Szabad Földműves, 1984. július-december (35. évfolyam, 27-52. szám)

1984-07-07 / 27. szám

Szabad Földműves AZ SZSZK MEZÖGAZDASÄGI Es élelmezésügyi minisztériumának hetilapja 1984. július 7. ★ 27. szám ★ XXXV. évfolyam ir г Ага 1,— Kčs навмпянмнтвнннннмнннтннтнтим1иммммнмимямн^шшиипАш^ма Hatékonyság-érdekeltség Ä CSKP Központi Bizottságának 9. iilése többek között megállapította, hogy — bár pozitívan értékeljük az eddigi eredményeket — eddig még nem sikerült teljes mértékben kiak­názni az újratermelési folyamat ja­vítása érdekében a komplex intézke­dések nyújtotta lehetőségeket. E meg­állapítás az önálló elszámolási kap­csolatok és eszközök érvényesítésére is vonatkozik. E kapcsolatok és esz­közök elsősorban az anyagi és pénz­ügyi erőforrások képzésének meg­gyorsítását, a munkatermelékenység növelését, az állóeszközök és a ter­melési befektetések hatékonyabb ki­használását szolgálják. A fentiekben vázolt lehetőségek ki­használását és gyakorlati alkalmazá­sát a somorjai (Samorín) Kék Duna Efsz-ben elemeztük, ahol sikeresen alkalmazzák a belüzemi önelszámolás tökéletesített formáját a brigádszerű munkaszervezést és jutalmazást. Ez a módszer alapvetően megfelel annak az elvnek, hogy mindenki végzett munkája eredménye arányában része­sedjék a közös jövedelem szétosztha­tó részéből. E jövedelemelosztási for­mát gazdaságaink általában az állat­­tenyésztésben alkalmazzák, bevezeté­se és gyakorlati továbbfejlesztése vi­szont a Kék Duna Efsz növényter­mesztésében és szolgáltatási részle­gén is korparanccsá vált. E módszer alkalmazásának termé­szetesen fontos szervezési feltételei, vannak. Alapkövetelményként a köz­­gazdasági szempontok — termelési beállítottság és idényjelleg — jelöl­hető meg, melyek figyelembevételé­vel a brigádok két kategóriába nyer­nek besorolást: ■ az első kategóriába, az egy vagy több termelési folyamatért vagy vég­termék előállításáért felelős, állan­dó jellegű szakosított vagy komplex brigádok tartoznak; Ш a második kategóriába az idény­jellegű, egy bizonyos munkaművelet — szénakészités, szilázsolás, szená­­gsolás — végzésére szervezett brigá­dok, valamint a növénytermesztés és az állattenyésztés egész termelési és technológiai folyamataiban érdekelt brigádok nyernek besorolást. A brigádok élén felelős-vezető áll, aki a szövetkezet vezetésével együtt­működve biztosítja az optimális anya­gi-műszaki feltételeket, s rendszere­sen értékeli az elvégzett munka mennyiségét és minőségét. Az írásban foglalt, s a szövetkezeti demokrácia szellemében a brigádvezetök és a brigádtagok által elfogadott szerző­dések alapkritériumát a hozamok növelése, az ésszerű takarékosság és az időponthoz kötött agrotechnikai vagy betakarítási munkaművelet mi­nőségi elvégzése képezi. A termelési-gazdasági egységek és a gazdaság szintjén a brigádszerű ju­talmazás ismérveit és gyakorlatát ál­talános érvényű alapszabályok hatá­rozzák meg, s a CSKP Központi Bi­zottságának 8. ülése határozataival összhangban megkülönböztetett fi­gyelem összpontosul az önálló elszá­molás fejlesztési, konstrukciós, tech­nológiai és termelésszervezési érvé­nyesítésére. A kezdeményező terve­zés lehetőségeinek kiaknázásával ah­hoz is feltételek teremtődtek, hogy az alkotó módon érvényesüljön a nagyüzemen belüli egységek, kollek­tívák és egyének teljesítményében. A dolgozók kezdeményezésének ki­bontakoztatása, aktivitásuk növelése, az irányítás hatékonyabbá tételét cél­zó intézkedések rendszerjellegűvé tétele leginkább a hatékonyság növe­lésében, valamint a végtermékek mi­nőségében jut kifejezésre. Az indirekt irányítással, valamint a belüzemi önelszámolás tartalmi feltételeinek hasznosításával folyama­tosan módosult, s korszerűsödött a vezetés színvonala, ugyanakkor a nagyiizemen helül elkülönült irányí­tási-gazdasági egységek vállalkozó magatartásának kibontakoztatásával nőtt a gazdaság rugalmassága, alkal­mazkodása. új iránti fogékonysága, s a felsoroltak eredményeképpen a gazdálkodás hatékonysága. A közgazdasági szabályozás korsze­rűsítésével — ösztönző jellegének egyidejű érvényesítésével — olyan gazdasági szemlélet alakult ki, a­­melyben növekedett a gazdasági ön­állóság és az alkalmazkodóképesség, s ezáltal a gazdálkodó egységek, s egyének érdekeltsége a minőség és a nagyobb teljesítmények elérésében. A szövetkezet a 7. ötéves terv három évének feladatait az összteljesítmé­nyek terén 14, a tisztajövedelem sza­kaszán pedig 22 százalékkal túlszár­nyalta. Tömegtakarmánynkból önellá­tó, ugyanakkor sikeresen teljesíti a gabonaprogram reá háruló feladatait is. Mindez elsősorban a brigádszerű jutalmazásnak köszönhető, melynek alapszabályzata az alábbi feltétele­ket tartalmazza. A jutalmazásnak csak а ВО—70 százalékát befolyásol­ja a munka mennyisége, 30—40 szá­zalékát viszont a brigádvezető egyéni — minden részletre kiterjedő — ér­tékelése határozza meg. Az alapkri­tériumok között olyan fontos kitéte­lek szerepelnek, mint a munka minő­sége, a hatékonyság növelése, az ön­költségek csökkentése, a munkaié | gyelem betartása, a versenyszellegj | ébrentartása, az ésszerű takarékosság stb. A növénytermesztésben — konkré- j tabban a takarmánybetakarításhau és | tarlósításban — érdekelt brigádok az 1 hektárról betakarított takarmány mennyisége és minősége szerint van­nak jutalmazva. Az első osztályba be­sorolt szenázsért 6 ezer, szénáért 9 ezer, a második osztályba sorolt szenázsért 2400, a szénáért pedig 3600 koornás minőségi prémium jár. mely a béltartalmat megállapító labo­ratóriumi vizsgálat után a hónap vé­gén kerül kifizetésre. A minőségi mutatók be nem tartása esetén az idényjelleggel szervezett brigádok év végi jutalmából a 3. osztályba sorolt szenázsnál 3600, szénánál 5400; a 4. osztályba sorolt szenázsnál 6 ezer, szénánál pedig 9 ezer korona levo­nására kerül sor. A gabonafélék betakarításánál is szigorúak a.követelmények. A gabona­féléket — az időjárástól függően — 9, a szalmát pedig 16 nap alatt kell betakarítani, a meghatározott minő­ségi mutatók, anyagi és bérköltségek figyelembevételével. Az alapkövetel- j menyek betartása esetén az aratás­ban és a járulékos munkákban részt vevő brigádtagok alapbére 20 száza- ! lékkai növekedhet. a szubjektív okokra visszavezethető hiányosságok viszont szankcióval járnak, mely az év végi részesedés 20 százalékos csökkentéséhez vezet. Az ágazat és a brigádvezetők anya- j gi érdekeltségét szintén szigorú kö­vetelményrendszer szabályozza. Ha a brigád teljesíti a szerződésbe foglalt alapkövetelményeket, akkor a bri­gádvezető a kollektíva átlagos jutái-1 mának kétszeresét kapja; ellenkező esetben viszont ugyanezen összeg le­vonásával kell számolnia. A következetes, de tiszta szigorú­ság a szövetkezet tagsága körében megértésre talált. Mi több. a tapasz­talatok azt bizonyítják, hogy a dol­gozók részéről egyre inkább követel­mény. A növekvő feladatoknak vi­szont csak úgy felelhet meg a veze­tő, ha ennek a következetességnek és szigorúságnak érvényt tud szerez­ni. A lelkiismeretes dolgozók mellett tehát csak az a vezető tud érvénye­sülni, aki lépést tart a tudományos­műszaki fejlesztés és az értékelem­zés követelményeivel. Megfelelő anyagi ösztönzés + kö­vetkezetes vezetés = nagyobb terme­lékenység. Ez a brigádszern munka­szervezés éž jutalmazás mindenki számára érthető képlete, mely a ve­zetőt és a dolgozót egyaránt nagyobb teljesítményre serkenti, s ez ösztö­nöz arra, hogy keressék és találják meg a termelésben a tartalékokat. P1SCH LÄSZLÖ agrármérnök, a szövetkezet elnöke és CSIBA LÁSZLÓ főszerkesztő-helyettes 4Ä» Az emberi tényező függvénye Hazánk légprodüktívabb kerületé­ben, a nyugat-szlovákiaiban, amely az országos gabonatermelésben 19, szlovákiai viszonylatban pedig 61 szá­zalékkal részesedik, az idei kenyér­csata átlagosan hat-tíz nappal később kezdődik. Köztudott, hogy a CSKP XVI. kongresszusának határozatai és a mezőgazdasági üzentek dolgozóinak szocialista kötelezettségvállalásai ér­telmében a kerületben az idén is kulcsfontosságú feladat a szemesek két és fél millió tonnás termésének elérése. A mezőgazdasági nagyüzemek dolgozóinak és vezetőinek igyekezete elsősorban arra irányul, hogy ezt az igényes feladatot maradéktalanul tel­jesítsék. Az idén ennek a feladatnak a teljesítése annál is inkább igényes, mert a mezőgazdaságnak az időjárás már a múlt év őszétől nem kedvez, s a kerület a hetedik ötéves terv­időszak első három éve után több mint 681 ezer/'tonna szemterméssel maradt adósa társadalmunknak. A nyugat-szlovákiai kerület aratás előtti aktívaértekezletén, amelyre a gutái (Kolárovo) Szocialista Ifjúsági Szövetség Efsz-ben június utolsó előt­ti napján került sor, s amelyen töb­bek között Ignác Janák, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a nyugat-szlová­kiai kerületi pártbizottság vezető tit­kára és Róbert SevCoviő agrármér­nök, a szövetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter helyettese is részt vett, Jaromír Algayer agrármér­nök, a nyugat-szlovákiai kerületi me­zőgazdasági igazgatóság vezetője fő­beszámolójában részletesen elemezte az idei aratásra való felkészülést és a várható kilátásokat. A mezőgazda­­sági üzemekben a kedvezőtlen őszi időjárási viszontagságok ellenére hat százalékkal nagyobb területre kerül­tek az őszi vetésű gabonafélék. Saj­nos tavasszal 15 ezer 775 hektár te­rületről kellett kiszántani a fagyok által károsított és megritkult növény­zetet, amit főleg szemes kuroricával és tavaszi árpával pótoltak. A szeme­sek termőterülete a tervezetthez vi­szonyítva az idén több mint 140 ezer hektárral, nagyobb, ami-a legtöbb az utóbbi négy ötéves tervidőszakban. fíem kis feladatokról van szó, hi­szen az idei aratás folyamán a ke­rületben a gabonaféléké^ 346 ezer 212, az őszi repcét 9209, a borsót 13 ezer 696, a lencsét pedig 4318 hektár területről kell betakarítani. Termé­szetesen az említett területekről a szalmát is be kell takarítani, a tarló­hántást ugyanakkor 307 ezer hektár területen kell elvégezni, s a másod­növények termőterületét 60 ezer hek­tár területen kell állandósítani. Ez utóbbiakkal kapcsolatban a munkála­tokat úgy kell megszervezni, hogy a másodnövények magjai legkésőbb augusztus 10-ig a földbe kerüljenek. A gabonafélékből az idén — a június 20-i termésbecslések alapján — öt tonnás átlagos terméshozam várható, ami hektáronként 0,2, összességében pedig több mint 155 ezer tonnával kevesebb a múlt évi valósághoz vi­szonyítva. Az aktivaértekezleten felhívták a résztvevők figyelmét arra, hogy az idén a hagyományos aratásra való felkészülés mellett számolni kell a nehéz körülmények, főleg esőzések között lebonyolított aratással is. Min­den mezőgazdasági üzemben arra kell törekedni, hogy a legkisebbre csök­kentsék a biológiai termés és a be­takarítandó termés közötti különbsé­geket. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents