Szabad Földműves, 1984. január-június (35. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-07 / 1. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1984. január 7. Alkon munkával a kéke és kanak biztonságának megőrzését! (Folytatás az 1. oldalról) maival való szövetséget, és törődjünk a védelmi képesség növelésével. Azt is szükségessé teszi, hogy tovább szilárduljon a szocialista országok összeforrottsága, erősödjön a béke­­moz-galom, amelyben világszerte ösz­­szefognak a haladó, józanul gondol* kodó emberek, tekintet nélkül politi­kai és vallási hovatartozásukra. Nem fogjuk sajnálni erőnket, hogy ehhez minél nagyobb mértékben hozzájárul­junk. Azonosítjuk magunkat azzal a mé­lyen humánus állásponttal, amelyet nemrég Jurij Andropov elvtárs fejtett ki, hogy az emberiség jobb sorsot érjen el, mint hogy konfliktusokkal tel! és atomfegyverektől fenyegetett világban éljünk. Erre irányulnak a Szovjetunió és a többi szocialista or­szág békejavaslatai, amelyeket teljes mértékben támogatunk. 'A mai nemzetközi erőviszonyok, a Szovjetunió, a szocialista közösség hatalmas ereje, a háborúellenes moz­galom fellendülése — mindez arra a meggyőződésre jogosít fel bennün­ket, hogy végül is a józan ész győz, és népünk számára is sikerül meg­őrizni a békét. Ez mindenkin múlik, és hiszünk abban, hogy ehhez becsü­letes munkájával mindenki hozzájá­rul. Kedves barátaim! Ezzel az évvel abba az időszakba lépünk, amelybeu fokozatosan meg­emlékezünk a csehek és a szlovákok nemzeti felszabadító harcának dicső mérföldköveiről, a Szlovák Nemzeti Felkelésnek, a duklai harcoknak 40. évfordulójáról, a cseh nép felkelésé­nek és hazánk felszabadulásának év­fordulójáról. Ezek a történelmi ese­mények megnyitották népünk előtt az utat a nemzeti szabadság és az álla­mi önállóság helyreállításához. Cseh­szlovákia függetlenségének megbíz­Űjévi üzenetek Az elnöki tanács elnöke magasra értékelte azt a tényt, hogy a kedve­zőtlenebb feltételek ellenére is sike­resen fejlődött a magyar gazdaság. Kifejezte meggyőződését, hogy a ma­gyar nép becsületes munkával és együttműködve a testvéri országokkal maradéktalanul eleget tesz az 1984- re kitűzött feladatoknak is, folytatja harcát a békéért, amely az emberi­ség boldog életének alapvető felté­tele. ■ Varsó: Henryk Jablonski, a Len­gyel Népköztársaság Államtanácsának elnöke újévi beszédében mély nyug­talanságának adott hangot, a nem­zetközi helyzet kiéleződése miatt. Rá­mutatott arra, hogy Lengyelország­nak létérdeke a belső nyugalom és a világbéke, a nemzetközi enyhülés és az együttműködés valamennyi állam­mal, függetlenül azok társadalmi rendszerétől. Kijelentette, hogy az idén Lengyelországban javult a hely­zet, minek köszönhetően fel lehetett oldani a szükségállapotot. A súlyos nehézségek és a nyugati országok diszkriminációs intézkedései ellenére javul a lengyel gazdaság. Henryk Jab­lonski végül köszönetét mondott min­den lengyel állampolgárnak, akik munkájukkal és aktív hozzáállásukkal hozzájárulnak a válság áthidalásához Lengyelországban. В Berlin: Erich Honecker, az NDK legfelsőbb párt- és állami vezetője újévi üzenetében rámutatott arra, hogy a Nyugat-Eurőpában megkezdett rakétatelepítés növeli a nukleáris há­ború veszélyét, és tovább bonyolítja a nemzetközi helyzetet. Rámutatott arra a tényre, hogy az amerikai rakéták­nak az NSZK-ba való telepítésével is­mét létrejött az a veszély, hogy né­met földről induljon ki egy háború. Ebben a helyzetben a Szovjetunió és a szocialista közösség államai kényte­lenek megvalósítani bejelentett el­lenintézkedéseiket, amelyek a kato­nai-stratégiai egyensúly megőrzésére irányulnak. В Szófia: a bolgár néphez intézett újévi üzenetében Todor Zsivkov, az ország legfelsőbb párt- és állami ve­zetője leszögezte, hogy a létező szo­cializmus országai az elmúlt évben újabb kiemelkedő sikereket értek el. Megszilárdult a nemzetközi kommu­nista munkásmozgalom, a nemzeti fel­szabadító erők ereje és felzárkozott­­sága. Mint mondotta, a Bolgár Nép­köztársaság álláspontja, a nyugat­európai rakétatelepítést illetően tel­jesen azonos a szocialista közösség nemzetközi politikai Irányvonalával, amely a békés egymás mellett élés Irányvonala. Bulgária külpolitikájá­nak fő célja továbbra is a béke, a szocializmus, az egység, a felzárkő­­zottság, a barátság és együttműködés megszilárdítása a KGST és a Varsói Szerződés tagállamaival. ■ Bukarest: Nicolai Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő újévi üzeneté­ben megállapítja, hogy Románia az 1983-as évet a társadalmi-gazdasági fejlődés terén elért újabb sikerekkel zárta. Az Ipar teljesítette a tervet, és tekintet nélkül a hosszan tartó aszály­ra, olyan termést sikerült elérni, amely biztosítja a lakosság szüksé­ges ellátását. Az üzenet felszólítja továbbá a dolgozókat, hogy az új év­ben a népgazdaság minden ágazatá­ban javítsák tevékenységüket, és ez országnak a fasiszta uralom alól vs­­ló felszabadulása 40. évfordulóját és a párt XII. kongresszusát a szocia­lista építés területén elért újabb si­kerekkel ünnepeljék. В Ulánbátor: Jumzsagin Cedenbal­­nak, a legfelsőbb mongol képviselő­nek újé'.! üzenete megállapítja: az 1983-ban elért eredmények feletti jo­gos büszkeséggel léphet a mongol nép az új esztendőbe. Teljesítették az ipari termelés évi tervét és a mező­­gazdaság rekord termést ért el. ■ Phjöngjang: Kim ír Szén, a Ko­reai NDK legfelsőbb párt- és állami vezetője újévi üzenetében megálla­pítja, hogy a munkásosztály és az ország minden dolgozója az elmúlt évben jelentős sikereket ért el a szo­cializmus építése terén. Több új be­ruházást helyeztek üzembe és gyor­san fejlődik az ország ipari és mező­­gazdasági termelése is. A továbbiak­ban Kim ír Szén hangsúlyozta, hogy a népi Korea továbbra is aktívan fog harcolni a békéért és a világ népei­nek biztonságáért. ható nemzetközi, garantálásához, a nagy szociális, gazdasági és kultu­rális fejlődéshez. A háború utáni csaknem négy évtized eredményei tel­jes mértékben alátámasztották és be­bizonyították szocialista utunk he­lyességét, ez az út teljes egészében megfelel a nép érdekeinek és szük­ségleteinek, s ezért a nép teljes tá­mogatását élvezi. Következetesen ezen az úton haladunk tovább. Békés szocialista jelenünket és jö­vőnket elsősorban legjobb barátunk­kal, a Szovjetunióval való hú barát­ságra és szilárd szövetségre, a szo­cialista közösséghez való tartozásunk­ra alapozzuk. Az új esztendő küszö­bén forró üdvözletünket küldjük és további sikereket kívánunk a szovjet népnek és a többi testvéri szocialis­ta ország népének. Harcos szolidaritásunkról biztosít­juk mindazokat, akik a világ külön­böző részein a békéért és a haladá­sért, a tőkés kizsákmányolás és az imperialita elnyomás ellen, a népek szabadságáért és a dolgozók jogaiért, az emberiség világos jövőjéért küz­denek. Szívélyesen köszöntjük Cseh­szlovákia minden külföldi barátját. i Tisztelt polgártársak! Elvtársakl Szocialista rendszerünk, anyagi erő­forrásaink, a dolgozók energiája, ta­pasztalataik, elkötelezettségük, akara­tuk és azon eltökéltségük alapján, hogy a haza felvirágoztatásáért dol­goznak, jogosan tekintünk bizalommal és józan derűlátással az új esztendő elé. "" Tegyünk meg közösen mindent, hogy az 1984-es esztendő a békés életnek és társadalmunk fejlődésének további éve legyen. Még egyszer kívánok mindannyiuk­­nak, kedves barátaim, jó egészséget, sok munkasikert és megelégedettsé­get az új évben. Az állam- és kormányfők, veze­tő testületek hagyományos új­évi üzenetei mindig egy kicsit programszerűek. Értékelik az elmúlt évet, kitűzik a politikai és gazdasági feladatokat a kezdődő esztendőre. Ezekből az újévi üzenetekből idézünk az alábbiakban: В Moszkva: Az SZKP Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa a szovjet néphez in­tézett újévi üzenetében megállapítja, hogy az elmúlt év méltó helyet foglal el a szovjet nép dicső sikereinek tör­ténetében. Az ország nagy lépést tett előre a gazdasági és a kulturális épí­tés minden területén. A kommunista párt és a szovjet állam legfőbb gond­ja a nép jólétéről való gondoskodás. Hogy a szovjet emberek minél job­ban éljenek és minél teljesebben ki­elégíthessék anyagi és szellemi szük­ségleteiket, annak csak egyetlen mód­ja van — a becsületes munka a szo­cialista építés minden területén. Az üzenet a továbbiakban megálla­pítja, hogy az elmúlt év sajnos nem hozta meg a nemzetközi feszültség enyhülését. Az imperializmus hibájá­­jából a nemzetközi helyzet kiélező­dött. Ebben a helyzetben a Szovjet­unió és a szocialista közösség orszá­gai megtesznek minden szükséges in­tézkedést a nukleáris háború elhárí­tására és annak érdekében, hogy a jelenlegi és az elkövetkezendő nem­zedékek számára megőrizzék a békét. A Szovjetunió nem mond le saját, va­lamint szövetségesei és barátai biz­tonságának garantálásáról. В Budapest: Losonczi Pál. a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, újévi beszédében hangsú­lyozta, hogy a jelen körülmények kö­zött rendkívül nagy szükség van a Varsói Szerződés tagállamai törhetet­len erejére, szilárd, megbonthatatlan egységére. „Jövőnk és szocialista vív­mányaink védelme érdekében nem hagyhatjuk válasz nélkül azt a tényt, hogy Nyugat-Európába telepítik az új amerikai rakétákat, és semmi áron sem engedhetjük meg, hogy az impe­rializmus a katonai fölény megszer­zésével rákényszeríthesse akaratát a világra“ — jelentette ki Losonczi Pál, és hozzáfűzte, hogy a Szovjetunió és a szocialista közösség más országai számára a katonai egyensúly megtar­tása az emberiség békés jövőjéért va­ló felelősség kifejezése is. 9 A Szövetségi Arhlvatal közli, hogy a csehszlovák kormánynak a kőolajipari termékekkel való gazdál­kodásra vonatkozó döntése alapján a gáz és fűtőolaj fogyasztói ára 1984. január 1-étől literenként 5,30 cseh­szlovák koronára emelkedik. Ugyan­csak január 1-étől a technikai benzin ára kilogrammonként 7 korona és a petróleumé literenként 5 korona lesz. 9 Gustáv Husák, a CSKP főtitkára, köztársasági elnök, a prágai várban fogadta a szénmedencék, valamint az energia-, a gáz- és az uránipar veze­tőit, kiváló dolgozóit és a Szocialista Munka Hőse cím kitüntetettjeit. Husák elvtárs nagyra értékelte, hogy a fűtőanyag- és energiaipar hoz­zájárul a népgazdaság egészében vé­ve pozitív idei fejlődéséhez. Köszöne­tét mondott a bányászoknak a társa­dalmi szükségletekhez való felelős viszonyukért, áldozatkész munkáju­kért és kezdeményezésükért. 9 Prágában baráti találkozót ren­dezett a Szövetségi Sajtóügyi és Tájé­koztatási Hivatal a sajtó, a rádió, a televízió, a lap- és könyvkiadó szer­vezetek vezető dolgozói számára. A baráti találkozón Ján Fojtik, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a KB tit­kára beszédében nagyra értékelte a csehszlovákiai újságírók idei munká­ját. Hangsúlyozta, hogy a publiciszti­kának a társadalom erőit a szocializ­mus továbbfejlesztésére és a béke­­harccal kapcsolatos feladatok teljesí­tésére kell mozgósítania és összpon­tosítania. # Bratislavában Miloslav Hruško­vití, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, az SZLKP KB titkára fogadta az ipari Szövetkezetek Szlovákiai Szövet­ségének küldöttségét, amelyet Brani­­slav Bíroš, a szövetség elnöke veze­tett. Társadalmi összefogással A rimaszombati (Rimavská Sobota) járási pártbizottság az állami és a társadalmi szervek összefogásával igyekszik meggyorsítani a CSKP KB 8. ülése határozatainak teljesítését. Az általánosan megfogalmazott fel­adatokat a helyi feltételekre bontot­ták le, amelyekkel a munkaértekezle­teken külön-külön is foglalkoznak. A tudományos-műszaki haladás vív­mányainak gyakorlati alkalmazását az alábbi részterületekre összponto­sítják: az energiahordozók és az üzemanyagok ésszerű (elhasználása, a nyersanyagok hatékony kihasználá­sa, a kevésbé nyersanyagigényes ipari létesítmények fejlesztése, a gépesítés komplex alkalmazása, a mikropo­­cesszorok és az elektronikus berende­zések igénybevétele, a biotechnoló­giai és a genetikai újdonságok érvé­nyesítése a gyakorlatban, az életkör­nyezet védelme stb. A felsorolt bonyolult műszaki és technológiai megoldások többségét az országos ipari hálózat biztosítja, a feltételeket azonban a járáson belül kell megteremteni. E tevékenységben a szocialista és a komplex ésszerűsítő brigádok, valamint a kommunisták járnak az élen. A járásban nem újkeletű a tudomá­nyos-technikai vívmányok gyors gya­korlati alkalmazásának gondolata.. Már a 7. ötéves terv is számolt, sőt előirányozta a tudományos módszerek termelésnövelő felhasználását. A terv­időszak első két évében átlag 5,7 szá­zalékkal növekedett az ipari terme­lés. Ezen belül legdinamikusabban a gépgyártás fejlődött, ahol 18,3 száza­lékos volt a termelésnövekedés. Az élelmiszeripar 15,3 százalékkal több árut bocsátott piacra. Jú eredménye­ket értek el az exportcikkek gyártá­sában. Két év alatt 435 millió korona értékben (ebből 249 millióért a szo­cialista közösség országaiba) szállí­tottak árut a külföldi megrendelők részére. Az 1980-as évhez viszonyítva ez 35,4 százalékos növekedést jelent. E jó eredményeket mindenekelőtt az újitómozgalom kibontakozásával, a termelési módszerek tudományos ala­pokra helyezésével és a korszerű technológiai berendezések alkalmazá­sával érték el. Am a háttérben még mindig sok a probléma. Az utóbbi két esztendőben azonban az egyes tech­nológiák minőségi fejlesztése nem ér­te el a kívánt szintet. A termelésfel­újítás csupán 135 termékre, gyárt­mányra terjedt ki, ami mindössze az áruféleségek 0,5 százaléka. Az állami minőségvizsgálatok során a 249 millió korona értékben előáPftott űj termé­kek 85,1 százalékát sorolták első, 14,7 százalékát pedig másodosztályba. E- zért most arra törekednek, hogy ez a minőségi fejlesztés egyidejűleg hassa át a kutatást és a termelést. Az ójitómozgalomnak kulcsszerepe van a 8. plénum irányelveinek valóra váltásában. Az elmúlt ötéves tervidő­szakban a járás negyvenhárom újítási javaslattal szlovákiai méretben az utolsó helyen kullogott. A mozgalom új alapokra helyezésével az utóbbi két évben már 91 újítási javaslatot nyújtottak be a szövetkezeti dolgo­zik, melyek társadalmi haszna más­fél millió korona volt. A tematikus feladatok megoldásában is előbbre léptek. Az ipari üzemekben tavaly és tavaly előtt összesen 1018 újítási ja­vaslatot adtak be, amelyből mindösz­sze 450-et valósítottak meg. A szol­gáltatóipar területén még rosszabb ez az arányszám. Az építőipari dolgo­zók 82 újításának is csak az ütvén százalékát hasznosították a gyakor­latban. A nyolc találmányból négyet használtak fel. Az igénybevett újítá­sok és találmányok társadalmi értéke megközelítette a 9 millió koronát. A szocialista és a komplex raciona­­lizációs brigádmozgalomba tavaly 3500 dolgozó kapcsolódott be. Az ipa­А МАТШШТ0К SZELLEMÉBEN ri munkások 37,6 százaléka brigád­tag. Tizennégy kutatócsoportot tarta­nak nyilván, amelyekben batszázan tevékenykednek. A mezőgazdaság fejlődését elemez­ve megállapíthatjuk, hogy 1976-tól 1982-ig a gazdaságok több pénzt for­dítottak új erő- és munkagépek vá­sárlására. mint azt a korábbi időszak­ban tették. Ennek és a munkaterme­lékenység növelésének köszönhető, hogy az utóbbi hét év alatt a termő­föld és a munkaerő állandó csökken­tése ellenére is 71,5 százalékkal sike­rült növelni ч bruttó mezőgazdasági termelést. A 6. ötéves tervidőszak eredményeihez képest a 7. ötéves tervidőszak első évében — a repce és a tömegtakarmányok kivételével — a hozamátlagokat sikerült lényegesen növelni, miután a gyakorlatban is megkezdték a tudományos alapon ki­dolgozott termesztési programok al­kalmazását. Ehhez nagy teljesítményű talajművelő eszközök használatával és új. nagyhozamú fajták, hibridek alkalmazásával biztosították a felté­teleket. Ugyancsak javult az agronó­miái és a technológiai fegyelem be­tartása. A növénytermesztésben űj is­meretekre volt szükség. A haladó ta­pasztalatok iskolája és a szövetkezeti munkaiskola tananyagain kerosztiil a mezőgazdászok hamar elsajátították az okszerű tápanyagellátás és a vegy­szeres növényvédelem alapismereteit. Hiányosságok, problémák persze még így is akadnak bőven, de éppen ezek kiküszöböléséhez adnak ösztönzést és útmutatást a 8. plénum irányelvei. Az állattenyésztésben az utóbbi há­rom év legmarkánsabb eredménye: a szakosodás. Nagymértékben növeke­dett a juh- és a szarvasmarha-állo­mány. A hasznossági mutatókkal még mindig nem lehetnek elégedettek, bár az elmúlt hét esztendő alatt te­henenként négyszáz literrel növeke­dett a fejési átlag. A további fejlődést az utóbbi években átadott és az épü­lőfélben lévő nagy kapacitású gazda­sági épületek szavatolják. A Tornaijai (Šafárikovo) Állami Gazdaságban nemrégen adták át rendeltetésének az ezer férőhelyes tehénfarmot, Rima­szombatban pedig a 3670 férőhelyes törzstenyésztő sertéstelepet. Domafa­­lán a szövetkezetek társulásával né­hány évvel ezelőtt kezdődött egy nagy kapacitású szarvasmarha-hizlal­da építése. A jelenlegi kapacitás két­ezer hízóállat korszerű nevelését te­szi lehetővé, amely az építkezés be­fejezése után megduplázódik. A nemesftési program keretén belül tovább növelik a szlovák-tarka tehe­nek részarányát, amely jelenleg a te­hénállomány 52 százalékát teszi ki. Az új ismeretek átvételében és alkal­mazásában az elkövetkezendő idő­szakban a következő dolgokra kell összpontosítaniuk a figyelmüket: A növénytermesztés szakaszán nB- velni kell a termelés hatékonyságát és gazdaságosságát. A kutatóintéze­tekkel és a fajtanemesítő állomások­kal együttműködve előtérbe kell he­lyezni a bevált korszerű agrotechni­kai eljárásokat és az új fajtákat. Ter­mőerejének állandó fokozása mellett védeni kell a termőföldet. A takar­mánytermesztés erőteljes fejlesztését pedig össze kell hangolni a betaka­rító gépsorok beszerzésével és maxi­mális kihasználásával. Az állattenyésztésben növelni kell az állományfelújitést és a hasznossá­got. A nagy teljesítményű erő- és mun­kagépek, valamint a napenergia ki­használását valamennyi mezőgazdasá­gi üzembon általánossá kell tenni. Lehetőség szerint a biogázt is fel kell használni üzemanyag-takarékos­ság céljából. Az irányftási rendszert a számító­gépek igénybevételével kívánják tö­kéletesíteni. Az agrokémiai vállalat szolgáltatásainak bővítését és kiter­jesztését ígéri. A fejlődést biztosító összefüggések fontos láncszemeit képezi a dolgozók­ról való sokrétű gondoskodás és a szakmai továbbképzés színvonalának emelése. A kollektívákat arra ösztönzik, hogy vállalásaikat a kezdeményezés hassa át. A közép-szlovákiai kerület mező­­gazdasági termeléséből a rimaszom­bati járás 23 százalékban részesedik. Ezért rendkívüli jelentősége van an­nak. hogy a járás irányitó szervei, a vállalatok, üzemek és szervezetek illetékesei a párthatározatok szelle­mében segítsék elő a termelés haté­konyságának növelését. KORCSMAROS LÁSZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents