Szabad Földműves, 1980. január-június (31. évfolyam, 1-26. szám)

1980-01-05 / 1. szám

Szabad Földműves Az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja ШШ Lapunk tartalmából: Alkalom a tanulásra * Békés versengés az öt karika jegyében Télidő * Optimálisan kihasználják a lehetőségeket * Ezerkílencsziznvolcvan legyen népünk boldog és békés életének esztendeje GUSTAV HUSÄK elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének újévi beszéde Kedves polgártársak, elvtársak! Engedjék meg, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizott­sága, a csehszlovák kormány nevében és a saját nevem­ben a legszívélyesebben üdvözöljem Önöket az új, az 1S80. év küszöbén. Szívből kívánok jó egészséget, mun­kájukban sok sikert, nyugodt, békés életet, a magán- és a családi életben elégedettséget és boldogságot Köszön­tőm azokat a polgártársainkat is, akik a munkájukból eredő kötelességeiket a haza határain túl teljesítik. Ojévi jókívánságainkat és elvtársi üdvözleteinket küld­jük barátainknak a Szovjetunióba és más szocialista or­szágokba. A szocializmus és a kommunizmus építésében új sikereket kívánunk nekik. Szívből küszöntjük a szo­cialista Csehszlovákia külföldi barátait, a világon min­den haladó és békeszerető embert, akikkel a tartós bé­kéért és a társadalmi haladásért vívott közös küzdelem kapcsol össze. Kedves barátaim) Két év, egyszersmind kát évtized választóvonalán ma elgondolkodunk az eltelt év és a hetvenes évek fejlő­dése felett; elgondolkodunk afelett is, hogy mit hoznak számunkra a nyolcvanas évek. Az elmúlt tfz évben bonyolult, de sikeres utat tettünk meg. Utunk folyamán számos akadályt és problémát kel­lett leküzdenünk és megoldanunk. Csehszlovákia Kom­munista Pártja vezetésével, a Nemzeti Front szervezetei segítségével a csehszlovák nép nagy munkát végzett a haza felvirágoztatásáért, amire méltán lehet büszke. Teljes joggal kijelenthetjük, hogy az eltelt évtizedben és a múlt évben is állampolgáraink millióinak áldozatos munkája gyümölcsöző eredményeket hozott a CSKP XIV. és XV. kongresszusa határozatainak valóra váltása so­rán. Megteremtettük népünk nyugodt életének és alkotó munkájának kedvező feltételeit. A legutóbbi tíz év folyamán több mint nyolcvan szá­zalékkal gyarapítottuk az ipari termelés mennyiségét, átütően emeltük a mezőgazdaság és falvaink színvona­lát. Tovább emelkedett a lakosság mindegyik csoportjá­nak életszínvonala. Országunk jelentős előrehaladást ért el a tudomány és a technika terén, a művelődés és a kultúra fejlesztésében. Hazánk krónikájában jelentős helyet foglalnak el, a hetvenes évek nagy alkotásai. Az iparban, a közlekedésben és más ágazatokban szá­mos jelentős tervet valósítottunk meg. Üzembe helyez­tük hazánk első nukleáris erőmüvét, a prágai metró első szakaszát, befejezés előtt áll a Prága és Bratislava közti autópálya; a nukleáris erőművek berendezéseinek gyártására modern gépipart s petrokémiai ipart építet­tünk ki, nagy anyagi eszközöket fordítotunk a fűtő­anyag- és energetikai bázis megerősítésére, jelentős munkát végeztünk Prága, Bratislava és az észak-cseh­országi kerület kiépítésén. Hazánk minden táján új la­kótelepek épültek, államunk lakosságának több mint egynegyede új lakásokba költözött. Az állampolgárok Igényeinek kielégítését szolgálják az új létesítmények ezrei — iskolák, kórházak, üzletek stb. Szovjet társával együtt űrutazást tett az első csehszlovák állampolgár. Életünket sok új, jelentős műalkotás gazdagítja. Népünk közös munkájának eredményei a szocialista rendszer támogatását, a társadalom szükségleteivel kap­csolatban tettrekész és hazafias állásfoglalását fejezik ki. Ez egyszersmind a szocialista Csehszlovákia további fejlődésébe vetett biztonságérzet és bizalom forrása. Mindez létrehozza a párt és a nép egységének, hazánk nemzetei és nemzetiségei, valamennyi osztálya és rétege egységének megbízható alapját. Őszinte köszönetemet fejezem ki mindazoknak a mun­kásoknak, földműveseknek, értelmiségieknek, nőknek és fiataloknak, akik az iparban, a mezőgazdaságban, az építkezéseken, a közlekedésben, a kereskedelemben, a szolgáltatásokban, az egészségügyben, a tudományos intézményekben, az iskolaügyben, a nemzeti bizottsó­­gokban és a Nemzeti Front szervezeteiben jő, becsületes munkájukkal, kezdeményező és felelős eljárásukkal elő­segítették a tavalyi igényes feladatok teljesítését. A pozitív eredményekről szólva hangsúlyozni kell, hogy főképpen a hetvenes évek közepétől ezek összekapcso­lódnak azzal a szükségszerűséggel, hogy kiegyenlítsük a világ gazdasági fejlődésének gazdaságunkra gyakorolt kedvezőtlen hatását. Gazdaságunk fejlődését megnehe­zítő, terveink teljesítését befolyásoló különféle problé­mákat, nehézségeket és fogyatékosságokat kellett leküz­denünk, s a jövőben az eddiginél még határozottabban kell leküzdenünk. Ezek okaival és orvoslásuk útjaival részletesen és nagyon kritikusan foglalkozott az elmúlt napokban a CSKP Központi Bizottságának 14. ülése, a­­mely konkrétan meghatározta, hogyan járjunk el a ha­todik ötéves tervidőszak utolsó esztendejében. Kiemelte annak múlhatatlan szükségességét, hogy lényegesen ja­vítsuk munkánk minőségét és fokozzuk hatékonyságát, emeljük a tervezés és az irányítás színvonalát, szilár­dítsuk a munkafegyelmet, fokozzuk a gazdaságosságot, növeljük a személyes felelősséget, valamennyi szakaszon hathatósabban érvényesftsük a tudományos és a techni­kai kutatás eredményeit. Azt várjuk, hogy a Központi Bizottság alkotó mődszerfl, igényes eljárása, a határo­zatok magvalósításának és ellenőrzésének hangsúlyozá­sa, a terv teljesítése érdekében minden szerv és szerve­zet egységes igyekezete, a dolgozók kezdeményezésének fejlesztésére és a szükségleteik kielégítésére irányuló gondoskodás érvényesülni fog a gazdaság és az egész társadalom valamennyi láncszemének munkájában. Konkrét, igényes, reális, de nem könnyű célok állnak előttünk, melyek teljesítésével tovább fejlesztjük orszá gunkat azért, hogy a jövőben is népünk boldog, virág zó hazája legyen. Ehhez megvannak a szükséges anyagi és társadalmi feltételeink. Ezért az új esztendőbe és az elkövetkező évekbe aggodalom nélkül, bizalommal és optimizmussal tekinthetünk. Tisztelt eivtársak, kedves polgártársak! Az eltelt évtizedet és azt az évet, amelytől tegnap búcsút vettünk, a világ folyásának jelentős változása' és eseményei jellemezték. A szocialista államok befő lyása szüntelen növekedésének, a szocializmus, a hala dás és a béke erői együttes előretörésének köszönhe­tően — amely erők egyre inkább az emberiség életét befolyásoló tényezőként hatnak —, a hetvenes évek Európában a béke újabb évtizedét jelentették. Az állam­közi kapcsolatokban lépésről lépésre érvényre jutottak a békés együttélés alapelvei. A nemzetközi feszültség enyhítésében konkrét eredményeket sikerült elérni. Az államok között bővültek és elmélyültek a politikai és a gazdasági együttműködés kölcsönös kapcsolatai. Csehszlovákia tevőlegesen részt vesz ebben a folya­matban. Nagyra értékeljük azt a tény, hogyl a múlt év végén az ENSZ tagállamainak túlnyomó része támogatta a csehszlovák javaslatot, melynek célja kedvezőbb fel­tételek kialakítása konkrét eredmények elérésére a le­szerelésről folyó további tárgyalásokon. Széleskörűen fejlesztjük minden irányú kapcsolatainkat és együttmű­ködésünket mindegyik világrész sok államával. Fejlőd­nek kapcsolataink déli és nyugati határainkon közvet­len szomszédainkkal, amelyekhez fűződő viszonyunkat az utóbbi évtizedben normalizáltnk. A múlt év és főképpen a legutóbbi hetek eseményei azonban ismét megmutatták, hogy az Egyesült Államok és a nyugat-európai országok reakciós erői nem akar­nak beletörődni a kedvező fejlődésbe, meg akarják hiú­sítani a feszültség enyhülésének eddigi eredményeit, és újböl forgásba akarják lendíteni Európában a fegyver­kezési .hajsza kerekét, annak minden veszedelmes követ­kezményeivel egyetemben. Ezt a célt követi az észak-atlanti tömb tanácsának nemrégi döntése a közép-hatótávolságú rakéták gyártá­sáról és egyes nyugat-európai országok területén történő elhelyezéséről. Ez a döntés indokoltan a tiltakozás hul­lámát váltotta ki nálunk, más szocialista országokban és az egész világ haladó közvéleményében. Az Egyesült Államok, valamint a NATO további tagországai e döntés jóváhagyásával súlyos felelősséget vállaltak magukra a további fejlődésre, ható következményekért. A szocialista közösség országai Európa és az egász világ nemzeteinek más, sokkal elfogadhatóbb és előnyö­sebb utat mutatnak. Ez a béke, a biztonság további erő­sítésének, в gyümölcsöző nemzetközi együttműködés fejlesztésének útja. Ezt a célt szolgálják azok a javaslatok, amelyekkel a Varsói Szerződés tagállamai a politikai tanácskozó tes­tület 1978. év végén tartott ülésén fordultak a NATO- tagáilamok és más országok kormányához és közvéle­ményéhez. Ezt fejezi ki az a konstruktív békeprogram is, amelyet az NDK megalapítása 30. évfordulójának ün­nepségei alkalmából Berlinben terjesztett elő Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. Ez a politika népünk Iegsajátabb érdekeit fejezi ki. Ezért a szocialista országokkal közösen az eddiginél még fokozottabban veszünk részt megvalósításában. Meggyőződésünk, hogy minden békeszerető, demokrati­kus, reális gondolkodó erő közös törekvése meghiúsít­hatja az imperializmus veszedelmes szándékait, földré­szünkön biztosíthatja a további békés fejlődést A békés együttélés hívei és ellenzői éles politikai küz­delmének, valamint számos kapitalista és fejlődő or­szágban végbemenő komoly politikai és gazdasági válto­zásoknak és megrázkódtatásoknak mostani bonyolult feltételei közepette újból tudatosítjuk, mily életfontossá­gú és semmivel sem pótolható biztonságérzetet jelent számunkra a Szovjetunióval való őszinte, testvéri barát­ság, szilárd szövetség és sokoldalú együttműködés. A csehszlovák nép újból meggyőződik arról, hogy ezek a kapcsolatok a szocialista közösség más országaihaz fű­ződő barátsággal és szövetséggel együtt szabadágunk, biztonságunk, sikeres szocialista fejlődésünk, nemze­teink nyugodt, békés élete legmegbízhatóbb bástyája. Ezeket a kapcsolatokat munkásosztályunk és az összes dolgozó forradalmi hagyományaihoz és népünk törté­nelmi tapasztalataihoz hűen tovább fejlesztjük és szilár­dítjuk. Kedves barátaim! Oj esztendőbe lépünk, amelyben megünnepeljük né­pünk nemzeti felszabadító küzdelmének kicsúcsosodása, hazánknak a dicső Szovjet Hadsereg által történt fel­szabadítása 35. évfordulóját. Hálával, tisztelettel és sze­retettel emlékezünk felszabadítóinkra — a szovjet kato­nákra —, valamint az ellenállás hazai és külföldi rész­vevőire. A szocializmus építésének győzelmes útjára emléke­zünk. Meggyőződésem, hogy felszabadításunk jubileumi esztendejében, a mostani ötéves tervidőszak utolsó évé­ben közösen hozzájárulunk ahhoz, hogy tovább fejlesz­­szük nemzeti és.szociális szabadságunk harcosainak dicső örökét, tovább építsük szocialista társadalmunkat. Az új esztendőben még egyszer jó egészséget, sok örö­met és boldogságot kívánok mindenkinek. 1980 legyen népünk boldog, békés életének és alkotó munkájának, drága hazánk sikeres fejlődésének további esztendeje! A gondos munka eredménve Az elmúlt néhány év jő munkája alapján a korábban sok nehézséggel küszködő békéi (Mierovo) szövetkezet a legjobbak közé került. A gazdasá­got járva, munkájukat, eredményeiket tanulmányozva, olyan kép bontakozik ki a szemlélődő előtt, hogy a mostoha feltételek között szakszerű gazdálko­dással, jó munkaszervezéssel úrrá let­tek a nehézségeken s a hatodik öt­éves terv négy éve alatt elért jó ered­ményekkel pedig sikerült megalapoz­niuk a következő tervidőszak még igé nyesebb feladatainak feltételeit. Eb­ben a munkában egyaránt részt vállal­tak a vezetők és a mindennapi mun­kát végző dolgozók. A szövetkezet 826 hektáros mező­­gazdasági területéből 747 hektár a szántó. Természeti adottságaik Csalló­közben talán a legkedvezőtlenebbek. Szántóterületük hatvan százalékán a termőtalaj rétegvastagsága mindössze 14—18 centiméter, s ez a réteg is ka­vicsos. Gyenge vízgazdálkodási tala­jaik mindössze 18—20 milliméter víz tárolására alkalmasak. Ebben a ked­vezőtlen természeti környezetben si­került úgy irányítaniuk a gazdálko­dást, hogy a hatodik ötéves tervidő­szak folyamán a gazdaság termelése, nyeresége, az eszköz- és élőmunka hatékonysága, valamint a dolgozók keresete éš Jövedelme, egyenletesen növekedett. Növénytermesztés szakaszán már évekkel ezelőtt arra a következtetés­re jutottak, hogy az általános jellegű vízhiányt csak öntözéses gazdálkodás­sal, rendszeres vízutánpötlással tud­ják egyensúlyozni. Az öntözéses gaz­dálkodást több szempontból mérlegel­ték, s arra a következtetésre jutottak, hogy kialakításával minimálisra csök­kenthető a kockázat és a termelési bizonytalanság. A megvalósítást gon­dos, megfontolt mérlegeléssel kezd­ték. Tervszerű és átgondolt tervezési móddal jutottak el az automatizált, kevés fizikai munkát igénylő, a helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó, a növénytermelési technológiába jöl beilleszthető, Fregat-típusú szovjet be­rendezésig. Öntözéssel — a korszerű agrotech­nika és a megfelelő fajták biztosítá­sával — kukoricából sikerült elérniük a 6,5, cukorrépából pedig a 39 tonnás hektáronkénti hozamokat. A gondos munkát, melynek mércéje elsősorban a gazdáságon belül reali­zálható eredményesség, az állatte­nyésztés terén is megvalósították. A szarvasmarha-tenyééztés fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseik megvalósítá­sa a múltban elsősorban a tömegta­karmányok hiánya miatt akadozott. Megoldást a szántóföldi legelők léte­sítésében, a másodvetések és a köz­tesnövények gazdaságos és ésszerű hasznosításában találták meg. Szeme­sekből kilencven százalékra önellátók, s ezen a tél ;n is megfelelő mennyi­ségű és minőségű tömegtakarmény áll a rendelkezésükre. — A biztonság fogalmát az állatte­nyésztésben nem kell külön hangsú­lyozni. Nálunk nem a tömeg, hanem a takarmány számít — fogalmazott találóan Andrássy Sándor mérnök, az efsz elnöke. Az elnök szemléletét igazolja töb­­bek között a silókukoricatábla szak« szerű kiválasztása, a lucerna kezeié« se, betakarítása, illetve hasznosítása« Szövetkezetükben lényegében az egész vegetációs Időszakban folyamatos a lucerna betakarítása, és nem a ,,tö« megbetakarításra“ törekednek, bár el« södíeges célkitűzésük nz, hogy a lu« cernatermelésben is növekedjék az egy hektárról nyerhető értékes fehér« jedús terméstömeg. Az állatállomány ebben az efsz-ben nem él „kegyelemkenyéren“. Ennek köszönve sikerült elérniük a tehenen­ként! 4400 literes fejési átlagot, ser« tés- és marhahús eladási tervüket pe­dig 105 százalékra teljesítették . A számok mindent igazolnak. Egy* úttal elgondolkoztató mutatók is ezek: Főleg a sokkal jobb termőhelyi adottságok között gzdálkodók számé* ra. A békéi szövetkezet négy év alatt minden mutatóban teljesítette a ható* dik ötéves terv igényes feladatait« Terveik, a gazdaságosság növelése szempontjából tett intézkedéseik meg* mérettek és igaznak bizonyultak. Ah« hoz viszont, hogy megvalósítsák el­képzeléseiket, tartalommal kellett megtölteni a munkaidőt. A dolgozók átlagos havi keresete 2626, az egy dolgozóra jutó munkatermelékenység értéke pedig 150 ezer korona. A sző* vetkezetben komoly húzóerőt jelen* tenek a szocialista és az ésszerűsítő brigádok. A gépesítés szakaszán dől* gozó racionalizáló brigád például • cseppfolyós műtrágyák szakszerű és gazdaságos felhasználását oldotta • meg, de a többi kollektíva sem ma« radt.le a vállalások teljesítése terén: Mészáros József, Mészáros László, Tóth László traktorosok; Kiss Márta, Csivre Etel, Orbán Mária, Farkas Va­léria, Orbán István, Kunyi János, Bog« nár József és Bognár Erzsébet állat« gondozók a járás legjobb dolgozói közé tartoznak. A szövetkezet élén fiatal, de ta* pasztáit, munkában edzett elnök áll, de helytállnak az őrmesterek és a dolgos hétköznapok sorkatonái is. Kölcsönösen segítik és még jobb mun« kára serkentik egymást, a lemaradó« kát az átlagosok, az átlagosakat pe« dig az élenjárók szintjére emelik. So­ha nem lépnek kozmetikázott muta« tőkkai a nyilvánosság elé. Ehelyett a gazdálkodás fejlesztését választják, ami kevésbé látványos, de tartalma­sabb munka. Eredményeik forrása a bátran és ésszerűen gondolkodó és vállalkozó szellemű ember. Ha az eredmények eredőit keressük, szerin­tünk az utóbbi a mérvadó. Számukra ez határozza meg a jövőbe vezető utat is. Csiba László

Next

/
Thumbnails
Contents