Szabad Földműves, 1977. január-június (28. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-08 / 1. szám

1977. JANUAR 8. XXVIII. évfolyam 1. szám. Ага: 1,— Kčs Szabad 632. földművé A* SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja яажужджяыадраяг Nem feledkeznek meg a nyugdíjasokról December 23-ának délutánja felejt­hetetlen eseményt jelentett a BűCl (búcsi) Efsz nyugdíjas tagjainak éle­tében. Hagyományos, bensőséges szö­vetkezeti családi ünnepélyt újítottak tel, illetve helyeztek át a karácsonyi légkörbe. Ezen a napon két órakor összegyűltek a szövetkezet érdemdús öregjei, nyugdíjasai, hogy olyasmit halljanak a szövetkezet vezetőitől, ámít sem a vastagon bélelt boríték, sem más figyelmesség nem pótolhat. Prózaian azt mondhatnánk, jó szóra jöttek össze. Ám ez messziről sem fe­jezi a valóságot, emocionális hatása erősen áthatja az emberi kapcsolatok igén fontos, de sokszor elhanyagolt területét. Ismét prózaian: az öregek és a fia­talok viszonyáról van szó. Azok meg­becsüléséről, akik egész életükben a közösség javáért dolgoztak, becsület­tel megálltak helyüket s most joggal tartanak igényt a köz, a fiatalabb nemzedék megbecsülésére. Bátran nevezhetjük úttörőnek a szövetkezet vezetőségét az ilyen kap­csolatok ápolásában. Kinek a fejében született meg az ötlet? Sokan elhá­rítják maguktól az ügy felkarolásá­nak érdemét, de azért kitudódik, hogy nem más, mint Retkes Lajos elvtárs, á szövetkezet agilis elnöke volt annak idején a kezdeményező. A vezetőség azután határozta el, hogy évente hív­ják össze a szövetkezeti nyugdíjaso­kat és kötetlen, barátságos, családi légkörben, terített asztal mellett, de szellemi táplálékot is juttatva emlé­kezzenek vissza azokra a hétközna­pokra, amikor a mai idősek még kél kézzel fogták meg a dolog végét. Évek óta bevett szokás, hogy a feb­ruárt zárszámadó taggyűlésen aján­dékban és pénzjutalomban részesítik a nyugdíjas szövetkezeti tagokat. Most annyi változás történt, hogy kará­csony előttre helyezték át az esemény időpontját. .. .122, szövetkezeti nyugdíjas meg­iUetődötten üit a díszesen és bősége­sen terített asztal mellé, amikor fel­csendült Beethoven IX. szimfóniájá­nak felemelő muzsikája. Retkes Lajos szövetkezeti elnök rövid ünnepi kö­szöntője után kulturális műsor kezdő­dött. A hangulatnak megfelelő hangle­mezek következtek: karácsonyi meló­diák Karel Gott előadásában, aztán á komolyabbról a könnyebb műfajra lértek át, végül magyar nóták, talp­­aiávaiók következtek. Zene szőtte át az alkalmi szavalók műsorát is: C*a­­kes József és Tokody Júlia, a szövet­kezet dolgozói versek elmondásával kedveskedtek az öregeknek. Pardon, öregeknek? Csak életkoruk magas, -a szívük fiatalosan ver s kö­zülük többen nemcsak megállják a helyüket, hanem fel is veszik a ver­senyt nem egy fiatallal. A 122 szövet­kezeti nyugdíjas közül 10—12 még ma is aktív dolgozója az efsz-nek. Mint például a borjúgondozó Szabó Ferenc és Cserepes János bácsi, aki rendü­letlenül kitart a fiatalokat nem éppen vonzó munkahelyén. Az állattenyész­tésben tevékenykedett korát megha­zudtoló fürgeséggel a 83 éves Tár­­noky Lajos bácsi is. A csúcsmunkák idején, például szüretkor vagy para­dicsomszedéskor a többi nyugdíjast is ott találjuk a serénykedők között. Az öregek találkozója ünnep volt. Rhjtuk kívül csak a szűk körű vezető­ség tagjai meg a felszolgálók voltak jelen a teremben. Méltánytalanságot követnénk 51, ha nem emlékeznénk meg a sikeres ösz­­szejövete) két agilis rendezőjéről — Szobi Kálmánról, a szövetkezeti klub vezetőjéről és ifj. Retkes Lajos bérel­számolóról, akik oroszlánrészt vállal­tak a szervező munkában. A szövet­kezet dicséretér,e válik, hogy 300—400 korona értékű ajándékkosarat, 500 korona készpénzjutalmat és 2—3 lite­res borosdemizsont juttatott nyugdíjas tagjainak karácsonyi ajándékul. In Gazdaságpolitikai intézkedések a mezőgazdaságban Prágában, a CSSZSZK elnökségének székházában JOZEF NÁGR szövetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter sajtótájékoztatón vázolta azokat az intézkedéseket, amelyek 1977. január l ével, a termelői árrendszer át­építésével egyidejűleg a mezőgazdaságban is életbe lépnek. A mezőgazdasági termelésben egyre kifejezőbbén tért hódít a beruházá­sokkal, nagy teljesítményű korszerű technikával elősegített szakosítás ,és koncentráció. Ez a folyamat nem lassul a halódik ötéves tervben sem. s amint a CSKP KB októberi ülése is rámutatott, jelenleg a fő figyelmet az irányító munka színvonalának javítására kell fordítani — hangoztatta a miniszter. A tudományosán megalapozott felmérésekből kitűnik, hogy a mezőgazda­ságban alkalmazott gazdasági eszközök közül már több nem teljesíti ere­deti küldetését — s ezért szükséges több gazdaságpolitikai intézkedés ezen a téren is. A január 1-évél életbe lépő intézkedések célja elsősorban a szarvasmar­ha-tenyésztés és a tejtermelés fellendítése. Az új gazdasági eszközök ked. vező hatással lesznek a legelők és rétek kihasználására is. A növényter­mesztésben az új intézkedések főleg a cukorrépa- és a burgonyatermelés fejlesztését segítik elő. A tejtermeléshez és az állattenyésztéshez hasonlóan a növénytermesztés terén is hatékonyabban előtérbe kerül a szakosított mezőgazdasági termelőüzemek létesítése. Sikerekben gazdag évet várunk GUSTÁV H U S А К elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének újévi beszéde Lapunk tartalmából: A KGST és a fejlődé országok • Orenburg — az ifjúság építkezése • Csilizközi tanulságok Kedves polgártársak, elvtársak! Az új év, 1977 kezdetén Csehszlo­vákia Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány és a magam nevében is a lagsxívélyesebben üdvözlöm önöket, (6 egészséget, sok munkasikert, a megán- és a családi életben boldog­ságot és elégedettséget kívánok min­denkinek. Régi jó szokás az új év kezdetén minden jót kívánni. A szocialista rendszerben a jókívánságok megvaló­sítása nagymértékben tőlünk függ, tevékenységünkkel, munkánkkal kap­csolatos. A mai napon ezért elgon­dolkodunk a most végétért év felett és afelett, ami ránk vár. Szocialista hazánk felvirágzását szivükön viselő jó gazdák felelősségtudatával mond­hatjuk. hogy a múlt év is jó eszten­dő volt népünk számára. Társadal­munk életében jelentős események zajlottak la tavaly — Csehszlovákia Kommunista Pártjának XV. kongresx­­szusa és az általános képviselő-testü­leti választások. 1978 népünk békés életének és áldozatkész munkájának esztendeje volt. Sikeresen léptünk a hatodik ötéves tervidőszakba és meg­kezdtük igényes feladatainak teljesí­tését. Kedves elvtársak! Élénken emlékszünk még arra az alkotó, demokratikus és derűlátó lég­körre az üzemekben és más munka­helyeken, a városokban és a közsé­gekben, amelyek közepette a XV. kongresszus tanácskozásai és a vá­lasztások lezajlottak. Az egész or­szágban nagy politikai és munkaakti­vitás bontakozott ki. amellyel népünk kifejezte a szocializmus iránti oda­adását. a kommunista párt és a Nem­zeti Front politikájának teljes támo­gatását. Igen nagyra becsüljük ezt a bizal­mat. amely népünknek abból a felis­meréséből fakad, hogy a XV. kong­resszus helyes programot tűzött ki. s ennek megvalósítása a dolgozók legszélesebb rétegeinek érdekeit és szükségleteit szolgálja. Ez az időszak hazánkban a szocialista építés törté­netének legsikeresebb időszakai közé tartozik. Méltán büszkék lehetünk létreho­zott alkotásunkra. Ez pártunk és ál­lamunk. az egész Nemzeti Front he­lyes, reális politikájának bizonyítéka. Az önök és mindazok érdeme ez. akik alkotó munkával, szellemi tevé­kenységgel és áldozatossággal támo­gatták fat a politikát. Az előző évek­ben létrehozott jó alapot a hatodik ötéves terv első esztendejében is erő­sítettük. Gazdaságunkat továbbfejlesz­tettük és egészében teljesítettük az igényes tervfeladatokat. Ez lehetővé tette népünk összes rétege növekvő anyagi és szellemi szükségleteinek kielégítését, a magas életszínvonal megtartását és fejlesztését, a szociá­lis biztonság erősítését. Az igaz, hogy eközben sok prob­lémát és kedvezőtlen hatást is le kellett küzdenünk, például a mező­­gazdaságban a rossz időjárás követ­kezményeit, az import nyersanyagok és anyagok árainak növekedését, a tüzelőanyag- és energiaalap szaka­szán hosszabb ideje fennálló gondo­kat és más problémákat. Pártunk és államunk politikája ar­ra irányult, hogy a kedvezőtlen ha­tások következményei ne érintsék né­pünk életszínvonalát. Ez az igyeke­zet sok erőfeszítést és eszközt köve­tel. A termelésben végrehajtott in­tézkedésekkel és az önök áldozat­kész munkájával a bonyolult feltéte­lek közepette is sikerült elérnünk a gazdaság tervezett fejlesztéséi és állampolgáraink életszínvonlának ja­vulását. Szocialisla gazdaságunk szilárd és a további progresszív fejlődés jó fel­tételeivel rendelkezik. Az 1976-os eredmények jő kiindulási alapul szol­gálnak az idei és az egész hatodik ötéves tervidőszak feladatainak tel­jesítéséhez. Jó eredményeket értünk el a tudomány, az iskaiaügy. az'egész­­ségügy, a kultúra, a művészet és más szakaszok fejlesztésében is. Népünk nagy politikai győzelmét jelentették a múlt őszi választások eredményei. Megmutatták szocialista rendszerünk mély demokratizmusát, a párt, a Nemzeti Front és a nép szilárd egységét. Mintegy 200 ezer állampolgárt — a munkások, a szö­vetkezeti földművesek, az értelmisé­giek. a nők és a fiatalok közül, tár­sadalmunk valamennyi rétegéből a Nemzeti Front jelöltjeit — választot­ták meg a nemzeti bizottságok ás a törvényhozó testületek képviselőivé. A választási eredmények alapján a múlt év végén újjáalakították az államhatalmi szerveket a helyi nem­zeti bizottságoktól kezdve egészen a legfelsőbb állami szervekig. A nép­hatalom mindegyik képviselőjének azt kívánom, hogy eredményesen dolgoz­zanak. s mindenkor a dolgozó em­berrel, a szocialista társadalommal szgmben érzett felelősségtudattal tel­jesítsék feladataikat. Elmondhatjuk, hogy a múlt évben a fejlődést nálunk minden szakaszon a szocialista társadalom, az osztá­lyok és szociális csoportok, testvéri nemzeteink és nemzetiségeink egysé­gének további szilárdulása jellemez­te. A szocialista állam sikerei és az emberről való gondoskodása főkép­pen akkor szembetűnő, ha összeha­sonlítjuk a kapitalista világ jelenlegi helyzetével, mely súlyos gazdasági, szociális és politikai válsággal ter­hes. Annál nyilvánvalóbbak szocia­lista rendszerünk előnyei, melyek az állampolgároknak szilárd szociális biztonságai és távlatokat nyújtanak, megteremtik méltó, nyugodt életünk és személyiségünk sokoldalú fejlő­désének feltételeit. Engedjék meg, hogy őszintén meg­köszönjem munkásaink, szövetkezeti földműveseink, értelmiségi dolgo­zóink, az ifjúság, a nők és a töhhi állampolgár derekas munkáját, amely­­lyel a múlt évben életünk minden szakaszán hozzájárultak a jó ered­mények eléréséhez.. Kedves barátainkT Hazánk sikeres fejlesztése, az al­kotó munka szempontjából mérhetet­len jelentőségű, hogy immár negye­dik évtizede békés körülmények kö­zött élhetünk. Szabadságunkról és függetlenségünkről, állampolgáraink nyugodt életéről a múltban, a jelen­ben és a jövőben kezeskedik a Szov­jetunióhoz és a testvéri szocialista országokhoz fűződő szilárd szövetsé­günk, barátságunk és a velük foly­tatott széles körű együttműködésünk. Ez megfelel nemzeteink létfontossá­gú érdekeinek és szocialista céljaink­nak. Az európai és a világbékéért to­vábbra is küzdeni kell. A helsinki értekezlet szellemében bizonyos ked­vező eredmények születtek. Nem tét­lenkednek azonban a reakciós és a militarista erők sem, amelyek ellen­zik a nemzetek békés egymás mellett élését. Ezért értékeljük oly nagyra és tá­mogatjuk teljes mértékben a Szov­jetunió békepolitikáját, amely követ­kezetesen a feszültség enyhítésére, az eltérő társadalmi rendszerű álla­mok együttműködésének fejlesztésére s a világban a problémák békés meg­oldására törekszik. Ezekből az alap­elvekből indul ki a mi külpolitikánk is. jó és egyenjogú kapcsolatokra törekszünk minden állammal, ame­lyekben ez iráni őszinte készség nyil­vánul meg. Kedves polgártársak, engedjék meg. hogy 1977 kezdetén üdvözöljem azo­kat az állampolgárainkat, akik ha­zánk határain túl teljesítik köteles­ségeiket. Őszinte szívből kösxöntjttk a Szovjetunióban és más szocialista államokban élő barátainkat, valamint honfitársainkat az egész világon és a szocialista Csehszlovákia minden barátját. Üdvözletünket küldjük va­lamennyi földrészre mindazoknak, akik a békéért, a haladásért, a tár­sadalmi igazságosságért harcolnak. Kedves polgártársak, elvtársakl Az új évben következetesen tovább folytatjuk az elOzö esztendőkben megkezdett utunkat. Az élet igazolta és egész népünk támogatja ezt az utat. A jövőben is teljesítjük a Cseh­szlovákia Komoiunista Pártjának XV'. kongresszusán kitűzött igényes prog­ramot. Kitűzött feladataink elsősorban a gazdasági szakaszon feltételezik, hogy az idén a gazdasági tervfelada­tok teljesítésekor az eddiginél még nagyobb goodot fordítunk a munka hatékonyságának és minőségi szín­vonalának emelésére, s mindenütt a lehető legjobban gazdálkodunk a tár­sadalom eszközeivel. Minden munka­helyén. az üzemekben, a földműves­­szövetkezetekben, a tudományos- és kutatóintézetekben és másutt növelni kell az igényességet a feladatok tel­jesítésében. azért, hogy mindegyi­künk mirdennap a lehető legnagvebb mértékben hozzájáruljon gazdasagunk és egész szocialista társadalmunk fej­lesztéséhez. A társadalmi élet több szakaszán is sürgető igény a munka javítása és tökéletesítése. Az a célunk, hogy állampolgáraink az eddiginél még tevékenyebben vegyenek részt a tár­sadalom igazgatásában. politikánk alkotásában és megvalósításában. En­nek érdekében tovább tökéletesítjük a szocialista állam és összes lánc­szeme funkcióját, s a Nemzeti Front­hoz tartozó szervezetek tevékenysége hatékonyságának növelésére törek­szünk. Nagy gondot fordítunk a tudomány és az iskolaügy további fejlesztésére és arra. hogy az ifjú nemzedéket felkészítsük az életre, a munkára. Szem előtt tartjuk szocialista kultú­ránk és művészetünk nemes küldeté­sének további fejlesztését. Ez arra kötelezi az alkotó művészeket és e szakasz többi dolgozóját, hogy az eddiginél még hathatósabban járul­junk hozzá társadalmunk tagjai szel­lemi életének gazdagításához. Foly­tatjuk az emberek minden irányú fej­lődéséről és egészségének védelmé­ről való gondoskodást. Kitűzött nagy céljaink elérése ala­pozza meg népünk boldog életét, anyagi és kulturális életszínvonalá­nak emelését, hazánk további min­den irányú felvirágzását. Ez a kom­munista párt történelmi küldetése, népünk és államunk szükségleteivel összhangban ez minden tevékenysé­günk értelme. Az új évben a hazai és a külső körülmények jó feltételeket adnak munkánkhoz és életünkhöz. Meggyő­ződésünk, hogy a munkások, földmű­vesek. értelmiségiek és más dolgo­zók öntudatossága, tapasztaltsága és szorgalma az igényes terveket való­ra váltja és 1977 népünk és állatnánk életének újabb sikeres eve lesz. Bizalommal és józan derűlátással lépünk az 1977-es esztendőbe. Járói junk hozzá mindannyian ahhoz, hogy munkánk sikeres, életünk boldog le­gyen. s békében virágozzék drága hazánk — a Csehszlovák Szocialista Köztársaság. Szülőföldemen Üjavkor a jóakara­té emberek kölcsönösen azt kívánják, hogy a föld jő termést adjon, a por­tán hízzanak a jószágok és a ház lakói jó egészségben örvendjenek, hogy se fiatalnak, se öregnek ne fáj­duljon meg a feje. Kedves polgár­társak, ezt kívánom én is mindenki­nek. Barátaim, még egyszer sok szeren­csét és örömet kiváltok az új évben!

Next

/
Thumbnails
Contents