Szabad Földműves, 1978. július-december (29. évfolyam, 26-52. szám)

1978-08-12 / 32. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1978. augusztus la. Viszonozzák a segítséget Ä problémák, nehézségek ellenére derűlátóan nyilatkozott a gabona-be­takarítás helyzetéről Híves Vince, a bušincei (Bússá) Csehszlovák—Szov­jet Barátság Efsz elnöke. Node így is van ez rendjén! Mire lenne az jó, ha állandóan gyötörné magát?! Ehelyett azt teszi, ami a legfontosabb, intézke­dik, segítséget kér. Mert hát munka­erő dolgában bizony elég szűkös a helyzet. Viszont a 900 hektárnyi ka­lászos betakarítása — a szalmát Is beleértve s egyéb sürgős munkát — nem tűr halogatást. Miben jut kifejezésre a derűlátás? Abban, hogy két hétre tervezték a gabona-betakarítását, s az elnök sze­rint be is fejezik. — Segítséget honnét kaptak? — Honnan? A žilinai járás kotešo­­vai, streénóí és jasenovéi szövetkeze­téből. A jasenovéivel már három éve tartunk fenn baráti és kölcsönös kise­gítési kapcsolatot, innen nemcsak kombájnokat, hanem tehergépkocsikat is kaphatunk, amire igen nagy szüksé­günk van, a gabonaszállításhoz. Persze ez távolról sem jelenti az összes segítséget. Bratislavából is ér­kezett 22 gimnazista, továbbá félszáz főnyi szovjet katona ugyancsak szá­mottevő segítséget nyújt a bálázott szalma összehordásánál. Tehát a hiányzó munkaerőket ily módon pótol­ják — ideiglenes megoldásként. Amikor ott jártunk, három bálázó­gép dolgozott a kombájnok után, s négy szalmagyűjtő kocsi. Am az utóbbiak száma megkétszereződött a későbbi napok folytén, mivel a takar­mány begyűjtése befejeződött. — S mi okozta a takarmánybegyűj­tés lemaradását? — vetettem közbe a kérdést. — Mi okozta? Hát a szeszélyes idő­járás, a vizenyős terület, amire gépek­kel nem tudtunk hamarabb rámenni. — Volt-e valamiféle újításuk a szal­mabegyűjtés ütemének gyorsítása ér­dekében? — Egy kiselejtezett SZK—4-es gabo­nakombájnt alakítottak át műszaki dolgozóink szalmafúvóvá, aminek nagy hasznát vesszük. Pillanatnyilag a szénát fúvatjuk vele. Nagyszerűen be­vált. Mintegy 6 munkaerőt tudunk ve­le pótolni, s emellett gépi erőt is ... Mert oda húzatható, ahová éppen akarjuk. Amint a gabonatisztításra terelődött a sző, Híves elvtárs elmondotta, hogy négy tisztítógép éjjel-nappal szüntele­nül működött. S a gabonaátadás körül semmilyen probléma nem akadt. — És a tarlóhántás? tást, hiszen öt nagy teljesítményű traktor áll rendelkezésünkre, amivel félszáz hektárnyi tarló felhántható, 24 óra alatt. — Tarlókeverék vetésére számíta­nak-e? — összesen 80 hektárnyit terve­zünk. Sajnos, öntözési lehetőségeink nincsenek, s így rendszerint a másod­vetésünk sem szokott sikerülni. Legvégül az aratási ünnepély kerül szóba, amire tömör és érthető a vá­lasz: — Ha végzünk az aratással, a gabo­nabegyűjtést segítőkkel együtt örven­dünk majd a sikernek (mintegy 15 százalékkal lesz kevesebb a gabona-AGROKOMPLEX 78 országos mezőgazdasági kiállítás és szlovákiai aratóünnepély NITRÁN TALÁLKOZÁS a testvériség és barátság jegyében Szikora Károly, a CSSZBSZ jb titkára, aki nagyzellői, nyaranta három hetet kombájnol — így tölti szabadságát. Ebbéli hazafias cselekedetéért nyilvá­nos dicséretet érdemel. Sok olyan barátja van az embernek, akivel csupán futólag ismerkedhet meg, de a szövődött kapcsolat hosszú életű, maradandó és hasznos. Ilyen baráti kapcsolatokat táplál már több éve Felső-Csallóköz Nový Život-i (II- lésháza) szövetkezete, amely a Cseh­szlovák—Mongol Barátság nevet viseli. A közelmúltban jómagam is megis­merkedhettem a távoli Mongólia Cha­­saat Szum-i szövetkezetének egyné­hány tagjával. A csallóközi rónán fo­lyó kenyércsata ázsiai szemlélőitől megtudhattuk, hogy szövetkezetük 1200 méter tengerszint feletti magas­ságban terül el, s kiterjedése körül­belül háromszor akkora, mint a Du­najská Streda-i (Dunaszerdahely) já­rásé. A baráti szocialista államokban tett látogatásaikat elsősorban tapasztalat­amint onnét kibúvik, azonnal rádöb­ben, hogy milyen pindurka. *A gyűjtött tapasztalataik hatványo­zottan érvényesülnek az állattenyész­tésben, mivel ez a mongol mezőgaz­daság legfőbb termelési ágazata. A le­geltető állattenyésztés legnagyobb el­lensége a nyári aszály és a kíméletlen, zord tél. Ezeket a kedvezőtlen termé­szeti adottságokat napjainkban a mon­gol mezőgazdasági üzemek elsősorban állandó takarmányalap létrehozásával igyekeznek ellensúlyozni. Ennek a cél­nak az elérése érdekében gyors ütem­ben épülnek a szabadtartásos istállók, a takarmányellátást szolgáló állomá­sok és az artézi kutak. A kedves vendégek örömmel és büszkeséggel jegyezték meg, hogy ma már Mongólia földjein is szovjet gabo­nakombájnokkal aratnak, a gabona — Két műszak beállítása lenne üd­vös, hogy ez a munka is haladjon. Ha megkapjuk az ígért segítséget, akkor a gépjavítók, illetve szerelők traktor­ra ülhetnek, s a műhelymunkát kato­nák végezhetik. A napi kétszer 12 órás műszakkal győzzük majd a tarlóhán­„MUR 21, jelentkezzék!“ Ottjártamkor tizenhárom saját és hat vendégkombájn négy csoportba osztva térült-fordult a Veiké Kapu­šany-! (nagykaposi) székhelyű szövet­kezet gabonatábláin. Galgóczi Tibor, a közös gazdaság elnöke újságolta: ötven híján kétezer hektárnyi gabona termésének, szalmá­jának begyűjtéséről, az utóbbi kazalo­­zásáről, s ugyanilyen területnyi tarló­hántás elvégzéséről kell gondoskod­niuk. Ez csakis magas színvonalú irá­nyítással, szervezéssel és ellenőrzéssel történhet. — A kombájnok négy csoportra osz­tására azért volt nagy szükség — ma­gyarázta az elnök —, hogy a kenyér­­gabona és a takarmánygabona semmi­képp se keveredjék össze. Ha mi nem tartunk rendet ezen a téren, hát ak­kor kik ...? Természetes dolog, hogy a takarmánygabonából nem készülhet jó minőségű kenyér, hiszen annak a sikér tartalma sokkal szegényebb. E- zért kell rá ügyelnünk, hogy ne kerül­hessen egy mázsányi se belőle a sütő­ipar számára előkészített gabona közé. Nos, kik az egyes kombájncsoportok vezetői? Szabó Endre, Pekár Miklós, Kondás Imre és Pekár János. Az egyik csoport a Mironovi, a másik a Jubilej­ná, a harmadik az lljicsovka búzafaj­tát aratta, a negyedik meg az árpát vágta, tisztította és szárította, vala­mint raktározta. Kísérőm, az elnök, határszemlére invitált. Megálltunk a Kapušanské Kla­­£any-i (Kaposkelecsény) határban, hogy elgyönyörködjünk a Mironovi fajtájú búzában, amely sötétbarna, s gyommentes. Morzsolom a szemet a alászból, s ízlelem. — Hiszen ez érett márl Aratni le­tetne ... Az elnök szakszerű magyarázatot dott, s egyetértettem vele. A vető­­nagnak termesztett gabona betakarí­­ása nagyobb gondosságot, körültekin­tést igényel. — Nagy még a nedvességtartalma — illapította meg szakavatottan Galgóczi elvtárs. — Négy-öt napos meleg kell hozzá, hogy 15—16 százalékos legyen a nedvesség. Kincs ez. Vetőmagnak kell, a felvásárló üzem csak úgy veszi át, ha nem talál benne hibát. Az idén a már előbb említett búzafajtákból — vetőmagként — 180 vagonnyit értéke­sítünk, árpából meg 20 vagonra valót. Egy táblával odább mentünk, a „Tő­szög“ nevűbe, ahol két pótkocsi is vesztegelt, árpával volt megrakva. — Máskor, jó időben. 60 mázsa te­herrel fürgén halad a traktor, most meg két traktornak kell kihúzni az elakadt pótkocsit — hajtogatja kísé­rő». A tábla túlsó szélén meg két kombájn is elakadt a laposabb, fel­ázott terepen. Node jött is hamarosan a segítség: egy lánctalpas traktor. ■— Ilyen gyorsan ...? — fordultam az elnök felé a kérdéssel, aki nyom­ban válaszolt: — Ez már a komplex munkaszerve­zés és irányítás eredménye — feleli. — Kombájnosaink, traktorosaink ál­landó kapcsolatot tartanak a központi javítóműhellyel, a gabona-betakarítást operatív bizottsággal. Ha valami baj adódik, rádión keresztül kérik a gyors segítséget. Kíváncsiságomat felcsigázta az el­nök válasza. — És mekkora a rövidhullámú adó­­vetvő állomás hatósugara? — Mennyi? Mintegy 70—80 kilomé­ter. Galgóczi elvtárs a kocsijához hív. Fogja a kagylót, s beszélni kezd: „Itt Mur 7, Mur 21, jelentkezzék...!“ Egy kis recsegés és a hívott máris jelentkezett: — Itt Bódi beszél. Mi a baj?... — Semmi baj nincs! Hogy áll a tar­lóhántással? — Estére végzek a táblával. А К— 700-as jó kis masina, szapora vele a tarlóhántás. Kérdezed, hogy kik dol­goznak még itt? Cap Tibor és Sándor László tárcsáz, Kocsis István meg csa­­lamádét vet. Kalauzolóm még kapcsolatot terem­tett a kertészettel, ahonnét Sánta mérnök jelentkezett. Tájékoztatta az elnököt: huszonöt asszony az uborkát, tizenöt a paprikát szüreteli, tízen az árut osztályozzák, hatvanan meg kar­fiolt, illetve paprikát kapálnak. Kisvártatva azt is megtudhattuk, hogy az E—280-as járvaszecskázógép vágószerkezete épp elromlott. Gépke­zelőjét Béresnek hívják, s a szerkezet javításán munkálkodik, hogy folytat­hassa dolgát. Még néhány hívást bonyolított le a közös gazdaság legfőbb irányítója és átfogó képet kapott a nyári dologte­vés helyzetéről. A központi diszpé­cserszolgálattól néhány percen belül megtudhattuk, hogy hányadán is áll­tak az aratással, a szalmabegyűjtéssel, a tarlóhántással és a csalamádévetés­­sel (ez utóbbiból 100 hektárnyit vetet­tek). A továbbiakban még felkerestem Sponták Györgyöt, a szövetkezet érde­mes feltalálóját, újítóját, aki afelől tá­jékoztatott, milyen új szalmabegyüj­­tési módszer gyakorlati alkalmazásá­hoz járult hozzá. A kombájncsépelte, tarlóra szóródott szalmát gyűjt&kocsik szedik össze, s kisebb kupacokba rak­ják. Ezeket a kupacokat traktorral hú­­zatják össze, szalmarakóval nagyobb termésünk a kedvezőtlen időjárás miatt, de a tervezett 37 mázsa gabona­hozam-átlag meglesz). Nincs időnk az ünnepelgetésre, de az önzetlen, nagy jelentőségű segítségnyújtást viszonoz­nunk kell. Nem akarunk adósak ma­radni! (kovács) halmokba rakják, s végül szalmafúvó szerkezettel 20—30 centiméter vastag­ságú, úgynevezett „kalapot“ fújatnak az egész szalmahalom tetejére, ami védelmet nyújt beázás ellen. Befejezésül elmondta még azt is, hogy néhány évvel ezelőtt (az egyesü­lést megelőzően) a nyolc kisebb gaz­daságban összesen 1200 ember dolgo­zott a gabona-betakarítás idején, most meg csak 110 ember, ami eléggé jól ér­zékelteti, mekkora az előrehaladás, milyen hatékony a munkatermelé­kenység, mennyire fejlett és tökéletes a munkairányítás és szervezés. Illés Bertalan szerzésre fordítják. A mongol vendé­gek egyike hazájában közismert nép­mesét említett, mely szerint lyukában a kis egér is óriásinak érzi magát, de Naponta negyven hektár — Megérkeztek a vendégek, akik az új gépet akarják megtekinteni — je­lentette be a titkárnő Štefan IFClC mérnöknek, a Chorvátsky Grob-i szö­vetkezet elnökének, amikor éppen in­dulni készültem. A kíváncsiság azon­ban visszatartott. — Milyen gépről van szó? — érdeklődtem. — A szalma kazlazásához az idén egy hidraulikus vezérlésű, hosszabbí­tott emelőkarral ellátott UN—050-es jelű rakodógépet készítettünk — ma­gyarázta az elnök. Az átalakított rako­dógép markolóvillája az önjáró Horal típusú rendfelszedő egész űrtartalmát egy emeléssel kazalba rakja. A gép közvetlenül az aratás előtt készült el, s most van a főpróbája. Az idei nehéz körülmények között tapasztaljuk, mi­lyen felbecsülhetetlen segítséget je­lent a szalma gyors begyűjtésében. Nem beszélve arról, hogy a kazlazás­­nál csupán egy ember, a gépkezelő dolgozik. Az újítást a Buchlovice mel­letti boržicei szövetkezettől vettük ét Most pedig esőstől járnak hozzánk más gazdaságokból, hogy a gépet meg­nézzék s tervrajzát lemásolják. Alig fejezte be mondatát, az ajtó már tárult, és az egyik belépő vendég, még mielőtt üdvözölte volna az elnö­köt, máris újságolta: „Láttuk a gépet munka közben. Fantasztikus)“ Gyorsan elbúcsúztam, hogy a „cso­dagépet“ magam is megtekintsem. Az óriási táblán az érdes tarló s a leg­végén néhány sorban húzódó rendre rakott szalma már csak sejttette, hogy itt nemrégiben kombájnok szelték a búzát. A tábla szélén félig-meddig kész szalmakazal tornyosodon. Előtte nagy halom szalma hevert a földön, amelyet az éppen távozó rendfelszedő szórt ki belsejéből. A rakodógép neki­rugaszkodott. Hosszú karja leereszke­dett, óriási kanala felmarkolta az egész halmot s magasba emelte a ka­zal tetejére. Alig telt el néhány perc és a nagy halomnak nyoma sem ma­radt. A művelet után Dvoŕák Franti­šek, a gép kezelője, kiszállt, hogy egy kicsit kinyújtózkodhasson, amíg beér­kezik a következő rakomány. — Milyen teljesítményre képes ez a szalmamarkoló masina? — kérdeztem tőle. — Gyorsan megy ezzel a géppel a munka. Rendszerint nyolc Horal típu­sú rendfelszedő hordja ide a szalmát, s a rakodógéppel az egész mennyisé­get képes vagyok kazalba rakni. Ha kedvez az időjárás, akkor reggel hat­tól este hatig dolgozunk, s negyven hektárról gyűjtjük be, s rakjuk kazal­ba a szalmát. Alig hét nap alatt 260 hektárról távolitottuk el a szalmát, és hat kazal teljesen készen áll. Többet is elvégeztünk vona, ha a zápor rá nem kényszerít időnként a munka fél­beszakítására. Szerencsére a rakodó­gép kiválóan és megbízhatóan műkö­dik. Ezért műszaki zavar miatt nem szüneteltünk. A harmincéves Dvoíák Frantiiektől — aki nyolc éve dolgozik a szövetke­zetben mint traktoros — megtudtam, hogy a tarlóról a rakodógép nem tér pihenőre, hanem nagy hasznát veszik továbbra is az istállótrágya rakodásá­nál. Ű pedig — ha már ott is be'eje­­ződik a munka — újból visszatér a traktorra. — klam— utókezelését magyar szárító-berende­zésekkel végzik, s nagy szolgálatot tesznek a csehszlovák traktorok és te­hergépkocsik is. Mongólia nemzeti jövedelmének 15 százalékát a növénytermesztés nyújtja. Ezen belül a vezető helyet a gabona­félék és a szálas takarmányok képezik. Az utóbbi években az ország mérsé< keltebb éghajlatú vidékein eredmé­nyes kísérleteket folytatnak a tudo­mány emberei a különböző gyümölcs­ös zöldségfajták meghonosítása terén is. Az elmondottakhoz szerényen hoz­záfűzték, hogy a kedvezőtlen éghajlati és talajviszonyaik, valamint a rövid fejlődési időszak következtében hek­­tárhozam-átlagaik a miénknél Jóval alacsonyabbak. Mezőgazdaságunk rohamos fejlődé­sét bizonyítja, hogy 1971—1975 között a mezőgazdasági termelés évi átlagos összterméke 26,7 százalékkal nőtt az előző tervidőszakhoz viszonyítva. U- gyanakkor a 6. ötéves tervidőszak évi 26—30 százalékos mezőgazdasági ter­melésnövekedést irányoz elő, az 5. öt­éves tervidőszakhoz hasonlítva. A továbbiakban még elmondották a kedves mongol vendégek, hogy ha­zánkba mindig szívesen Jönnek, de a a legnagyobb örömmel mégis nyáron. A telt gabonakalászok suttogása, a sztyeppékét idéző tücsökzene, a szívé­lyes vendéglátás szinte otthonos han­gulatot varázsol. Megragadta figyelmemet a tücsök­zene, mégpedig az egyik gyermekkori élményemet Juttatta az eszembe. Szü­lőfalum mindentudó pásztora egyszer így szólt hozzám: — Hallod-e, te gyerek, mit mond a tücsök? — Hallani hallom, de nem értem, nem tudok tücsökül — válaszoltam. — Hallgasd csak, mily szépen mondja: szisz... szisz... Németül ez a szó édeset jelent. Ha a tücsök szól, telt lesz a kalász, édes a must, s fe­lejthetetlenné válik a találkozás. Mongol barátainktól való búcsúzás­kor megszólalt a tücsök „hegedűje“. Bizalmat, szépséget, egyetértést árasz­tott — a futó, de boldog találkozások örömét. CSIBA LÁSZLÓ I

Next

/
Thumbnails
Contents