Szabad Földműves, 1985. július-december (36. évfolyam, 27-52. szám)

1985-07-06 / 27. szám

Társadalmi felelősséggel Születésnapot ünnepeltünk A vámelőírásokról, útravalóként * napi sajtó néhány héttel ezelőtt már beszámolt néhánv váHozásré1, amelyeket a vámrendelkezésekben hoztak az Illetékes szervek. Az alábbiakban néhány további újdonság­­röl számolunk be, különös tekintettel a nyár) turistaidényre; s ugyanennél az oknál fogva azt is időszerűnek tartjuk, hogy felidézzük hazánk és néhány gyakrabban látogatott ország vámelőírásainak főbb pontjait. Kezdjük hazánkkal: Minden 18 évnél idősebb csehszlovák állampolgár 1 liter tömény szeszt, 2 liter bort és 250 ciga­­rettát vihet ki. Ami az ajándéktárgyakat illeti, máris elér­keztünk egy újdonsághoz a vámrendelkezések területén: egy személy az eddigi 300 korona helyett ezután 1000 koro­na értékben vihet ki vámmentesen ajándékokat. Lényeges ГГ!* a* hogy e kereten belül 300 korona értékben °lya" alándéktár8Vnkat is kt lehet vinni külön engedély amelyfk kivitele egyébként tilos vagv korlátozott. Családok esetében az említett keretek a családtagok számá­val szorzódnak azok életkorától függetlenül. Nem árt viszont tudni mik tartoznak azon árucikkek közé, amelyek kivitele ж a ľ":1 ^vétellel - tilos vagy korlátozottt. Eszerint kü­lön vámhatásági engedély szükséges gumimatracok, -csóna­­, «РЧ^гвгек, zománcozott és aluminiumedények, ÍCőa"y,ft - CEľerBk' IÔMer- valamint úgynamű ajándék­­ként való kiviteléhez; a kiviteli tilalom pedig egyebek kö­zbtt a gyermek- és csecsemőruházati cikkekre, a női heris­­nyákra és harisnyanadrágokra, a plüss- és bársonvanyagok­­» h’ вГаЛ ezüstcikkekre, a gépkócsi-alkat. részekre, a hazai gyártmányú kerékpárokra, valamint a ré­!nf£ek^ ,vo"atk°zí■ Aml a behozatalt illeti, a csehszlovák állampolgárok áltfi vámmentesen behozható árucikkek mennyisége a tömény italok, a borok és a dohánytermékek «!!íbhnJSyBZ6 Я kivlh^!6 mennyiséggel. Ojdonság viszont F/fx.xgy személy állal vámmentesen behozható árucikkek értékének felső határa ötezer korona, amennyi =ľf rí* ,h:lva‘alosan beváltott valutáért vásárolták illetve ajándékba kapták. Ez a határ családtagok esetében korra rilíLLek!n!í! nélkül szintén összegeződik. Ha a behozott áru­cikkek értéke meghaladja a vámmentesség határát a szp­­szes Italok után az áruk 40 százalékát, a' dohánytermékek áruk 50 s7é7niŕkéľZáZalékát' a géPk0Csi-alka‘i'6szek után az áruk 50 százalékát, a sportszerek után az áruk 10 százalé­npaio8 zsabszámo|6gépek és az elektronikus játékok után E* Д ni árUk 15 százalékát képező vámllletéket kell fizetni Végezetül megemlítjük, hogy Csehszlovákiába tilos behozni bárminemű olyan terméket, amely a szocializmus érdekeivel összeegyeztethetetlen gondolatokat és célokat szolgál . ®“lgtár‘a ,’urlSItáink< eSVÍk legkedveltebb nyári célpontja közé tartozik. Nem árt tehát tudnunk, hogy az országba vámmentesem 50 leva értéket képviselő ajándéktárgyakat Ün\ am®'yben azonban nem foglaltatnak benne a fegyverek, a lőszer, a narkotikumok és a pornográf termé özek be hozatal Bulgáriába tilos. Az ajándékként kivi­hető árucikkek értékének felső határa szintén 50 leva a-■■m ■ni i шялтп ifrrt H melyben azonban szintén nincsenek benne azok a termékek amelyekre kiviteli tilalom vonatkozik. Ilyen az élelmiszerei legtöbb fajtája, a gyermekruházat, a cipő, a villamosság termékek közül pedig a porszívók és a mosógépek. Magyarországról sok újat aligha mondhatunk, így csak f leglényegesebbet: Minden odalátogató idegen áílampolgái számára érvényes egy minimális forintheváltésj kötelezett ség, amely felnőtt személy részére az első napra 25ü. vala mennyi további napra pedig 150 forintot jelent; a 10 és IS év közötti gyermekek számára ez a kötelezettség a félnöt . számára érvényes összeg 50 százaléka. Az országba min non 18 évnél Idősebb idegen állampolgár legfeljebbb 1 litei ömény szeszt, 2 liter bort és 200 darab cigarettát vihet be A vámmentesen ajándékként bevihető egvéb árucikkek értéké nek felső határa 5000 forint; az ezt meghaladó értékű áru cikkek után az értékük kb. 40 százalékát képező vámilleté két kell — forintban — fizetni. Ami a kivitelt illeti, az 1 sze mély által ajándékként kivihető tárgyak értéke nem halad a hivatalosan beváltott foríntmennvíség 50 száza lékát miközben az egyes tárgyak értéke külön külön nem haladhatja meg az 1000 forintot, összértékük pedig a 500C néľkUl létnp ttai,S2^mé'yBk’ akik hlva,alosa" beváltott valuta "f'kU1 m'°*aUak Magyarországra, legfeljebb 300 forint ér­­tékben vihetnek ki ajándékot. . xAZ, vámiüentesen bevihető ajándéktárgyak összérté­kének felső határa 1000 keletnémet márka, a hazautazásnál azonban ennek már csak a tizedével, tehát 100 márkával vagyunk kénytelenek számolni. Ráadásul szem előtt keU tľr tanunk hogy néhány árucikk kivitele az országból szigo azaVvLemüEZek tartoznak a legfőbb élelmiszerfajták, az ágynemű, a cipő, a munkaruhák, a márkás (meisseni wetmarl stb.j, NDK-porcelánból készült termékek' a fé^Tké­rÄekegySZÖrek éS 8 f°,6pap,r0k' a Postabélyegek Г a Tamn nem meglepő, hogy a vámmentesen bevihető ajándé­­kok mennyiségét, illetően a román vámelőfrások a leg­­nagyvonalubbak: a felső határ 2000 lel személyenként Az ^aľléf vtohletéľkb,eľ beVÍv afánőéktárgyak általában 30 ГГт1,Мк/ esnek. amely azonban néhány éru­mékek Pesetébe^az Ä lÄ sz^lék^T е,Г bevinni26fegyvert T TTM tilos bői ekS’ dékké'6' éS sok^ot°s^tdrb^^kdMéseket 1°АгЬ1оЙг52^­csupán az élelmiszerekre vonatkozik azkm fxUa mötárSvakra vonatkozik. Ez utóbbiak’ esetében 'öz illetékes vámhtvstel Я7 97Q7C7v »» .. ° eiftben mának javaslatra Mlön en^edélvt «dh, Ur411S MtaLísztériu­ľképek, ikonok, kisplasztikák® kistelére -az1-1 “ti "ľ,**“ (vase) —--------------------------------------------------- ----- -w — -щг TM wv ШЩШ ШЛ Ä lakosság közérzetének ér kékeny barométereként figye­lik és elemzik azokat a pa­naszleveleket, észrevételeket, amelyekkel a közigazgatási és központi szervekhez, miniszté­riumokhoz és nemzeti bizottsá­gokhoz fordulnak az emberek. Ä XVI. pártkongresszus a gaz­dasági és szociális fejlődés programjának sikeres megvaló­sítása érdekében határozatá­ban hangsúlyozta az ellenőrzés megszilárdításának igényét, mind a népgazdaság, mind a közigazgatás egész területén, hogy határozottabban lebessen megoldani társadalmunk fejlő­désének feladatait és kielégí­teni a lakosság igényeit. Az indokolt észrevételek, javasla­tok és jogos panaszok, ame­lyeket társadalmi felelősség­gel, közérdekű igénnyel fogal­maznak meg a lakosok, azt a törekvést tükrözik, hogy részt kívánnak venni a társadalmi ellenőrzésben. Erről volt szé azon a sajtó­tájékoztatón, amelyet az SZSZK Népi Ellenőrzési Bizottsága tartott a sajtó képviselőinek Anton K u b r i č a n mérnök­nek, a bizottság alelnökének és dr. Anton Nóráknak, a bizottság panaszosztálya veze­tőjének részvételével. Kedvező körülményként emel­ték ki, hogy tavaly csaknem háromezerrel csökkent a la kossági panaszok száma. A mi nisztériumok, a többi központi ezerv, a nemzeti bizottságok és az általak irányított szer vek és szervezetek elmére ösz­­szesen 37 ezer 391 panasz, köz­érdekű bejelentés és Indítvány érkezett. A* előző, 1983-as évhez vi­szonyítva több volt az olyan jellegű bejelentés, amely nem egyéni sérelemből eredt, ha­nem társadalmat károsító je­lenséget érintett. A megalapo zott bírálatok korábbinál na gyobb hányada járt anyagi és egyéb törvényes szankciókkal. Az összes panaszok 42,8 szá zaléka jogosnak bizonyult. A legtöbb birálé észrevétel a nemzeti bizottságok és az álta­luk irányított vállalatok és szervezetek munkájára vonat­kozott. A bejelentések 15 %-át az irányító és ellenőrző munka hiányossággal váltották ki, 11,7 %-át a jogi előírások megsér­tése. A lakossági panaszokból és bejelentésekből arra lehet következtetni, hogy még min­dig vannak vezető dolgozók, okiknak rossz a lakosság igé­nyeivel, problémáival szembeni viszonya, s hogy nem forriíta nak elegendő figyelmet az irá­nyító és ellenőrző munkára. Az előző évekhez hasonlóan sok volt a lakossági panasz a la­kásgazdálkodásra. a közellátás­­ra és a kerekedelemre. Ez utóbbinál igen magas. 53,8 szá­zalékos volt a megalapozott­ság. Az indokolatlan, Illetve meg­alapozatlan panaszok jelentős hányadát az váltotta ki, hogy a lakosság nagy része még mindig nem ismeri a jogsza­bályokat és a törvényeket. A névtelenül benyújtott pa nászok növekvő száma és ezek­nek nagyarányú indokoltsága arra figyelmeztet, hogy sok munkahelyen nem teremtették még meg a kedvező légkört a nyílt, konkrét és építő jelegű bírálat számára. De tudomásul kell venni azt is, hagy olyanok Is akadnak, akik egyéni sérel­meik megtorlására szeretnék kihasználni a lakossági észre­vételekre érzékenyebb társa­dalmi időszakot és szándéko­san kívánnak ártani azoknak a vezetőknek, illetve munkatár­saknak, akik igényesebb köve­telményeket támasztanak, na gyobb munkafegyelmet várnak el tőlük. A CSKP KB Elnökségének Levele a szocialista törvényes ség. erkölcs és fegyelem meg sértése elleni harcról 1983 februárja után ráirányította a figyelmet a társadalmi visz­­szaélések leleplezésének szűk­­ségességére. 1984-ben 7 ezer 794 bejelen­tés és észrevétel érkezett (2 ezer 161 névtelenül), egészben véve 41 százalékuk megalapo­zott volt, amelyekben a szocia­lista erkölccsel összeegyeztet­hetetlen magatartást, a nye­részkedést, a társadalmi tulaj­don megkárosítását bírálták a lakosok, az olyan visszaélése­ket, amikor társadalmi eszkö­zöket magáncélokra, nyaralók, családi házak építésére fordí­tottak, szolgálati kocsikat egyéni célokra használlak, jog­talanul fizettek ki jutalmakat. Az SZSZK Népi Ellenőrzési Bizottságának elemzése leszö­gezi, hogy ezen a rendkívül érzékeny területen eddig nem értük el a várt eredményeket. Nem tudtuk lényegesen csök­kenteni az ilyen jellegű pana­szok és bírálatok számát, és következetesen felszámolni ke­letkezésük okát, főként a ter­melés, az elosztás és a fo­gyasztás szférájában. Veszé­lyes, társadalmunkat károsító jelenségről és magatartásról van szó, amelynek hatása nem­csak anyagi téren jelentkezik, hanem a becsületes emberek tudatára, szemléletére, a köz­véleményre gyakorolt negatív hatásban is. Még mindig sok a panasz я lakossági szolgáltatások terü­­rüietén, főleg a lakások kar­bantartásáért felelős häzkeze- Iőségek, a szerelő szolgáltatá­sok munkáját, valamint a me­legvízzel való folyamatos ellá­tási, a fűtést illetően. A keres­kedelemmel, a kiszolgálás színvonalával, a szolgáltatások minőségével kapcsolatos észre­vételek ég bejelentések száma 2 ezer 159 volt az elmúlt év­ben. A termékek minőségére vonatkozó panaszok 49,5 szá­zaléka volt indokolt, elsősor­ban a szavatossági idő lejárta utáni eladást, a rossz minősé­get kifogásolták. A szolgáltat« sokban a legtöbb panasz a bosszú várakozási Időre vonat­kozott, a televízió, a mosógép, a motorkerékpár javításának Kifogásolható minőségére. — (Csaknem ezerötszáz panaszle­vél és bejelentés.) A városi közlekedésre, sze­mélyszállításra vonatkozó pa­naszok száma is magas 11477). elsősorban a járatok pontat­lanságát, zsúfoltságát, az uta­zási kultúra alacsony színvo­nalát, valamint a személyzet utasakkal szembeni magatartá­sát kifogásolták. örvendetesen csökkent a la­kossági panaszok száma (485 tel) a mezőgazdasági termelési ágazatban, a termőföld védel mére vonatkozóan, valamint az élelmiszeripari termékek mi­nőségét, csomagolását és gyár­tási folyamatát illetően — az J983-as évhez viszonyítva. Az ezerharminchét benyújtott ész­revétel és panasz közül 47.4 százalék volt indokolt, ami 9.5 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. E lakossági panaszok kivizs­gálásában és intézésében egyre körültekintőbben járnak el a nemzeti bizottságok néni el­lenőrzési bizottságai, de az egyes minisztériumok is foko zottabh felelősséggel intézik a lakossági bejelentések ellenőr zését. Az SZSZK Népi Ellenőr zésl Bizottsága pedig határa, zottan sürgeti a jogos és indo­kolt bejelentések megoldását és következetesen törődik az­zal. hogy minden irányító és közigazgatási szerv és minden szervezet a szocialista törvé­nyesség alapján intézze és tartsa figyelme középpontjában a lakosság érdekeit. Amire az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani, az a iogi nevelés, a iogi propaganda, a szocialista törvények és rende­letek ismertetése és magyará­zata. a jogi tanácsadás tormái­nak és módszereinek olyan mi­nőségi javítása, amellyel ha­zánk lakossága Ilyen irányú tájéknzottsága és ismeretei sok­kal alaposabbá válhatnak. Ez pedig további feltétele annak, hogy még nagyobb köriiltekin­­téssnl és még határozottabban emelhessenek szé* társadalmi érdekeink védelmében. •—niperápfn — i i I i I ! I I I lyc volt jánius huszonnyolcain kán a diáspatonyi (Orechová Potőft) korszerű művelődési ház: lapunk munkaközössége, a helyi egységes földműves szö­vetkezet. vaiamint a helyi nem­zeti bizottság vezetőségével együttműködve itt rendezte meg a Szabad Földműves „szü­letésnapi ünnepségéi“. Az ese­ménynek az adott nagyobb rangot, hogy lapunk az idén lett harmincöt éves. Három és fél évtized, bármi­lyen léptekkel Is mérjük — bosszú idő. Az ember minden téren éretté, felnőtté válik, s a születésnap kapcsán talán nem tűnik dicsekvésnek, ha ki­mondjuk: úgv érezzük, lapun­kat is „felnőtté“ érlelte a har­mincöt év. Bizonyítják ezt a nap mint nap érkező levelek — tudósítások, észrevételek, ja­vaslatok. kérések, köszönet­nyilvánítások — tucatjai, a szerkesztőségi ajtóinkon szinte naponta kopogtató olvasók, le­velezők, akik Bratislavában járva a legritkább esetben mu­lasztják el, hogy felkeressenek bennünket egy rövid baráti­szakmai beszélgetésre; a közel harmincezres példányszám. a­­mely a legmagasabbak közé tartozik a hazai magyar lapok között; s nem utolsósorban az el nem adott példányok elenyé­sző aránya, aml szintén egy­fajta fokmérője tanunk olva­sottságának. S végül; ezt bizo­nyították meghívott vendégeink elismerő szavai, akik Szlováké Kommunista Partia Központi Bizottsága, az SZSZK Mezőgaz­dasági és Élelmezésügyi Mi­nisztériuma. a Szövetkezeti Földművesek Szövetsége Szlo­vákiai Bizottsága. a CSEMADDK Központi Bizottsága, valamint kiadóvállalatunk, a Prfroda Könyv- és Lapkiadó nemzeti vállalat nevében mondottak kö­szönetét eddigi munkánkért. Az ünnepi ülés első pontja­ként я helyi alapiskola pionír­jai, valamtnt a község SZISZ- alapszervezetének tagjai sze­reztek néhány kedves percet hangulatos kultúrműsorukkal. Ezt követően Bara László, la­punk főszerkesztője, az 'ülés szóvivője lépett az emelvényre. Bemutatta a meglelent vendége­ket. és köszönetét fejezte ki a vendéglátóknak, elsősorban Tóth Zoltánnak, a helvi Barát­ság Efsz elnökének, valamint Lelkes Vincének, a hnb elnö­kének az ünnepség megrende­zésében nyújtott segítségükért. A hivatalos megnyitó után Csiba László föszerkesztő-he- Ivettes ünnepi beszéde követ­kezett, amelyben röviden ösz­­szefoglalta a Szabad Földmű­ves bárom és fél évtizedét és vázolta lapunk feladatait a szo­cialista mezőgazdaság eredmé­nyeinek népszerűsítésében. Utá­na a vendéglátók nevében Lel­kes Vince kért szót. Röviden bemutatta a községet, amely — erről rtportutaink során mi is meggyőződhettünk már — szin­te napról napra szépül, csjno­­sodik. Külön szólt a pezsgő kulturális és sportéletről; pél­daként az országosan ismert Barátság vegyesknrt, illetve kerületi bajnokságban sikere­sen szereplő labdarúgókat em­lítette. Elmondotta azt is, hogy lapunk népszerű és olvasott a községben, amit a közel há­romszázötven megrendelés bi­zonyít a legjobban. Vendégeink közül elsőként Ölté Gyula, az SZLKP Duna szerdahelyi (Dunajská Streda) Járási Bizottságának titkára lépett az emelvényre- Rövid köszönő beszéd kíséretében át­nyújtotta A szocialista mező­gazdaság harmincöt éve emlék­érmet, amelyet lapunk munka, közössége nevében Bara László és Csiba László vett át. öt kö­vetően legillusztrisabb vendé­günk, Ladislav Cupík, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezés ügyi miniszterhelyettese emel­kedett szólásra. Részletesen taglalta a szocialista mez6gaz­­daság előtt álló feladatokat különös tekintettel a küszöbön Rámutatott, hogy a Szabad Földműves mindig aktív szere­pet vállalt szocialista mező­­gazdaságunk eredményeinek népszerűsítéséből, de ezen túl­menően hatékonyan kiveszi ré­szét olvasótóbora eszmei-poli­tikai neveléséből Is. Cupík elv­társ szólt a lap és a miniszté­rium gyümölcsöző együttműkö­déséről is, majd elmondotta, hogy munkaközösségünk fő küldetését továbbra is az új mezőgazdasági módszerek, a kiemelkedő eredmények, egy­szóval a korszerű mezőgazda­ság népszerűsítésében lét ja. hi­szen közismert, hogy ezen a téren még jelentős tartalékaink vannak. Lényegében hasonló kérdése­ket taglalt felszólalásában Pó­­sa Lajos, aki я CSKP KB, az S7.LKP KB, valamint a Nyugat­szlovákiai kerületi pártbizott­ság nevében kért szót. Elmon­dotta, hogv a Szabad Földmű­vesnek Jellegénél fogva rend­kívül fontos szerepe van a CSKP mezőgazdasági politiká­jának népszerűsítésében Szlo­vákia magyar nemzetiségű la­kossága körében. Gerstner Ist­ván az SZLKP KB propaganda- és agitáciös osztálya képvise­­létében vett részt az ülésen, és beszédében köszönetét mon­dott lapunk közösségének az eddigi munkáért. Az ót kővető Ián Braun tulajdonképpen nem is számított vendégnek, hiszen kiadóvállalatunkat képviselte. Tolmácsolta a vállalat vezető­­ségének és üzemi pártszerve­zetének üdvözletét. Elmondot­ta, hogy mint a vállalat igaz­gatóhelyettese gyakorlatilag együtt él lapunk munkaközös­ségével és külön örömmel töl­ti el a kollektíva folyamatos megfiatalodása, ami a lap szín­vonalán is tükröződik. Az SZFSZ Szlovákiát Bizottsága nevében Jozef Prokeš, lapunk régi munkatársa mondott rövid beszédet, amelyben kiemelte a szövetség és e lap közötti szo­ros kapcsolatot, valamint la­punk szerepét az efsz-ek X. országos kongresszusa határo­zatainak propagálásában. Test­vérlapunkat Jozef Dukes fő­szerkesztő-helyettes képviselte; tolmácsolta a Roľnícke noviny munkaközösségének üdvözle­tét, majd néhány szót szőlt a szocialista üjságírő etikai ma­gatartásáról és társadalmi fe­lelősségéről. A felszólalók so­rát Sídé Zoltán, a Csemadok Központi Bizottságának elnö­ke zárta, aki a csehszlovákiai magyar kultúra népszerűsítése terén végzett munkáért a Cse­­madnk KB Aranvplakettjét ad­ta át szerkesztőségünk munka­­közösségének. Az ünnepi ülésen szerkesztő­ségünk dolgozóin és a felso­rolt vendégeken kívül jelen volt a szerkesztőbizottság több tagja is; я már említett Pósa Lajos elnökön kívül elsősorban Pathó Károly, aki két évtize­den keresztül volt a Szabad Földműves főszerkesztője; So­mogyi László belkereskedelmi miniszterhelyettes; Plsch Lász­ló, a somorjai (Samorín) Kék Duna Efsz elnöke; Kónya Jő­­*se^ az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériu­mának dolgozója; Mag Gyula, a Csallóközt Múzeum Igazga­tója, valamint Retke* Lajos a Búcsi (Búó) Efsz nyugalmazott elnöke. A rendezvény hivatalos része ezzel tulajdonképpen véget is ért. Rövid „cigarettaszünet“ után várt bennünket az ünnepi ebéd, amelynek ízeiért vendég­látóink minden elismerést meg­érdemelnek. Utána néhány üveg finom bor került az asz­­TMraj, s a hangulat percek alatt kötetlenné, afféle igazi „szü­letésnapivá“ vált. Vendégek és vendéglátók, meghívottak ün­nepeltek és koccintottak az eredményes munkára, a ló együttműködésre; szakmai esz­mecserékkel, baráti beszélgető­­sekkel zárult a kora esti órák­ban a jubileumi találkozó. VASS GYULA

Next

/
Thumbnails
Contents