Szabad Földműves, 1988. július-december (39. évfolyam, 26-52. szám)

1988-07-01 / 26. szám

SZABAD FÖLDMŰVES (Folytatás nz 1. oldalról) 10. cikkely A szövetkezetek konferenciái és kongresszusai (1) A szövetkezetek gazdasági, szo­ciális és társadalmi tevékenységének megtárgyalása céljából összehívják a szövetkezetek országos kongresszu­sait és konferenciáit. (2) A szövtekezetek országos kong­resszusát a Szövetkezeti Földművesek Szövetsége Központi Bizottságának Javaslata alapján a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kormánya hívja össze, rendszerint ötévenként egyszer. (3) A szövetkezetek konferenciáit az illetékes állami szerv és a Szö­vetkezeti Földművesek Szövetségének illetékes szerve hívja össze. MÄSODIK rész A SZÖVETKEZET KELETKEZÉSE. GAZDÄLKODÄSA ÉS MEGSZŰNÉSE 11. cikkely A szövetkezet keletkezése (1) A szövetkezet létrejöttéhez az illetékes gazdasági irányító szerv elő­zetes Jóváhagyására, valamint: a) az alakuló közgyűlés alapításra vonatkozó határozatára, b) a szövetkezet alapszabályzatá­nak elfogadására, c) a szövetkezeti szervek megvá­lasztására van szükség. (2) A szövetkezet akkor válik logi személlyé és attól a naptól vállalhat kötelezettségeket, amikor bejegyzik a vállalatok nyilvántartási Jegyzékébe. (3) A szövetkezetek a vállalatok jegyzékébe történő beírására a szö­vetkezet tesz javaslatot; a javaslat­hoz csatolni kell a szövetkezet alap­­szabályzatát, az illetékes gazdasági szerv előzetes Jóváhagyását és az alakuló gyűlés alapításáról szóló ha­tározatát. 12. cikkely A szövetkezet alapszabályzata A szövtekezeten belüli alapvető elő­írás a szövetkezet alapszabályzata (tovább csak ..alapszabályzat“), ame­lyet a szövetkezet ezzel a törvénnyel és a további általános érvényű Jogi előírásokkal összhangban dolgoz ki. Az alapszabályzatnak tartalmaznia kell: a) a szövetkezet elnevezését, mely­ben kifejezetten fel kell tüntetni, hogy egységes földműves-szövetkezet­ről van szó, és a szövetkezet szék­helyét, b) a szövetkezet gazdasági és tár­sadalmi tevékenységének tárgyát, c) a tagok Jogait és kötelességeit, d) a nyugdíjas szövetkezeti tagok­ról való gondoskodás módját vala mint azt, hogy milyen feltételeket biztosítanak a csökkent munkaképes­ségű tagok társadalmi és munkahe­lyi érvényesüléséhez, e) a belső szervezeti felépítést, a vezetés és igazgatás módját, fj a fegyelmi eljárás szerveinek és jogkörének meghatározását. 13. cikkely A szövetkezet gazdasági tevékenységének tárgya (1) A szövetkezet mindenekelőtt mezőgazdasági termelést köteles foly­tatni. s annak továbbfejlesztése érde­kében ésszerűen és effektiven gaz­dálkodni a mezőgazdasági földterü­leten, az erdősített területeken, a víz­felületeken és az általa használt ha­lastavakon. (2) A szövetkezet tevékenysége ki­terjedhet; a) a mezőgazdasági és erdei alap­anyagok feldolgozására és a belőlük készült élelmiszerek gyártására, b) különféle tevékenységek végzé­sére és a mezőgazdaság, Illetve az élelmiszer-ipari termelés szükségle­teit szolgáló termékek gyártására; amennyiben a különleges előírások szerint ehhez a tevékenységhez hoz­zájárulás szükséges, akkor csak en­nek alapián, c) a lakosságnak nyújtott szolgál­tatásokra és különféle munkálatokra, d) a szövetkezetben előállított áru értékesítésére. (3) A szövetkezet gazdasági tevé­kenységének tárgyát — az Illetékes gazdasági szerv előzetes jóváhagyása alapján — egyéb tevékenységek ts ké­pezhetik, ha azok végzése nem a me­zőgazdasági földalap ésszerű kihasz­nálásának és a szövetkezet mezőgaz­dasági termelésének rovására törté­nik. 14 cikkely Külkereskedelmi tevékenység (1) A szövetkezet a gazdasági tevé­kenységében kihasználja a nemzetkö­zi munkamegosztásban való részvé­telt, mindenekelőtt a szocialista nem; zetközl integráció keretén belül. (2) A szövetkezet a törvény által megszabott feltételek mellett külke­reskedelmi tevékenységet folytathat, mégpedig rendszerint önálló deviza­gazdálkodás alapján. A törvény által meghatározott feltételek mellett jogá­ban áll közvetlen kapcsolatokat léte­síteni és fenntartani a szocialista gazdasági integrációba bekapcsolódó országok szervezeteivel. 15. cikkely A devizaalap (1) A szövetkezetnek jogában áll devizaalapot létesíteni. Ehhez a szö­vetkezet a devlza-normatívumok sze­rint tesz szert pénzeszközökre a kül­földön értékesített áruért befolyt ösz­­szegből, a kooperációs szállítások szaldójából és a szabadalmak eladá­sából, valamint a juttatott deviza­­eszközök megtakarításából, esetleg devizában kapott hozzájárulásokból és kölcsönökből. (2) A devizaalap a szövetkezet gaz­dasági tevékenységének fejlesztését, a behozatali igények fedezését, a de­vizakötelezettségek kiegyenlítését, va­lamint a bank által nyújtott hitelek törlesztését szolgálja, amennyiben a devizaalap bevételeiről van sző. (3) A szövetkezettől nem lehet el­vonni a devizaalapon felhalmozott eszközöket, ezek felhasználásáról a szövetkezet dönt az általános érvényű jogi előírások szerint. A devizaalap maradványértékét korlátozás nélkül át lehet vinni a következő naptári évek­re. 16. cikkely A Következet gazdálkodása (1) Я szövetkezet saját gazdasági terve szerint gazdálkodik; ennek biz­tosítania kell az állami tervből eredő kötelező feladatok teljesítését, amely­nek megkötött gazdasági szerződé­sekből kell kiindulnia, és amely kö­telező a szövetkezetre nézve. (2) A szövetkezet termelési ered­ményeit és bevételeit elsősorban az állammal szembeni kötelezettségeinek teljesítésére, saját bővített újraterme­lésének megalapozására, valamint tagjai, esetleg alkalmazottat személyt szükségleteinek kielégítésére használ­ja fel. (3) jövedelméből a szövetkezet fő­leg az állammal szembeni kötelezett­ségeit teljesíti, (befizetések és adók). A befizetések és adók átutalása után fennmaradó nyereséget a szövetkezet belátása szerint használja fel, nem lehet tőle elvonni, elsősorban a bő vített újratermelést és a tudományos­­technikai haladást kell finanszíroznia. Köteles továbbá létrehozni a fejlesz­tési alapot, valamint a szociális és kulturális alapot, szükség szerint to­vábbi alapokat Is létrehozhat. (4) Az alapeszközök leírásából származó érték teljes egészében a szövetkezetnél marad és felhaszná­lásáról a szövetkezet dönt. 17. cikkely A szövetkezeti gazdálkodás különleges rendszere (1) Azt a szövetkezetei, amely nem képes önállóan gazdálkodni, az Ille­tékes gazdasági irányító szerv pénz­ügyi támogatásban részesítheti, de ennek felhasználását a gazdálkodás különleges rendszerének bevezetésé­hez kötheti. (2) A különleges rendszer szerinti gazdálkodás főleg a meghatározott Időre kidolgozott konszolidációs prog­ram érvényesítésében és teljesítésé­nek ellenőrzésében nyilvánul meg. (3) A konszolidációs program kü­lönböző gazdasági, technikai, szerve­zési, pénzügyi és káderlntézkedések, továbbá a javadalmazásában érvé­nyesített és egyéb olyan Intézkedések összessége, amelyek azt a célt szol­gálják, hogy a szövetkezet Ismét ké­pes legyen önállóan teljesíteni gazda­sági funkcióját. 18. cikkely A szövetkezet megszűnése (1) A közgyűlés határozatot hozhat a szövetkezet megszűnéséről ameny­­nylben: a) a szövetkezet tartósan elveszíti földalapját, b) nem képes önálló gazdálkodásra. A szövetkezet a vállalatok jegyzé­kéből való törlés alapján szűnik meg. (2) A szövetkezet megszűnhet egye­süléssel és felosztással Is. (3) Az a szövetkezet, amely átveszi a megszűnt szövetkezet vagyonát és kötelességeit, köteles értesíteni vala­mennyi olyan logi személyt a szövet­kezet megszűnéséről és vagyonának, Illetve kötelességeinek átszállásáról, akiket ez érint; felszámolás esetén ez annak a kötelessége, aki e szövetke­zetei felszámolja. 19. cikkely A szövetkezet felszámolása (1) A szövetkezetnek a 18. cikkely 1. bekezdése értelmében történő meg­szűnése esetén felszámolják a szövet­kezetei. (2) A felszámolást végző szervező tét a közgyűlés hagyja jóvá. (3) A szövetkezet javaslatot ter­jeszt elő a vállalatok jegyzékébe va­ló bejegyzésre arról, hogy a szövet­kezet felszámolás alatt van, s kit bíz­tak meg a felszámolásával. (4) A 3. bekezdés szerinti bejegy­zés napján a közgyűlés kivételével valamennyi szövetkezeti szerv funk dója megszűnik. ‘ 20. cikkely (1) A likvidátornak Jogában áll, hogy a felszámolással kapcsolatos ügyekben a szövetkezet nevében Jár­jon el. (2) A likvidátor a szövetkezet fel­számolásának kezdetétől haladéktala­­nul értesíti valamennyi érintett szer­vezetet, szervet és egyéb személyt. (31 A szövetkezet a felszámolás kezdetéül megjelölt nappal könyve­lési mérleget készít és átadja azt a likvidátornak. 21. cikkely (1) A likvidátor kinevezésétől szá­mított egy hónapon belül kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a felszá­molással kapcsolatos elképzeléseket, mellékelve a felszámolás tervét és költségvetését, valamint a gazdasági eszközökről a felszámolás kezdetének napjával készült rendkívüli tnventárt. (2) A likvidátor a felszámolás fo­lyamán főleg: a) egy folyószámlán és egy pénz­­intézménynél helyezi el a pénzeszkö­zöket, b) lezárja a szövetkezet folyamat­ban lévő ügyleteit, c) a lehető legelőnyösebben érté­kesíti a szövetkezet vagyonát, vagy egyébként Jár el azzal, összhangban az általánosan kötelező Jogi előírá­sokkal. d) a földalappal és egyéb mező­­gazdasági vagyonnal kapcsolatban javaslatot tesz az Illetékes gazdasági szerveknél a termelés biztosítására, e) a felszámolás hozadékából ki­egyenlíti az államnak a befizetések­kel és adókkal kapcsolatos követelé­seit, e szövetkezeti tagok és alkalma­zottak követeléseit, Illetve a további követeléseket, f) negyedéves és év végi mérleggel alátámasztott negyedévi és évvégi je­lentést terjeszt a közgyűlés elé a fel­számolás folyamatáról. 22. cikkely (1) 'Ä likvidátor a felszámolás be­­efjezésének napjával könyvelési zár­latot készít és terjeszti jóváhagyás céljából a közgyűlés elé, a felszámo­lás folyamatáról szóló végleges jelen­téssel együtt. (2) A zárszámadásnak a közgyűlés által történt jóváhagyását kővetően a likvidátor: a) a szövetkezet valamennyi tarto­zásának kiegyenlítése és a tagsági részesedések megtérítése után, a fel­számolás esetleges maradványértékét átutalja a falai termékenységének növelésére létrehozott, Illetékes köz­ponti alapba, b) gondoskodik as írásos doku­mentumok és könyvelést bizonylatok biztonságos elhelyezéséről, c) Javaslatot tesz a szövetkezetnek a vállalatok Jegyzékéből való törlé­sére. 23. cikkely Egyesülés (1) Az új szövetkezetben egyesülő szövetkezetek a vállalatok Jegyzéké: bői történt törlésük napján szűnnek meg. Hasonlóképpen szűnnek meg azok a szövetkezetek, amelyek már a létező szövetkezethez csatlakoznak. (2) Az új szövetkezet, Illetve ez a már létező szövetkezet, amelyhez más szövetkezetek csatlakoznak, átveszik a megszűnt szövetkezetek vagyonát és kötelességeit; a megszűnt szövetkeze­tek tagjai pedig az egyesült szövet­kezet tagjaivá válnak. 24. cikkely A felosztás (11 A felosztásra kerülő szövetke­zet közgyűlése meghatározza, hogy miként kerülnek felosztásra a va­gyontárgyai és kötelességei, és ez egyes tagok jogos érdekelt figyelem­be véve arra is javaslatot tesz, hogy az egyes tagok melyik szövetkezetek­be lépnek át. % (2) A felosztott szövetkezet azon a napon szűnik meg. s vagyona és kö­telességei akkor szállnak át az új szövetkezetre, amikor azt bejegyzik a vállalatok jegyzékébe, mégpedig a felosztott szövetkezet közgyűlése ál­tal meghatározott terjedelemben. Ezen a napon a felosztott szövetkezet tag­jai az új szövetkezetek tagjaivá vál­nak. HARMADIK RÉSZ A SZÖVETKEZET IRÄNYlTÄSA ÉS SZERVEZÉSE 25. cikkely A taggyűlés (1) A szövetkezet legfelsőbb szer­ve a közgyűlés, amelyen a tagok ér­vényesítik a szövetkezet ügyeinek irá­nyításával és igazgatásával, valamint tevékenységének ellenőrzésével össze­függő jogaikat. (2) A közgyűlés szükség szerint ülésezik, de legalább félévenként egy­szer, Illetve — ha a szövetkezetben megválasztották a képviselők testüle­tét — évente egyszer. (3) A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szövetkezet tagságának leg­alább egyharmada, vagy az ellenőrző és revíziós bizottság, illetve a Szö­vetkezeti Földművesek Szövetségének szerve — amennyiben a szövetkezet tagja enhek a szervezetnek — kéri. (4) A közgyűlés hatáskörébe tar­tozik: a) a szövetkezet szerveinek és azok egyes tagjainak megválasztása, esetleg visszahívása, kivéve a küldöt­tek testületét, b) a szövetkezet alapszabályzatá­nak, módosításának és kiegészítésé­nek Jóváhagyása, c) azoknak a jelentéseknek a meg­tárgyalása és jóváhagyása, melyeket az elöljáróság, Illetve az ellenőrző és revíziós bizottság terjeszt elő saját munkájának és a szövetkezet tevé­kenységének eredményeiről, d) a szövetkezet munkarendjének, szervezési, választási és ügyintézési rendtartásának elfogadása, módosítá­sa és kiegészítése, e) a szövetkezet különleges gaz­dálkodási rendszerre való áttérésé­nek elfogadása, f) a szövetkezet további fejlődésé­vel kapcsolatos ötéves és éves gaz­dasági tervek és koncepciók jóváha­gyása, g) az alapok képzéséről és felhasz­nálásuk módjáról való döntés, h) a zárszámadás jóváhagyása, I) a szövetkezet földalapjáról való alapvető döntések meghozatala, J) a szövetkezet megszűnéséről va­ló döntés, k) a szövetkezet és annak tevé­kenységét érintő további fontos kér­désekben való döntés, amennyiben ezt a törvény, a szövetkezet alapsza­­hályzata megszabja, vagy ha a köz­gyűlés bizonyos kérdésekben fenn­tartja magának a döntés jogát. 5) Az alapszabályzat kimondhatja, hogy a közgyűlések helyett részle­genként! közgyűléseket fognak tartani. 28. cikkely A szövetkezet választott szervei (1) A szövetkezet választott szer­vei: у a) küldöttek testületé, bj a vezetőség, c) az elnök, d) az ellenőrző és revíziós bizott­ság, e) a döntőbizottság, f) e szociális bizottság, g) a munka- és egészségvédelmi bizottság. (2) A szövetkezet választott szer­vei megválasztásának módjáról a közgyűlés dönt. Rendszerint titkos szavazással történik a választás. (3) A szövetkezet választott szer­veit öt évre választják. 27. cikkely A szövetkezet választott szerveinek összetétele és határozatképessége (1) A küldöttek testületébe leg­alább ötször annyi tagot kell megvá­lasztani, mint a vezetőség tagjainak a száma. A vezetőségnek 7—29, a bi­zottságoknak 3—11 tagja van. (2j A szövetkezet egyes választott szervei tagjainak konkrét számát az alapszabályzat határozza meg. (3) A közgyűlés és a választott szervek akkor határozatképesek, ha a 1988. július 1. tagjaiknak' több mint a fele jelen van; a határozat érvényességéhez a jelenlevő tagok kétharmadának sza­vazata szükséges. (4) A közgyűlés egyórai várakozás után érvényes határozatot hozhat, ha a tagoknak legalább egyharmada je­len van; a határozatképességre és a szövetkezet megszűnéséről szóló határozat érvényességére a 3. bekez­dés rendelkezései vonatkoznak. 28. cikkely A küldöttek testületé (1) Az alapszabályzat határozza meg. lesz e a szövetkezetben küldöt­tek testületé, amely a közgyűlés jo­gaival rendelkezik; kivételt képez: a) a szövetkezeti szervek megvá­lasztása, esetleg visszahívása, b) az alapszabályzat, a szövetkezet munkarendjének, választási és ügyin­tézési rendtartásának jóváhagyása. c) az éves zárszámadások jóváha­gyása, d) a szövetkezet megszűnéséről történő döntés, e) a szövetkezet fejlődésével kap­csolatos ötéves gazdasági tervek és koncepciók jóváhagyása, f) az alapok képzéséről és felhasz­nálásuk módjáról való döntés, g) a szövetkezet különleges gaz­dálkodási rendszerének elfogadása, (2) A küldöttek testületé szükség szerint ülésezik, de legalább három­­havonként egyszer, kivéve azt a ne­gyedévet, amikor a közgyűlés tanács­kozik. 29. cikkely A vezetőség fl) Ä vezetőség biztosítja és ellen­őrzi a közgyűlés (küldöttek testüle­té) határozatainak teljesítését, és rendszeresen tájékoztatja a közgyű­lést (küldöttek testületé) saját mun­kájáról és a szövetkezet tevékenysé­géről. (2) A vezetőség dönt a szövetkeze­tét érintő valamennyi kérdésben, ha ezt a jogát nem bízták a közgyűlés­re vagy a szövetkezet más választott szerveire. (3) A vezetőség készíti elő és hívja össze a közgyűlést és a küldöttek testületét. (4) A vezetőség szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülése­zik. Az ellenőrző és revíziós bizott­ság javaslatára feltétlenül össze kell hívni abban az esetben, ha a bizott­ság felhívása nem vezetett az észlelt hiányosságok kiküszöböléséhez. 30. cikkely Az elnök (1) A szövetkezet elnöke: a) vezeti a közgyűlést (a küldött­­gyűlést) és a vezetőség tanácskozá­sait, s gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, b) szervezi és Irányítja a szövetke­zet tevékenységét, c) a szövetkezetét érintő valameny­­nyl kérdésben a szövetkezet nevében járhat el, (a Gazdasági Törvénykönyv 2. cikkelye), d) tevékenységéről a közgyűlésnek (küldöttek testületének) és a vezető­ségnek tartozik számadással. (2) Távollétében az elnököt a köz­gyűlés (a küldöttek testületé] által megválasztott alelnök helyettesíti. 31. cikkely Az ellenőrző és revíziós bizottság (1) Az ellenőrző ős revíziós bi­zottság ellenőrzi a szövetkezet vala­mennyi gazdasági, szociális és társa­dalmi tevékenységét, s megtárgyalja a tagok és a dolgozók panaszait. Te­vékenységét az állam és a Szövetke­zeti Földművesek Szövetségének el­lenőrzési szerveivel szoros együttmű­ködésben fejti ki; független a szövet­kezet szerveitől, kizárólag a közgyű­lésnek tartozik felelősséggel. (2) Az ellenőrző és revíziós bizott­ság köteles elvégezni a szövetkezet gazdasági, társadalmi és szociális te­vékenységének, valamint gazdasági mérlegének éves revízióját; az ered­ményekről a közgyűlésnek számol be. (3) A szövetkezet illetékes vezetői­nek vagy szerveinek figyelmét felhív­ja az észlelt fogyatékosságokra, és szorgalmazza azok kiküszöbölését. (4) Az ellenőrző és revíziós bizott­ság elnökét a közgyűlés (a küldöt­tek tesülete) választfa meg, s tiszt­sége gyakorlására felmenthetik a szövetkezetben végzett egyéb munka alól; jogában áll résztvennl az elöl­járóság tanácskozásain. (5) A szövetkezet valamennyi tagja és dolgozója a szövetkezetei és an­nak tagjait érintő valamennyi ügyben az ellenőrző és revíziós bizottsághoz forduhat. Az ellenőrzó és revíziós bizottság köteles az ügyet kivizsgál­ni, ha szükséges, szorgalmazni az (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents