Szabad Földműves, 1978. január-június (29. évfolyam, 1-25. szám)

1978-01-07 / 1. szám

t 1*71. JANUAK Г. XXIX. évfolyam 1. szám. Ara: 1,— Kčs таяш Sikerekben dús, boldog új esztendőt! A CSKP KB főtitkárának, köztársaságunk elnökének újévi köszöntője Gustáv Husák elv­­tára, a CSKP KB főtitkára, köztársa­sági elnök, Ľubo­mír Štrougal mi­­ni árterei nők kfaé­­retáben szövetkeze­­ti dolgozók társasá­­góben. Kedves polgártársak, elvtársak! Őszintén örülök annak, hogy az 1978-as esztendő kez­detén szívélyesen üdvözölhetem önöket Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága nevében, a Nem­zeti Front Központi Bizottsága nevében, a csehszlovák kormány nevében ás a saját nevemben. jó egészséget, sok sikert a munkában és boldogságot a magánéletben kívánok mindannyiuknak idehaza, és azoknak a polgártársainknak is, akik szolgálati úton kül­földön tartózkodnak. Sok boldogságot, örömet családjuk­nak, otthonuknak. Az áj esztendő küszöbén talán minden ember elgondol­kodik arról, mit hozott az elmúlt esztendő, meg arról is, mi vár rá az új évben. Így van ez minden ember magán­életében, s a társadalom és az állam életében is. Ha objektiven értékeljük az 1977. esztendót. azokat a pozitív sikereket, amelyeket elértünk, és azokat a prob­lémákat, amelyekkel meg kellett küzdenünk, teljes fele­lősséggel elmondhatjuk, hogy társadalmunk és államunk számára, 15 millió állampolgárunk számára jó ás sike­rekben gazdag esztendőt zártunk államunk belpolitikai életében és nemzetközi helyzetünk megszilárdítása terén egyaránt. Szocialista társadalmunk az elméit esztendőben min­den területen sikeresen fejlődött. Népünk áldozatkész, alkotó és kezdeményező munká­jának köszönhető, hogy tavaly tovább folytatódott nép­gazdaságunk dinamikus fejlődése. Az 1977. év népgazda­ságfejlesztési terve igényes volt, és bonyolult nemzet­közi, gazdasági feltételek között kellett valóra váltani. Annál inkább örülhetünk annak, hogy egészében véve teljesítettük a tervet, — sőt valamivel túl is teljesítettük —, s annak, hogy számos új sikert értünk el. Ezzel megteremtettük a feltételeket ahhoz, hogy tovább emelhessük népünk magas életszínvonalát, tovább szilár­díthassuk létbiztonságát. Emelkedtek a reálbérek, a la­kosságnak nyújtott szociális és más juttatások, nem emelkedtek viszont a legfontosabb létfenntartási cikkek kiskereskedelmi árai, egyszóval a nép élete tovább ja­vult. Mindannyian jói tudjuk, hogy e célok elérése sem könnyű, sem egyszerű nem volt. Számos nehézséggel és akadállyal kellel! megküzdeni. Ez azonban minden fej­lett ország bonyolult mechanizmusában Így van. Az el­múlt esztendő is bebizonyította, hogy az anyagi és kul­turális gyarapodás fő forrása dolgozóink áldozatkész és felelős munkája, ügyes keze és alkotó gondolkodása. Nyugodt, alkotó légkörben fejlődött és gazdagodott társadalmi életünk. Megnyilvánult ez a mindennapi élet­ben, a nagy politikai akciók során és jelentős társadalmi szervezeteink kongresszusai során is. Elmondhatjuk, hogy egyre tökéletesebbé válik egész demokratikus poli­tikai rendszerünknek, a Nemzeti Frontnak, szervezetei­nek munkája, elmélyül szocialista demokráciánk, javul az állami szervek, a nemzeti bizottságok és a választott képviselők, testületek tevékenysége is. Örömmel adha­tunk számot a tudomány és a kutatás, az oktatásügy és az egészségügy, a kultúra és a művészet terén, minden területen elért egyre jobb eredményekről, amelyek hoz­zájárulnak népünk életének gazdagításához. Ezekben a pozitív eredményekben munkásságunk, szö­vetkezeti parasztságunk, értelmiségünk, a nők és a fia­talok áldozatkész munkája fejeződik ki. Ez a kommunis­táknak és a pártonkfvülieknek, a Nemzeti Frontba tömö­rült más politikai pártok tagjainak és a társadalmi szer­vezetek tagjainak jó munkáját tükrözi. Egyúttal bizonyí­téka annak, hogy népünk széleskörűen támogatja Cseh­szlovákia Kommunista Pártjának politikáját, és annak, hogy nemzeteink és nemzetiségeink, egész népünk egy­sége szilárd. Őszintén köszönetét akarok mondani pár­tunk és államunk vezetősége nevében mindannyiuknak, akik az üzemekben, a földeken, a tudományos intézetek­ben, az oktatásügyi, a kulturális és az egészségügyi léte­sítményekben, valamint más munkaterületeken tavaly egész hazánk javára hozzájárultak a jó eredmények el­éréséhez. Amikor büszkén vonjuk meg az elért eredmé­nyek mérlegét, nem feledkezünk meg arról, hogy nálunk is akad elég probléma és fogyatékosság. Ezeket elsősor­ban a népgazdaságunkra kívülről ható negatív befolyás, például az általunk importált nyersanyagok és anyagok árainak gyors emelkedése, valamint a külkereskedelem­nek a tőkés világ válsága által okozott nehézségei idézik elő. Belső gondjaink is vannak, főleg az energetikaipar­ban, a közlekedésben, az ipar szerkezeti átalakításában, s ezek megoldása kitartó erőfeszftést követe) meg. Olyan gondjaink is vannak, amelyeknek nem kellett volna elő­adódniuk, gyorsan meg lehetne őket oldani. Ezek a gon­dok gyakran fölöslegesen keserítik meg az emberek éle­tét. Nyíltan beszélünk ezekről a kérdésekről, és követke­zetesen keressük minél gyorsabb megoldásuk útját. Ered­ményeink azonban zömmel pozitívak és jók, ezekről már beszéltem. Sikereink képezik alapját annak, hogy ha­zánk állampolgárainknak boldog otthona. Sikeresen befejezzük a mostani ötéves tervidőszak első két évét, s ezzel a gyakorlatban is bizonyítottuk, hogy a CSKP XV. kongresszusén országunk fejlesztésének éz népünk élete javításának helyes útját választottuk. En­nek az útnak a következő évekre előretekintve is kedve­ző a távlata. Pedig ez a mai világban nem kevés, és nem is magától értetődő. Tudjuk, hogy a fejlett tőkésorszá­gokban tovább tart és egyre jobban elmélyül a politikai és a gazdasági válság, az emberek tízmilliói munkanél­küliek, és nagy aggodalommal tekintenek a jövőbe. Ez szocialista hazánkban nemcsak hogy nincs Így, hanem az emberek már rég elfelejtették, hogy ilyen probléma is létezhet. Jóváhagytuk hazánk további gazdasági és szociális fej­lesztésének jövő évi tervét. Ismét igényes célokat tűz­tünk ki. Az anyagi termelés tokozására és emelésére, életünk új értékekkel valú gyarapítására törekszünk. Mély meggyőződésem, hogy derűlátással és bizalommal tekinthetünk az új esztendőbe. Kedves barátaim, elvtársak! Sikereink legfontosabb forrása dolgozóink becsületes és lelkiismeretes munkája. Az elmúlt esztendőben, amely a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak éve volt, népünk nagyszabású politikai és munka­aktivitásával fejezte ki hűségét az Októberi Forradalom eszméi iránt, valamint a világ első szocialista államának népe iránt érzett őszinte barátságát és szocialista haza­­fiságát. Ezzel összefüggésben ismételten hangsúlyozni akarom a Szovjetunióval való szilárd barátság, szövetség és sokoldalú együttműködés óriási jelentőségét, mert ez nemzeteink szabadságának és biztonságának, államunk függetlenségének és további szocialista fejlődésének leg­szilárdabb biztosítéka. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy hazánknak a Szovjetunióhoz és a többi szocialista országhoz fűződő kapcsolatai ma szilárdabbak és sokoldalúbbak, mint bár­mikor a múltban. Ezért ma, az újesztendő küszöbén is szívélyes, elvtársi üdvözletünket küldjük szovjet barátainknak és a többi szocialista országban élő barátainknak, sok sikert kívá­nunk nekik a szocializmus és a kommunizmus építésé­hez. Szívélyesen üdvözöljük Csehszlovákia barátait szer- IFolytatás a 2. oldalon) A szeretet és bizalom légkörében Gustáv Husák elvtárs, Csehszlová­kia Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke január tizedikén ünnepli hatvanötödik szü­letésnapját. A köztiszteletben álló és a dolgozók széles .tömegeinek szere­­tetét, valamint bizalmát élvező kiváló államférfi egész életét annak a harc­nak szentelte, amelyet Csehszlovákia Kommunista Pártja népeink boldog életéért, a szocializmus győzelméért folytatott. Szocialista köztársaságunk elnöké­nek élete és munkássága tehát min­denkor a társadalmi haladás ügyét, a dolgozó nép érdekeinek védelmét szolgálta. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a dicső Szlovák Nemzeti Fel­kelés társadalomformáló programjá­nak kidolgozásában és abban a küz­delemben is, amely dolgozó népünk­nek a reakció felett aratott Februári Győzelméhez, a szocialista forradalom kibontakoztatásához szükséges előfel­tételek megteremtéséhez vezetett. A dolgozó népünk érdekeinek, vagyis a szocialista vívmányaink védelmében is kidomborodott Husák elvtárs elv­hűsége, az osztélyérdekeink elárulól­­val szembeni gyűlölete. Bölcs útmuta­tásával Ösztönzője volt annak a harc­nak, amit a marxizmus-leninizmus alapelveihez hű kommunisták — az emlékezetes politikai és társadalmi válság idején — a jobboldali oppor­tunisták, revizionisták -és megrögzött nacionalisták ellen folytattak a szo­cialista társadalmunk vezető erejé­nek, Csehszlovákia Kommunista PÍTt­­ja marxista-leninista alapokon nyugvó egységének megszilárdulásáért, val** mint a fejlett szocialista társadalom építéséhez szükséges politikai és gaz* dasági feltételek létrehozásáért. Husák elvtárs, mint a CSKP Köz* ponti Bizottságának főtitkára, s mint kiváló képességekkel ' rendelkező po­litikai tényező, a társadalmi és gaz­dásági életünk fejlesztésének lehető­ségeit reálisan ítéli meg. Erre utal t'öbbek között a CSKP XIV. kongresz­­szusénak határozata is, melynek kör­vonalazásában Husák elvtárs érdem­dús munkát végzett. Illetve az, hogy Husák elvtárs vezetésével a Központi Bizottság olyan program-tervezetet terjesztett a kongresszus elé; amely megvalósíthatónak bizonyult, s mely­nek teljesítése a CSKP vezető szere­pének megszilárdulásához, következe­tes érvényesüléséhez, népgazdaságunk és az egész társadalmi életünk fel­­emelkedéséhez, a dolgozó nép élet­­feltételeinek lényeges javulásához ve­zetett. A tapasztalatok, vagyis a ha­todik ötéves tervidőszak első két esztendejében elért nagyszerű ered­ményeink arra utalnak, hogy a CSKP XV. kongresszusa Is a társadalom reális szükségleteivel és lehetőségei­vel összhangban határozta meg a fejlett szocialista társadalom építésé­vel járó feladatainkat. Persze, az kétségtelen, hogy a tár­sadalmi és a gazdasági élet fejlesz­tése közben problémák is felmerül­(Folytatás a 2. oldalon.! A CSKP KB főtit­kári, köztársasá­gunk elnöke a kö­zépcsehországi dol­gozók képviselőit fogadja. Pillanatkép Gustá» Husák elvtársról a nitrai aratóünnepé* lyen. Lapunk tartalmából! A lenini szövetkezeti terv megvalósításáért * Hagyatékát és emlékét megőrizzük * Előtérben az olajnövények. évzáróra készülünk Szabad földműves Az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja \

Next

/
Thumbnails
Contents