Szabad Földműves, 1979. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-06 / 1. szám

2 SZABAD FÖLDMŰVES * 1979, femifr B. Télen is vigyázzunk a tűzre Otthonainkban már harmadik hó­napja kellemes meleget árasztanak a modern fűtőtestek. Az ősz szeszélye­sen köszöntött be, a kezdeti szokatlan hideget enyhébb időszak váltotta fel s a kisebb hullámzástól függetlenül elmondhatjuk, hogy a téli évszak normális. Fűteni fűtünk, de az objek­tív körülmények energiatakarékosság­ra késztetnek minket, de emellett még egy komoly figyelmeztetőjel van számunkra: tűzre télen is vigyázzunk) Ezt nemcsak a józan ész sugallja, hanem a statisztika és a gyakorlati tapasztalatok alapján a tűzoltóság szakértői is. Évente ismétlődik, hogy a sajtón keresztül a lekére beszélnek az em­bereknek, legyenek elővigyázatosak. A statisztikai adatok ugyanis azt bi­zonyítják, hogy minden intézkedés ellenére a vörös kakas még nagy pusztítást visz véghez. Most nem az üzemi baleset jellegű tűzesetekről van szó, mint amilyenek idénymunkák idején a mezőgazdaság­ban is előfordulnak, főként olajmoto­ros vagy villanymotoros gépek mű­ködtetése, Illetve helytelen kezelé­se folytán, hanem egyszerű háztartá­sokról. ' A nagyvárosi ember általában köz­ponti fűtéses lakásban lakik. Itt kü­lönösebb problémák nincsenek, ha csak nem említjük az olyan, inkább emberi hanyagság, mint tudatlanság okozta tűzeseteket, amikor veszélyes, gyúlékony anyagokat helyeznek a fű­tőtest közelébe, s a meleg hatása így katasztrófát, vagy legalább is nagy károkat idézhet elő. Nézzük a szá­mok tükrében. A legutóbbi öt évben Szlovákiában 1044 olyan tűzeset történt, melyet hő­energia-fogyasztók okoztak, s ennek következtében több mint 40 és fél millió korona kár keletkezett. Nem érdektelen, hogy a tűzesetek fele ■Jarminc évvel ezelőtt fogadták el a 319/148 törvénytár! számú törvényt, mely 1948. február elsejé­vel lépett hatályba, s ezzel kezdetét vette bírósági szerveink demokratizá­lása. Az említett törvényt ezért igaz­ságszolgáltatásunk szocialista fejlődé­sének határköveként tartják számon. A harminc év alatt ezen a téren elért eredményekről számolt 1« új­ságíróknak Gašpar Kubek, az SZSZK Az évforduló igazságügyminiszter-helyettese. Igaz­ságszolgáltatásunk demokratizmusá­nak fő jellemzőjeként emelte ki a népbirák intézményét. Hazánkban jelenleg több mint 27 ezer személy tölti be a népbírói sze­jegyében repet és nehéz feladatkört. Szlovákiá­ban 8229 a népbirák száma. Leg­utóbbi választásuk az elmúlt év első felében zajlott le. A népbíráknak mintegy kétharmada már régebben is betöltötte ezt a feladatkört és gaz­dag gyakorlati tapasztalatokkal ren­delkezik. A legutóbbi választásokon népbirói megbízatást nyert egyének 35,1 százaléka nő, 53,5 százaléka munkás és szövetkezeti paraszt. Na­gyobb a fiatalok részaránya is, hisz a 35 éven aluli népbirák 23,5 száza­lékban képviseltek a népbírói testű­dben. Nemzetiségi összetétel szerint épbírák 88,7 százaléka szlovák, kaláka magyar, 2,4 százaléka L,1 százaléka pedig cseh nem-V u uir ági szempontból felvetődik !■>, íogyan oldják meg a bírő­­k a nyelvi problémákat a . к a területeken. A tájékozta­ezekben a járásokban a s a népbirák egy része tud . Egyébként a magyar nem­­t ' ü pores felek élhetnek anya­­: sználatának törvényes jo­­s iiyen esetekben a bíróságok . v. oilosan tolmácsról gondoskodnak. lista igazságszolgáltatásunk irmiuc évi fejlődésének legfőbb redüiénye hogy hazánkban az utób­­ryekbEa csökkent a bűncselekmé- i .•«? - . i i> i, ami a bíróságok jó mun­■ velés és megelőzés, a meg­­öző iulvilágosító munka hatásos­­uzo íyítja. magánépületekben keletkezett. Gya­koriak voltak a tüzesetek az építő­iparban és a mezőgazdaságban is. A szakértői vélemények szerint a leggyakrabban a rossz kémények okozták a tüzet. Konkrétan: nem meg­felelő szerkezetük és rossz műszaki állapotuk, a fűtőtestek rossz elhelye­zése, gyúlékony anyagok-felhalmozása a fűtőtestek közelében, s természete­sen nem hagyható ki a berendezések helytelen kezelése sem. Ilyen termé­szetű okok miatt keletkezett a tüz­esetek 73 százaléka és okozta a ká­rok 64 százalékát. íme, néhány elrettentő eset: tavaly januárban a trnavai lakáskarbantartó vállalatban negyedmillió korona kárt okozott a kéménybe befalazott geren­da miatt keletkezett tűz. Februárban a trebišovi (Tőketerebes) járás borzu­­vai Május 1. Efsz-ében egy infrasu­­gárzó helytelen beszerelése következ­tében keletkezett tűznek 361 ezer ko­rona érték esett martalékául. Ugyan­csak februárban Bratislavában egy éj­jeli őr helyiségében helytelenül kezelt fűtőtest okozott tüzet, s a kár meg­haladta a 180 ezer koronát. Rosszul elhelyezett fűtőtest okozott tüzet egy bratislavai nőiruhaboltban, s az Így okozott kár meghaladta a 220 ezer koronát. Mint látjuk, az esetek túlnyomó ré­szében fűtőtestek voltak a tűzesetek közvetlen előidézői. Ebből a tanulság az, hogy a kezelési utasítások, az el­helyezésükre vonatkozó előírások nem kegyes szónoklatok, hanem meg­szívlelendő és betartandó intelmek. Betartandók a saját érdekünkben! Természetesen, társadalmunk érdekei­vel sem űzhet valaki hazárdjátékot. Éppen ezért a tűzoltóság szlovákiai igazgatósága, mint belügyminisztériu­mi halóság az illetékes szervekkel együttműködve oda fog hatni, hogy a törvényes előírások betűjének mindé-Sok a válás Harminc évvel ezelőtt lépett ha­tályba a bíróságok demokratizálására vonatkozó törvény, s ez alkalom arra, hogy igazságügyi szerveink értékeljék munkájukat. A közelmúltban sajtóér­tekezleten tájékoztatták az újságíró­kat a válóperes ügyek helyzetéről, különös tekintettel a kiskörű gyerme­kekre. Megállapítást nyert, hogy a bíróságok csak olyan esetekben bont­ják fel a házasságot, amikor az már W ilágjelenség a települések egy­­v beolvadása. Világosan bizo­nyítják ezt az országrészeinkre vo­natkozó történelmi adatok is. ( Ezzel kapcsolatos érdekes hír látott nap­világot az Cj Szó tavaly 128. számá­ban.) Például egy XV. századi tŕeboňi kézirat szerint Csehországnak abban az időben 33 323, községe volt. Az 1831-es feljegyzések viszont már 11951 falut, 277 kisvárost és 287 vá rost említenek, ma pedig Csehszlová­kia lakossága 8878 községben él. Hazánkban az utóbbi harminc év folyamán főként a mezőgazdaság szo­cialista átalakítása gyorsította meg a községek egybeolvadását. Azzal szem­ben, hogy 1930-ban községeink la­kossága átlag 919 fő volt, 1977-ben már 19B8-ra gyarapodott. Hazánkban jelenleg 7849 helyi nemzeti bizottság működik, a legtöbb, 1232 a dél mór. vaországi kerületben, ahol a legtöbb község van, összesen 1493. Falvaink társadalmi szerkezetében, a falusi életmódban a legutóbbi év­tizedek folyamán történt alapvető vál­tozások tehát sok-sok izgató kérdés elé állítják mind lelkes krónikásain­kat, mind a szociológusokat, elsősor­ban őket, ha részletesén fel akarják mérni a mai községek helyzetét és a fejlődést kísérő urbanizálédással, vá­rosiasodással megindult folyamatai. Mindenekelőtt szemügyre vehetik, ho­gyan alakult a falusi társadalmi réte­­geződés, hogyan változott a hagyomá­nyos életmód, milyen anyagi, techni­kai, politikai, kulturális és egyéb ci­vilizációs haladás történt, amely ki­hatott a falusi életmód gyökeres meg­változására is. Nagyon figyelemreméltó szocioló­giai jelenség az is, hogy a falusi tár­sadalom jónéhány ismert jellemzője az idő múlásával eltűnt vagy eltűnő­ben van. Falun a család régebben munkaszervezetet is jelentett, mert együtt volt a lakás és a munkahely. Ez pedig azzal járt, hogy sokkal ki­sebb fokő társadalmi ráhatás érte az nütt érvényt szerezzen, s a vállalatok és szervezetek vezetőit anyagilag is felelősségre vonják az előírások be hem tartásáért, az ellenőrzés elhanya­golásáért. Nem egy esetben a tervező és kivitelező építkezést vállalat Is felelősségre vonható. Nagyobb felelősséget és igényessé­get követelhetünk meg a magánsze­mélyektől is. A törvény szigorának érvényesítése mellett itt nagy szere­pet kell kapnia a felvilágosító és meggyőző munkának is. Gondoljunk csak olyan esetekre, amikor a tűz­gyújtásnál benzinnel vagy petróleum­mal locsolják a forgácsot, vagy eny­hén izzó hasábokat. Vagy a szobai kályhát elfelejtik azbesztlemezzel el­határolni a bútordaraboktól vagy m4s gyúlékony tárgyaktól (talán nincse­nek is tisztában a veszély nagyságá­val?!). Ilyen esetben hasznos, ha a felügyelő szervek előadásokat tarta­nak, ákár a helyszínen magyarázzák el a baj forrását. Ogy véljük, ez sem elég, s mivel valóban társadalmi, köz­érdekről van szó, a felvilágosító munkába egyes tömegszervezetek tag­jai is bekapcsolódhatnának. A váro­sokban pedig az olykor kiszálló gáz­gyári alkalmazottak vállalhatnának ilyen értelmű társadalmi munkát, an­nál is inkább, mert a tűzesetek je­lentős hányadában éppen a gázgyá­riakat marasztalták el a rossz szere­lések és egyéb hanyagságok miatt. Még egy lényeges körülmény: már mondottuk, hogy különféle áramfo­gyasztók alkalmazásánál be kell tar­tani a gyári utasítást. Am nem egy esetben hibás készülékek, balesetve­szélyes gyártmányok kerülnek piacra. A fogyasztó éljen jogával, s reklamál­jon. Társadalmi érdeket teljesít vele, ha ilyen gyárilag hibás termékeket visszaad, mert tűzesetek előidézői le­hetnek. Szakemberek feladata, hogy megvizsgálják, megfelelnek-e az ilyen készülékek az állami normáknak. Nem bagatellizálható dolgok! A ta­valyi fűtési idényben még 188 tűzeset fordult elő s a közvetlen anyagi ká­rok elérték a 3 millió 699 ezer 70Ü koronát. És a további következmé­nyek! Vigyáznunk kell otthonunkra és a társadalmi vagyonra! Elhunyt Bumedien algériai elnök A szocialista és haladó világ megdöbbenve értesült, hogy Huari Bumedien, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársa­ság elnöke súlyos betegség következtében az algíri Muszatafa kórházban meghalt. Az elnök betegsége miatt már szeptember óta nem vett részt a politikai és közéletben. Az elnök beteges­kedése óta a forradalmi tanács irányította az országot. Ennek nyolc tagja részt vett a Nemzetgyűlése rendkívüli ülésszakán, mely elnökére, Rabah Bitatra ruházta az államfői jogkört a 43 napon belül közvetlen és titkos szavazással megválasztandó új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Bumedien elnököt december 29-én temették. Az országban 40 napos gyászt rendeltek el. Rabah Bitat megerősítette, hogy az ország folytatja a Bume­­dten elnök politikájával kijelölt utat. 1 A csehszlovák vezetők részvéttáviratukban osztoztak az algériai nép gyászában és kifejezték, hogy népünk mindenkor becsülni fogja azokat az elveket, amelyek Bumedien egész éle­tét áthatották az imperializmus, a gyarmati rendszer és a jog­talanság összes formái ellen vívott harcában, egyben kifejez­ték reményüket, hogy Bumedien útját folytatják. A barátság útján nem teljesíti társadalmi küldetését, s a gyermekek nevelésére nézve ká­ros a házastársak további együttélése. 1950 és 1977 viszonylatában össze­hasonlítva a válások számát, megál­lapítható, hogy 11 312-ről'Sá 353 nőtt a felbontott házasságok száma. Szlo­vákiában tavaly 5782 házasságot bon­tottak fel, s az esetek kétharmad részében kiskorú gyermekek sorsáról is dönteni kellett. Mindinkább nagy szerepük van a házassági tanácsadók ■ nak, amelyekben pedagógusok és pszichológusok készítik fel a fiatalo­kat a családi életre. Hazánk diplomáciai és politikai ak­tivitása az év végi ünnepek légköré­ben sem lankad. Nemrégen tért haza szíriai látogatásáról a CSKP Központi Bizottságának küldöttsége, melyet Vasil Biíak, a KB Elnökségének tagja és a KB titkára vezetett. Küldöttsé­günk eszmecserét folytatott a szlriat BAATH párt küldöttségével a közös érdeklődésre számot tartó kérdések­ről. Megelégedéssel állapították meg a két párt együttműködésének fejlő­dését és szilárdulását. Küldöttségünk kiemelte: nagyra értékeli azt az elvhö álláspontot, amelyre a szíriai párt- és államvezetés helyezkedett az egyip­tomi—izraeli különtárgyalások elleni küzdelemben. Csehszlovák részről kedvezően értékelték a damaszkuszi értekezlet eredményeit. Mindkét fél meggyőződéssel jelentette ki, hogy a különtárgyalások semmiképp sem te­remthetik meg a közel-keleti békét, sőt ennek lehetőségét csak elodázzák és bonyolítják. Leszögezték, hogy csakis az izraeli csapatoknak a meg­szállt arab területekről való kivonu­lása és a palesztinal arab nép elide­geníthetetlen jogainak tiszteletben tartása alapján teremthető meg az köztArsasAgi érdemrend JOSEF NÄGR MINISZTERNEK Gustáv Husák köztársasági el­nök Köztársasági Érdemrenddel tün­tette ki a 60. születésnapját ünneplő Josef Nágr szövetségi mezőgaz­dasági minisztert, fontos gazdasági és állami tisztségekben végzett munkás­sága elismeréséül. embereket. A család munkaszervezeti jellege erősen segítette és segíthette is a hagyományos falusi társadalmi kötelékek és szokások fennmaradását. Ez később a CSKP 1949. évi IX. kong­resszusának útmutatása alapján, a mezőgazdaság szocialista átalakulása Falvaink folytán megváltozott, s csak a korlá­tozott háztáji gazdaságokban maradt fenn és él tovább bizonyos formák­ban. Közismert az is, hogy a falusi csa­ládok nagy részében — a szocialista új arculata ipar gyors fejlődése, a városok vonzó hatása s egyléb okok következtében — a családtagok egy része már nem a mezőgazdaságban, az évről évre erősebb és izmosabb szövetkezetek­ben, hanem másutt, akér a falun kí­vül is dolgozik. Ez pedig természet­szerűen magával hozza az életmód és a szokások állandó változását. A fa lusi társadalom szerkezetének, rété­­geződésének, a nagy étalakulás leg­fontosabb állomásainak a vizsgálata során ezért is hasznos lenne egyszer csokorba gyűjteni a mai jellegzetes falvak jegyeit. A falusi tapasztalatok, valamint a régi és mai jellegzetességek összeha­sonlítása sok érdekes megállapítást eredményezhetne. Többek között vá­laszt adhatna arra a kérdésre is, hogy’ a városba vándorolt vagy naponta ha­zajáró. ingázó falusiak hogyan tud­nak beilleszkedni a falusi társada­lomba. Bekapcsolódnak-e a párt, a Nemzeti Front és a társadalmi, tö­megszervezetek munkájába? Elsza­kadnak-e a falutól vagy sem? Mi erő­sebb jelenleg, a város vagy a falu hatása, esetleg a családi közösségé? Losoncon (Luéenec) mindenesetre a város hatásának tulajdonítható, hogy a helység lakosságának száma 1970 óta 21 százalékkal gyarapodott és el­érte a 25 ezer főt. Társadalomtudományunk már eddig is konkrét tényekkel bizonyította, hogy mai viszonyaink között sem sur­­vadnak el a falvak, hanem szükség­szerűen gyorsan fejlődnek, azaz váro­siasodnak. Erről mindenki meggyő­ződhet, ha nyitott szemmel járja a vidéket. Természetesen a fejlődésben elsősorban annak van nagy része,' amit GUSTAV HUSÄK elvtárs tavaly a prágai városi pártkonferencián úgy fogalmazott meg, hogy ,,a mezőgaz­daságban a szövetkezeti dolgozók át­lagos jövedelme kiegyenlítődött a népgazdaság állami szektora dolgo­zóinak átlagos jövedelmével. Vala­mennyien tudjuk, hogyan él ma a falu.. Az illetékes szervek — mint eddig is —, minden tőlük telhetőt megtesz­nek a falvak gyarapodásáért, gazda­godásáért. Már több helyen hoztak létre olyan bizottságot vagy munka­­csoportot, mint amilyen a luceneci járásban Ľubomír Farkas oki. mérnök vezetésével 1977. december 13-a óta működik a jnb mellett. Leg­fontosabb céljának, feladatának azt tartja, hogy megoldja a terület váro­­siasodási fejlődésével kapcsolatban felvetődő problémákat, a rendelkezés­re álló erőforrások és feltételek fel­­használását, valamint a területi adott­ságok és a társadalmi érdekek össze­hangolását. Az urbanisztikai, architektonikái és gazdasági-műszaki kérdések megoldá­sa pedig a környezetvédelem és -szé­pítés mellett tovább segíti falvaink új arculatának formálódását. KANIZSA ISTVÁN igazságos és tartós közel-keleti béke. Mindkét lel támogatja a libanoni helyzet normalizálását az ország füg­getlenségének és területi épségének szavatolása alapján. Egyéb nemzetkö­zi kérdéseket érintve kifejezték, hogy támogatják a béke megszilárdításáért és az enyhülés kiterjesztéséért folyó küzdelmet. Támogatják a világ anti­­imperiallsta és anticionista erői köl­csönös szolidaritásának megszilárdítá­sát. Határozottan elítélték az imperia­lizmus és a fajüldöző erők afrikai agresszív cselekedeteit. A két fél kifejezte határozott meg­győződését, hogy a 'két párt és a két ország népeinek szilárd barátsága megfelel alapvető érdekeinknek. Meg­erősítették, hogy közös erőfeszítése­ket tesznek a két politikai párt és a két ország barátságának és együttmű­ködésének további szilárdítására. Alá­írták a két párt 1979—1980. évi együttműködési megállapodását. Biíak elvtárs csehszlovákiai látoga­tásra hívta meg a szíriai BAATH párt küldöttségét. Szinte egyidejűleg külügyminiszte­rünk, Bohuslav Chftoupek elvtárs Szó­­fiában tett hivatalos látogatást és tár­gyalt bolgár kollégájával, Petr Mla­­denovval. A külügyminiszterek tájé­koztatták egymást a pártkongresszu­sok határozatainak végrehajtásáról, a kölcsönös kapcsolatok Jelenlegi hely­zetéről és időszerű nemzetközi kérdé­sekről. Újból megerősítették, hogy orszá­gaink külpolitikájának szilárd alapja a békés egymás mellett élés elveinek következetes és alkotó szellemű érvé­nyesítése, a Szovjetunióhoz és a töb­bi szocialista országhoz fűződő meg­bonthatatlan barátság, testvéri együtt­működésük, a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozásuk. A miniszterek állást folglaltak a szocialista közös­ség országai tevékenységének aiz élet minden területén való további foko­zott egybehangolása mellett. Síkra­­szálltak a Varsót Szerződés Politikát Tanácskozó Testület által, valamint a KGST keretében kimunkált intézke­dések következetes végrehajtása met­­lett. Kiemelték, hogy a Politikai Ta­nácskozó Testületnek tavaly novem­ber 23-án aláírt moszkvai nyilatkoza­ta erőteljesen kifejezi a tagállamok­nak azt az akaratát, hogy tevéke­nyen munkálkodjanak az enyhülési folyamat megszilárdítása, a leszere­lés, a tartós béke és nemzetközi biztonság, a népek közötti együtt­működés és a társadalmi világhaladás érdekében. A két fél elítélte az imperializmus békeellenes mesterkedéseit, a tömeg­­pusztító fegyverekkel folytatott kísér­leteket. Szolidaritást vállalt az ázsiai, afrikai és latin-amerikai népek anti­­imperialista harcával, a hős vietnami néppel a pekingi vezetés mesterkedé­seivel szemben. Chňoupek elvtárs csehszlováklat látogatásra hívta meg bolgár kollégáját. MINDENT A GYERMEKEKÉRT A nemzetközi gyermekév küszöbén dr. Matej Lfičan szövetségi miniszter­elnök-helyettes az esemény rendezvé­nyeit irányító csehszlovákiai bizottság elnöke nyilatkozat a Csehszlovák Sajtóiroda tudósítójának. Kijelentette, hogy nálunk a szocialista társadalom­ban teljes mértékben védelmezik a gyermekek jogait. A nemzetközi gyermekév csehszlo­vákiai bizottságának feladatairól szól­va megjegyezte, hogy egybe kell hangolni az állami és gazdasági szer­vek, valamint a társadalmi szerveze­tek akcióit a nemzetközi gyermekév rendezvényei során, kezdeményező ja­vaslatokat kell tennie a Nemzeti Front szerveinek és az állami szer­veknek.

Next

/
Thumbnails
Contents