotára valő tekintet­tel tartósan alkalmatlan addig: mun­kakörének betöltésére vagy nem vé­gezheti tovább a feladatát valamilyen munkahelyi ártalom miatt, esetleg mert ilyen betegség fellépése fenyeget, és a szövetkezet az orvosi vélemény kézbesítésétől számított 15 napon be­lül nem helyezte át a tagot más, szá­mára megfelelő munkakörbe, b) amennyiben a szövetkezet külö­nösen durván megszegte azokat ez alapvető kötelességeit, amelyek a munkafeltételekről kötött megállapo­dásból, az alapszabályzatból vagy az általánosan érvényes Jogi előírások­ból következnek. Ilyenkor a tag attól az időtől számított egy hőnapon be­lül léphet ki azonnal a szövetkezet­ből, amikor tudomást szerzett erről az okről, de legfeljebb az ok létre­jöttének napjától számított egyéves határidőn belül, c) amennyiben a szövetkezet egy­oldalúan megváltoztatta a munka jel­legét, esetleg a konkrét munkahe­lyet a 41. cikkely 7. bekezdése sze­rint, akkor is legfeljebb a szövetke­zet döntésének kézbesítésétől számí­tott egy hónapon belül. (2) A szövetkezeti tag, aki azonna­li hatállyal kilépett a szövetkezetből, a kéthónapi átlagkeresetének megfe­lelő kereseti pótlékra tarthat Igényt a szövetkezetben végzett munkáért. Ez nem érvényes, ha az azonnali ki­lépésre az 1. bekezdés c. pontja ér­telmében került sor. (3) Az azonnali kilépést írásos ki­lépési nyilatkozat alapján kell lebo­nyolítani, amelyben lel kell tüntetni az okot, és a nyilatkozatot meghatá­rozott időn belül el kell juttatni a szövetkezethez. Az eredetileg feltün­tetett okot utólagosan nem • szabad megváltoztatni. Ilyenkor a tagság a kilépési nyilatkozat szövetkezetnek történt kézbesítésének napjával szű­nik meg. 47. cikkely A tagság megsznütetése (1) A vezetőség a tagság megszün­tetése mellett dönthet, amennyiben a tag: a) nem teljesíti a megegyezésben szereplő munka elvégzéséhez az ál­talánosan érvényes jogi előírások ál­tal megkövetelt feltételeket, vagy a szövetkezettől független okokból nem tesz eleget azoknak a követelmé­nyeknek, amelyek a rendes munka­végzéshez feltétlenül szükségesek: ha a tag a nem kielégítő munkaeredmé­­nyek miatt nem tesz eleget a köve­telményeknek, akkor csak abban az esetben lehet megszűntetni a tagsá­got, ha a szövetkezet az utóbbi 12 hónapban felszólította a tagot a hiá­nyosságok kiküszöbölésére, de az nem tett meg mindent ennek érdeké­ben. b) nem lépett munkába a munka­feltételekről kötött megállapodásban megjelölt napon, pedig ebben semmi­féle munkaakadály nem gátolta; a tagság a vezetőség írásos döntésének kézbesítése napján szűnik meg. (2) A tagság megszüntetéséről ho­zott döntésben az okot úgv kell fel­tüntetni, hogy ne lehessen másféle okkal összetéveszteni. A döntésben feltüntetett okot utólag nem szabad megváltoztatni. (3) A tagság megszüntetéséről sző­ló döntést, melyet kikézbesftettek a tagnak, kizárólag az ő írásbeli hoz­zájárulásával lehet visszavonni. (4) A tagságnak az 1. bekezdése a] pontja értelmében történő meg­szüntetésénél a vezetőség я kollek­tíva álláspontjából kiindulva hozza meg döntését. (5) A tagságnak az 1. bekezdés a) pontja érteimében történő megszünte­téséről hozott döntésről a szövetke­zet Írásban, értesíti a tagot. Ebben az esetben a tagság hat bőnaD múltán szűnik meg. Ez az idő a tagsági vi­szony megszüntetéséről hozott döntés kézbesítését követő naptári hónap el­ső napjával veszi kezdetét. (6) A szövetkezet az 1. bekezés al pontja al«tt felsorolt okok alapján csak akkor szüntetheti meg a tagsá­got, ha: a) e tag nem hajlandó másfajta, de a számára alkalmas munkát vé­gezni, melyet a szövetkezet felkínált neki, vagy nem hajlandó részt venni a másfajta munkára való felkészítés­ben, b) nem tud a tagnak olyan, a ké­pességeinek megfelelő munkát kínál­ni. melyet a fennálló fogyatékossá­gok ellenére is el tudna végezni. 48. cikkely A tagság megszüntetésére vonatkozó tilalom 'A szövetkezet a 47. cikkely I. be­kezdésének a) pontja értelmében nem szüntetheti meg a tagságot: a) a várandós nők, valamint azok­nak az egyedülálló nőknek és fér­fiaknak az esetében, akik három év­nél fiatalabb gyermekekről gondos­kodnának, b) amikor a tag betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkakép­telen, feltéve, hogy a betegséget nem szándékosan, esetleg ittas állapotban vagy kábítószerek hatása alatt idéz­te elő, továbbá az intézeti kezelésre szóló javaslat előterjesztésétől,' vagy a gyógyfürdői kezelésre szóló javas­lat előterjesztésétől, vagy a gyógy­fürdői kezelésre szóló javaslat elő­terjesztésétől, vagy a gyógyfürdői ke­zelés befejezésének napjáig: tuberku­lózis esetén a védelmi idő az intézett kezelést követő hat hőnappal meg­hosszabbodik, c) a katonai szolgálatra való behí­vás esetén a behívó kézbesítésétől, Illetve a tömeges behívóról szóié hir­detmény megjelenésétől egészen a szolgálatból való elbocsátást követő 15 nap elteltéig. d) amikor a tagot huzamos időre felmentették a szövetkezetből vala­milyen köztisztség betöltésére. 49. cikkely (1) A szövetkezet vezetősége kizár­hatja a tagot, ha: a) szándékos bűncselekmény vagy vétség miatt jogerősen egy évnél hosszabb, feltétel nélküli szabadság­­vesztésre ítélték, vagy pedig a tag­sági kötelezettségek teljesítése során, vagy ezekkel összefüggésben szándé­kosan bűncselekményt vagy vétséget követett el, és ezért feltételesen leg­(Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents