Szabad Földműves, 1981. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1981-11-21 / 47. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1984. nevembe* 24. ^jOGaokszBm m fogaskerekek шшшш& kszstt GONDOLATOK A KOMÁROMI (KOMÁRNO) JÁRÁS ÜJÍTŰMOZGALMÁRÖL Lehet annak már vagy nyolc éve, amikor a komáromi (Komárno) járás­ban puszta érdeklődésből, számos mezőgazdasági üzem szerelőműhelyét meglátogattam, sok-sok szakmáját tudó és becsülő gépjavítóval és szer­vezővel beszélgettem. Mivel főleg az újítások érdekeltek, a megszólított emberek valóságos ötlet-dőmpinggel árasztottak el. Az érdeklődőt öröm­mel töltötte el ez az ötletgazdagság, mert arra gondolt, hogyha ezeket a Javaslatokat minden mezőgazdasági üzem hasznosítaná, akkor milliókkal gazdagodhatna az ország. A „puszta érdeklődés“ néhány- írásom alapjául szolgált, melyekben népszerűsítettem azokat az újításokat, melyeket saját meglátásom szerint a legésszerűbb­nek találtam. Persze, amikor ezek al­kalmazását más járásokban is vi­­szontlátam, ahol az illetékeseik azt is elárulták, hogy lapunk információja nyomán hasznosították, fejlesztették tovább az ötletet, arra gondoltam, vajon az a fórum, amelynek a legrö­videbb időn belül közvetítenie kelle­ne a hasznos újításokat a mezőgaz­dasági üzemek felé, talán nem funk­cionál? Sajnos a szakemberek tapasz­talatai is azt igazolják, hogy: homok­szem van a fogaskerekek között. Az első találkozásom a komáromi járás mezőgazdasági újítóival ígére­tesnek bizonyult. Ugyanis valóban sok olyan kiváló szakember dolgozik a járásban, akik nemcsak elvégzik munkájukat, hanem szövetkezetek ja­vára — éjszakákat, napokat áttöp­rengve — termelést fellendítő újítá­sokat is letesznek az asztalra. A második „találkozásom“ már ko­rántsem volt, az előbbihez hasonlóan, ígéretes. Mikor négy évvel ezelőtt a Járási mezőgazdasági igazgatóság gé­pesítési osztályának vezetőjét arra kértem meg, hogy szóljon arról, ho­gyan is hasznosítják szélesebb körben az újításaikat, milyen a közvetítés „felfelé“, a máskülönben nagyon el­foglalt vezető így nyilatkozott: — Tudja, jobb lenne, ha egy későbbi időpontban érdeklődne, ugyanis nin­­csenek összegyűjtve az újításaink. Előttünk az idénymunkák, termelni kell, ezernyi más gondunk van. Megértettem a jószándékú elutasí­tást, de — más információra támasz­kodva, — sejtettem: járási szinten is ►— homokszem van a fogaskerekek között. Aztán a későbbi „randevú“ elma­radt. Így a legközelebbi „találkozás­ra“ Nyitrán a szlovákiai mezőgazda­­sági újítőmozgalom 1980-as évi érté­kelésekor került sor, ahol felfigyel­tem a főbeszámoló következő monda­tára: „A komáromi járás a huszon­hatodik helyen végzett“. Talán nem Is kell mondanom, hogy ez nagyon meglepett. Egy olyan járás, amely a mezőgazdasági termelésben — orszá­gos viszonylatban is — rangot vívott ki magának, az újítőmozgalom vona­lán olyan járások mögé kényszerült, melyek jóval kevesebb termőterülettel rendelkeznek? A „gyászos“ kimuta­tás számadata — amelyeket most nem idézek — semmi jót nem ígér­tek: A táblázat egyik rubrikájában, ahol a járások által beterjesztett újí­tások száma kapott helyet, egy „szü­netjelet“ fedeztem fel. Persze, ha va­laki netán azt gondolná, hogy min­den áron való bírálás céljából az illető „kiszúrta“ az 1980-as évet, az téved. íme néhány számiadat: a hato­dik ötéves tervidőszakban a megva­lósított, egyben hasznosított újítások száma évente 11 és 41 között moz­gott, néhányszázezer korona értékű társadalmi hasznot hozva. Hát mit is mondhatnánk ennek a kimutatásnak láttán? Csak annyit, hogy Szlpvákiá­­ban sok olyan mezőgazdasági üzem található, amelyik évente produkál annyi újítást, amennyit a járási mé­retű felmérésben tüntettek fel. A múltkor a jml újítási bizottságá­nak egyik tagjához a következő kér­déssel fordultam: Nem gondolja, hogy az újítások összegyűjtése, ezek ter­jesztése és feljebb juttatása vonalán komoly problémáik vannak? Beszél­getőpartneremet — miután belekez­dett annalk sorolásába, hogy mennyi­re elfoglalt ember a jml újítási elő­adója, .— félbeszakítottam, s tovább kérdeztem: Az újítási bizottság tagjai mennyiben segítik az előadót abban a munkájában, hogy az járva a szö­vetkezeteket, buzdít, összegyűjti, s ha kell maga elkészíti az újítás tovább­terjesztéséhez szükséges technikai rajzokat? — Más járásokban — ami­ről már több alkalommal is beszá­moltam, az újítási bizottság tagjai fe­lelősek néhány szövetkezet újítőmoz­­galmáért, ami a gyakorlatban annyit jelent, hegy öszegyűjtik az újításokat, s jogi vonalon is segítik ezek érvé­nyesülését. A SZFSZ járási bizottsá­gának újítási felelőse kérdésemre így válaszolt: „Nem, nálunk ilyen nincs“. Ezeket a szavakat igazolta egy já­rásbeli, eredményesen gazdálkodó szövetkezet főgépesitőjének nyilatko­zata is: „Habár számos újítással ren­delkezünk, a mezőgazdasági igazga­tóság illetékes szerveinek képviselőit nemigen érdekli, továbbítjuk-e azokat vagy nem. Pedig hát, ha csak saját körzetünkön belül is hasznosítanánk a szövetkezetünkben megvalósított újításokat, sok-sok nyersanyagot és pénzt 'takaríthatnánk meg. Miliiús ér­tékekkel gazdagodhatnánk“. Amikor a járási mezőgazdasági igazgatóság előadójával beszélget­tem, először a múlt évi „eredmé­nyek“ kerültek szóba. A gépesítési osztály embere, aki egyben a járás energetikusa is, emellett még más funkciót is betölt, az Időhiányt hozta fel mentségéül. Hogy szavait én is igazoljam: Irodájában minden harma­dik percben csengett a telefon, me­lyen keresztül hol katonás utasításo­kat osztott, hol termelési információt jegyzett be füzetébe. i—i Nagy kár, hogy az ilyen terme­lési tempó mellett nem tudunk kellő­képpen foglalkozni az újításokkal, az újítók munkájával — mondotta. — Bizony nagy kár: Persze felmerül a kérdés: miért nem? A jmi, ennek gé­pesítési osztálya miért nem képes — ha keli, együttes erővel az újítási bi­zottság aktívabb bevonásával — vég­re rendet teremteni ezen a téren? Az is érdelkelt, melyek azok az újí­tások, amelyeknek maga az előadó — vagy más megbízott szakember — készítette el a technikai rajzait, adta át az illetékes szerveknek? Sajnos ilyesmi nem létezik. Ugyanis az újí­tási előadó képesítésénél fogva nem gépész szakember, hanem elektro­technikus, a gépberendezéseik műsza­ki rajzaihoz vajmi keveset ért. Az újítőmozgalom múlt évi kiérté­kelése után a mezőgazdasági .igazga­tóság vezetői és a pártszervek foglal­koztak a járás mezőgazdasági újító­mozgalmának helyzetével, s több ha­tározatot is hoztak annak érdekében, hogy a hetedik ötéves tervben emel­jék a mozgalom színvonalát, s kellő­képpen hasznosítsák a dolgo2ők fi­gyelemre méltó elképzeléseit. Ezen intézkedések közül néhányat felsoro­lok: — A jelenlegi tervidőszakban az újítási bizottságok munkáját — mind járási, mind üzemi szinten — haté­konyabbá kell tenni. — Több figyelmet kell szentelni a tematikai feladatoknak, meg kell te­remteni az újítók számára azokat a feltételeket, melyek segítségével eze­ket megoldhatják, kivitelezhetik. — Az újítómozgalomban a dolgozók aktivizálására reális versenykritériu­mokat keli bevezetni stb. —: Ezenkívül született még néhány írásba foglalt határozat, többek kö­zött az is, hogy a jmi újítási elő­adója a munkahét egy napján (?) kö­teles az említett munkaszakaszon te­vékenykedni. Az új intézkedések — sajnos — eddig még nem érvényesültek. Az el­ső félévben hasonlóan gyengék vol­tak az eredmények, mint a múlt év­ben. Az újítási előadó ennek ellenére bizakodó hangon szólt, s ígéretet tett, hogy az év végéig behozzák a lema­radást. Mivel az 1981-es évből már nem sok van hátra, s ezzel párhuzamosan a hetedik ötéves terv első éve is ha­marosan mögöttünk lesz, a járás me­zőgazdasági űjítómozgalmának illeté­kesei valóban „magukba szállhatná­nak“. Persze, ha továbbra is olyan „szervezési bukfencek“ jelentkeznek, mint a múltban, több mint valószínű, hogy az évvégi értékeléssel kapcso­latos cikkem is — hasonlóképpen, mint a fenti — gondolkodásra kész­tető, s lehangoló lesz. KALITA GÄBOR és illik A közelmúltban tartotta ülését az SZLKP Terebesi (Trebišov) Járási Bi­zottsága, melyen a tudományos-mű­szaki fejlesztés kérdéseivel foglalkoz­tak. Ahogy a plénum tanácskozásá­ból kitűnt, a járás mezőgazdasági üzemeiben a — dolgozók aktív poli­tikai kezdeményezésével, áldozatos erőfeszítésével a párt- és állami, va­lamint a gazdasági szervek jó mun­kájával, a CSKP XV. és XVI. kong­­reszusán hozott határozatok realizá­lásával — figyelemreméltó eredmé­nyek születtek a tudományos-műszaki haladás szakaszán. A terebesi járás mezőgazdasági üzemeiben megkülönböztetett figyel­met szentelnek az újító mozgalom fejlesztésének. Mindaz, amit az éssze­rűsítési, munkaszervezési és újítási terv tartalmaz elsősorban a fizikai munka könnyítését, a munkatermelé­kenység növelését, a dolgozók mun­kakörülményeinek javítását és az anyagköltségek csökkentését hivatott elősegíteni. A 6. ötéves tervidőszak folyamán a járási mezőgazdasági igazgatóság­hoz 134 újítási javaslatot nyújtottak be, melyek gyakorlati érvényesülésé­vel közel húszmillió koronás megta­karítást értek el. A legsikeresebb újí­tók egyike Sponták György, a Nagy­­kaposi (Veľké Kapušany) Efsz dol-■■■■RHEIIUIIIIIIinaniMniI gozőja, aki méltán nyerte el az „Ér­demes Újító“ aranyjelvényt. Ezt az elismerést a brojler csirkehizlaldák szerelési mukáinaik tervezéséért kap­ta. Ezzel az újításával szlovákiai mé­retben is az első helyen végzett. Ha­sonló sikert ért el Bélán józsef, a Királyhelmect (Kráf. Chlmec) Állami Gazdaság dolgozója is, aki 1979-ben tizenegy újítási javaslatot nyújtott be. Az újítőmozgalom fejlesztése sike­resen halad a Terebesi Gép- és Trak­torállomáson is. Az UR-I traktoroknál megoldották a generáljavítást, s kor­szerűsítették a talajművelő gépek fel­újítási munkálatait. A Rovinkai Me­zőgazdasági Gépészeti Kutatóintézet­tel együttműködve olyan korszerű talajlazítót szerkesztettek, melyet napjainkban országos méretekben is alkalmaznak. A 6. ötéves tervidőszak­ban a traktorállomás illetékesei 91 újítási javaslatot vettek nyilvántar­tásba, s ebből 74-et hasznosítottak. Az élelmiszeripart a terebesi járás­ban az élelmiszeripari kombinát, a pékségek és a cukrászdák, a cukor­gyár, a FRUCONA konzervgyár és a tejfeldolgozó üzem képviseli. A cu­korgyárban kiépített szilárd rakterű­­letekkel javult a cukorrépa feldolgo­zásának technológiája. A hulladékok „felfogásával“ javult a feldolgozási kapacitás kihasználása. A tejfeldol­gozásnál is érvényesítik a tudomá­nyos ismereteket, s az újítások első­sorban a minőség javítására irányul­nak. Az elmondottak alapján a cso­­koládégyárt és a tejfeldolgozó üzem elnyerte a „Kiváló Minőség Üzeme“ címet A 6. ötéves tervidőszakban 2,8 i»uu9HinimiunM»ui százaléáos energlamegtakarftást értek el. A jó eredményekért elsősorban a 30 szocialista brigádot és a négy ésszerűsítő brigádot illeti dicséret. Itt 78 újítási javaslatot nyújtottak be, melyből 46-ot a termelésben is hasz­nosítottak. Az ÉIV-ben ma 78 az újí­tók száma, ebből hat nő. A FRUCONA konzervgyárban is egyre nagyobb te­ret hődít a tudományos-műszaki ha­ladás. A 6. ötéves tervidőszakban 12 újítást vezettek be, s így növelték a termelés hatékonyságát. Az üzemben nagy gondot fordítanak az alkotó munkakezdeményezés fejlesztésére. A járási mezőgazdasági igazgató­ságon tíz éve működik újítási bizott­ság. Az újítási bizottság szakelőadója Jozef Miczák agrármérnök. Sokolda­lúan képzett szakember, érti a szak­máját, s szívügyének tartja az újítá­sok gyakorlati alkalmazását. — A bizottság havonta ülésezik — magyarázza az agilis fiatalember. — A beadott újítások Sorsáról egy hő­napon belül döntést hozunk. Segítünk az újítási javaslatok műszaki doku­mentációinak kidolgozásában, ami az újítók számára nagy segítséget jelent. A jmi mindennemű anyagi és erköl­csi támogatást megad az újítóknak, így az újítőmozgalom járásunkban zöld fényt nyert. Az idén a járás mezőgazdasági üze­meiből ötven újítási javaslatot nyúj­tottak be, ami annak bizonyítéka, hogy a szakemberek aktívan viszo­nyulnak a tudományos-műszaki hala­dás követelményeihez. Illés Bertalan A munka erkölcsi érteke A Veiké Leváre-i Prefa nemzeti vállalat bratislavai üzeme teher­forgalmi részlegének munkaközös­sége 1976-ban a SZNF 32. évfordu­lójának jegyében nevezett be a szocialista brigádmozgalomba, ma a szocialista munka ezüstfokozatá­nak újdonsült tulajdonosa. Milyen jelentőséget tulajdonít a munka -erkölcsi értékének Danis László, az ezüstérmes brigád vezetője, az éjpületelemgyártó üzem teherfor­galmi részlegének művezetője? — Én valahogy így látom: mi­előtt szocialista brigádot alakí­tottunk, közmegelégedésre elvé­gezte ki-ki a beosztásának meg­felelő munkát, amiért megkapta a neki járó munkabért, ahogy megkapja ma is. Mégis szegényeb­bek voltunk valamivel. Hogy mi­vel? — teszi fel helyettem sietve a kérdést, s tüstént válaszolva nyékén mindig példás rend és tisztaság uralkodik. Baszov mun­kamódszerét követve, eddig a leg­apróbb balesetnek is sikerült ele­jét venniük. S amit más üzemek­nek is figyelmébe ajánlunk, a gépkocsik karbantartásakor az élővizek és a termőföld védelmére vonatkozó előírások értelmében körültekintően járnak el, s a fá­­radtolajat és egyéb hulladékanya­­goikat igyekeznek hasznosítani, és akkor még nem beszéltünk a szá­mottevő egyéb társadalmi munká­ról, melyet anyagi ellenszolgálta­tásra való igénytartás nélkül vé­geztek. Rátermettségük megmutat­kozik a tervteljesítést célzó igye­kezetükben is. Rugalmas anyag­szállítással, a beérkezett vagonok azonnali kirakodásával nagyban hozzájárulnak a folyamatos ter­melés biztosításához. Jó példával elém teszi a piroskötésű, vaskos brigádnaplót. — Ezzel a kötetnyi közös élménnyel, amely százszor­ta többet ér nekünk, mintha a társadalmi munkában töltött sok­sok órát az utolsó fillérig kifizet­ték volna. Lapozgatom a naplóíró találé­konyságáról, kifinomult esztétikai érzékéről árulkodó krónikát. Elein­te frissebben, aztán bele-beleolva­­sok, vajon mit nyújt ez a példás kollektíva üzemén keresztül a tár­sadalomnak, és mit kap érte cse­rébe. Hogy csaík néhány bejegy­zést említsek: a-brígádtagok vál­lalták, hogy hiányzó munkatársu­kat bármely munkaszakaszon he­lyettesítik, a beérkezett vagonok kirakodását munkaszüneti napo­kon is vállalják — ami nagyon gyakori —, takarékoskodnak az üzemanyaggal és az elektromos energiával. Fő erényük, hogy a gondjaikra bízott gépkocsik és erőgépek min­dig kifogástalan műszaki állapot­ban vannak — kapcsolódik a be­szélgetésbe Vojtek Emil termelést vezető, az üzemi szakszervezeti bi­zottság tömegpolitikai albizottsá­gának elnöke —, bizonyítják ezt a műszaki ellenőrzéseik alkalmával nekik címzett dicsérő oklevelek és a kitűnő minősítés. Munkahelyü­kön, a garázsokban és azok kör­jár elöl különösein Danis elvtárs, a művezető, de elismerés illeti a többieket is, Ondrej Karolt, Otto Kožichot, Ján Pažitnýt, Karol Ko­čiši, Pavol Uhert, hogy csaik né­hányat említsek. Eredményeink elérése azonban elképzelhetetlen volna a meghono­sodott elvtársi, kollégális viszony nélkül i veszi át ismét a szót a brigádvezető. — A baráti kapcso­latok erősítéséhez hozzájárulnak a közös mozi és színházlátogatá­sok, sportrendezvények és kirán­dulások. Igyekszünk eleget tenni szellemi igényeinknek Is. Megkü­lönböztetett figyelmet szentelünk a dolgozóik ideológiai nevelésének. A szemléltető agitáciőval megbí­zott Nevrhla Ivan nemcsak a bri­gádnapló írásában remekel, ha­nem szemléletes és átfogó tájé­koztatást nyújt a brigád, az üzem, valamint az ország életéről és gondjairól. Ez a brigád valóban szocialista, s tagjai fel tudják becsülni a munka erkölcsi értékét. Az elis­merés, az ezüstérem, bár jogos büszkeséggel tölti el a brigád tag­jait, nem teszi elbizakodottá őket. Mi pedig joggal reméljük, hogy hamarosan gratulálhatunk majd a példás kollektívának az aranyfo­kozat elnyeréséhez is* •—Gyepe*— I -'í- -гилзсиь-: : Társadalmi munka közben pihenőt tart a brigád Az elmúlt hetekben fokozott inemben dolgoztak a faiskolák­ban tevékenykedő munkacsoportok, szocialista brigádok. Nem csoda, hiszen a facsemeték iránt — mind a mezőgazdasági üzemek, mind a kiskertészek részéről — óriási érdeklődés mutatkozott Fotó: t-kalita-T*

Next

/
Thumbnails
Contents