Szabad Földműves, 1977. január-június (28. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-08 / 1. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1977. január 8. П FÉLIDŐBEN A VILÁGSZERVEZET Eredményes együttműködés Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 31. ülésszaka a kará­csonyi ünnepek küszöbén félbeszakí­totta munkáját. Az ülésszak csak ta­valyi munkáját fejezte be, ami alka­lom az eredmények összegezésére; két hét múlva újra folytatja a napi­rendi kérdésekkel kapcsolatban meg­indult vitát. Mit mutat a világszervezet fóruma, a nemzetközi történés érzékeny ba­rométere? összegezve a plénumon és a főbizottságokban elfogadott több mint kétszáz határozatot, az általá­nos vitában és a főbizottságok ülé­sein elhangzott felszólalásokat, meg­állapíthatjuk, hogy termékeny kezde­ményezések és heves küzdelmek szín­helye volt a 31. ülésszak. A kezde­ményezések túlnyomó többsége a Szovjetunió és a többi szocialista ország részéről indult ki és lényegé­ben az SZKP XXV. kongresszusán megerősített és továbbfejlesztett békeprogram konkretizálásából kö­vetkezett. Az ülésszak napirendjén 31 igen fontos kérdés szerepelt. Csak néhányat említünk: a béke és a nemzetközi biztonság kérdései, az erőszak kiiktatása a nemzetközi kap­csolatokból, a lázas fegyverkezés megfékezése, a természeti közeg, a környezet hadviselés céljára vagy egyéb katonai célokra való felhasz­nálásának, újfajta tömegpusztító fegyverek kifejlesztésének a megtil­tása, a nukleáris kísérletek teljes és egyetemes beszüntetése, illetve be­tiltása stb. Nagy család ma az ENSZ,' 147 tag­állam képviseli benne a világ népeit, tehát nagyon megnőtt a világszerve-' zet, de ez korántsem jelenti azt, hogy a népek, illetve 'egyes országok igaz­ságos képviselete biztosított. Bizo­nyítja ezt a Vietnami Szocialista Köz­társaság tagságának a kérdése is — felvételét az ENSZ-szervek ajánlása ellenére az Egyesült államok mint állandó BT-tag többször is megvétóz­ta. A jelenlegi ülésszak három új tag­államot vett fel a világszervezetbe: Angolát, a Seychelles-szigeteket és Nyugat-Samoát. Ez az imperialista hatalmak gyarmatosító politikájának további kudarcát jelenti. Az egykori gyarmatok népei méltán látják ba­rátaikat és szövetségeseiket a szo­cialista országokban, melyeknek kép­viselői síkraszálltak a következetes dekolonlzációs politika érvényesítése A Nagy Októberi Szocialista Fprra­­ialom az emberiség történetének leg­jelentősebb határköve, amely meg­­lyitotta a proletárforradalmak és a capitalizmusból a szocializmusba va­­ó átmenet korszakát. A munkásosz­­ály és a dolgozók szempontjából íagy jelentőségű eseménynek az idén innepeljük 60. évfordulóját. Amíg a világtörténelmi eseményre sor ke­­■ült, a munkásosztály és annak mar­tista élcsapata sok külső és belső larcban kovácsolódott össze. Az igységes párt megteremtéséért foly­atott harcot több kiemelkedő ese­­nény hűen igazolja. Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt tisztaságáért, egységéért ölytatott küzdelemben jelentős sze­­epet töltött be az OSZDMP ossz iroszországi konferenciája, amelyet 912 január 5 e és 17-e között Prá [ában tartottak meg. Az egységes marxista párt meg­­eremtésének élharcosa Vlagyimir tjics Lenin volt. Lenin a marxisták lözül elsőként ismerte fel, hogy a nunkásosztály győzelmének kivívásé1 toz új típusú pártra van szükség, ,Mi a teendő“ című müvében to­vábbfejlesztette Marxnak és Engels­­tek a proletár pártról hirdetett esz. nétt s kidolgozta a forradalmi pártra vonatkozó legfontosabb tanítását. Fel­érte, milyen nagy jelentősége van i tudományos szocializmus elméleté­lek az ösztönös munkásmozgalom­én és a párt egész tevékenysége izempontjából kifejtette, miért legyen i párt a proletáriátus politikai ve­iére, a munkásmozgalom vezető ere­­e, amely összefogja a proletariátus isztályát. Müvében rámutatott a pár­on belüli egység fontosságára s az ipportunizmus káros voltára, amely neghódol a munkásosztály ösztönös­­iége előtt és lekicsinyli a szocialista :udat szerepét a munkásmozgalom­én. Lenin tanítása alapján megindult a íarc az opportunista csoportok él­én, a párt megszilárdításáért. A bol­sevikek kérlelhetetlen harcot folytat­ják a megalkuvó mensevlkekkel szemben. A bolsevtkok olyan kérdé­sek megoldásáért szálltak síkra, mint ä munkásosztály pártjának vezető szerepe és a parasztság szövetségé, mellett. Az ENSZ 31. közgyűlésének az a határozata, amely elítéli a kolo­nializmus valamennyi formáját és válfaját mint összeegyeztethetetlen! az ENSZ alapokmányával, a szocia­lista közösség által képviselt politi­kai irányzat győzelme. A békeszer'étő erők sikerét jelen­tette a közgyűlésnek két Igen égető kérdésben hozott határozata. A közel­­keleti kérdéskomplexumra vonatkozó határozat felszólítja Egyiptomot, Jor­dániát, Szíriát és Izraelt, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok társelnökségével mielőbb újítsák fel a viszály rendezésére hivatott genfi értekezletet, éspedig előzetes felté­telek, kikötések nélkül, valamennyi érdekelt fél, így a Palesztinái Felsza­­badítási Szervezet által képviselt Pa­lesztinái arabok részvételével. A Cip­rusra vonatkozó határozat — a közel­­keletihez hasonlóan — -megerősíti a világszervezetnek a kérdésben hozott összes előző határozatait és állást foglal a Ciprusi Köztársaság állami egységének megőrzése mellett. Egy­ben felszólítja az illetékes országo­kat és hatalmakat, Ciprus békés jö­vője érdekében mielőbb segítsék elő a kérdés békés rendezését. Éles küzdelem színhelye volt a vi­lágszervezet azzal a szovjet javaslat­tal kapcsolatban, hogy a nemzetközi kapcsolatokból zárják ki az erőszak alkalmazását. A tagállamok nagy többsége helyeselte, lelkesen támo­gatta ezt az elvet, ám számos nyu­gati állam küldöttsége fezzel kapcso­latban különféle elvont jogi vitádba bocsátkozott s a javaslat további tü­zetes tanulmányozás után, határozati javaslat formájában majd a követke­ző, 32. ülésszak elé kerül elfogadás végett. Az ENSZ-közgyülés 31. ülésszaká­nak idei munkájáról általában el­mondhatjuk, hogy a leszerelés kérdé­sei szerepeltek előtérben s e téren nagyon eredményes munkát végzett a közgyűlés. Az ülészak azt bizonyí­totta, hogy a béke erői további offen­­zívát folytatnak,-a reakció erői pe­dig kénytelenek fokozatosan feladni állásaikat, noha ármányaik, az álta­luk okozott buktatók szinte kifogy­hatatlanok. Az idő, a történés a szov­jet pártkongresszusokon kimunkált békeprogram megállapításait, élet­­képességét és realitását Igazolja. Lőrincz László TANÁCSKOZOTT A CSEHSZLOVÁK— MAGYAR GAZDASÁGI ÉS TUDOMA­NYOS-MÜSZAKI EGYÜaí<CKÖD£S .VEGYESBIZOTTSAGA A két ország képviselői ebből az alkalomból egy fontos csehszlovák­magyar megállapodást is aláírtak, amely az autóipar, valamint az építő­ipari és mezőgazdasági gépek gyár­tása terén az alkatrészek és a kész­termékek termelésével kapcsolatos együttműködést, továbbá a két or­szág népgazdaságának szükségleteit biztosító kölcsönös szállítmányokat szabályozza. Az egyezmény alapján elmélyül a két ország kooperációja és szakosodása az említett ágazatok­ban és hatékonyabbá válik számos gépipari termék gyártása. Az egyez­mény értéke a mostani ötéves terv­időszakra vonatkozóan mintegy 3S0 millió rubel az 1976-os árakban szá­mítva. Bratistavában az illetékes minisz­terhelyettesek ugyancsak megállapo­dást írtak alá a kőolajipari termelés terén való kooperációról, valamint a kőolajipari készülékek és berende­zések kölcsönös szállításáról. A KGST és a fejlődő országok A szocialista államok gazdasági együttműködése a fejlődő országok­kal évről-óvre mélyül. A Szovjetunió műszaki és anyagi segítségével az af­rikai országokban 170 ipari és 70 mezőgazdasági létesítményt építettek. A csehszlovák szakemberek együttmű­ködésével 90, a magyar szakemberek együttműködésével 70, a bolgár szak­emberek együttműködésével 50 objek­tumot építettek. A szocialista államok a fejlődő országokban mindenekelőtt a gazdaság kulcságazatainak fejlesz­tését segítik, ilyen pl. a színesfém­kohászat, a bányaipar. a gépipar, a kő­olaj bányászása és feldolgozása, vala­mint az energiaipar. A szocialista államok nagymérték­ben hozzájárultak az ázsiai országok gazdasági fejlődéséhez. Indiában pél­dául a KGST tagállamok együttműkö­désével felépült üzemek az ország ipari termelésének 80 százalékát, az elektronikai berendezések 00 százalé­kát, a kőolaj és acélipari termékek 40 százalékát; az elektromos energia 20 százalékát adják. Leonyid Brezsnyev, az SZLKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára nyilat­kozatot adott Joseph Kinsbury-Smith amerikai hírmagyarázónak azzal kap­csolatban, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok kölcsönös együtt­működése során 1977-ben milyen fon­tos lépéseket tehetne a világbéke és a szovjet—amerikai kapcsolatok meg­szilárdítása érdekében. Mi amellett vagyunk — mondta vá­laszában Brezsnyev elvtárs — hogy mielőbb fejeződjék be a stratégiai fegyverek korlátozásáról szőlő szov­jet-amerikai egyezmény kidolgozása az 1974-ben Vlagyivosztokban elért megállapodás alapján. Ebben az egész femberiséget érintő ügyben részünkről nem támasztottunk, nem támasztunk és nem Is fogunk támasztani semmi­lyen akadályokat. A szovjet—amerikai megállapodás most kétségtelenül na­gyon fontos lépés volna a lázas fegy­verkezés hatékony beszüntetésére. E feladat megoldása szorosan össze­függ a jelen legfontosabb feladatával — az atomháború elhárításával. Ellenkezőleg, a megállapodással űzött huzavona ma, amikor még bor­zasztóbb fegyverfajtákat és fegyver­­rendszereket fejlesztenek ki, újabb ve­szélyt Idézhetne elő a békére, a nem­zetközi. stabilitásra és a biztonságra nézve. James Carternak, az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnö­kének nemrégen elhangzott kifejté­séből kitűnik, hogy az amerikai fél is tudatosítja e kérdés időszerűségét. Reméljük, hogy ez mielőbb sikerrel kecsegtet. Meg kell mondanom, hogy bentiün­ket a Szovjetunióban meglep egyes nyugati körök — az Egyesült Államok és további NATO-országok köreinek a magatartása. Ügy viselkednek, mint­ha az utóbbi években semmi sem tör­tént, semmi sem változott volna, mint­ha a világban még mindig tartana a hidegháború. Egyik látványos kam­pányt a másik után indítják a Szov­jetunió részéről állítólag erősödő „ka­tonai veszély“ ürügyén, újabb és újabb katonai kiadásokat követelnek és lá­zas fegyverkezést szorgalmaznak. Nézetünk szerint ezt nem szabad csinálni. A politikai enyhülés elérésé­vel utat nyitottunk arra is, hogy ko­molyan foglalkozzunk alapvető kérdé­sekkel — a fegyverkezés korlátozásá­val és a leszereléssel". Szeretném újra határozottan hangsúlyozni: a Szovjet­­un-ó senkit sem veszélyeztet és senkit sem kíván megtámadni. Senki se riasztgassa magát kitalált fenyegeté­sekkel, hanerh tárgyszerűen és kon­struktívan ítélje meg a fennálló prob­lémákat és lehetőségeket. A folytató­dó lázas fegyverkezés nem igazolható azzal, hogy a fegyverkezés korlátozá­sa nemzetbiztonsági szempontból koc­kázatos. Az egyetemes biztonság szempontjából sokkal nagyobb kocká­zat rejlik ma a tétlenségben, abban, ha megengednénk a féktelen lázas fegyverkezés folytatódását. Nagyon szeretnénk, ha 1977 való­ban visszafordíthatatlanná válna a lázas fegyverkezés beszüntetésére Irá­nyuló törekvésben. Akkor kétségtele­nül méltó helyet foglalna el a törté­nelemben. A hírmagyarázónak arra a kérdésé­re, hogy Brezsnyev elvtárs szívesen találkozna-e az új amerikai elnökkel, a főtitkár a következőket válaszolta: A szovjet-amerikai kapcsolatok eddigi gyakorlata megmutatta a csúcstalál­kozók hasznosságát és eredményessé­gét, ezért hívei yagyunk az ilyen gya­korlat folytatódásának. Egy további szovjet-amerikai találkozó Időpont­ját természetesen kölcsönös megálla­podás után és aszerint határozzuk meg, hogyan halad majd előre bizo­nyos kérdések megoldása. Mi ahhoz tartjuk magunkat, ami az SZKP XXV. kongresszusán elhangzott, hazánk szi­lárd elhatározása, hogy a szovjet­­amerikai kapcsolatok további javítá­sának politikáját folytassa, amely megfelel az amerikai és a szovjet nép, valamint a világbéké érdekének Ü». Opportunisták a pártegység rombolói 75 évvel ezelőtt Prágában tartották az OSZDMP VI. konferenciáját az internacionalista szövetség meg­teremtése az Oroszországi Szociálde­mokrata Munkáspártban. A mensevi­­kek tagadták ennek szükségességét. Az éles belső harc idején került sor az 1905-ös, 1907-es forradalmi megmozdulásokra, melynek fő célját — a cárizmus megdöntését nem si­került elérni — mégis nagy jelentő­ségű esemény volt, amely befolyásol­ta az oroszországi és a nemzetközi forradalom egész fejlődését. Lelkes visszhangra találtak a forradalmi események a népeket, nemzeteket el­nyomó Osztrák-Magyar Monarchiában is, ahol megmozdultak a tömegek, nagy tüntetéseket rendeztek, bari­kádharcokat vívtak s helyenként nyíltan összetűztek az elnyomók fegyveres zsoldosaival. A forradalom vérbefojtása után ne­héz évek következtek s az opportu­nisták mindent megtettek a marxis­ta párt szétrobbantásáért. A mense­­vikek a proletáriátus elárulásában oly messzire mentek, hogy a beejü­­letes párttagok egyre világosabban ismerték fel a likvidátorok tevékeny­ségét és rájöttek, hogy minden kö­rülmények között szakítani kell ve­lük. A likvidátorok és a trockisták min­dent megtettek a Vl. összoroszországi konferencia megtartása éllen, még­sem sikerült megakadályozni, hogy az Illegális párt hazánk jelenlegi fő­városában tanácskozásra hívja össze az OSZDMP legfelsőbb fórumát. A konferencián a legfontosabb fel­adatok közé tartozott a párt megtisz­títása az opportunistáktöl, mivel a tanácskozáson lévő kisebbségi cso­portok nem fogadták el a konferen­cia határozatát és annak végrehajtá­sát, gyakorlatilag valamennyi oppor­tunista kikerült a pártból. Az oppor­tunisták kizárása megszilárdította a pártot, fokozta a fegyelmezettséget s megteremtette az egységet és a párt egységes szervezetként kezdett tevé­kenykedni. A konferencia nagy figyelmet for­dított a taktika kérdéseire. Megál­lapította, hogy erősödik a tömegek forradalmi hangulata. A konferencia több határozatot is hozott az új tí­pusú proletár párt építésével kapcso­latos további feladatokról. Komoly jelentősége volt annak is, hogy a konferencia új Központi Bi­zottságot választott. Ugyanis a men­­sevikek aknamunkája következtében az OSZDMP V. kongresszusán meg­választott Központi Bizottság már nem létezett. A Központi Bizottság élére a legjobb teoretikust, a kiváló szervezőt V. I. Lenint választották meg. A prágai konferencia a nemzet közi munkásmozgalom történetében is fontos helyet ,foglal at. A II. In­ternacionálé pártjai egyre megalku­­vóbbak lettek az első világháború előtti időszakban s ezért egyre éle­sebb harcot kellett vívni az igazi marxistáknak az opportunisták ellen és ebben példamutatók voltak az orosz bolsevikok. A párt egységét bontók kiűzésével a bolsevikok meg­mutatták a többi szocialista demokra­ta párt egészséges szárnyának, mi­lyen engesztelhetetlen harcot kell vívni az opportunisták ellen s a pártban nincs szükség a megalkuvó kispolgári gondolkozású egyénekre. Hetvenöt esztendő telt el a prágai konferencia óta. Azóta a kommunis­ták forradalmi célkitűzését nemcsak Oroszországban, hanem egy egész sor más országban, köztük hazánk­ban is megvalósultak és a párt irányí­tásával építjük a szocializmust. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nap­jainkban nem kell vigyázni a párt egységére, mint a szemünk fényére. A marxista-leninista párt egységét már sokszor próbálták megbontani úgy az első köztársaságban, mint a szocializmus építése közepette. A hú­szas évek második felében az oppor­tunistáknak már-már sikerült a mun­kásosztály élcsapatának egységét szétzilálni, de a bolsevik párt ta­pasztalatai nyomán Csehszlovákia Kommunista Pártja forradalmi magva álljt parancsolt és az V. kongresz­­szuson győzedelmeskedett az oppor­tunisták felett. A szocializmus építése idején az osztályellenséggel megalkuvó oppor­tunisták több esetben intéztek táma­dást a munkásosztály élcsapatának helyes politikája ellen. 1968 és 1969- ben a nacionalisták és a pártban lé­vő revizionista erők összefogtak a szocializmus nyílt ellenségeivel és az úgynevezett demokratikus szocializ­mus megteremtéséért szálltak síkra. A marxista-leninista alapokon levő kommunisták, az internacionalista erők — hasonlóan mint háromnegyed századdal ezelőtt a bolsevikok — összefogtak és kiűzték a. pártból a hamis prófétákat, akik a reakciós el­lenforradalom szócsövévé váltak. Azóta pártunk egysége megszilárdult és kiválóak a politikai-gazdasági és kulturális eredményeink, a szocia­lista országokkal elmélyültek inter­nacionalista kapcsolataink. Tény, hogy az opportunizmus akár jobboldali, akár baloldali, szoros ro­konságban léteztek és léteznek, mi­vel azonos a céljuk és kapitulálnak az osztályellenség előtt. Ezért manap­ság is veszélyes ellenség az oppor­tunizmus és következetesen kell har­colni mind a jobboldali, mind a bal­oldali változata ellen. A harc legjobb fegyvere magas szintre emelni a munkásosztály, a parasztság, a dolgozókhoz hű értel­miségiek eszmei színjét, hogy alapo­san megismerjék a marxizmus-leni­­nizmust és az ideológiai egységre káros befolyást gyakorié, interna­cionalista egységet megbontó jelensé­gek csíráit és jelenlegi változatait. Tóth Dezső jókívánságok A kubai áliamünnep alkalmából Gustáv Hu sák, a CSKP főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke és Ľubomír Štrougal, а szövetségi kormány elnöke üdvözlő táviratot küldött Havannába, amely­ben a Kubai Köztársaság államünne­pe alkalmából a csehszlovák kommu­nisták, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság népe nevében és saját nevünkben legszívólyesebb elvtársi üdvözletünket és őszinte jókívánsá­gainkat küldjük Önöknek és önökön keresztül a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köz­társaság Államtanácsának, Miniszter­­tanácsának és az egész kubai nép­nek. A győztes kubai forradalom törté­nete a Kubai Kommunista Párt ve­zette kubai nép hősi harcának tör­ténete, az imperializmus ellen, az új, szocialista társadalom építéséért ví­vott harcának története. A nagy ese-. mények, amelyeket a baráti kubai nép a szocialista országoknak és a világ többi haladó erejének aktív szolidaritásával és támogatásával a szocialista társadalom építése terén az elmúlt 18 esztendőben elért, bizo­nyítják a Kubai Kommunista Párt helyes és céltudatos politikáját. Vi­lágosan igazolják a marxizmus-leni­­nizmus és a proletár Internaciona­lizmus ösztönző eszméinek életképes­ségét, mely gazdag forrásból a kubai kommunisták — szilárd egységben a dolgozó néppel — állandóan meríte­nek munkájukban. A Kubai Köztársaság helyzete ma szilárdabb, mint bármikor azelőtt. A vezetés következetesen teljesíti a Kubai Kommunista Párt történelmi első kongresszusának Irányvonalát az ország bet- és külpolitikájában. Az első szocialista alkotmány elfogadása az amerikai kontinensen és a nép­­hatalmi szervek kiépítése folyamatá­nak betetőzése — az egész kubai nép aktív részvételével és teljes támo­gatásával — lényegesen tovább mé­lyítette a kubai forradalom szocia­lista jellegét. A szocialista Csehszlovákia dolgo zói, akik a mélységes osztálysžolida ritás és testvérbarátság érzésével vi seltetnek az Önök országa iránt őszintén örülnek a sikereknek, ame­lyeket a kubai nép a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi terüle­tén elért. Biztosítjuk önöket, hogy a csehszlovák kommunisták és az egész csehszlovák nép Csehszlovákia Kommunista Pártja XV. kongresszusa határozataival összhangban, a szocia­lista internacionalizmus elveinek szel­lemében tovább fogja mélyíteni és bővíteni kommunista pártjaink és államaink barátságát és sokoldalú együttműködését országaink népeinek javára, a szocialista közösség ereje és egysége további szilár­dításénak érdekében, a békéért és a társadalmi haladásért vívott küz­delem további kibontakoztatásának érdekében. Fontosak a csúcstalálkozók

Next

/
Thumbnails
Contents