Szabad Földműves, 1987. január-június (38. évfolyam, 1-25. szám)

1987-01-10 / 1. szám

2 SZABAD FÖLDMŰVES 1987. január 10. Az SZLKP KB ülésének vitáiéból JUHÄSZ ISTVÄN, az SZLKP KB póttagja, a Rimaszécsi (Rimavská Se£) Etsz elnöke kezdeményezés a fejlődés egyik dön­tő fontosságú té.nyezője, mely össze­függ az emberek munkához való vi­szonyával, a szervezéssel és az irá­nyítással, vagyis azzal, ami lényeges befolyást gyakorol a vállalat gazdál­kodásának színvonalára. Szövetkeze- A Rimaszombati f Rimavská Sobota) munkaverseny fejlődésének új szaka- tünkben a gyakorlati élet sziintele­­járás földművesei az 1986-os évben szába lépett, minőségileg megváltó- nül meggyőz bennünket arról, hogy a korábbi évekhez képest igényesebb zott. Áthidaltuk a gyönge pontokat, a gazdaság és a szociáľs fejlődés feladatokat tűztek maguk elé. Telje- s a szocialista kötelezettségvállalá- kedvező eredményei nem az egyé sítésük érdekében számos intézke- sok konkrétak és hatásosak lettek, dést dolgoztunk ki és fogadtunk el A szocialista munkaverseny alapel­az agrotechnikára, a munka szerve- ve, hogy szerves kapcsolatban van zésére és javadalmazására vonatko- az adott kollektíva munkájának zúan. Ez a növénytermesztés és az konkrét önelszámolási rendszerével, kodással és szociális szükségleteik ki­ál'attenvésztés termelési feladatai A vállalati szocialista kötelezettség- elégitésével is. Szövetkezetünk éven­zömének teljesítésében nyilvánult vállalás értéke 1986-ban 1 millió 989 meg. ezer korona volt, de azt a szintet neknek, hanem az összes dnlgozúkoi-j lektívának köszönhetőek. A munkakezdeményezés fejlesztése' összefügg a do’gozókról való gondos­te a kulturális és a szociális szük­ségletek alapjából 1 millió koronát mes kukoricát is beleértve. 105,8 vállalaton belüli önelszámolás elmé­­százalékra teljesítettük, ami több lyitésében is. A növénytermesztésben Gabonatermelési tervünket, a sze- túlszárnyaltuk. Előbbre léptünk a fordít a szociális fejlesztésre. Már hosszabb ideje 60 gyereket befogadó vá'lalati óvodánk van, s 1986-ban 10 mint 6000 tonnával több a tervezett- négy önelszámoló egységet hoztunk férőhellyel vállalati m-krobölcsődénk nél. Ez főleg a szemes kukorica 5.84 létre, amelyeknek van saját termelé­­tonnás hektárbozamának köszönhető, si tervük, rendelkeznek a legfonto- Teljesítettük az olajnövények, a hü- sabb termelési bemeneti tényezőkkel velyesek és a burgonya termelési és meghatároztuk termelésük haté­­tervét is. Sajnos, a kifejtett igyekezet konysági mutatóit. Alkalmazzuk a ellenére, a kedvezőtlen nedvességi munkaszervezés és a javadalmazás viszonyok megakadályoztak bennün- brigádszerű formáját is, mégpedig két abban, hogy elérjük a cukorrépa nyolc kollektívában, amelynek 365 és a tömegtakarmányok tervezett tér- dolgozója, a szövetkezet állandó dol­­melési szintjét, de az utóbbiakból a gozóinak több mint az 50 százalékát téli időszakra elegendő mennyiséget teszi ki. Nem hanyagolhatjuk el az biztosítottunk, megfelelő minőségben, újítómozgalmat sem, évente átlag A járás jó eredményeihez hozzájá- П®8У újítási javaslatot nyújtunk be. rul a mi rimaszécsi szövetkezetünk _A tapasztalatok meggyőztek ben­­is. Valamennyi tagja felelősségtelje- oünket arról, hogy a dolgozók rész­vétele az irányításban és a munka­is. Az üzemeltetési eszközökből éven­te átlag 3—4 millió koronát fordí­tunk a munkakörülmények és a kör­nyezet javítására. Tekintettel arra, hogy üzemi konyhánk jelenlegi ka­pacitása nem kielégítő, 5 millió ko­rona értékben egy új üzemi konyha építését készítjük elő. Szövetkezetünkben az előrelépés nem csekély igyekezetét követel, fő­leg annak e’érésében, hogy minden tagunk megfelelő munkahelyre ke­rüljön, ahul a legjobbban érvénye­sítheti képességeit és értékeket hoz­hat létre szocialista társadalmunk­nak. EMIL SEDLÄK, az SZLKP KB tagja, az Ostrovi Efsz elnöke érvényesül a rutinosság, nem érté­kelik eléggé a tudományos megköze­sen végezte munkáját. Elsőrendű fi­gyelmet fordítottunk a növényter­mesztés kiemelt fejlesztésére. Kalá­szos gabonafélékből 6,03, a szemes kukoricából pedig 7,94 tonna átlagos hektárhozamot értünk el. Összesen д 8. ötéves tervidőszak első évé- 8785 tonna szemes takarmányt pro- ben a Nyugat-szlovákiai kerület föld­dukáltunk, ami a tervezettnél 1447 műveseinek az aszály következtében lítést, és lebecsülik a jobban gazdál­­tonnával több. A gabona 6,73 tonnás számos nehézséget kellett leküzde- kodó vállalatok eredményeit. Koope­­át’agos hektárhozama szövetkezetünk niük. Az alkotó kezdeményezés ki- ráciős körzetünk vál'alatai 42.14 ton­­történetében a legnagyobb volt. Zöld- bontakozása ellenére a kerületben nás átlagos hektárhozamot értek el séget 65 hektáron termesztünk. A nem sikerült elérni a tervezett gabo- cukorrépából. 15,4 százalékos cnkor­­melegkedvelő növényekre szakoso- natermelési szintet, kevesebb cukor- tartalom mellett, s ezzel túlteljesííeí­­dunk. Az 1985-ös évben például a pa- répát és néhány egyéb növényt tér- tűk szocialista kötelezettségvál’alá­­rad’csom hektárhozama 55,8 tonna meltünk, beleértve a komlót, a zöld- sunkat. 'A szemes kukorica átlagos volt. A mezőgazdasági termények és séget és a szőlőt is. Ez tetézi a to­­a haszonállatok szállításának tervét vábbi évek feladatait. Tudjuk ugyan­november 28-án teljesítettük. Terven is, a tökéletesített irányítási rend­hektárhozama 6,63 tonna volt, s en­nek köszönhetően részben kiegyenlí­tettük a kalászos gabona termelési felül 185 ezer liter tejet és 4(1 tonna szer alapelvei arra köteleznek ben- kiesését. A cukorrépa átlagos hek­húst adtunk. nünket, hogy az 1986-os esztendő le-Tudjuk. hogy az őstermelés továb- maradását a következő évben kell tárhozamában a vállalatok közötti különbségek elérik az 5—15 tonnát, bi növelését csak a tudományos-mű- behoznunk és globálisan teljesítjük a szemes kukoricánál pedig az 1,8— E tekintetben nagy vannak, elsősorban a tartalékaink lemaradozó szaki fejlesztés eredményeinek hasz- majd az ötéves terv feladadtait. nosítása teszi lehetővé. Ezért korsze­rűsítjük főleg a húsra és a tejre te­nyésztett szarvasmarha-állomány gon­dozását. Lényegesen javítjuk a mun­ka körülményeit és a termelés felté­teleit. Jó eredményeink nem szület­tek meg automatikusan, hanem tag­jaink és tisztségviselőink derekas ta'ható hiányosságok. Évről évre a munkájának köszönhetően. Nagy sze- termelési intenzitás jelentős ingado­­rep hárult főleg a példát mutató zása arról tanúskodik, hogy az agro­­kommunistákra. Szövetkezetünkben a nómiai tevékenységben továbbra is 2,7 tonnát. Ezek a különbségek ön­magukban is bizonyítják az elégtelen technológiai fegyelmet, kifejezetten vállalatok gazdálkodási szintjének az agronómiái ábécé meg nem tartá­­emelésében. Erről tanúskodnak az sát. Ezért az alapszervezeti évzáró eredmények is, jobban mondva a taggyűléseken különbséget kell tenni kooperációs körzetünk egyes szövet- az objektív és a szubjektív okok kü­­kezeteiben huzamosabb ideje tapasz- zött, és ebből a szemszögből kell megíté’ni az agronómusok, a gépesí­­tők, a közgazdászok, de egyben a szövetkezeti elnökök és az egyéb termelési dolgozók munkáját is. Meg nem aikuvóan kell feltárni a lema­radásnak, az adott lehetőségek ki nem használásának az okait. Nemcsak a mi Trnávai járásunk­ban, és a Nyugat-szlovákiai kerület­ben, hanem szélesebb összefüggések­ben: Szlovákiában, a CSSZSZK-ban és a Szovjetunióban is a tapasztala­tok meggyőzően tanúskodnak arról, hogy már nem elég csupán megálla­pítani a vállalaton belül' önelszámo­lásnak, va!am;nt a munkaszervezés és javadalmazás brigádrendszerű for­májának előnyeit, hanem ezeknek alka mazására kötelezni kell az ága­zati irányító szerveket A pártszerve­zeteknek javasolni kell, hogy az év­záró taggyűléseik előkészítésében le­vezetésében és határozataiban az el­sőrendű gazdasági és politikai kér­déseket megillető figyelmet szentel­jék ennek a problémakörnek. Véleményem szerint e tekintetben véget kell vetni a további habozás­nak egyértelműen ki kell tűzni azt a feladatot, hogy gyorsan alkalmaz­zák a váľalaton belüli önelszámo­lást, valamint a munkaszervezés és a javadalmazás brigádszerű formáját, függővé téve a kollektíva munkájá­nak eredményeitől. El kell érnünk az*, hogy a kitűzött feladatok k’vált­­sák dolgozóink érdeklődését, mert csak ennek a’apján tanúsítanak na­gyobb érdeklődést a termelés haté­konyságának fokozása iránt, s csak így érhetjük el azt, hogy nem kell felülről diktálnunk a tudományos­­-technikai forradalom tervezésben való alkalmazását. Ezzel összefüggésben örömmel fo­gadjuk az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának igye­kezetét, hogy a tudomány és a kuta­tás vívmányait új módon alkalmaz­zák a széles gyakorlatban, mégpedig szerződéseken keresztül, valamint a tudományos-ku'atási bázis dolgozóit anyagüag érdekeltté tenni az álta­luk javaso't megoldások gazdasági eredményeiben. A tudomány és a technika széles körű gyakorlati alkalmazásának e­­gyik formája a növénytermelési rend­szerek alkalmazása. Ezt teljes mér­tékben támogatja a nyugat-szlovákiai kerületi pártbizottság, a kerületi me­zőgazdasági igazgatóság, továbbá az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezés­­iigvi Minisztériuma és a járási szer­vek is. Az irányító szféra dolgozói­nak tudatosítaniuk kellene, hogy csak a termelési feltételek tudatos k'használása, a lehetőségek tettekre váltása, vagyis a kollektíva öntuda­tos munkája valósíthatja meg azt, a­­mit lehetővé tesznek a növényterme­lési rendszerek. Azoknak, akik nem hisznek abban, hogy az adott esetben is a siker a munkahelyek gazdáinak öntudatos kezdeményező munkájától függ, nyíltan meg kell mondanunk, hogy tévednek. Erről egyértelműen tanúskodnak azok a tapasztalatok, hogy a növénytermelési rendszerek egybevethető feltételek között eltérő eredményeket hoznak. S még egy kérdésen gondolkod­junk el. Véleményem és mások vé'e­­ménye szerint is, ha devizaeszközö­ket tudunk előteremteni növényter­­me’ési rendszerek importjára, akkor ugyanilyen feltételekkel egyenjogúsí­­tani kellene a mi csehszlovákiai nö­vénytermelési rendszereinket is. Hi­szen adott esetben az import egye­bek között gyakorlatilag bizonyos mérvű nyereségexportot jelent anél­kül, hogy a külföldi szállítónak koc­kázatot kellene vállalnia. S az tnár teljesen érthetetlen, hogy miért a­­dunk nem kis mennyiségű növényvé­dő vegyszert a mi rendszereinkhez az agrotechnikai határidők lete'te után. Az ostrovi Haladás Efsz a nyugat* -szlovákiai kerületi pártbizottság, va­lamint az SZKP szaratovi területi bi­zottsága egyezményének keretében közvetlen kapcsolatot teremtett a testvérbaráti szaratovi terület Pobje­­da kolhozával. Ott csapadékosnak, itt pedig mi katasztrofálisan aszályos­nak tekintjük az olyan évet. ame’y­­ben a csapadék mennyisége 400 mil­liméter Dolgozó'nk ilyen körülmé­nyek között 500 hektárnyi területen próbálták ki a csehszlovák kukorica­­termelési rendszert. Sikeresek vol­tunk. Az általunk nemesített fajta átlagos hektárhozama szemes kuko­ricából 4,98 tonna volt, sőt CE 200-as hibridjének hozama elérte a 8,35 ton­nát is. Rendszerünket a következő esztendőben nemzetközi munkabri­gád fogja kipróbálni ezer hektárnyi területen. Q Gustáv Husák, a CSKP KB főtit­kára, köztársasági elnök és Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök üdvözlő táviratot küldött Fidel Castro Ráznak, a Kubai Kommunista Párt KB első titkárának, az állam- és minisz­tertanács elnökének az államtanács elnökévé való újraválasztása alkal­mából. Q A családtól távol töltötte a ka* rácsonyt és a szilvesztert kétezerhét­­száz csehszlovák építőipari dolgozó. A legtöbben a. Szovjetunióban dol­goznak, de Líbiában, Marokkóban, Algériában, Egyiptomban és Nigériá­ban is többen vesznek részt völgyel­­záró gátak, utak építésében. Irakban, Szíriában, Törökországban, Dél-Ame­­rlkában és Peruban is többen kö­szöntötték az új évet. az 1986-os esztendő legfontosabb belpolitikai eseményeire (II.) Visszapillantás JÚLIUS 2—3.: A CSKP KB Elnöksége és a szövetségi kormány megvitatta a népgazdaság-fejlesztés 8. ötéves terv­­javaslatát, a tudományos-műszaki fej­lesztés 1986—1990. évi tervét és az 1987. évi állami végrehajtási terv ja­vaslatát. 4.: A Szlovák Nemzeti Ta­nács 2. ülésének napirendjén az SZSZK kormánya programnyilatkoza­tának jóváhagyása szerepelt; a pio­nírok országos találkozójára Hradec nad Moravicében került sor. 7.: Üzem­be helyezték a Jaslovské Bohunice-i Atomerőmű utolsó, 440 MW teljesít­­nyű reaktorát. AUGUSZTUS 7—10.: A Rysy csúcs megmászásán a CSKP KB, a szövetségi kormány és a Csehszlovák Nemzeti Front KB kül­döttségét Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK mi­niszterelnöke vezette. 15.: A 13. al­kalommal megrendezett nyitrai (Nit­ra) Agrokomplex országos mezőgaz­dasági kiállítást a látogatók augusz­tus 31-tg tekinthették meg. 20.: Gus­táv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök a prágai várban fogadta Dzsambin Batmönh-t, a Mon­gol Népi Forradalmi Párt főtitkárát, a Nagy Népi Hurál Elnökségének el­nökét 23.: České Budéjovicében meg­nyílt az Éltető Föld országos mező­­gazdasági kiállítás. 28.: Prágában és Bratislavában ünnepi ülésen emlé­keztek meg a szlovák nemzeti felke­lés 42. évfordulójáról; Bratislavában átadták az SZSZK Állami Díjait. SZEPTEMBER 15.: Bratislavában tartotta meg 1. ülését az SZLKP KB mezőgazdasági és élelmezésügyi bizottsága. 16—24.: A Brnói Nemzetközi Gépipari Vásárt 28. alkalomal rendezték meg. 19.: Gustáv Husák köztársasági elnök a sajtó, a rádió és a televízió napja al­kalmából átadta az 1986. évi Cseh­szlovák Újságírói Díjakat; Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZNT elnöke átadta a leg­magasabb szlovákiai újságírói kitün­tetéseket. 27.: A csehszlovák vasutas­nap alkalmából Prágában ünnepi nagygyűlést rendeztek, amelyen Vla­dimír Blažek szövetségi közlekedés­­ügyi miniszter és Pavel Hrivnák szö­vetségi miniszterelnök-helyettes mon­dott ünnepi beszédet. OKTÓBER 1.: Klement Gottwald születésének 90. évfordulója alkalmából Prágában a CSKP KB Politikai Főiskoláján em­lékülést rendeztek, amelyen Ladislav Novotný rektor mondott beszédet. 6.: A Csehszlovák Néphadsereg nap­ja és a duklai hadművelet 42. évfor­dulója alkalmából Prágában és Bra­tislavában ünnepi nagygyűlést tartot­tak. Prágában Tomáš Trávníőek, a Csehszlovák Nemzeti Front KB alel­­nöke, Bratislavában pedig Eugen Turzo, az SZLKP KERB elnöke mon­dott beszédet; Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök a prágai várban fogadta a Csehszlovák Néphadsereg küldöttségét, amelyet Milán Václavík hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter vezetett. 6—13.: A Kínai Népköztársaság Or­szágos Népi Gyűlésének küldöttsége Liao Csan-sengnek, az Állandó Bi­zottság alelnökének vezetésével hi­vatalos baráti látogatást tett hazánk­ban. 14—15.: Prágában került sor a kommunista munkáspártok központi bizottsága tudományos marxizmus kutatóközpontjai és intézetei képvi­selőinek nemzetközi értekezletére, a­­melyen Josef Havim, a CSKP KB tit­kára mondott beszédet. 20.: Prágá­ban tartották meg a SZISZ Központi Bizottságának, Csehországi és Szlo­vákiai Központi Bizottságának együt­tes ülését, amelyen döntés született arról, hogy a SZISZ IV. kongresszu­sát 1987. október, 2—4-ére hívják össze. 23.: Ä Szlovák Nemzeti Tanács 3. ülésén négy törvényjavaslatot (az állami természetvédelemről, a Szlo­vákiai Mezőgazdasági és Élelmiszer­­-ipari Felügyeletről, a Szlovkiai Ke­reskedelmi Felügyeletről és a terhes­ség művi megszakításáról) fogadott el. 29.: Megkezdődtek a bolgár kul­turális napok hazánkban (november 4-ig tartottak). NOVEMBER 6.: ’A nagy októberi szocialista for­radalom 69. évfordulója alkalmából Prágában és Bratislavában ünnepi gyűlést tartottak. Prágában Josef Korőák, a CSKP KB Elnökségének tagja, a CSSZK miniszterelnöke és Viktor Lomakin, a Szovjetunió cseh­szlovákiai nagykövete, Bratislavában pedig Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára, és Jurij Kandalov, a Szovjetunió brati­­slavai főkonzulja mondott beszédet. 17.: Klement Gottwald születésének 90. évfordulója alkalmából Prágában kiálítást nyitottak meg, amelyen Jan Fojtík, a CSKP KB Elnökségének pót­tagja, a KB titkára mondott ünnepi beszédet. 19.: Ján Janiknak, az SZLKP KB Elnöksége tagjának, a KB titká­rának vezetésével Bratislavában meg­tartotta 2. ülését az SZLKP KB mező­­gazdasági és élelmezésügyi bizottsá­ga. 20.: Klement Gottwald születésé­nek 90. évfordulója alkalmából Prá­gában ünnepi nagygyűlést rendeztek, amelyen Gustáv Husák mondott be­szédet (a november 24-1 bratislavat nagygyűlésen Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára mondott beszédet. 24.: A szövetségi kormány elnökségének és a Szakszervezetek Központi Taná­csa Titkárságának együttes ülésén értékelték a CSKP XVII. kongresszu­sa gazdasági jellegű határozatainak végrehajtását. 27.: A Békevilágtanács Bratislavának adományozta a Béke Városa címet. DECEMBER 2—3.: Prágában rendkívüli ülést tartott a Csehszlovák Mezőgazdasági Akadémia, melynek napirendjén az új rendes, levelező és tiszteletbeli tagoknak, az akadémia vezetőinek megválasztása, valamint az akadémia programnyilatkozatának Jóváhagyása szerepelt. A CSSZMA elnökévé Ismét Karel Kudrnát nevezték ki. 3.: Vasif Bilaknak, a CSKP KB Elnöksége tag­jának, a KB titkárának vezetésével Prágában kibővített ülést tartott a CSKP KB ideológiai bizottsága. 4—5.: A prágai vár Spanyol Termében tar­totta meg 4. ülését a CSKP Központi Bizottsága. A CSKP KB Elnökségének egyes bel- és külpolitikai kérdések­ről szóló beszámolóját Gustáv Husák, a CSKP KB fö*itkára, a CSSZSZK gaz­dasági és szociális fejlesztésének 8. ötéves tervéről szóló jelentést Sväto­pluk Potáő, a CSKP KB tagja, szövet­ségi miniszterelnök-helyettes, az Ál­lami Tervbizottság elnöke terjesztet­te elő. 8—9.: A Népi Kamara és a Nemzetek Kamarája 3. együttes ülé­sének napirendjén a 8. ötéves terv, illetve az 1987. évi ál'ami költségve­tés törvényjavaslatának a megvitatá­sa, a Szövetségi Gyűlésnek a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa által a vi­lág parlamentjeihez és népeihez in­tézett felhívással kapcsolatos állás­foglalásának jóváhagyása, valamint további törvényjavaslatok megvitatá­sa szerepelt. 8.: Bratislavában együt­tes ülést tartott az SZSZK kormányá­nak elnöksége és a Szakszervezetek Szlovákiai Tanácsának Titkársága. Megvitatták és jóváhagyták a 8. öt­éves terv feladatainak tejesítése te­rén követendő közös eljárást. 1U.: Bratislavában ülésezett az SZLKP Központi Bizottsága. Az SZLKP KB Elnökségének a CSKP XVII. kong­resszusa programja megvalósításának és az SZLKP legutóbbi kongresszusa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tag|a, az SZLKP KB első titkára, az SZSZK fejlesztésének 8. ötéves tervéről szóló jelentést pe­dig Pavol Bahyl, az SZSZK miniszter­elnök-helyettese, a Szlovákiai Terv­bizottság elnöke-terjesztette elő. 11.« A Szlovák Nemzeti Tanács 4. ülésé­nek napirendjén az SZSZK gazdaság­­fejlesztése ötéves terve és az 1987. évi költségvetés törvényjavaslatának elfogadása szerepelt; Prágában tar­totta meg 50. közgyűlését a Csehszlo­vák Tudományos Akadémia. Megvi­tatta azokat a feladatokat, amelyek a 8. ötéves tervidőszakban és távla­tilag a 2000-ig terjedő időszakban a Csehszlovák és Szlovák Tudományos Akadémiára hárulnak; Prágában és Bratislavában a csehszlovák—szovjet barátság hónapja befejezése alkal­mából ünnepi estet rendeztek. Prágá­ban Jaroslav Hajn, a CSKP KERB el­nöke, Bratislavában pedig Jozef Mra­­vík, a CSSZBSZ Szlovákiai Központi Bizottságának vezető titkára mon­dott. 15.: Bratislavában ülésezett a Szlovák Nemzeti Front Központi Bi­zottsága, melynek napirendjén azok a feladatok szerepeltek, amelyek a Szlovák Nemzeti Front szerveire és szervezeteire a CSKP XVII. és az SZLKP legutóbbi kongresszusán elfo­gadott határozatok lebontása és vég­rehajtása terén hárulnak. Az ülésen felvették a Szlovák Nemzeti Front tagszervezeteinek a sorába a Cseh­szlovákiai Magyar Dolgozók Kulturá­lis Szövetségét. 18: Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági el­nök Prágában fogadta Bereuz Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának főtitkárét. A szívélyes elvtársi légkörű talá közön megelégedéssel nyilatkoztak a CSKP és az MSZMP, valamint a két testvé­ri ország együttműködésének fejlő­déséről. összeállította: BARA LÄSZLÚ

Next

/
Thumbnails
Contents