Szabad Földműves, 1979. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1979-07-07 / 27. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1979. július 7.' Igaz barátok népünk körében Alois Indrának, a CSKP Központi Bizottsága elnökségi tagjának, a Szö­vetségi Gyűlés elnökének meghívásá­ra a múlt héten hazánk vendége volt a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége, melyet Vaszilij Kuznye­­cov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese vezetett. A küldöttség tag­ja volt még Nyikolaj Kiricsenko, Ci­­renzsab Szoktojev, Vlagyimir Volkov, Olga Jonku, Vjacseszlav Krjukov és Algirdasz Ferenszasz. A küldöttség az üdvözlések után a prágai Ztžkov-hegyen megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját, majd vi­rágcsokrot helyezett el Klement Gott­wald sírján és kegyelettel adózott az elesett szovjet ősök emlékének. A Szövetségi Gyűlés székházában Alois Indra elvtárs tájékoztatta a vendégeket törvényhozó testületünk tevékenységéről, dolgozóink nagy or­szágépítő sikereiről. A szovjet parlamenti küldöttség látogatása során megtekintette a prá­gai Övárosházát és elbeszélgetett a tisztségviselőkkel a nagy történelmi eseményekről és a főváros jelenlegi fejlődéséről. A küldöttség részt vett a Cseh Nemzeti Tanács 12. ülésén. Vaszilij Kuznyecov felvázolta a parlamenti kapcsolatok fejlődését és konkrét példákon szemléltette, hogyan érvé­nyesíti a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­­náécsa a lenini nemzetiségi politika elveit. A küldöttség ellátogatott a dél­­morvaországi kerületbe és Kunovicé­­ban megtekintette a Let vállalatot, és érdeklődött az L—410 L típusú repü­lőgépek gyártása iránt. Ezután részt vett egy gottwaldovl nagygyűlésen, melyen Alois Indra és Vaszilij Kuz­nyecov beszédet mondott. Kuznyecov elvtárs hangoztatta, hogy a szovjet­­csehszlovák barátság a marxizmus— leninizmus és a szocialista internacio­nalizmus megrendíthetetlen elveire, a közös osztályérdekekre, célokra és feladatokra épül, szüntelenül szilár­dul a szocializmus és a kommuniz-Az ifjúságé volt a hét A műit hét hazánk különböző ré­szein a csehszlovák és a szovjet ifjú­ság barátságának fesztiválja jegyében telt el. Ezt megelőzően Banská Stiav­­nicán ünnepélyesen megemlékeztek az Ifjúsági Vasút befejezésének 30. évfordulójáról. Az ifjúság forradalmi hagyományait M. Zozulák, a SZISZ Szlovákiai Központi Bizottságának el­nöke méltatta, s ezeknek folytatása­ként emelte ki az ifjúság, a SZISZ- tagok részvételét olyan szocialista építkezéseken, mint amilyen a tušimi­­cel és mélníki erőmű, a nemeckát alapiskola, az Udvardi (Dvory nad Žl­tavou) Efsz. Az ünnepi összejövetel részvevőit Ľudovít Pezlár, az SZLKP Központi Bizottsága Elnökségének tagja, a KB titkára is köszöntötte. A csehszlovák—szovjet határon fekvő Vyšné Nemeckében a SZISZ Köz­ponti Bizottsága és a Komszomol Központi Bizottsága küldöttségének,, jelenlétében rendezték meg a cseh­szlovák—szovjet ifjúsági fesztivált. Az ünnepi összejövetelen M. Zozulák, a SZISZ Szlovákiai Központi Bizottsá­génak elnöke és V. Guszejnov, a Komszomol Központi Bizottságának titkára köszöntötte a találkozó rész­vevőit és méltatta a munkakezdemé­nyezés kibontakoztatásában, az esz­mei-nevelő munka javításában szer­zett tapasztalatok kícserésének és egymás megismerésének nagy lehető­ségeit. A szovjet komszomolisták küldött­ségének vezetői ellátogattak Prágá­ba, beszélgetést folytattak a SZISZ Központi Bizottságának vezetőségével és fővárosunk nevezetességeivel is­merkedtek. Bratislavába a vele baráti szövet­ségben levő Kijev 60 főnyi komszo­­molista küldöttsége látogatott el. Szí­vélyes légkörben folyt le a nyugat­szlovákiai k'erület ifjúságának és a szaratovi terület komszomolistáinak találkozója. A barátsági fesztivál a nyugat-szlováikai kerület és a szara­tovi terület húszéves barátságának jegyében zajlott le. A közép-szlovákiai kerület SZISZ- funkcionáriusal 80 tagú komszomo­­lista küldöttséget fogadtak a Tátra alatt a Szovjetunió tulai területéről. A néprajzi nevezetességű Važec köz­ségben kenyérrel és sóval, népviselet­ben fogadták a szovjet vendégeket. Kassán (Košice) a kárpát-ukrajnai komszomolisták 58 tagú csoportja is­merkedett Kelet-Szlovákia népének életével és a város nevezetességeivel. A központi fesztivál Prágában, a Svétozor filmszínházban Csehszlová­kia és a Szovjetunió ifjű nemzedéke — a kommunisták forradalmi művé­nek méltó folytatója jelszó jegyében zajlott le. A hivatalos vendégek kö­zött volt Vladimír Remek őrnagy, űr­repülő, a Szovjetunió és Csehszlová­kia Hőse is. A barátsági fesztivál keretében Prágában ideológiai konferenciát ren­deztek a csehszlovák és a szovjet ifjúság részvétele a CSKP XV. és az SZKP XXV. kongresszusa határozatai­nak végrehajtásában témáról. A kon­ferencián V. Guszejnov, a szovjet komszomolisták küldöttségének ve­zetője is részt vett, s beszámolót tar­tott „A Komszomol hozzájárulása az ifjú nemzedék kommunista nevelésé­hez“ címmel. Nagyobb óvatosságot! Mint már Jeleztük, július Szlovákia egész területén a példás és biztonsá­gos közlekedés hónapja jegyében zaj­lik le. Az ezzel kapcsolatos időszerű intézkedésekről, az SZSZK Belügymi­nisztériumának illetékes közlekedés­­rendészeti vezetői tájékoztatták az újságírókat. Nem véletlenül esett a választása a példás közlekedés hónapjának meg­hirdetésekor júliusra, mert tavaly eb­ben az időszakban fordult elő a leg­több baleset, július bizonyult közle­kedési szempontból a legkedvezőtle­nebb hónapnak. Az iskolai szünidő kezdete, a nyári külföldi szabadságok megkezdése stb.... Emellett még egyéb aggasztó statisztikai adatok is aktivitásra serkentik a közlekedés őreit. Az idén az év első öt hónap­jában a múlt év azonos időszakához viszonyítva 4343-mal több, vagyis 11190 baleset fordult elő Szlovákia útjain. Még aggasztóbb az, hogy ez egyben 16-tal több halálos áldozatot is jelent, mert 229-en végezték éle­tüket az országúton. A sebesültek száma ugyan 182-vel kevesebb volt, ám a gazdasági kár összege mintegy másfél millióval volt nagyobb és ösz­­szesen 55 289 300 korona összeget képviselt. A legtöbb baleset színhelye a nyugat-szlovákiai kerület. Erősen domináltak a községek és a városok belterületén történt szerencsétlensé­gek. A vizsgálatok alapján a balese­teket előidéző okok szerint első he­lyen a vezetési mód szerepelt több mint négyezer esetben. A túllépett sebesség 3498 esetben okozott bal­esetet. Az elsőbbség meg nem adása szerepelt okként 1576, a helytelen előzés pedig 586 esetben. Sajnos, az alkohol, illetve az alko­holos befolyásoltság is szerephez ju­tott a balesetek előidézésében;, száz esetben észleltek az ellenőrzött gép­­járművezetőnél alkoholos befolyásolt­ságot. Ez az eset a legújabb szigorító intézkedések értelmében nem számít kihágásnak, hanem elbírálása a leg­súlyosabb következményekkel jár, a törvény ellen vétő a legtöbbször a vádlottak padjára kerül. A példás közlekedés hónapjában az illetékesek fokozottan fognak törődni a közúti fegyelemmel, mert például a Cseh SZK tapasztalatai (itt április volt a példás közlekedés hónapja) azt bizonyítják, hogy a fokozott fel­ügyelettel, gyakori intézkedésekkel csökkenthető a balesetek száma és következményeik is enyhíthetők. A közúti rend őreinek ebben most a legújabb technika is segítségükre van, így a sebesség mérésére szol­gáló fotopuskák, a Ramer-2 és Ra­­mer-3 műszerek. Természetesen, a példás közleke­déshez még az is hozzátartozik, hogy a közlekedésben részt vevők megfe­lelő műszaki állapotban levő jármű­vekkel közlekedjenek, mert a szigor ennek felülvizsgálása terén sem eny­hül. Tehát vigyázat a kipufogócsövek­re, fékekre, volánokra! A fegyelem és az említett intézkedések betartá­sát követelve a közlekedésrendészet dolgozói kellemes szabadságot, épség­ben, egészségben való visszatérést kí­vánnak minden motoros turistának. Lőrinci László mus építésének folyamatában, a bé­kéért és a nemzetközi biztonságért vívott együttes küzdelemben. A szovjet parlamenti küldöttség Bratislavába is ellátogatott. A város párt- és állami szerveinek tisztségvi­selői fogadták. A küldöttség tagjai megkoszorúzták a Szlovák Nemzeti Felkelés hőseinek emlékművét és ko­szorút helyeztek el a Slavínon, az el­esett szovjet katonák emlékművén. Utána ismerkedtek Bratislavával és elbeszélgettek az SZLKP és a szlovák kormány vezetőivel. Díszebéd után látogatást tettek a bratislavai város­házán. A szovjet parlamenti küldöttséget látogatása befejeztével Gustáv Husák, a CSKP Központi Bizottságának főtit­kára, köztársasági elnök is fogadta. Vaszilij Kuznyecov a Csehszlovák Televízió adásában köszönte meg né­pünknek azt a szívélyes fogadtatást, amelyben a szovjet parlamenti kül­döttséget mindenütt részesítették. Be­szédében hangoztatta: A Szovjetunió és Csehszlovákia, valamint a többi szocialista ország együttes erőfeszíté­se és egybehangolt fellépése újabb érezhető eredményekhez vezet a nem­zetközi helyzet javulásában. Népeink eredményes együttműködésének és megbonthatatlan barátságának döntő tényezője a két párt valóban testvéri szövetsége központi bizottságaik ál­landó kapcsolatai. Kapcsolataink el­mélyülése szempontjából nagy jelen­tőségük van Brezsnyev és Husák elv­társ találkozóinak, mert új tartalmat adnak sokoldalú kapcsolatainknak. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­­. nak küldöttsége látogatását befejezve a múlt szombaton hazautazott. Az építők napián Július 8-án, az építők napján hagyo­mányosan megemlékezünk azokról, a­­kik nagy érdemeket szereznek új ter­melési létesítmények és a társadal­munk életét fejlesztő, kellemesebbé és kényelmesebbé tevő alkotások, egyebek között összkomfortos laká­sok építésében. Szlovákiában például az állami népgazdaságfejlesztési terv tavaly 45 ezer lakás befejezését irányozta elő, ami majdnem hét és fél milliárd ko­rona beruházást jelentett, s építőink nagyjában megfeleltek feladatuknak, a fő mutatókban teljesítették a ter­vét'.'- - " : - ■ —? • ť Az építőket nálunk gyakran éri bí­rálat;- elsősorban a munka' minősége miatt, olyasmiért is, amiért közvetve mások felelősek. Általában azonban elmondhatjuk, hogy helytálltak, s ál­dozatokat hoztak bármikor, amikor a helyzet ezt megkövetelte. Gondoljunk csak az év eleji roppant nehéz idő­járási viszonyokra, amikor objektív okokból kiesés mutatkozott a tervtei­­jesítésben, s építőink ezt nyújtott mű­szakokban, rendkívüli műszakokban igyekeznek pótolni. Emellett látnunk kell az építőipar nehézségeit, a szak­­emberhiányt, általában a munkaerő­­hiányt, bizonyos anyagok hiányát, mellyel hosszabb ideje küszködnek. A munka eredményei mellett lát­nunk kell az igyekezetei, mely az embereket, a dolgozókat jellemzi. Az építők érdeméből válik például Bra­tislava modern szocialista nagyváros­sá. Az építők érdeméből születtek oly nagy müvek, mint a dalešeicei és tu­­šimicei erőmű, s újabban Szlovákiá­ban a Jaslovské Buhunice-i atomerő­mű, mely nemcsak a hazai energetikai ipar, hanem az építészet büszkesége is, melyben oly nagy mértékben és konkrétan érvényesült a szovjet se­gítség. Ünnepükön köszöntjük derék épí­tőinket, s kívánjuk, hogy maradékta­lanul megvalósítsák a párt- és kor­mányhatározatokban megjelölt felada­taikat. —in— Ismerkedés, tapasztalatcsere Bensőséges találkozóra került sor a múlt héten a Német Demokratikus Köztáraság Művelődést és Tájékozta­tási Központjában. Gerd König, az NDK nagykövete és más diplomáciai és kereskedelmi megbízottak több mint tíz olyan szlovákiai vállalat kol­lektívájával találkoztak, akik a német munkásmozgalom valamelyik kiemel­kedő személyiségének a nevét vise­lik (Wilhelm Pieck, Klara Zetkin, Ernst Thälmann). A találkozóra az NDK fennállásának 30. és a Szlovák Nemzeti Felkelés 35. évfordulója al­kalmából került sor. A részvevők, akik között ott voltak a novákyi Wil­helm Pieck Vegyművek, a Csicsói (Citov) és a Nagyölvedi (Veiké Lu­­dince) Wilhelm Pieck Efsz képvise­lői, valamint szocialista munkabrigá­dok vezetői is, beszámoltak üzemeik fejlődéséről, termelési és egyéb sike­reikről, NDK-beli üzemekkel ápolt ba­ráti kapcsolataik fejlődéséről. Strázsák a vártán Országhatáraink bátor és jól fel­készült védelmezői évente július ll-én tartják ünnepnapjukat. Azért, mert ezen a napon jelent meg 28 év­vel ezelőtt az országhatáraink védel­méről szóló törvény, amely többek között hangsúlyozza: „Az országhatár védelme valamennyi állampolgár ha­zafias és internacionalista kötelessé­ge.“ Ezért, nemcsak a hivatásos, ka­tonai szolgálatukat teljesítő határ­őrök ünnepe ez a nap — akik télen zimankós hidegben, hóban, hóvihar­ban, nyáron a nagy hőségben, a szú­nyogok hadától kínozva, becsülettel védelmezik országhatárainkat —, ha­nem az önkéntes határőröké is, akik a gyárakban, a különféle termelőüze­mekben, a szövetkezetben, állami gazdaságokban, vagy más mezőgazda­­sági üzemekben teljesítik napi fel­adataikat, s szabad idejük jelentős ré­szét áldozzák fel arra, hogy — a ha­tárőrökkel vállvetve — országhatá­rainkat védelmezzék. Mert, bár béke honol hazánkban, s a világ nagyobbik részén, az impe­rialista erők ma sem nyugodnak bele pozícióik elvesztésébe, szövetkeznek a szocialista országok társadalmi rendszerének ellenlábasaival vagy azokkal az elemekkel, akik puszta kalandvágyból, vagy a törvényeinket megsértve, igyekeznek a „túloldalra“ a felelősségrevonás elől, vagy amiatt,’ hogy „nem fűlik a foguk“ a becsüle­tesen végzett munkához. Határőreink, valamint a polgári lakosság ébersé­gén, önként vállalt segítségnyújtásán azonban megtörik minden szándék, próbálkozás, kudarcba fúlnak elkép­zeléseik, s végül eléri őket az igaz­ságszolgáltatás keze... A határőrség napját tehát nem az ünnepi pompa, hanem a bátorság, a helytállás, az eredményes munka„er­­kölcsi elismerése jellemzi és a még alaposabb felkészülés a következő harci feladatok teljesítésére, a határ­sértők terveinek keresztülhúzására, országhatáraink céltudatos védelme­­zésére. Ilyen ünnepi számvetésre került sor többek között a Szlovák Nemzeti Felkelés nevű határőregységnél is, amelyen Radil alezredes számolt be a határőreink és az önkéntes határ­őrök áldozatkészségéről, hazafias helytállásáról — azt is jó példaként említve, hogy harmincnégyen jelent­keztek az önkéntes határvédők sorai­ba. Majd a legpéldásabb tisztek, tiszt­­helyettesek, határőrök, önkéntes ha­tárvédők vették át a kitüntetéseket. Utána ünnepi kulturális műsor követ­kezett, a pionírok, a katonák és a Kis-Kárpátok Folklóregyüttes közre­működésével. —nk— Áz új technikáért A SZÄNTÄS NÉLKÜLI VETÉSÉ A JÖVÖ? A XV. pártkongresszus, majd ezt követően az egyes központi bizottsági ülések tárgyalásai általában gazdasá­gunk további fejlesztésével és külön­­külön egyes termelési ágak fejlődé­sével kapcsolatban konkrétan rámu­tattak a tudományos-műszaki haladás érvényesülésének fontosságára. Ez nemcsak azért fontos, hogy termelé­si-gazdasági ágaink egyre magasabb színvonalat érjenek el a korunkat jellemző rohamos gazdasági-technika fejlődés közepette, hanem azért is, hogy bizonyos ipari termékeink ver­senyképesekké váljanak a világpiaco­kon, öregbítsék a hazai, ipar hírne­vét és megfelelő hasznot is hozzanak népgazdaságunknak. A .kérdés lénye­ge tehát a tudományos-műszaki kuta­tás ösztönzése, a kezdeményezés ser­kentése ezen a téren is. Ezt a célt szolgálják a szövetségi műszaki1 és beruházásfejlesztési mi­niszter díjai is, melyeket a héten osz­tottak ki a tavalyi kutatási és fej­lesztési munkaeredményekért. Az ér­tékelő bizottság 163 javaslatot vizs­gált felül, s ezek közül választotta ki az odaítélt hat fő díjat. A díjnyertesek között első helyen áll a Csehszlovák Tudományos Aka­démia Heyrovský Fizikai-Kémiai és Elektrokémiai Intézetének munkakö­zössége, amely a Laboratóriumi Mű­szerek nemzeti vállálat kutatóival együtt kifejlesztette a csehszlovák poíarográfok új nemzedékét. Neveze­tesen az LF 9 típusú polarográgról van szó, amelyet az állami műszaki­tudományos fejlesztési terv keretében oldották meg, amelyek gyártása már folyamatban van, s amely készülékek tulajdonságaikkal és műszaki jellem­zőikkel vetekednek az Egyesült Ál­lamokban, Olaszországban és Svájc­ban gyártott hasonló készülékekkel. Értékelték még a már kifejlesztett és rövidesen sorozatgyártásban megje­lenő PA 2 és PA 3 polarográf műsze­rek kikísérletezése terén végzett munkásságot is. További 15 ezer korona díjjal ju­talmazták az ostravai kohóipari ku­tatók alkotó tevékenységét, nevezete­sen egy, a nagyolvasztók automatikus irányításával kapcsolatos feladat megoldását. A harmadik 15 ezer ko­ronás díj elnyerői az atomerőművek­ben alkalmazható 220 megawattos, telített gőzzel működő turbina kifej­lesztésének megoldásában részt vett kutatók, a plzefii Škoda Művek dol­gozói. A negyedik, 15 ezer koronás díjjal Jutalmazott műszaki vívmány bizo­nyára felkelti olvasóink érdeklődését. Ugyanis a mezőgazdaságot érinti: a kutatásban részt vett mezőgazdasági és gépipari szakemberek munkakö­zössége kidolgozta a gabonatermesz­tés új komplex technológiáját, mely­nek lényege a talajjal szemben tá­masztott követelmények betartása, a munkaerő-szükséglet egyidejű csök­kenése, a traktorosok mun&ájának és üzemanyagnak megtakarítása oly mó­don, mely lehetővé teszi a terület­egységre számított gabonatermés rendszeres növelését a mezőgazdasági termelés fokozódó koncentrációja és szakosodása mellett. E feladat meg­oldásának eredménye abban is meg­mutatkozik, hogy az új technológia a kukorica, őszi repce, a hüvélyesek és a takarmánynövények termesztésében is alkalmazható, érvényesül a trágyá­zás hatékonyságában, pozitívan be­folyásolja a talajt és kihat a környe­zetvédelemre. A hagyományos termelési folyama­tokkal szemben ez n globális mini­malizálásnak nevezett progresszív gabonatermesztési módszer olyan új talajművelési rendszert jelent, mely­nek során a mélyszántás a szerves trágya beszántásával és a kapásnö­vények pótlólagos trágyázásával, a gabonaföldek megművelésének mini­mális módszerével váltakozik és zárt rendszert alkot. Ez a minimális meg­művelés! technológia és a szántás nélküli vetés nagyon intenzív terme­lés körülményei között is érvénye­síthető. * Az új módszer alkalmazásától vár­ható konkrét eredmények: évi 33 mil­lió liter üzemanyag megtakarítása, egy hektárra számítva pedig 2,35 órányi emberi munka, 4,02 órányi traktoros munka 404 korona költség, a konkrét feltételektől függően 9,5— 32,6 liter üzemanyag megtakarítása. Az új módszer bevezetését 1986 és 1990 között 800 ezer hektáron terve­zik. A miniszteri díjjal jutalmazott to­vábbi műszaki megoldások föld alatti építkezéssel, továbbá hidrotechnikai építményekkel függnek össze. ILI emlékezet A CSEMADOK losonci (Lučenec) járási bizottsága, a Nógrádi Múzeum a járási levéltár anyagának felhasz­nálásával dokumentációs kiállítást rendezett a Szlovák Tanácsköztársa­ság kikiáltásának 60. évfordulója al­kalmából. A megnyitón szép számban jelentek meg egykori vöröskatonék. A kiállítás anyaga több mint száz fel­vételt és egyéb korabeli dokumentu­mot tartalmaz. A múlt felelevenítésé­vel meg akarja ismertetni a mai nemzedéket a munkáshatalomért ví­vott harcok internacionalista hagyo­mányaival. A kiállítással egyidejűleg népes lá­­togatottságú szeminárium nyílt meg, melynek keretében Ágoston Tibor fü­­leki (Fiľakovo) gimnáziumi tanár a Magyar és a Szlovák Tanácsköztár­saság történelmi és politikai jelentő­ségét méltatta, majd Rusznák János, a jnb művelődési osztályának előadó­ja „A Nagy Októberi Szocialista For­radalom hatása a közép-európai né­pekre“ címmel tartott előadást. A két szemináriumi előadást gaz­dag vita követte. Különösen színes volt az egykori'vöröskatonák — Lip­ták András, Gyura Leó, Barta József, Marcinek Pál felszólalása. Az akkori losonci eseményekről Weil Jenő elv­­társ emlékezett meg. A szeminárium végén a losonci te­metőben megkoszorúzták a vörös hadsereg hőseinek sírját és emlékmű­vét SÚLYOM LÁSZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents