Szabad Földműves, 1978. január-június (29. évfolyam, 1-25. szám)

1978-01-07 / 1. szám

2 SZABAD FÖLDMŰVES 1978. január 7. Magasra *!Ё a mércét Amikor Lipcsei Ferenccel, a Kech­­neci (kenyheci) Efsz (koSicei járás) párta lapszervezetének elnökével a szövetkezeti pártmunkáról besžélget­­tem, nem szívesen használta a párt­­fellenőrzés fogalmat. Pedig ez most, az évzáró taggyűlések kapcsán gyak­ran elhangzik, ö azonban másként fogalmaz, s így látja a kérdést: ho­gyan segíti a pártalapszervezet a ter­melést. Nincs különösebb módszerük, de a helyi sajátosságokat mindenképpen tekintetbe veszik a munkában. Azt sem mondhatnánk, hogy itt nincsenek problémák: a község munkaképes la­kosságának nagyobb része naponta ingázik. Már a nők közül is mind többen járnak máshová dolgozni, a szövetkezet vezetői mégsem panasz­kodnak munkaerőhiányra. MEGHALLGATJÁK A VÉLEMÉNYEKET Mit tesz konkrétan a pártszervezet annak érdekében, hogy helyes irány­ban fejlődjék a termelés? Először ;s évente 12 alkalommal foglalkozik be­hatóan az egész gazdálkodás meneté­vel. Az évi tervek elkészítése előtt az alapszervezet bizottsága és a szö­vetkezet vezetősége együttes ülésén kijelöli a követendő fő irányelveket. A pártelnöknek van mit hozzászólnia a kérdéshez, hisz sohasem zárkózik el az emberek előtt, mindenki meg­találhatja őt és előadhatja ötleteit, javaslatait. Az évzáró taggyűlések előtt pedig egyenesen kutatják, mód­szeresen gyűjtik a a javaslatokat. A szövetkezet valamennyi ágában dol­gozó 46 kommunista véleményét egye­sítve vitatják meg és határozzák meg az évi tervfeladatokat. A kész tervet azután ismertetik a dolgozókkal, aki­ket valóra váltására mozgósítanak. Évente négy esetben alapos, átfogó ellenőrzést végeznek. A pártmunka fontos elemének tart­ják a rendszeres beszámoltatást. — Sokat segít a negyedévi párt­­ellenőrzés, előmozdítja a munkaszer­vezés tökéletesedését, — állítja Tóth Imre, a szövetkezet elnöke. — Fel­tétlenül figyelembe vesszük a párt­taggyűléseken elhangzó javaslatokat, véleményeket. A kollektív vezetés­ben és az Irányító mankóban ez fel­tétlenül fontos. EGYÜTTES ERŐVEL A szövetkezet a jelenlegi vezetéssel szép gazdasági eredményeket ért el. Búzából 52, árpából 49, szemes kuko­ricából 61 mázsás átlagos hektár­hozamot ért el és az „egymillió ton­na törményt az államnak“ kerületi felhívás keretében tett vállalásukat túlszárnyalva, 352 vagonnal adtak el terményt az államnak. Mi ennek a titka? Mindenképpen a pártszervezet aktivitása és ennek hatására az élen­járó dolgozók kezdeményezése, mely­nek számtalan példája volt a nyári betakarításkor, de az állattenyésztés­ben is. A pártvezetőség nemcsak a terve'­­zéskor, hanem menetközben, az év folyamán is ötleteket, javaslatokat kér a tagoktól. Ennek alapján javasolta a szövetkezet, hogy a traktorosok munkabeosztását már előző nap vé­gezzék el. Így már előző este tisztá­ban van mindenki másnapi teendői­vel. Reggelente nincs sorbanállás, sőt, sokan még a hivatalos kezdés előtt munkába állnak. A párttagok kezdeményezték azt Is, hogy a szocialista munkaverseny si­kere érdekében alakítsanak verseny­­bizottságot. Három munkaközösségre mindenkor támaszkodhat a vezetőség s ezek a brigádok belső versenyben vannak egymással. A párttagok kez­deményezésére a szövetkezeti dolgo­zók 320 ezer koronával túlteljesítet­ték a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójának tisztele­tére tett 6Ő0 ezer koronás felajánlá­sukat. Az ötéves beruházási terv ki­igazítását is a pártalapszervezet kez­deményezte, s most előbbre hozzák a marhaistállók korszerűsítését. Kiemelendő, hogyan foglalkozik a pártszervezet a szocialista brigádok­kal. A munkabrigádok kommunista tagjai különféle versenyeket kezde­ményeznek, s a pártszervezet legkö­zelebbi gyűlésén értékeli, hogyan teljesítik vállalásaikat. Ezzel is segí­teni kívánják a versenymozgalom sikerét. A JÖVŐRE KÉSZÜLVE A szövetkezet pártalapszervezeté­­nek aktív közreműködésével már ki­dolgozták és jóváhagyás végett a fölöttes hatóságokhoz továbbították a jövő évi terv fő mutatóit. Merész, de reálisnak mondható feladatok tel­jesítésére vállalkoznak, hisz a terv­mutatók kidolgozásánál tekintetbe vették az alulról elhangzott javasla­tokat. A pártszervezet ügyel arra, hogy a szövetkezet vezetősége szín­vonalas irányító tevékenységgel, a dolgozók pedig kezdeményező hozzá­állásukkal és a feladatok teljesítésé­vel biztosítsák az egész évi terv megvalósulását, amely szerves része annak, hogy a CSKP XV. kongresszu­sának határozatai testet öltsenek a gyakorlatban. Ezt a célt fogja szol­gálni a pártmunka tervében szereplő rendszeres beszámoltatás is, melynek keretében az ágazati vezetők számot adnak az előző hónapban végzett munkáról. Illés Bertalan A szeretet és bizalom légkörében (Befejezés az 1. oldalról) nek, melyeknek megoldását nem le­het elodázni. S éppen ebben dombo­rodik ki Gustáv Husák elvtárs által vezetett legfelsőbb pártszervünk és államhatalmi szerveink bölcsessége. Tehát .abban, hogy kellő időben fel­ismerik és nyíltan feltárják a fejlő­dés ütemét fékező problémákat, he­lyesen határozzák meg a problémák leküzdésének módját, s egyben akti­vizálni tudják a dolgozók legszéle­sebb rétegeit a felmerülő kérdések megoldására. Gustáv Husák elvtárs, a CSKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára, szocia­lista köztársaságunk elnöke érdemdús munkát végzett a testvéri szocialista országokhoz, főleg a Szovjetunióhoz fűződő barátságunk és osztályszövet­ségünk megszilárdításában, a szocia­lista nemzetek egységének formálá­sában, a szocialista világközösség ér­dekeit kifejező politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elmélyí­tésében. S nagy érdemei vannak ab­ban is, hogy hazánk nemzetközi te­kintélye szüntelenül növekszik. Rend­kívüli érdeklődést váltott ki többek között az a nagyjelentőségű beszéde 'is, amely az európai biztonsági és együttműködési értekezlet záróokmá­nyának aláírása Idején hazánk kül­politikai törekvését körvonalazta. S meiyoen Husák eivtárs hangsúlyozta, hogy hazánk külpolitikáját az a meg­győződés vezérli, hogy a legnagyobb emberi érték a népek közötti béke és barátság fejlesztése és védelme, s hogy kötelességünk engesztelhetetle­nül harcolni a gyűlölt agresszió, a militarizmus, valamint a nemzeti és faji megkülönböztetés minden formája ellen. A hatvanötödik születésnapját ün­neplő köztársasági elnökünk a dol­gozó, nép fia. Számtalan példa utal arra, hogy úgy igazában a dolgozó emberek között érzi jól magát. Gyak­ran folytat eszmecserét ipari munká­sokkal, szövetkezeti földművesekkel és mindazokkal, akikkel a munkás hétköznapok, avagy különböző ünne­pélyek alkalmával találkozik. Szíve­sen meghallgatja a szocializmust épí­tő sorkatonák véleményét még akkor is, ha azok a hellyel-közzel előforduló hibák és fogyatékosságok szellőzte­tésére szorítkoznak vagy a társadal­mi és gazdasági életünk ’ fejlesztése közben felmerülő problémák leküz­désének lehetőségeit latolgatják. Te­hát mint vezető politikai személyiség és államférfi a társadalom ütőerén tartja a kezét és ügyel arra, hogy a legfelsőbb szervek döntései, különbö­ző intézkedései a demokratikus cent­ralizmus és a szocialista demokrácia alapelveivel összhangban legyenek. Az igazi forradalmár életútja meg­próbáltatásokon keresztül vezet. Ilyen volt Husák elvtárs életútjának jelen­tős része is. Nehéz, megpróbáltatá­sokkal terhes éveket élt át. A meg­próbáltatások azonban nem törték meg. Sőt, szilárdították a marxlzmus­­lenlnizmus fennkölt eszméi Iránti meggyőződését és harcos elszántsá­gát, amit szinte maradéktalanul a párt, a társadalmi haladás, a szocia­lista társadalmat építő dolgozó né­pünk szolgálatába állított. Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, köz­­társasági elnökünknek a felelősség­­teljes munkájához — a lapunk olva­sóival együtt — kívánunk friss erőt és jó egészséget, s hatvanötödik szü­letésnapjához szívből gratulálunk. • Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókívánatait Bi­­rendra Bir Bikram Sah Deva nepáli uralkodónak születésnapja — Nepál államünnepe alkalmából. Husák elv­társ egyidőben részvéttáviratot inté­zett Mohammed Reza Pahlavi Iráni sahhoz azzal kapcsolatban, hogy tete­mes emberáldozatot követelő súlyos földrengés érte Irán délkeleti részét. 0 Prága fővárosi párt- és állami szerveinek, társadalmi szervezeteinek és dolgozóinak küldöttségét fogadta Gustáv Husák elvtárs, a CSKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára, köztár­sasági elnök. A küldöttség, melyet Antonín Kapek elvtárs, a CSKP Köz­ponti Bizottságának Elnökségének tagja, a prágai városi pártbizottság vezető titkára vezetett, tájékoztatta Husák elvtársat a prágai dolgozók legfőbb tavalyi eredményeiről. A fő­város ipari üzemei száz százalékon felül teljesítették terveiket. 0 Két vezető iparág, a kohó- és nehézgépipar, valamint az általános gépipar teljesítette tavalyt tervét. Eb­ből az alkalomból dolgozóink küldött­sége felkereste Gustáv Husák elvtár­sat s beszámolt neki az eredmények­ről. 0 Köztársasági elnökünk nagykö­veteket fogadott. így bemutatkozó lá­togatáson fogadta Ramadan Musztafa Szalahot, Líbia új nagykövetét, aki átadta neki megbízó levelét. Az el­hangzott beszédekben mindkét rész­ről hangoztatták a közel-keleti kér­dés igazságos, békés megoldásának fontosságát, beleértve a palesztínai rendezést is. Husák eivtárs fogadta még a Brazíliába távozó új nagyköve­tünket, Jifí Sobotkát is. 0 Jozef Lenárt elvtárs ellátogatott a handlovái bányászok közé. Az SZLKP Központi Bizottságának felső titkára érdeklődött a bányászok mun­kaeredményei, a bányaüzemben ki­bontakozott különféle mozgalmak fej­lődése iránt, majd találkozón vett részt az egyes munkahelyek dolgozó-i val és tőmegszervezeti funkcionáriu­sokkal. 0 Prágában kiállítás nyílt meg a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének 55 éves útjáról. 0 A Csehszlovák Állami Bank be­jelentette, hogy június 30-ig befeje­­ződően kivonják a forgalomból az 1953. évi mintájú tízfilléreseket (a régi címerrel) és az 1961. évi min­tájú tizfijléreseket (az új címerrel). Az említett pénzérmeket június 30-tól a Csehszlovák Állami Bank és az Ál­lami Takarékpénztár fiókintézeteiben, valamit a postahivatalokban, azután pedig november 30-ig csak a bank fiókintézeteiben váltják be. Ugyan­csak a Csehszlovák Állami Bank pá­lyázatot hirdetett 50 koronás ezüst pénzérme megtervezésére a CSKP IX. kongresszusa 30. évfordulójának tisz­teletére. Á pályaművek beküldési ha­tárideje május 16. 0 A Szövetségi Gyűlés őszi ülés­szakát december 31-vel befejezettnek nyilvánították, közölte levélben Gus­táv Husák elvtárs, köztársasági elnök a Szövetségi Gyűlés Elnökségével. Értékelték munkájukat Az okoliőnái (ekeli) falusi pártszervezet kommunistái december közepén értékelték egyévi tevékenységüket. Évzáró taggyűlésükön a komárnoi (ko­máromi) járási pártbizottságot Zatykó István elvtárs, a jb elnökségének tagja képviselte. A beszámoló színvonala és a csaknem százszázalékos részvétel arról ta­núskodott, hogy a vezetőség tagjai alaposan felkészültek a pártszervezet és a község életének nagy eseményére. A beszámoló konkrét eredményekről tájékoztatott és bírálóan rámutatott a konkrét hiányosságokra. Azokra a szakaszokra Is, amelyeken a kommunisták többet tehettek volna, mint amennyit tettek. Az évzáró gyűlés egyebek között értékelte a községi választási program teljesítését. A program keretében az egyik legnagyobb és legfontosabb épít­kezés a kulturális otthon építése volt. A kommunisták Jó politikai tömeg­munkáját, a kommunista képviselők jó szervezőképességét bizonyítja, hogy a lakosság 14 ezer korona értékű társadalmi munkát végzett a művelődési otthon építésében. A falusi pártszervezet kommunistái is jó példát mutat­tak — kőt szabad szombaton segítettek az építésben. Ha a lakosság a jövő­ben még aktívabb lesz, a művelődési otthon minden bizonnyal idejére el­készül. Ravatalozót építettek a község mindkét temetőjében, fedett autóbusz­­megállóhelyeket létesítettek stb. Mindezt a tömegszervezetek által is szer­vezett társadalmi munkával érték el. A pártszervezet jó pártoktatási eredményekkel büszkélkedhet. A tagok a középfokú pártmfivelődési előadásokat látogatták. A pártonkívüliek számára is rendszeres oktatást rendeztek. A legjobb eredményeket az alapiskola melletti csoportban érték el. Az oktatás színvonalát bizonyltja, hogy az alapszervezet kommunistái közül mind többen kapcsolódnak be társadalmi munkába, a taggyűlések vitáiba. Az évzáró taggyűlés több hiányosságra is rámutatott. Hatásosabban kell tevékenykedniük a polgári ügyek testületében dolgozó kommunistáknak, fő­ként a polgári szertartások népszerűsítése terén. A község kommunistáit az az elszántság hatja át, hogy a jövőben még jobb szervező és irányító munkával minden tőlük telhetőt megtesznek a XV. pártkongresszus határozatainak valóra váltásáért. Kolozsi Ernő Aktívan működnek Az utóbbi időben több felíigyelte­­tő eredményt ért el munkájában az Orechová Potön-i (dióspatonyí) Hnb melletti polgári ügyek testületé. Lel­kes Vince elvtárs vezetésével terv­szerűen törekednek a polgári szer­tartások népszerűsítésére. Általában negvedévenként értékelik tevékenysé­güket s ilyenkor a beérkezett javas­latokat is megvitatják, hogyan emel­hetnék munkájuk színvonalát. A polgári szertartással végzett es­küvőket, névadó ünnepségeket, teme­téseket fényképekkel örökítik meg ez emlékkönyvben. A testület igyekszik sokrétűvé, esztétikailag is vonzóvá tenni tevékenységét, amellyel már felkeltette a lakosság érdeklődését és kivívta elismerését. Mind több az olyan események száma, amelyeken csak polgári szertartásokat vesznek igénybe. Ez is egyik fontos fokmérője a politikai munka hatásosságának. A testület az idén különféle ren­dezvények megszervezésével Is je­leskedett. A világnézeti nevelés és a házassági tanácsadás témaköréből 16 előadást és beszélgetést rendezett. Tizenöt polgári temetés szervezője volt, közreműködésével újszülötteket fogadtak ünnepélyesen szocialista tár­sadalmunk tagjává, bensőséges, ünne­pélyes légkörben adták át első sze­mélyi igazolványát 36 fiatalnak. Krescsenics Géza Sikerekben dús, boldog új esztendőt! (Folytatás az 1. oldalról) ta a világban, akikkel egybeköt bennünket a békéért, a háborútól és az elnyomástól mentes életért, a haladásért és a társadalmi igazságosságért vívott közös harc. Kedves barátaim! A most beköszöntött 197S-as esztendőben számos olyan esemény évfordulójáról emlékezünk meg, amelyek határ­kőként vonultak be népünk történetébe. Megemlékezünk a csehszlovák állam 1916-ban történt létrejöttének 60. év­fordulójáról és arról a hosszú útról, amelyet azóta meg­tettünk. Megemlékezünk a szégyenteljes müncheni áru­lás negyvenedik évfordulójáról, mely esemény hazánk megszállásának kezdetét jelentette. Népünk győztes nemzeti felszabadító harcát és a fel­szabadulást követően dolgozó népünk a felszabadított haza szociális, nemzetiségi és politikai problémáinak igazságos megoldására törekedett. Ez a burzsoázia és a reakciós erők ellen vívott küzdelem 1948 februárjában, a Februári Győzelemmel érte el tetőfokát. Ezért e törté­nelmi esemény 30. évfordulójáról országszerte megemlé­kezünk. Az elmúlt három évtizedben hazánk fejlesztése terén elért eredményeink teljes mértékben bizonyítják, hogy a munkásosztály és a dolgozó nép uralma 1948 után megnyitotta az utat hazánk sokoldalú fejlesztésé­hez, a nép boldogságénak megteremtéséhez, s hogy he­lyes volt a csehszlovákiai szocializmus építésének törté­nelmi útja. A Februári Győzelem lehetővé tette a dolgo­zók régi vágyainak és céljainak fokozatos valóra váltó­sát, egy szociális és nemzetiségi szempontból igazságos társadalom felépítését, a szocialista társadalomban élő ember szabad és gazdag életének biztosítását. Az egész társadalom új, osztályszempontból igazságos alapokon történt átalakítása bonyolult és nehéz folyamat volt. De sikeres volt. Ezen az úton járva hibákat és té­vedéseket is elkövettünk, amelyeket fel kellett számolni. Ilyen volt a pártban és a társadalomban 1968.-ban és 1989-ben bekövetkezett súlyos válság, amely népünk for­radalmi vívmányainak alapjait is veszélyeztette. Meg kel­lett oldanunk ezt a helyzetet, és kiutat kellett találnunk, mégpedig a munkásosztály ás a dolgozók érdekeinek szem élőt tartásával, a Februári Győzelem forradalmi hagyatékához való hűségből és alapvető forradalmi cél­jainkból kiindulva. Amint ezt az élet minden területén több év alatt elért eredményeink bizonyítják, a válság és a felforgatás leküzdésének általunk választott útja helyes volt, s lehetővé tette hazánk nagyszabású fejlesz­tését, és az emberek életének fellendítését. A forradalmi hagyományok és összes tapasztalataink ma is az ösztön­zés forrásai a szocialista társadalom fejlesztése jelenlegi és jövő feladatainak teljesítése érdekében végzett mun­kánk során. Elvtársak! Kedvező alapból kíindnlva, az elmúlt évek sikeresen teljesített feladatainak tudatéban kezdjük meg az űj esz­tendőt. Mér mondottam, hogy az 1978-as esztendőre, az Stéves tervidőszak harmadik évére igényes célokat tűztünk ki. Az emberek jobban, anyagilag és szellemileg gazdagabb életet akarnak élni. Ehhez minden feltételt és forrást meg kell teremteni. Ez azonban becsületes, áldozatkész és felelős munkát kíván meg. Így főggenek össze egy­mással ezek a tényezők a szocialista társadalom életé­ben. És azt hiszem, hogy a tényeknek ezt a logikáját minden becsületes állampolgár megérti. Ezért következe­tesen ezen a jól bevált úton haladunk előre azzal az el­tökélt szándékkal, hogy valóra váltjuk az új esztendő feladatait, biztosítjuk népünk nyugodt, békés életét, és megteremtjük az alkotómunka feltételeit. Meggyőződé­sem, hogy az idei év népünk, hazánk életének további sikeres éve lesz. Kedves polgártársak, elvtársakl Az új esztendőt viszonylag kedvező nemzetközi felté­telek közepette kezdjük el. Hazánk és Európa többi or­szága is már 32 éve békében él. Ez elsősorban a szocia­lista közösség országai által követett következetes béke­politika eredménye, amely politika megfelel az összes or­szágok népe létérdekeinek. Ezért széles körű támogatás­ra talál a haladó, a békeszerető és az imperialistaelle­nes erők körében. Tartóoszlopa a Szovjetunió fáradha­tatlan békekezdeményezése. Csehszlovákia tevékenyen részt vesz e békepolitikának, valamint a nemzetközi fe­szültség enyhülésének, és az eltérő társadalmi rendszerű országok kapcsolatai javításának támogatásában és érvé­nyesítésében. Érdekűnk, hogy minden olyan országgal fejlesszük sokoldalú kapcsolatainkat és jé viszonyunkat, ahol megvan a jóakarat, ahol támogatják az egyenjogú együttműködést. 8 A világ különböző részeiben még mindig sok a feszült­ség és a veszélyes helyzet. Egyre növekszik azonban a társadalmi haladás erőinek, azoknak, az erőknek a túl­súlya, amelyek a problémák békés megoldására törek­szenek. Ezért a nemzetközi politika terén is józan derű­látással tekintünk a jövőbe. Annál is inkább, mert Cseh­szlovákia biztonságát és függetlenségét biztosítja a Szov­jetunióhoz és a többi szocialista országhoz fűződő szö­vetségi és barátsági kapcsolatunk. Azt kívánjuk, hogy a jövő esztendő necsak Európában, hanem az egész világon a termékeny, a békés élet éve legyen minden nép szá­mára. Mi itt, Csehszlovákiában készek vagyunk arra, hogy sokoldalúan támogassuk e célokat. Természetesen arra fogunk törekedni, hogy hazánk felvirágoztatásának nemzetközi feltételei még kedvezőbbek legyenek. Végezetül, kedves barátaim, őszinte szívvel még egy­szer sok sikert, jó egészséget, sok boldogságot és meg­elégedettséget kívánok önöknek. Az 1978-as esztendő hozzon valamennyiünk számára minél több megelégedés! és örömet, szép hazánknak pedig további sikereket és felvirágzást.

Next

/
Thumbnails
Contents