Szabad Földműves, 1984. július-december (35. évfolyam, 27-52. szám)

1984-12-22 / 51. szám

12 .SZABAD FÖLDMŰVES. 1984. december 22. Ez életem célja és értelme... A kongresszusi küldőnek véiemonvnyiivaníiásoi 01.) KÖTELES JÄNOS agrármérnök, az újbodvai (Nová Botivá) Februári Győzelem 25. évfordulója Efsz elnöke Már negyedik alkalommal vagyok Jelen az efsz-ek kongresszusán. Štrou­­gal elvtárs beszédéből leginkább azok a kérdések ragadták meg figyelme­met, amelyek a magas termelési szint elérésével, a minő- Iség szüntelen Javí­tásával és az ener­giahordozókkal va­ló ésszerű bánás­móddal kapcsola­tosak. A minőség­gel kapcsolatban néhány konkrét példa: különösen a sörárpa, a ke­nyérgabona és a gazdasági állatok " szaporodásbiológiá­ja kérdésének megoldása sürgető fel­adat. Hazatérve munkatársaim, és raj­tuk keresztül az egész tagság figyel­mét arra irányítjuk, hogy a minőség Javítása mellett gazdaságosan és ész­szerűen termeljünk, jobban használ­juk ki a beruházási kereteket, főleg á takarmánytárolók építésére, és nem feledkezünk meg a környezetvédelem­ről sem. A hetedik ötéves terv feladatainak teljesítéséről tömören annyit, hogy az előrejelzések alapján a döntő je­lentőségű mutatókat túlszárnyaljuk, ami Jő előfeltételeket teremt a nyol­cadik ötéves tervidőszak sikeres meg­kezdéséhez. KOZSAR ISTVÄN agrármérnök, i a méhi fVöelince) Üj Elet Efsz elnöke A kongresszus munkáját pozitívan értékelem, főleg azért, mert a küldöt­tek a vita keretében a jő eredmények értékelése mellett rámutattak a fo­gyatékosságokra Is. A tanácskozásra ideális környezetben került sor, s szá­momra is nagyi élményt jelent. A fő­­beszámolőból főleg az irányítással, a tervezéssel és a szövetkezeti demok­rácia elmélyítésével kapcsolatos kér­dések ragadták meg figyelmemet. J6 volna, ha a jövőben a mezőgazdasági nagyüzemek nagyobb önállóságot, a vezetők pedig néhány esetben szabad kezet kapnának. Hazatérve tájékozta­tom a vezetőséget, és rajtuk kérész­ül az egész tagságot az Itt szerzett ílményekről és tapasztalatokról. A hetedik ötéves terv feladatainak :eljesítésével kapcsolatban problémák merültek fel a cukorrépa- és húster­melésben, de reméljük, hogy a jövő §vl feladatok sikeres megalapozásá­val eleget teszünk elvárásainknak. EUBOMÍR. SLOCIK agrármérnök, a rimajánosi (Rim. Janovce) Jánošík Efsz elnöke Én a tanácskozás magas színvonalát emelném ki, amelyhez a tartalmas vita is hozzájárul. Első ízben vagyok jelen Ilyen fórumon, s nagyon tetszet­tek azok a felszólalók, akik bátran, a bírálat fegyverét használva tárták fel a fogyatékosságokat. Figyelmemet fő­leg a tervezéssel kapcsolatos kérdé­sek ragadtak meg. Ezzel kapcsolatba! elvárjuk, hogy a mezőgazdasági üze mek az Irányító szervektől nagyobi önállóságot kapjanak. A gépgyártól felé csupán annyit, hogy végre mái teljesítsék ígéreteiket, főleg a vető gépekkel és egyéb mechanizmusokká kapcsolatban. Hazatérve Éva Cerov skával, a rimajánosi farm vezetőjével küldött társammal részleggyűlések keretében tájékoztatjuk az egész tag­ságot a taapsztaltakről, a határoza­tokról. Jelenleg egy hektár mezőgazdasági területre számítva 1460, évi átlagban pedig tehenenként 4000 liter tejet termelünk, de még tovább emeljük a mércét, amit a K-320-as tehénistállő felújítása Is ellőseglt. A jövőben sze­retnénk állandósítani a növénykultú­rák, főleg a gabonafélék hektárhoza­mait, elsősorban az Istállótrágyázás és a meszezés növelésével. A műtrá­gyákat ésszerűen használjuk fel, ami a jövő évben várhatóan már 30—40 százalékos megtakarítást eredményez. Szociális vonatkozásban Is mindent elkövetünk a helyzet javítása érde­kében. Például közvetlenül a kong­resszus előtt adtuk át rendeltetésé­nek azt a 60 férőhelyes óvodát, ame­lyet a hnb-vel közösen építettünk. A jövő évben folytatjuk a lakásépítést, A tudományos-műszaki haladás vív­mányainak alkalmazása korpa­rancs. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú szerepet töltenek be azok a lelkes emberek, akik életüket az újszerű műszaki megoldásoknak, az eszközök tökéletesítésének szentelik. Ebben a munkában lelik örömüket és önmegvalősulásuk lehetőségét. Az Ilyen hosszú távon alkotó és igen ter­mékeny újítók közé tartozik Sponták György, akit nagykaposi (Veiké Ka­pušany) lakásán kerestem fel. A házigazda szívélyesen fogadott vwdonatúj lakásában, ahová néhány napja költözött. Nem titkolt büszke­séggel vezetett a dolgozószobájába, ahol hatalmas műszaki rajzállvány, íróasztal, temérdek könyv- és folyóirat, rajzeszközök és sok más olyan kellék volt található, ami ez alkotó jellegű munkához elenged­hetetlenül szüksé­ges. — Végre van sa­ját kuckóm, dol­gozhatok Idehaza Is — mondotta mo­solyogva — eddig egyszobás lakás­ban laktunk, így a rajzokon csak a munkahelyemen, vagy a szülői ház­nál dolgozhattam, de ezentúl már minden más leszl Sponták György közel három éve túl van a nyugdíj­korhatáron, de tö­retlen energiával és lelkesedéssel dolgozik. — Nem tudnék másképp élni, tétlenül, ücsörögve — Jegyzi meg, amíg a dolgozószoba ké­nyelmes karosszékeiben elhelyezke­dünk, hogy folytassuk a beszélgetést. ♦ Milyen egy feltaláló életútja? — teszem fel a szokványos indító kér­dést. — Nem volt sem egyenes, sem könnyű és ma sem problémamentes, de erről egyrészt a történelem fordu­latai tehetnek, másrészt a feltalálók közismert nyugtalansága és türelmet­lensége, már ahogy a kényelmes em­berek értékelnek minket. Parasztcsa­ládból származom, talán ez inspirált arra, hogy életemet a mezőgazdaság­gal kapcsoljam össze. Középiskolai tanulmányaimat Ifjúkoromban nem alkotómunkát szeretem. Leszerelésem után egy Ideig a kereskedelemben dolgoztam, majd az egészségügynél helyezkedtem el, mint sofőr, később mint garázsmester. 1954-től az építő­ipari vállalatnál kaptam munkát, mint műhelyvezető. Négy év után a sninal Vihorlat vállalathoz kerültem, ahol egy kollégámmal egyetemben műsza­ki újításokon dolgoztunk, állami fel­adatként. ♦ Tehát Itt kezdődött az újító­­feltaláló „karrierje“? — A, dehogy, az még régebben el­kezdődött. Ifjúkoromtól kezdve raj­­zolgattam, tervezgettem, néha kontár­­kodtam, majd egyre több Ismeretet és tapasztalatot szerezve, Igényesebb feladatokat Is megoldottam. Még so­főr koromban terveztem meg és épí­tettem fel a Nagykaposi Egészségügyi Központ udvarán látható kocsimosó berendezést. A Vihorlat-vállalatnál egy igen komoly és szép feladatot ol­dottunk meg — bár az Igazat meg­vallva a végső simításokat már ma­gam végeztem, mert társam más be­osztásba került — nevezetesen a köz­ismert UV-2 univerzális trágyaszőrő pótkocsit, amely többféle mezőgaz­dasági munka elvégzésére alkalmas. Ez a találmány 1967-ben Budapesten a mezőgazdasági gépkiállításon arany­érmet nyert és nagy sikerünk volt a brnól kiállításon is. Sponták György fényképeket vesz elő, amelyeken találmányával látható a budapesti kiállításon, egy képen pe­dig a köztársasági elnökkel beszélget Brnóban. Nézem a képeket amelye­ken a házigazdám látható. Mosolya és szeme ragyogása mit sem változott, bár az évtizedek apró ráncokat vés­tek markáns arcába. , — Igen, ez nagy siker volt, és sokat jelentett számomra, további munkára buzdított — folytatja a képeket ra­kosgatva. — Tulajdonképpen a sninaí munkásságomnak köszönhetem a vég­zettségemet is — mondja nevetve — mert itt módom volt a műszaki kö­zépiskolán leérettségizni. 1970-től Nagykaposon dolgozom. Először a magtermesztö állami gazdaságnál kaptam technikusi beosztást. Itt sem tétlenkedtem, kifejlesztettem egy csá­­vázőgépet, amire állatni szabadalmat kaptam. Kár, hogy ez a találmány nem valósult meg, de nem vesztettem el a kedvem, hisz a kudarc csak a gyenge embert töri le. Öt év múlva átkerültem a helyi Béke szövetkezet­be, szintén technikusnak. Ez volt éle­tem egyik legtermékenyebb időszaka Több mint húsz újítást fejlesztettem ki és a mezőgazdasági dolgozókból az elsők közt kaptam meg az „Érde­mes újító“ állami kitüntetést. A sok találmány, közül csupán a nagyüzemi csirkefarmot és a géptechnikai köz­pontot említeném. Az utóbbinak diag nosztíkai részlege el Is készült és ms kiváló szolgálatokat tesz a mezőgaz dasági erőgépek és gépjárművek vizs­gálatánál és karbantartásánál. Kár hogy ezt az ötletet különféle okokbó nem sikerült úgy megvalósítani, aho : gyan képzeltem. i ♦ Jelenleg Is a szövetkezet alkat - mazottja? tudtam befejezni, pedig egyszerre jártam Ipari és kereskedelmi iskolá­ba. Mint politikailag megbízhatatlant a Horthy-korszakban munkaszolgála­tos katonának vittek. Itt lenyögtem két évet, később megszöktem és csat­lakoztam a Svoboda tábornok által vezetett csehszlovák hadtesthez, így én Is részt vettem hazánk felszabadí­tásában. De erről nem kívánok bő­vebben beszélni, rég volt, szörnyű ur»1t mnct hŕlíP vnn én я hékéa _ Igen, bár a mostani munkahe- á lyem a Pozdišovcel Efsz, ahol az n anyaüzemem engedélyével dolgozom e állami újítási feladatokon, mint kiköl-* s csönzött munkaerő. Tudja, én olyan s ember vagyok, aki nem szeret egy- t szerre csak egy problémával foglal- v kozni, hanem több tervbe is bélefo- t gok, igazítgatok, simltgatok rajtuk, i érlelem a gondolatokat, elrakom őket, i hogy kellő időben újból elővehessem. ( Nézze, van itt olyan terv is, ami több 1 mint tíz éve porosodik, lehet, hogy 1 meg tudom majd oldani, lehet, hogy i nem, de mindig izgat a lehetőség. Sok < mindent sikerül gyorsabban elvégez- í ni, persze itt a gyorsaság esetleg hó- í napokat jelent. Legutóbb két jelentő- 1 sebb találmányomat sikerült megva- < lósítani. Az. egyik sorozatgyártásra vár, a másik még csak tervrajzon lé­tezik, de a megvalósítás előtt nincs technikai akadály. A már kipróbált ; találmányom a „kamillabetakarító­kombájn“. Tudjuk, hogy a kamillára szükség van mint gyógyszeripari és kozmetikai nyersanyagra. A Kelet­­szlovákiai síkság nehéz, kötött szike­­sedésre hajlamos talajai igen kedvező feltételeket kínálnak a kamilla ter­mesztéséhez, magas jövedelmezőséget biztosítva, csak gond a begyűjtés. Ezt most, a kamilla-kombájn segítségével sikerült megoldani. A Stará Eubovna-i járás egyik efsz-ében kipróbáltuk, a­­hol a kombájn alkalmazásával egy hektárról 12 ezer 500 korona nyere­séget mutattak ki. A kombájn külön­ben két változatban készült, az egyik a síkságon, a másik pedig a hegyi terepen használható. Most a szaba­dalmaztatást várom és bízom a slker­­' ben. A másik, terv formájában létező . találmány egy desztilláclős-extrakciós, ' univerzális berendezés, amely győgy­­növényktvonatok és gyümölcsök fel­dolgozására egyaránt alkalmas. Ez is rentábilis, technikai részletei megol­­[ dottak, pusztán az alapanyag, a rozs­damentes acél beszerzési gondjai kés­leltetik az előállítását, t ♦ Eddig csak a nagyobb találmá- 1 nyokról beszélgettünk. Gondolom, . hogy azért volt több más, apróbb, de ; nem Jelentéktelen újítása is. i — Természetesen, bár még nem . számoltam meg, de lehet úgy három­­. száz körüli a számuk, i ♦ Mit tart a feltaláló és újító te­- vékenység alapfeltételeinek? — A széles körű tudást, a hitet és , a kitartást. A széles körű tudást külön 1 kiemelném, mert mostanában olyan- nézetek hangzanak el, különösen fia­talabb kollégáim között, miszerint a- „polihisztorok“ kora lejárt, a szako­sodást kell fokozni. Én ezzel a meg­állapítással a feltalálói munkában nem értek egyet, hanem ellenkezőleg elengedhetetlenül fontosnak tartom a szerteágazó ismereteket. Hogy a saját szakterületemről beszéljek: ahhoz, hogy itt eredményes munkát tudjak végezni, érteni kell a növénytermesz­téshez, az állattenyésztéshez, az élel­miszeripar alapkérdéseihez éppúgy, mint a motorokhoz, villamos beren­dezésekhez, vízvezetékhez és a fel­használt nyersanyagokhoz egyaránt. Hiába sikerült mondjuk műszakilag tökéletesen megoldani egy Itatóberen­dezést, ha a vezetékek anyaga egész­ségkárosító, vagy nem felel meg az állatok anatómiai adottságainak. A hit és a kitartás emberi követelmény, ezek nélkül hiábavaló a tehetség, a jó ötlet. ^ A feltaláló esetleges sikere nem mindig talál osztatlanul örömteli fo­gadtatásra. Mi erről a véleménye? — Irigy az van bőven, sajnos. A' kollégáink szakmai féltékenységből idegenkednek olykor az üj gondola­toktól, a kívülállók meg csak a pénzt nézik, amit esetleg feltalálói díjként kapok. Valamennyien elfeledkeznek . arról a nehéz, s igen fárasztó útról, : ami az ötlettől a megvalósításig ve­­; zet. Azt mondják ránk, hogy türeU [ metlenek és békétlenek vagyunk, pe- i dig Igazán nem személyi presztízsből . sürgetjük a megvalósítást, hanem г azért, mert fáj a pazarlás, amit az . elavult eljárások és berendezések ru-. . tlnszerű alkalmazása jelent a népgaz­­t daságnak. 1 ♦ Beszéljünk egy kicsit a magán­- életéről és a szenvedélyeiről. — A magánéletemről nincs sok 5 mondanivalóm: jól élék a feleségem- 9, mel, aki végtelenül türelmes és meg­- értő, pedig ez nem mindig könnyű.- Szenvedély ... hát a munka, nincs s más hobbim. Még olvasni Is csak a- szakirodalmat szeretem. + Gondolom vannak új tervei, öt­­“ tetei? — Persze, hisz mint mondottam, éu * egyszerre több problémával foglalko­­'• zó feltalálói vagyok. Itt vannak a raj-0 zók: legújabb terveim közt egy gyógy­növény-gyorsszárító berendezés Is 1 szerepel, de szeretnék megalkotni a már meglévő kamilla-kombájnhoz egy különálló hajtóegységet. i- Odakint már sűrű sötétség van, a beszélgetés hevében a feketekávé la a kihűlt a csészékben. Búcsút veszek a n hangulatos lakástól és a vendégsze­­n rető házigazdától. Jó érzés olyan em­­i- berrel találkozni, aki össze tudja kap­­a csolni a munkát a magánélettel, össz- I- hangba hozva a személyes sikert a [- társadalmi érdukkal. Bogoly János 5s több új mezei trágyatelepet létesl­­:ünk. TONKÖ PÄL agrármérnök, a Deáki (Diakoyce) Efsz elnöke A kongresszus munkáját pozitívan értékelem, hiszen olyan szakaszt fe­jeztünk be, amely sikeres volt. A vita Is tulajdonképpen azt mutatja, hogy vannak még jogos követelések, ame­lyeket minél korábban teljesíteni kell. A főbeszámolé konkrét volt és reális tényezőkből Indult ki. Remélem, hogy a Bahyl elvtárs által a vita keretében említettek a gyakorlatban ts megva­lósulnak. A növénytermesztésben fő­leg a területkihasználást szeretnénk javítani, s ugyanez mondható el a mi­nőséggel kapcsolatban is. A jövőben szeretnénk emelni a répa cukortar­talmát. Az állattenyésztésben Is nagy munka vár ránk, hiszen fel kell újí­tani a több mint harminc éves Istál­lókat, viszont igen kicsik a beruhá­zási keretek. Sokat kell még tennünk a környezetvédelemmel kapcsolatban Is, néhány gazdasági udvar rendezé­sét már befejeztük. A tudományos­műszaki fejlesztéssel kapcsolatban megjegyezném, hogy esak akkor ér­hetünk el előrehaladást, ha a leg­jobb technológiákat érvényesítjük és hathatósabbá tesszük a munkaszerve­zést. A vitafelszólalásokból és a ba­ráti beszélgetésekből sokat lehet me­ríteni, Igyekszünk Is bizonyos dolgo­kat átvenni annak érdekében, hogy még jobb eredményeket érjünk el. Az idén jó gazdasági évet zárunk, ami jó előfeltétel az egész hetedik ötéves tervidőszak feladatainak sike­res teijestléséhez. Ugyan szemesekből van némi lemaradásunk, de bízunk abban, hogy a jövő évben behozzuk VLADIMIR HARMADY agrármérnök, a podoliel Barátság Efsz elnöke Az atmoszféra jő, a tanácskozá! magas színvonalú. Bízunk abban, hogj az itt elhangzottakat a gyakorlatbal meg Is valósítják, örülünk annak hogy amint az Štrougal elvtárs beszé déből Is kicsengett, felsőbb szerveinl felfigyeltek e gépgyártás kedvezőtlei helyzetére. Gondolok itt elsősorban i vető- és kaszálógépekre, de nem meg oldott a komlőtermelés gépesítése i sem. A Jövőben nagyobb figyelmet : szentelünk a mezei trágyatelepek és i silógödrök építésének, de a kicsi ke- i retek egyelőre megkötik kezeinket Sajnálatos, hogy az adásvételi kap­csolatokról kevés szó esett, holott rengeteg probléma van ezzel kapcso­latban. A pótalkatrész-ellátással kap­csolatban szerintem járásonként kéne létesíteni egy központi raktárát. Ha­zatérve az egyes munkaközösségekben megvitatjuk a kongresszus határoza­tait, hogy eleget tehessünk kulcsfon­tosságú feladatunknak, az önellátás elérésének. Junr. CSEMY OLGA, a somorjai (Šamerín) Kék Duna Efsz jogásznője Első ízben vagyok jelen Ilyen ta­nácskozáson, s a látottak és hallottak alapján el vagyok ragadtatva. Nagyon jó a szervezés és az összbenyomás. Elsősorban azt értékelem pozitívan, hogy a vltafelszőlalók nyíltan beszél­tek a problémákról és fogyatékossá­gokról, s előtérbe kerültek a szövet­kezeti demokrácia elmélyítésének, a melléküzemági termelés támogatásá­nak és a mezőgazdasági termelés ha­tékonysága növelésének kérdései. Saj­nálatos, hogy kevés szó esett az adás­vételi kapcsolatokról, főleg a Zeleni­­nával kapcsolatban. Lassacskán mo­nopol helyzet alakul ki a részükről, nem tartják be a szerződéseket, a mi­nőségi osztályba való besorolást ké­sőn Ismerik el és még folytathatnánk a sort. Hazatérve az elnök elvtárssal együtt tájékoztatjuk a vezetőséget, és rajtuk keresztül az egész tagságot az itt tapasztaltakról és a kongresszus határozatairól. TITKA ALFRÉD, a Táján! (Vojany) Jövő Efsz traktorosa Szintén első ízben veszek részt a kongresszus munkájában. Nagyon jó itt minden, különösen az ellátást és i a szervezést emelném ki. Nagyon sok ■ tapasztalatot szereztem. Főleg Pollák i ejvtárs vitafelszőlalása tetszett. Fi­­, gyelmemet többek között a munkaerő­■ hiánnyal, a gép- és pőtalkatrészellá­­: tással kapcsolatos kérdések ragadták i meg. Nagyon hiányoljuk például az i elsőkerék-meghajtásü traktorokat Ha­­- zaérve átadom vezetőimnek a szerzett tapasztalatokat, és közösen fogunk hozzá az Igényes feladatok teljesíté­séhez. A szövetkezetben általában rám bízzák a tavaszi és őszi vetések java részét, ami nagy felelősséggel Is párosul, de bárminemű munkát elvég­zek. TÖTH ROBERT, a Garamkövesdt (Kamenica nad Hronom) Efsz elnöke A kongresszus munkáját pozitívan értékelem, ugyanígy Štrougal elvtárs beszédét is, amely bírálatot Is tártál-* mázott. Nagyon örülük annak, hogy a vitafelszólalék közül többen az égető kérdéseket Is érintették. A szünetek­ben elbeszélgetünk a kollégákkal és ismerősökkel, ami nagy erőforrást jelent számunkra. Szövetkezetünk vezetősége és tag­sága általában jól viszonyul a hatá­rozatok lebontásához. így volt ez a CSKP KB 4. és 11. ülésével, valamint a nyugat-szlovákiai kerületi pártbi­zottság ütemtervével, s így lesz ez az efsz-ek X. országos kongresszusának határozataival kapcsolatban is. Szö­vetkezetünkben magas színvonalú a felajánlási és a szocialista brigádmoz­galom, az idén megalakítottuk a komplex ésszerűsítő brigádot is. Nem értek egyet teljesen a melléküzemági termelés fékezésével, hiszen feltéte­leink között még nem megoldott dol­gozóink téli foglalkoztatása, ezért kénytelenek vagyunk egészen« martini traktorgyárba szállítani dolgozóinkat bolgár Béla, az ipolybalogf (Balog nad Ipfom) Ipoly Efsz tehergépkocsi-vezetője 1977, a szaközépiskola elvégzése óta dolgozom a szövetkezetben. Első ízben vagyok jelen Ilyen nagy tanács-, kozáson, ami rendkívül nagy élmény számomra. Gazdag a kultúrműsorok választéka. Nekem nagyon tetszett az, hogy mind a főbeszámoló, mind a vi­­tafelszőlalások kitértek nemcsak a jő eredmények elérésére, de rámutattak a hiányosságokra is. Különösen bosz­­szantő az olyan jelenség, amilyen a komáromi (Komárno) járásban for­dult elő: ф megtermelt zöldségféléket nem tudták értékesíteni. Ugyancsak nagy problémát és néha hosszú utá­najárást jelent a pótalkatrészek be­szerzése. Gondolom mindkét problé­ma orvoslására van megoldás. A beszélgetéseket köszöni: BARA LÄSZLÖ

Next

/
Thumbnails
Contents