Szabad Földműves, 1987. január-június (38. évfolyam, 1-25. szám)

1987-01-10 / 1. szám

Szabad Földműves Az SZSZK MEZŐGAZDASÁGI ČS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK HETILAPJA 1987. január 10. 1. szám ★ XXXVIII. évfolyam ★ Ara 1,— KCs Oyorsaijban, határozottabban GUSTAV HUSÄK ELVTÄRSNAK, A CSKP KB FÖTITKÄRÄNAK, A CSSZSZK ELNÖKÉNEK ÚJÉVI BESZÉDÉBŐL Időszerű gondolatok A gazdasági és szociális fejlesztés céljainak elérése megköveteli az ag­ráripari komplexum, a lakosság élel­miszer-ellátásában illetékes ágazatok további szilárdítását és fejlesztését. A szövetkezetesítés négy miivé,' a­­mely oly ragyogóan kiállta az idő próbáját, a párt és az állam gondos kodása a mézőgázdság fejlesztéséről, megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés tar­tósan növekedjék, s mindinkább át­térjen az ipari módszerek alkalma­zására. Szocialista mezőgazdaságunk magasan képzett káderekkel^ és kor­szerű technikával rendelkezik. Mind­ez lehetővé teszi, hogy nagyobb igé­nyeket támasszunk ezzel szemben, hogy tartalékaink és lehetőségeink teljesebb mértékű ' kihasználására tö­rekedjünk, beleértve az egyes össze­hasonlítható feltételek között dolgo­zó vállalatok munkájának színvona­lában és eredményéiben tapasztalha­tó indokolatlan különbségek felszá­molását is. Pártunk' és szocialista államunk politikája továbbra is árra irányul, hogy az ésszerű táplálkozásban ma-­­gas' színvonalat érjünk el',' s tovább növeljük ' az önellátás . mértékét az élelmiszerek terén. Nagyobb mérték­ben kell, tehát a ’ mezőgazdasági ter­melés stabilitásának elérésére töre­kedni. • Ez' megkívánja; hogy a jövő­ben ' előnyben részesítsük a növény­termesztés fejlesztését, létrehozzuk a szükséges tartalékokat és sokolda­lúan gondoskodjunk a talaj termőké­pességének növeléséről, védelméről. Az állattenyésztési és Szerkezetét az össztársadalmi szükségletekkel össz­hangban a saját takarmányalapok hatékonyabb kihasználásával kell fej­leszteni. Fontos követelmény az is, hogy az infenzifikálás folyamatát kö­­vetkezétesebben hangolják össze a környezet- és természetvédelmi gon­doskodással. ; Az, ami érvényes az egész népgaz­daságra — a nagyfokú gazdaságos­ság és hatékonyság követelménye teljes mértékben vonatkozik a me; gazdaságra is. A mezőgazdasí nyersanyagokat és az élelmiszerei is olcsóbban kell előállítani. A me; gazdasági termelés intenzívebbé ’ gazdaságosabbá tétele lényegesen i gyobb követelményükét ’támaszt a dómányos-műszaki színvonallal sže ben. de a döntő iritenZifikáciős nyezők komp'exitásával és minősé; vei, valamint kihasználtságuk mér kével szemben is’ Ebből kell kiind niuk mindenekelőtt az egységes fő műves-szövetkezeteknek es az ál'a gazdaságoknak, továbbá a biológ és műszaki szolgáltatásoknak. Ugys ez vonatkozik az egész agrárlpi komplexum tudományos-műszaki lapjára és a legfontosabb száll ágazatokra, főleg a. mezőgazdasí és é’elmiszer ipari gépgyártásra, vegyiparra és a gyógyszeriparra, \ lamínt az illetékes tervező és irán tó szervekre. Idézet Gustáv Husák elvtársnak CSKP XVII. kongresszusán elhan zott előadói beszédéből. Csehszlovákia Kommunista Pártjá­nak Központi Bizottságává Nemzeti Front Központi Bizottsága, a cseh­szlovák kormány és saját magam ne­vében szívélyesen köszöntőm önöket az új év, 1967 küszöbén. Kívánom, hogy egészségesen, boldogan, a ha­záért és családjukén végzett alkotó­munkával tö'tsék el ezt az évet. Ezekben a pillanatokban már ha­gyományosan elgondolkodunk afölött, mit jelentett számunkra az elmúlt év. és mit hoz az új esztendő. Megálla­píthatjuk. hogy 1986-nak nagyon fon tos szerepe volt fejődésünkben. Nagy intenzitással folytatjuk a küzdelmet a háborús veszély elhárításáért, és a béke szavatolásáért, ehhez a harchoz Csehsz'ovák:a is aktívan hozzájárult. Életünkben döntő politikai ese­mény volt Csehszlovákia Kommunista Pártjának XVII. kongresszusa. Az ed­digi eredmények és a szocialista épí­tés új szükségétéinek elemzésén alapuló határozatai rámutatnak a társadalom további fejlesztésének új útjaira és távlataira. Az egész Nem­zeti Front magáévá tette a kongresz­­szusi programot és a májusi válasz­tásokban az egész nép is támogatta. Bebizonyosodott, hogy a dolgozók vé­leménye szerint a CSKP és a Nemzeti Front po'itikája kifejezi érdekeiket, és készen állnak aktívan dolgozni e po­litika következetes megva'ósftásáért. A XVII. pártkongresszus program­jának fő célja minőségileg magosabb szintre emelni szocialista társadal­munkat a következő öt évben és táv­latilag 2000-ig. Ezzel megszilárdítjuk Csehszlovákia nemzetközt helyzetét bban az időszakban, amikor a világ­iján mé vreható változások mennek végbe. nrndenekelött a tudományos­­-tachn’kai forradalom eredménye­ként. A 8. ötéves terv magasabb fel­adatai azt célozzák, hogy meggyor­sítsuk a szociális gazdasági fejlesz­tést, a népgazdaság intenzifikáiását, a tudoinánvns-müszaki haladás üte­mét. Ez feltételezi a nép anyagi és kulturális színvonalának emelését, egyes szociális kérdések fokozatos megoldását, a gazdaság korszerűsíté­sét, a környezet és a munkahelyi fel­tételek javítását és más szükségletek kielégítését. Sehol sem elégedhetünk meg azokkal az eredményekkel, a­­zokkal a mércékkel, amelyeket a múltban már megszoktunk. Az igé­nyesebb fe'adatok megkövetelik, hogy mindenütt javítsuk a munka minősé­gét és növeljük hatékonyságát, min­denütt forrásaink és lehetőségeink jobb kihasználására törekedjünk, bátrabban keressük és alkalmazzuk az új módszereket a népgazdaság irányításában és más területeken. Megelégedéssel állapíthatjuk meg. hogy a CSKP XVII. kongresszusának határozatai1 nyomán széles körű tár­sadalmi és munkaaktivitás bontako­zott ki. Dolgozóink nagy erőfeszíté­seket tettek a 8. ötéves tervidőszak első éve igényes fe'adatainak meg­valósítására. A küiönféle fogyatékos­ságok ellenére népgazdaságunk álta­lában pozitív irányban fejlődött. So­kat tettünk a szükségletek jobb ki­elégítéséért, az emberek jobb életé­ért, városaink és községeink fejlesz­téséért. Őszintén köszönetét akarok mondani a termelési és a nem ter­melési ágzatok dolgozóinak, akik eb­hez kezdeményezésükkel, lelki sme­­retes munkájukkal, áldozatkész igye­kezetükkel hozzájárultak. Reálisan értékeljük az elmúlt év eredményeit. Értéke’i'ik szereinket de nem hagviuk fieyelmen kívül, hogy egyes vállalatok és áeazatok különböző okok miatt nem teljesítet­ték hiánytalanul tervféladataikat. A CSKP Központi B:zottsága decemberi ülésén igényesen és bírá'óan meg­tárgyalta a kongresszusi határozatok tejesítését. Figyelmét m'ndenekelőtt a nem teljesített feladatokra és a negatív irányzatokra ös«zpnntosítot­­ta, és több fontos döntést hozott a negatívumok kiküszöbölése érdeké­ben. F.ddigi tapasztalatainkból minde­nekelőtt azt a következtetést vonjuk le, hogy gyorsabban és határozottab­ban kell az életben megvalósítanunk a kongresszus által k'tuzött progra­mot. Ami a népgazdaságot il'eti, az a legfontosabb, hogy az év elejétől teljesítsük a terv valamennyi muta­tóját. Minden vállalatnál, minden munkahelyen el kell gondn'kodni afölött, hol vannak a gyenge pontok, mit kell tenni azért, huev javítsuk a termelés minőségét, jobban gazdál­kodjunk. Vatamennvien tudjuk még m'ndig sokat kelt javítanunk az irá­nyításban a fegvelemme' és a rend­del kancsolatöan. Határozottabban kell kiküszöbölnünk azokat a fogya­tékosságokat, amelyeket jogosan bí­rálnak. Lényegesen nagyobb igényeket tá­masztunk az irányító és tervező szer­vek tevékenységével szemben a köz­pontoktól kezdve egészen a vállala­tokig. El keil érnünk, hogy koncen­­cióznsabban döntsenek, rugalmasab­ban reagáljanak a felmerülő problé­mákra, ügyeljenek az adásvételi kap­csolatok javítására, mivel ez egyik feltétele a termelés folyamatosságá­nak. E‘vi jelentőségű lépésnek tart­juk a gazdasági mechanizmus átala­kításának előkészítését a XVII. kong­resszus határozatainak szellemében. Számos területen kísérletileg beve­zetjük az irányítás új módszereit In­tézkedéseket hoztunk a külkereske­delmi tevékenység javítására, a ter­meléssel való szorusabb kapcsolatok kialakítására. A jóváhagyott intézkedések szüksé­gesek nemcsak a gazdaság jobb me­Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KE főtitkára, gárának, és dolgozó népünk jólétét, bizton­­köztársasági elnökünk január 10-én ünnepli ságérzetét szilárdító felelősségteljes munká- 74. születésnapját. Szerkesztőségünk munka- jához sok sikert, friss erőt és jó egészséget közössége szívből gratulál hazánk első pol- kíván. ČTK felvételek nete érdekében, hanem azért is, hogy fokozzuk részvéte linket a nemzetkö­zi szocialista munkamegosztásban. Elvi jelentőséget tulajdonítunk a szo­­ciaľsta integráció magasabb szintű szakaszára való áttérésnek, ami üsz­­szekapcsolúdík a tudományos-műsza­ki együttműködés, a kooperácia, a termelésszakusítás új haladó Fői utál­nak széles körű érvényesítésével, a vállalatok közt' közvetlen kapcsola­tok megteremtésével. A társadalmi és gazdasági fejlesz­tés fő ereje a nép alkotó energiája. Ezért hangsúlyt helyezünk arra, hogy teljés mértékben kihasználjuk a szo­cialista demokrácia lehetőségeit ar­ra, hogy bővítsük a dolgozók, a kom­munisták és pártonkívüliek, a többi politikai, párt tagjainak, a Nemzeti Front szervezeteinek részvételét a politika kimunkálásában és megvaló­sításában. El kelt érnünk, hogy áz irányító szervek és dolgozók minden szinten kötelességüknek tartsák ta­nácskozni az emberekkel, adjanak számot munkájukról és tájékoztassák a tömegeket a jóváhagyott intézkedé­sekről. A haladás fontos tényezője a névre szóló, konstruktív bírálat. Az 1986. évi tapasztalatok azt bizo­nyítják, hogy a XVII. kongresszus által kitűzött célok helyesek és szűk ségesek. Az újszerű gondolkodásmód és cselekvés kiharcolása számos aka­dályba ütközik, mindenekelőtt a régi szokásokba, a kényelemszeretetbe, a maradiságba. Népünk és társadal­mi haladásunk érdekében következe­tesen megvalósítjuk a kongresszusi határozatokat. Meggyőződésem, hogy ebben számolhatunk a dolgozók dön­tő többségének aktív részvételével. A szociá'is-gazdasági fejlesztés meggyorsítására kifejtett törekvé­sünk szorosan üsszefüeg a béke meg­szilárdításáért és a háborús veszély elhárításáért folytatott küzdelemmel. Az idén is nagy figyelmet szentelünk a nemzetközi élet alakulásának, kö­vetkezetesen folytatjuk békés külpo­litikánkat, ame’y a Szovjetunióval és a többi testvérállammal való barát­ság és szövetség, egységünk és köl­csönös együttműködésünk megszilár­dításának politikája. Fejlesztjük kap­csolatainkat a fejlődő világ országai­val, folytatjuk politikai párbeszédün­ket és egyenrangú, kölcsönösen elő­nyös kapcsolatainkat a tőkés orszá­gokkal a békés egymás mellett élés elveinek szellemében. Tudjuk, milyen bonyolult a mai nemzetközi, helyzet, milyen sok rizi­kót rejt magában. A leszereléshez, főleg a nukleáris leszereléshez, a kölcsönös bizalom és a biztonság megszilárdításához vezető reális otat a Szovjetunió és a szocialista közös­ség országainak béke javaslatai. és kezdeményezései mutatják meg. Csehszlovákia aktívan részt vesz a kezdeményezésekben, népünk fenn­tartások nélkül támogatja ezeket. Az a tény, hogy a szocialista közösség, a haladó, békeszerető és realista örök egyre jobban befolyásolják a világ helyzetét, bizakodásra jogo'it fel bennünket, hogy ezt az évet is békében éljük át. Abban a meggyő­ződésben fogunk dolgozni hogy mi­­né> erősebb a hazánk, annál nagyobb mértékben járulunk hozzá a béke megszilárdításához. Azzal a szilárd elhatározással lé­pünk az áj évbe. hogy becsülettel teljesítjük az előttünk álló feladato­kat. Vi'ágos program áll elöltünk, megvannak a forrásaink és feltéte­leink eredményes megvalósításukhoz. Ezért bizalommal és derűlátóan te­kintünk 1987-re. A Szovjetunió nemzeteivel és az egész baladó emberiséggel együtt az idén ünnepeljük meg a nagy októbe­ri szocialista forradalom 70. évfordu­lóját. Meggyőződésem, hogy e világ­­történe'mi esemény forradalmi ha­gyatéka a haza felvirágoztatásáért végzett alkotó tettekre ösztönzi dol­gozóinkat. Drága barátaim, mégegyszer min­den jót, sok boldogságot és sikert kívánok az új évben, 1987-ben.

Next

/
Thumbnails
Contents