Szabad Földműves, 1982. január-június (33. évfolyam, 1-25. szám)

1982-01-09 / 1. szám

Szabad Földműié AZ SZSZK MEZŐGAZDASAGl ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK HETILAPJA • 982. JANUÁR 9. 1. szám XXXIII. évfolyam Ага 1,— Kčs na Szira bízva a békés líiagfejlíídésben Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, köztársasági elnöknek újévi beszéde Honák elvtárs beszédében a párt központi bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága és a kormány ne­vében, valamint a maga nevében szí­vélyesen köszöntötte hazánk lakossá­gát, sok boldogságot és elégedettsé­get kívánt dolgozóinknak az áj esz­tendőben. Ugyancsak szívélyes újévi üdvözletünket fejezte ki a Szovjet­unió és a szocialista közösség többi országai testvérnépeinek, hazánk ösz­­tzes barátainak, akikhez a társadal­mi haladás, a tartós béke és az igazi emberi boldogság céljai fűznek min­ket. Hangoztatta: az eltelt 1981. év is népünk építő, alkotó munkájának, je­lentős eseményeknek esztendeje volt népünk életében. Tavaly zajlott le a népünk forradalmi küzdelmeit hatvan éve vezető CSKP XVI. kongresszusa, mely értékelte az elmúlt öt év mun­kaeredményeit és kitűzte a szocialista társadalom továbbfejlesztésének reá­lis programját. Tavaly tartottuk a képviseleti testületek általános vá­lasztását, demokratikus módon meg­újítottuk az államhatalmi szerveket. Szocialista államunk tovább szilár­dult. A választások eredményei né­pünk nagy politikai győzelmét jelen­tették. Újra bebizonyosodott, hogy népünk teljes mértékben támogatja a kommunista párt, a Nemzeti Front ás szocialista államunk politikáját. A vá­lasztások ismét kifejezték állampol­­"íraink egyöntetű akaratát, hogy tö­bb haladnak a szocialista fejlődés, alkotó munka éa a béke álján. Gazdaságunkban 1981-ben számos problémát kellett megoldanunk és nem kevés akadályt kellett leküzdenünk. Annál becsesebb, hogy sok kedvező eredményt sikerült elérnünk. Bár in­dokoltan mutattunk rá a gyenge pon­tokra és fogyatékosságokra, mégis az a döntő, hogy tovább erősödött orszá­gunk gazdasági és politikai ereje, s közös munkánk eredménye lehetővé tette a nép magas anyagi és kulturá­lis színvonalának megtartását, — ál­lapította meg Husák elvtárs, s han­goztatta, hogy az emberek nyugodt élete és munkája, az a tény, hogy gyermekeink és a fiatalok biztonsá­gos körülmények között nőnek fel, hogy nagy gondot fordítunk a meg­érdemelten nyugalomba vonnlt állam­­olgárokra, meggyőzően bizonyltja .zocialista társadalmunk fő céljának •'érését — a dolgozó ember boldog 4 elégedett életének biztosítását. Ez kommunista pártánk és szocialista rendszerünk politikájának tartós alap­ié-A szocializmus já feltételeket te­remtett állampolgáraink tudásának és tehetségének érvényesítésére, bogy hozzájárulhassanak a haza előrehala­dásához, bizalommal és biztonsággal •ekintsenek a jövőbe. A tőkés orszá­­ok dolgozóitól eltérően, nálunk sen­­<'nek sem keli félnie ettél, hogy unkanélküli lesz, hajléktalanná vá- 4, vagy betegség esetén orvosi ellá­­<s nélkül marad. loggal jelenthetjük ц hogy semmilyen más társadalom em tett és nem tehetett ennyit a 'ílgozó emberért, élet- és szociális ztonságáért, mint a szocializmus. Politikánk alapvető célja a jövőben hogy biztosítsa hazánk további 'lődésiánek, népünk boldog, békés ténsk alapját. Ez a CSKP XVI. ngresszusán elfogadott program tő .lányelve, ezzel lépünk az új, 1982. •sztendőbe is. A párt- és állami szervek a közel­iiben vitatták meg és fogadták el 1982. évi gazdaság- és társadalom lesztési tervet és a hetedik ötéves rvre vonatkozó törvényt. Nyíltan megmondták, hogy a most kezdődő esztendő nem le'sz könnyű. Az eddi­gieknél lényegesen bonyolultabb ktíl­­. I és belső teltételek között megvaló­sítandó jelenlegi feladataink teljesí­tse mindnyájunktól tevőleges hozzá .árulást, nagy munkatörekvést, rugal­mas és hathatós irányítást, nagyfo­kúan felelősségteljes hozzáállást, gaz­daságosságot és fegyelmet igényel. A XVI. pártkongresszus szavaival szólva: ha el akarják érni a népgaz­daság fejlesztéséhen és népünk ma­gas életszínvonalának megőrzésében kitűzött célokat, valamennyi szaka­szon még következetesebben keli fo­koznunk a termelés hatékonyságát, emelnünk az irányítás színvonalát és javítanunk a munka minőségét. Ma még inkább érvényes: amilyen jól fogunk dolgozni, olyan jól fogunk élni. Terveink és elképzeléseink megva­lósításának feltétele a világbéke meg­őrzése. A csehszlovák külpolitika ezért tsvűlegesen részt vesz minden haladó, imperialistaeilenes és demok­ratikus erőnek a háborús veszély el­hárításáért folytatott közös küzdel­mében. A nemzetközi helyzet továbbra is bonyolult, nyugtalanságot és aggodal­mat kelt világszerte minden jóindu­latú emberben. Az agresszív imperia­lista körök, főként az Egyesült Álla­mok lázas fegyverkezésükkel a ma­guk javára akarják megváltoztatni a kialakult erőegyensúlyt. Katonai fö­lénybe akarnak jutni, hogy gyengít­sék a szocialista közösséget és fokoz­zék törekvéseiket számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai nép felszaba­dító küzdelmének elfojtására. Ez a politika az emberiség létérdekeit ve­szélyestül, lábba) tiporja a népek jogait és reményét. Ezért világszerte a haladó, demokratikus és békesze­rető erők mind határozottabb ellen­állásába ütközik. A Szovjetunió és a szocialista közösség többi országai békepolitikájukkal szilárdan állnak ezeknek az erőknek az élvonalában. Csehszlovákia teljes mértékben tá­mogatja a szovjet kommunisták XXVI. kongresszusának külpolitikai prog­ramjából kiinduló politikát. Tevéke­nyen hozzájárulnak a szocialista kö­zösség és a Varsói Szerződés államai egységének erősítéséhez. Teljes mér­tékben szolidárisak vagyunk a Len­gyel Népköztársaság szocializmushoz hő hazafias erőinek harcéval, amelyet az antiszocialista, ellenforradalmi erők ellen vívnak a válság leküzdé­séért és a szocialista Lengyelország megszilárdításáért. Más szocialista országokkal együtt következetesen érvényesítjük a békés egymás mellett élét politikáját, mely tiszteletben tartja minden állam indo­kolt érdekeit és az egyenjogú, köl­csönösen előnyös nemzetközi együtt­működésre épül. A fegyverkezési ver­seny fokozása helyett ennek korláto­zását és a leszerelést elősegítő hat­­hatás intézkedéseket szorgalmazzak. A (socialista államok a válsághelyze­tek előidézésének és kiélezésének im­perialista politikájával szemben építő jellegű, tárgyilagos javaslatokét ter­jesztenek elő a feszültséggócok meg­szüntetésére és az enyhülési politika folytatására. Határozottan elítéljük a „korlátozott atomháború“ hazárd kon­cepcióit. Teljes mértékben támogatjuk a nukleáris háború veszélyének csök­kentésére éa fokozatos elhárítására vonatkozó szovjet javaslatokat. A szocialista országok békepoliti­­kája összhangban van minden nép érdekeivel, reménnyel kecsegtető jár­ható utat mutat a mai és a következő nemzedékek békéjének megőrzésére. Ezért a világfejlődés jelenlegi hely­zetének bonyolultsága ellenére azzal a szilárd bizakodással tekintünk a jövőbe, hogy sikerül megakadályozni a háborút. Nemzeti létünk, állami függetlenségünk és szocialista rend­szerünk továbbfejlődésének támasza történelmileg igazolt szilárd barátsá­gunk, szövetségünk és testvéri együtt­működésünk a Szovjetunióval és e szocialista közösség többi országéval, együttes fellépésünk a szocializmu­sért, a békéért és a világhaladásért vivott küzdelemben. Országaink, né­peink érdekében tovább erősítjük és mélyítjük barátságunkat és kölcsönö­sen hasznos együttműködésünket. Husák elvtárs jókívánatait kifejezve azzal fejezte be beszédét, hogy az ország gazdáinak felelősségtudatában mindannyian járuljunk hozzá Idei munkánk sikeréhez. • ---- ' Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnökünk Január 10-én ünnepli 69. születésnapját- Szerkesztőségünk munka­­közössége szívből gratulál hazánk első polgá­rának, és dolgozó népünk jólétét, biztonság­­érzetét szilárdító felelősségteljes munkájához sok sikert, friss erőt, jó egészséget kíván. Fotó: Cstk MIROSLAV VÁLEK: [RÉSZLET] Télen a dolgok tisztábbak és fehérebbek. Hó van s fehérség mindenütt, hogy szinte fáj. Csak 6 fésüli holló haja zuhatagát. A szélvész, mint borotva, bőrükből kibontja a fákat, felnyüszített bennem valahol egy állat. Közeleg az éj, a hold objektívjét elfordítja, megtörüli, s reggelig a telet minden oldalról lefényképezi. S ez a tél már sötétkékkel teli. Az én telem fehér. A kószáló szelek alig vakkantanak a kapualjból. Az én telem jó. Dobjuk el a melankólia nyűtt kalapját, s fussunk hajadonfőtt a meredek dombra. Az én telem gyöngédség, csillagok szikrázása s a hó tiszta villogása. (Cselényi László fordítása] Az új esztendő első napjai arra késztetnek bennünket: ragadjunk tollat, s kereset­len szavakkal köszöntsünk egy olyan évet, amely a becsületes, munkaszerető emberek millióinak oly sok és annyira remélt vágyét, álmát, jövőbe vetett rendíthetetlen hitét önti majd formába. Ugyanakkor megtisztelő feladat egy olyan évtől búcsúzni, amelyet pártunk XVI. kongresszusénak ha­tározatai fémjeleztek, s oly pontos és ragyogó távlatokat nyitottak meg egész népünk előtt. Idei ter­veink is hatalmasak. A nagy szám­adatok azonban nem riasztanak el bennünket, hiszen dolgos, minden-, re kész népünk szive egyként dob­ban, s akarata, munkálkodása, tettvágya azt tükrözi: mindent el­követünk, hogy szeretett szocia­lista hazánkat még szebbé, virág­zóbbá tegyüt saját magunk, gyer­mekein, unokáink javára, boldogl­­tására. Most is, amikor mindössze né­hány nap telt el az új esztendő­ből, mély hálánkat, határtalan szeretetünket és ragaszkodásunkat fejezzük ki pártunk iránt. Tiszte­lettel gondolunk arra a pártra, amely fáradságot nem ismerve munkálkodik azért, hogy ennek a gyönyörű országnak minden dol­gos polgára ne csak megteremtő­je, de maradéktalan részese is legyen mindannak, ami széppé és boldoggá varázsolja az életet. S mi erre a gondoskodásra még több és még jobb minőségű munkával mondunk igent, mert mindany­­nyiunk előtt világos, amit pártunk OKÚI GONDOLATOK főtitkára kongresszusi jelentésé­ben oly találóan fejezett ki: sem­mi sem pottyant az égből, min­den, amit ebben az országban létrehoztunk, népünk vasakaratá­nak és abbéli elhatározásának tudható be, hogy mind szebbé, erősebbé, és mind elismertebbé tegyük a szocialista Csehszlová­kiát. Növeli büszkeségünket az a tu­dat, hogy az eltelt esztendőben népünk — csehek, szlovákok, me­­gyarak, ukránok és más nemzeti­ségűek — egyöntetű akarattal munkálkodott azért, hogy a közös haza még szebb, még nemesebb gyümölcsöt teremjen. S akik verej­tékükkel táplálták hazánk földjét, nem csalódtak. A közös erőfeszí­tések nem voltak és a jövőben sem lesznek hiábavalók, mert azok minden becsületes dolgozó számára megteremtették és meg­teremtik azokat a feltételeket, a­­melyek biztosítják merész vá­gyaink teljesítését. Cselekvésre ösztönző gondola­tokkal, tettvággyal, Jövőbe vetett hittel, az élet szépségében való bizakodással léptünk az új esz­tendőbe. S íme mekkora akarattal óhajtunk többet, jobbat tenni és mind szebbet cselekedni. Tesszük ezt azért, hogy a rosszat, a gán­­csolót és a maradit elűzzük tevé­kenységünkből, életünkből. Tesz­­szük ezt azért, hogy egyszerű, de ragyogó hétköznapjaink olyanok legyenek, amilyeneknek ml, a nép óhajtjuk. Kívánunk dolgozó népünknek, s ennek keretében a Szabad Föld­műves olvasóinak is boldog új esztendőt, erőt, egészséget, egyéni boldogulást, bort, búzát, békessé­get! ILLÉS BERTALAN

Next

/
Thumbnails
Contents