Szabad Földműves, 1988. július-december (39. évfolyam, 26-52. szám)

1988-07-01 / 26. szám

/• ' Ai öntözéses gazdálkodással a 12—13. oldalon kerekasztal-beszélgetés formájában foglalkozunk (Kontár Gyula felvétele) штаты szövetkezeti törvény A mezőgazdasági szövetkezetek a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság gazdasági rendszerének elválaszthatat­lan részét képezik Alapvető feladatuk a társadalmi szükségletek kielégítése a nép élelmezésében. A gazdasági és szociális fejlődés gyorsításának stra tégiája a mezőgazdasági szövetkezeteknél is megköve teli a munkatermelékenység növekedési dinamikájának, az egész újratermelési folyamat hatékonyságának alap­vető növelését a tudományos műszaki haladás eredmé­nyeinek intenzivebb kihasználásával, a nemzetközi szo­cialista munkamegosztásban valá részvétel elmélyítésé­vel. valamint a szövetkezeti földművesek tapasztalatai­nak és alkotó erőinek cselekvő érvényesítésével. Az egységes földműves-szövetkezetek Csehszlovákia Kommunista Pártjának, a szocialista társadalom és az állam vezető erejének politikájával összhangban való­sítják meg gazdasági és társadalmi feladataikat. A CSKP- nak az egységes földmüves-ss övetkezetekben és közös vállalatokban működő alapszervezetei a dolgozókollek­­ttvák politikai magvát alkotják, egységesítik a szövet­kezeti szervek és e kollektívák, valamint a Nemzeti Front társadalmi szervezeteinek törekvéseit az össz­társadalmi szükségletek kielégítésére. Crvényesftik a ELSŐ RÍSZ ' Altalanos rendelkezések 1. cikkely Ás egységes töldmfives-szöve kezet (1) Az egységes földműves-szövet­kezet (a továbbiakban csak „szövet­kezet") szocialista szervezet. A szö­vetkezet a tagok önkéntes egyesülése a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari, va­lamint egyéb tevékenység végzésére; vállalkozói tevékenységét a gazdasági és szociális fejlesztés állami tervével összhangban valósítja meg (a továb­biakban csak „állami terv"), a teljes önelszámolás és a szövetkezett de­mokrácia alapelveihez igazodva. (2) A szövetkezet egyúttal társa­dalmi szervezet, amely hozzájárul a szocialista társadalmi kapcsolatok fejlesztéséhez és tevékenységével elő­segíti taglal szociális és kulturális Igényeinek kielégítését. (3) A szövetkezet a tulajdonában lévő vagyonnal gazdálkodik (a szö­vetkezeti kollektíva tulajdona) vagy olyan vagyontárgyakkal, amelyek szö­vetkezeti vagy. egyéb társadalmi hasz­nálatban vannak. A szövetkezet jogo­sult és köteles ezt a vagyont gyara­pártellenőrzés fogát a szövetkezeti szervek vonatkozá­sában és gondoskodnak Csehszlovákia Kommunista Pártja káderpolitikájának megvalósításáról. A Nemzeti Frontban tömörült társadalmi szervezetek, mindenekelőtt az egységes földműves-szövetkezetekben a Szövetkezeti Földművesek Szövetsége, a közös válla­latokban a Forradalmi Szakszervezet Mozgalom, továbbá a Szocialista Ifjúsági Szövetség saját szabályzataikkal összhangban részt vesznek a szövetkezeti kollektívák és a dolgozók alkotó kezdeményezésének fejlesztésében, a gazdasági és szociális tevékenység eredményeiért való felelősségük növelésében, valamint a fiatal generáció érdekeinek és a fiatalok nevelésének biztosításában. A mezőgazdaság) szövetkezeti tevékenység elsősorban az önkéntesség, az egyenlőség és a szövetkezeti demok­rácia alapelveire, beleértve a szocialista önigazgatást is. továbbá a tagok, az egységes földműves-szövetkezetek és az egész társadalom érdekeinek egységes érvényesí­tésére, a tervszerűségre s a szocialista társadalmi tu­lajdon védelmére épül. Annak érdekében, hogy kedvező feltételeket teremt­sünk az említett feladatok teljesítéséhez és célok eléré­séhez, в Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése a következő törvényt fogadta el: szocialista mezőgazdasági termelés fejlesztéséről gondoskodik, b) védi és teljes mértékben kihasz­nálja a földalapot, valamint a továb­bi termelőeszközöket és forrásokat a szocialista társadalom növekvő szük­ségleteinek és követelményeinek ki­elégítésére, e) a tudományos-műszaki haladás eredményeinek, valamint a haladó munkaszervezést és Irányítási mód­szerek és formák érvényesítésével növeli a termelés Intenzitását és ha­tékonyságát, d) támogatja a tagok munkakezde­ményezését a szövetkezet feladatainak teljesítésében, és a szövetkezeti de­mokrácia alapelveínek megfelelően megteremti a tagoknak az irányítás­ban való részvételének feltételeit, e) elősegíti a tagok politikai és szakmai fejlődését, f) a társadalom érdekeivel és szük­ségleteivel összhangban a tagok — beleértve a nyugdíjasokat és a csök­kent munkaképességű szövetkezeti ta­gokat is — gazdasági, szociális és társadalmi szükségleteinek kielégíté­sére, aktív tevékenységük és érdeklő­désük fejlesztésére törekszik, lehető­ségeinek megfelelően. pítanl, minőségileg fejleszteni, teljes mértékben, célszerűen és gazdaságo­san kihasználni, felhasználni és vé­delmezni a lehető legjobb gazdasági eredmények elérése, a szocialista tár­sadalom igényelnek maradéktalan ki­elégítése érdekében. Azok a vagyon­jogok, melyekre a szövetkezet szert tesz, szintén a szövetkezet vagyonát képezik. (4) A szövetkezeti kollektíva saját ügyeit a közgyűlés és a választott szervek által intézi, az általános ér­vényű jogi előírásokkal és a szövet­kezet alapszabályzatéval összhang­ban. (5) A szövetkezet felelős gazdálko­dásának eredményeiért, amelyektől közvetlenül függnek a szövetkezeti kollektíva és az egyes tagok bevéte­lei. (6) A szövetkezet jogi személy; a jogi kapcsolatokban önállóan Jár el és teljes egészében felelős ezekért a kapcsolatokért. 2. cikkely A szövetkezet feladetai A szövetkezet mindenekelőtt: a) az állami terv céljaival és fel­adataival összhangban elsősorban a 3. cikkely A szövetkezetek együttműködése Az egyenlőség és a gazdasági elő­nyösség. alapelveiből, valamint a me­zőgazdasági szövetkezeti tevékenység egyéb alapelveiből kiindulva f66—77- es cikkely), a szövetkezetek egymás között és inás szocialista szervezetek­kel célszerű együttműködésre léphet­nek annak érdekében, hogy jobb fel­tételeket alakítsanak ki feladataik teljesítéséhez. Az együttműködés ke­retében közös vállalatokat és koope­rációs társulásokat hozhatnak létre. 4. cikkely A szövetkezet és a közös vállalat viszonya az államhoz (1) Az állam a gazdasági-szerve­zési funkcióiéval összhangban, min­denekelőtt az általánosan kötelező jogi előírásokkal teremti meg a fel­tételeket a szövetkezet és a közös vállalat gazdasági, szociális és társa­dalmi fejlődéséhez. (2) A szövetkezet ás a közös válla­lat közvetlenül veszi át az állami tervből eredő feladatokat, főleg gaz­dasági normatívumok, névre szóló fel­adatok, keretek és hozzájárulások formájában: az állami terv azt is meg­határozta, hogy ezek közül melyek kötelezőek. * (3) A szövetkezet és a közös válla­lat tevékenységét és területi hatás­körét csak a törvény által meghatá?. rozott feltételek mellett és megbatá­rozott módon lehet korlátozni vagy abba beavatkozni. (4) A gazdasági irányító szervek­nek ez általános érvényű jogi előírá­sokkal ellentétben álló beavatkozásai­val szemben a szövetkezet és a közös .vállalat a gazdasági döntőbíróságtól kérhet védelmet a törvény által elő­irt feltételek mellett (Gazdasági Tör­vénykönyv, 121/1962 Tt. számú tör­vény a gazdasági döntőbíróságtól a későbbi előírások értelmében, 2. a cikkely). (5) Az a gazdasági irányító szerv, amely a szövetkezet vagy a közös vállalat tevékenységébe való beavat­kozással anyagi kárt okozott, köte'es azt megtéríteni. Az anyagi kár meg­térítésének feltételeit és terjedelmét, valamint azokat az eseteket, amikor kártérítésre nem kerül sor, a Gazda­sági Törvénykönyv fentebb említett törvénye szabályozza. (6) Ha a szövetkezet vagy a közös vállalat okoz kárt tevékfehységével az államnak vagy más jogi személy­nek. szintén a törvény által megsza­bott feltételek mellett és terjedelem­ben köteles azt megtéríteni. (7) A szövetkezet és a közös válla­lat a szocialista tervszerűség és gaz­dasági versengés alapelvei szerint úgy fejleszti tevékenységét, hogy a szocialista jogrend által nyújtott va­lamennyi lehetőség kihasználásával sikeresen teljesíthesse feladatát. Ez­zel összefüggésben arányos gazdasági kockázatot vállalnak. (8) A szövetkezet és a közös vál­lalat a társadalmi érdekekkel szem­ben nem helyezheti előtérbe a saját érdekeit, főleg nem használhatja ki gazdasági helyzetét mások rovására, illetve egyébként sem cselekedhet a társadalmi érdekekkel ellentétben. 5. cikkely * Ai állam ellenőrző tevékenysége Ä szövetkezetben és a közös válla­latban csak azok a szervek folytat­hatnak ellenőrző tevékenységet, ame­lyek ellenőrzést funkcióját törvény szabályozza. Az ellenőrzéseknek hoz­zá kell járulniuk a szövetkezet és a közös vállalat gazdasági, szociális és társadalmi tevékenysége effektivttásá­­nak növekedéséhez. Az állami szer­vek ezt a tevékenységet szükség sze­rint a szövetkezet és a közös válla­lat ellenőrző és revíziós bizottságai­nak bevonásával végzik. fl. cikkely Az információk rendszere és ez évi mérleg (1) A szövetkezet és a közös vál­lalat az általános érvényű jogi elő­írások értelmében köteles szociális és gazdasági információkat, valamint a tervezéshez és az állami költségvetés kidolgozásához szükséges Információ­kat feldolgozni,, nyilvántartani és to­vábbítani (a továbbiakban csak ..in­formációk"). (2) A szövetkezettől és a közös vállalattól csak az általánosan köte­lező jogi előírások által meghatáro­zott terjedelemben és formában lehet megkövetelni az Információk előter­jesztését. (3) A szövetkezet és a közös vál­lalat köteles az előírásoknak megfe­lelő könyvelési nyilvántartást vezetni, évi könyvelési mérleget készíteni és azt bemutatni az illetékes állami szer­veknek. 7. cikkely Arak (X) A szövetkezet és a közös vál­lalat az árakra vonatkozó előírások­kal összhangban megállapított, vagy megegyezéssel meghatározott áron, esetleg megfelelő térítés ellenében értékesíti termékeit, végez bizonyos munkákat, vagy nyújt szolgáltatást. (2) A szövetkezet és a közös vál­lalat kötetes megtartani az állami árképzés szabályait Ha a szövetkezet és a közös vállalat az árakra vonat­kozó előírások megszegésével jogtala­nul szerzett összeget nem téríti visz­­sza haladéktalanul a megkárosított átvevőnek, az összeget átutalják az állami költségvetésbe. Az árfegyelem megsértéséért a szövetkezetét és a közös vállalatot az. általános érvényű jogi előírások szerint büntetik. 8. cikkely Együttműködés a nemzeti bizottságok­kal, és a Nemzeti Front választási programjai fl) A szövetkezet és a közös vál­lalat a gazdasági, szociális és társa­dalmi tevékenység keretében együtt­működik az Illetékes nemzeti bizott­sággal, és a törvény által mégha á­­rozott módon és feltételek között hozzájárul az adott nemzeti hízott ;ág területi körzetének komplex gazdasá­gi és szociális fejlődéséhez. Tevé­kenységében a szövetkezet és a kö­zös vállalat köteles megtartani a nemzeti bizottságoknak a saját hatás­körében hozott határozatait. Az ille­tékes nemzeti bizottságok úgyszintén véleményt mondanak a szövetkezet és a közös vállalat fejlődéséről, vala­mint azok gazdasági és szociális te­vékenysége tárgyának alapvető válto­zásairól. (?) A szövetkezet és a közös vál­lalat részt vállal a Nemzett Front vá­lasztási programjának kidolgozásából és végrehajtásából. 9. cikkely A környezet alakítása és védelme, és a természeti források ésszerű kihasználása (1) A szövetkezet és a közös vál­lalat köteles úgy szervezni a gazda­sági és szociális tevékenységét, hogy a lehető leghatékonyabban óvja a környezetet a káros hatásoktól, ame­lyek a tevékenységét kísérik, főleg ne veszélyeztesse a lakosok egészsé­gét. A környezet védelmét szolgáló intézkedéseket tesznek, s megvalósí­tásukat maguk Is finanszíroznák. (2) A szövetkezet és a közös vál­lalat felelős a természeti források ésszerű kihasználásáért és védelméért. (3) A szövetkezet és a közös vál­lalat köteles gazdaságosan és célsze­rűen kihasználni gazdasági tevékeny­ségének melléktermékeit, vagy ked­vező feltételeket teremteni ahhoz, hogy mások gazdaságosan hasznosít­hassák ezeket a melléktermékeket. Ennek érdekében kötelesek ezeket a termékeket nyilvántartani, védeni és a környezetet nem veszélyeztető mó­don kihasználni. (4) A környezet védelmére és ala­kítására vonatkozó intézkedések meg­valósításában és a természetes forrá­sok racionális kihasználásában a szö­vetkezet és a közös vállalat együtt­működik az illetékes nemzeti bizott- Sággal. (Folytatás a 2. oldalon) i 4

Next

/
Thumbnails
Contents