Szabad Földműves, 1976. január-június (27. évfolyam, 1-25. szám)

1976-01-17 / 2. szám

i97í. Január 17. SZABAD FÖLDMŰVES 11 Az elképzelések valóra váltásának záloga a szakszerű utódnevelés és Hat évvel ezelőtt jártam utoljára Veľké Kapušanyban (Nagykapóson). A városka jó hírnévnek örvendő szö­vetkezetében csupa tollhegyre kíván­kozó szép eredményről, munkasiker ről beszéltek az emberek. Azóta so­kat fejlődött a kisváros, szebb mint valaha. Szövetkezetét meg már alig említik, vagy csak sóhajtva. Tény, hogy az utóbbi néhány évben az efsz többet és nagyobbakat lépett hátra mint előre a fejlődés útján. Mindez a nagy reményekkel végre­hajtott egyesülés dacára, vagy éppen annak következtében, ki tudja? Az élenjáróból sereghajtó lett, ennek okának kell lennie. Az egyik legna­gyobb problémát már néhány éve a szarvasmarha-tenyésztés, ezen belül is a tehenészet tervszerű fejlesztése okozza. Tavaly 350 ezer liter tejjel maradtak adósai népgazdaságunk­nak. Érthető, hogy ottjártamkor fő­leg ennek okát kutattam és aziránt érdeklődtem, mit tesznek a gazdaság vezetői az égető probléma megoldá­sáért. a helyi adottságok és terme­lésfejlesztési lehetőségek messzebb­menő kihasználásáért. Beszélgetőtársaim — Kmetony Ľu­dovít főmérnök és Šponták Juraj tech­nikus — részletesen felvázolták a helyzetet, készségesen beavattak szö­vetkezetük problémáiba, ugyanakkor a közeli és a távolabbi jövőt érintő tervek és elképzelések felől is tájé­koztattak. Megtudtam, hogy a szar­vasmarha-tenyésztés fejlesztés sajná­latos módon háttérbe szornlt az utób­bi néhány évben. A korábban önál­lóan gazdálkodó, majd az egyesült Veľké Kapušany-i Béke Efsz-be tömö­rült szövetkezetek vezetői nem min­den esetben tették meg a megtehetőt az előbbrelépés érdekében. Ez a szel­lem bizonyos fokig átragadt az új vezetőkre is. Tény, hogy a néhol már düledező falú istállókban — melyek­nek repedésein, padlásán, tetőzetén tátongó nyílásain úgy járt ki s be a szél, mintha világéletében mást sem tett volna — bizony nehéz volt és még ma is nehéz valamire való ered­ményt elérni a szarvasmarhákkal. Az állatok fáznak, sokat fogyasztanak, hasznosság meg sehol. Ezen objektív tényező mellé sajnos számtalan szub­jektív tényező is felsorakozott. Első helyen kell megemlíteni a helytelen emberi hozzáállást! Sok éven keresz­tül senkit sem bántott például, hogy már-már minimumra csökkent a te­­nyészmunka színvonala, hogy elha­nyagolták az utódnevelést, a tervsze­rű selejtezést, állományfejlesztést és -növelést. Az sem szúrt szemet senki­nek, hogy telente nem volt mit az állatok elé tenni és rengeteg erőta­karmány fogyott. — Az állomány minőségéről, össze­tételéről jobb nem beszélni — nyilat­kozta a többi között a főmérnök. — Vagy mégis? Kérem. Nemrég kiselej­teztünk néhány tehenet, ne fogyasz­­szák feleslegesen az abrakot, ha már annyi tejet sem adnak, mint egy jó haszontulajdonságú kecske. Másnap beállít az irodába egy nyugdíjas bá­csika, hogy tudomása szerint eladtuk a Pirost, amit ö hozott annak idején a közösbe, hát úgy gondolja neki is dukál az árából valami. Az egészben érdekes az, hogy a bácsi tizennyolc évvel ezelőtt lépett be a szövetkezet­be. Nos, nemrég még ilyen teheneink is voltak. Persze a takarmánytermesztés fej­lesztését, a takarmányok ésszerű tar­tósítását és felhasználását sem na­gyon forszírozta senki, hát nem cso­da, hogy tavaly januárban például 1,5—4 liter között váltakozott az egye­denkénti napi tejhasznosság. S úgy tudom, az eredmények ilyetén alaku­lásában ugyancsak nagy részük volt némely állatgondozóknak is. A múlt évben már észlelhető volt némi javziias. Persze egy év alatt nem lehet csodákat művelni egy ugyan­csak leromlott állománnyal. A körül­tekintő, gondos munka azonban már éreztette hatását. Az év végén hat­hét liter között volt az átlagos tej­hasznosság. Ez elsősorban a tavalyi­nál sokkal jobb takarmányellátott­ságnak köszönhető. — Elsőrendű feladatnak tartottuk és tartjuk továbbra is a tervszerű ál­lományfejlesztést — mondotta a töb­kiválasztás bi között Šponták eltvárs. — Tavaly alig 2300 liter tejet fejtünk tehenen­ként, de legkésőbb három év múlva szeretnénk elérni a háromezer literes színvonalat. Nem lesz könnyű, mert a mostani állomány is alapos javítás­ra szorul, azonkívül létszámnövelési feladataink is vannak. Lényegében az alapoktól kell kezdenünk mindent és a sikert csakis a szakszerű és követ­kezetes tenyészmunka. az igényes utódnevelés és válogatás hozhatja meg számunkra. Tavaly 3100 szarvasmarhát, illetve több mint ezer tehenet tartott a szö­vetkezet. A hatodik ötéves tervidő­szakban megközelítően kétezer da­rabbal növelik a szarvasmarhák, illet­ve 1200 darabbal a tehenek számát. Ennyi állatnak takarmány is kell! Viszont az utóbbi években éppen a takarmánygondok megoldása jelen­tette a legnagyobb problémák egyi­két. — Igen, a szükséges takarmányalap biztosítása gyakran okozott kellemet­lenségeket e gazdaság vezetőinek — vette át a szót Kmetony elvtárs. — A tömegtakarmányok kérdését tavaly már megoldottuk, de a szemesekkel való önellátottságtól még messze va­gyunk. Ennek tudatában tervezzük megvalósítani a növénytermesztés to­vábbi fejlesztését, a termelés össz­pontosítását és szakosítását. A gabo­nafélék termőterületét kétezer, a sze­mes kukoricáét ezer hektárra növel­jük, tömegtakarmányokat pedig 1200 hektáron fogunk termeszteni. Ily­­módon már 197B-ban elérjük a sze­mesekkel való önellátottság színvona­lát még akokr is, ha netán a terve­zettnél valamivel gyorsabban növel­nénk az állatsűrűséget. Terveink va­­lóraváltásával három év alatt az ed­diginek duplájára, vagyis 1550 va­gonra növelnénk az egyesült szövet­kezet évi szemestermelését. A terv­időszak végéig még 2200 hektáron szeretnénk elvégezni a iecsapolást és tlilajjavítást, feltörünk 415 hektár alig hasznosítható rétet és az állat­tartó telepek közelében létesített in­tenzív legelők szakaszos legeltetés­sel történő ésszerű hasznosítása ré­vén az eddigi 1261 hektárról 700 hektárra csökkentjük a legelők össz­területét. Vagyis, megtanulunk gaz­dálkodni, mégpedig ésszerűen gaz­dálkodni, mert öt-hatezer hektáron már valóban felelőtlenség lenne csak úgy „termelgetnl“. A távolabbi kis hasznot adó lege­lőket tehát felszámolják végre és megvalósítják az intenzív legelőgaz­dálkodást. Okos dolog, hiszen amúgy is csak problémájuk volt a legelőkkel meg a legeltetett állatokkal. Ha egy kicsit esett az eső és sárosak lettek az utak, az inszeminátor nem tudott — vagy nem is akart — kimenni a távolabbi legelőkön tartózkodó tehe­nekhez. Az egyre-másra elodázott megtermékenyítés főleg a fiatal üszők esetében bosszulta meg magát. Némelyek csak 3 éves korukban let­tek megtermékenyítve. A nyilvántar­tás foghíjasságáról most nem akarok beszélni. Tavaly már tenyészbikákat is vittek a legelőre, s szükség esetén azonnal elvégezhették a fedeztetést. Az illetékesek eleinte ellenezték ezt, de mivel jobb megoldást ők sem tud­tak, végül beleegyeztek. Most már nincs is baj az űtődokkal, van elég borjú. Első ellés után 90 napig hasz­nossági ellenőrzésnek vetik alá az elsőborjast. Ha megfelel a követel­ményeknek, akkor újra befedeztetik és besorolják az alapállományba, ha nem, akkor megy a hizlaldába, onnan a vágóhídra. A szarvasmarha-tenyésztésben is megoldják az összpontosítást és sza­kosítást. Két részlegen tehenek, egyen-egyen pedig növendékállatok és hízómarhák lesznek. — Az összpontosítással és szakosí­tással kapcsolatos tervek és elképze­lések gyakorlati kivitelezését hátrál­tatja, hogy a ruskai részlegen nincs hova bekötni a ' teheneket — nehez­ményezte Šponták elvtárs. — Áttanul­mányoztunk néhány tervrajzot, meg­tekintettünk több korszerű tehénfar­mot és a tapasztalatokat levonva ma­gunk készítettük el a viszonyainknak leginkább megfelelő, 1116 darab te lién befogadására alkalmas farm tervrajzát. Az illetékesek szerint meg felel a követelményeknek és az elő­írásoknak. de át kellene hivatalosan rajzoltatni, hogy végre munkához láthasson az építő csoportunk. Igen ám, csakhogy ... nincs aki elvállalja, mert úgymond „olcsó, de kiadós me ló“. Saját kivitelezéssel számolva, 29 ezer koronát számítunk költeni átla gosan egy férőhelyre. A košicei Pro jektový ústav prešovi kirendeltségé nek dolgozója kérésünkre azt vála­szolta, emeljük fel legalább 49—42 ezer koronára a férőhelyenként tér vezett költséget, hogy nekik is meg­érje a dolog, akkor elvállalják a má­solást. Most mit tegyünk? Érdekes, milyen dolgok vannak, amelyek egyre-másra elodázzák egy­­egy hasznos elgondolás gyakorlati megvalósítását. Az ország népe azon fáradozik, hogy olcsóbbá és takaré­kosabbá tegye a termelést, s akkor jön egy tervhivatal rajzolója és nem vállalja el egy egyébként kifogásta­lan tervrajz másolását, mert nem kereshet rajta annyit, amennyit az ilyesmin általában szokott. Az egyéni érdeket látjuk, de vajon hová lett a pártplénumok határozatainak megva­lósítására való törekvés a tervhivatal dolgozójának részéről? A Veľké Kapušany-i egyesült szö­vetkezet ma még a sereghajtók között kullog a tejtermelésben, de az új ve­zetőség igyekezetét és tenniakarását látva, merész, de megvalósítható ter­veit és elképzeléseit ismerve bízvást remélhetjük, hogy rövidesen felzár­kózik e gazdaság a járás tejtermelői­nek derékhadába vagy élcsapatába, s a hatodik ötéves tervidőszak fel­adatainak példás teljesítésével ismét kivívja magának a méltó elismerést. A magyar búzanemesítők ** már közel két évtizede fáradoznak a mai körülmények­nek és követelményeknek min­denben megfelelő új őszi búza­­fajták előállításán. Munkájuk eredményét jelzi, hogy 1970 óta hét űj magyar búzafajtát minő­sített az Országos Fajtaminő­sítő Tanács, melyek közül négy martonvásári nemesltésű. Eb­ben az évben befejeződött egy újabb martonvásári fajtajelölt, az Mv 32—72 vizsgálata az ál­lami fajtakísérletekben, és az eredmények alapján ismét új búzafajta minősítésére számít­hatunk, amely a Martonvásá­ri—5 nevet fogja viselni. Az új búzafajták minősítése és termesztésbe vétele nagy népgazdasági haszonnal jár. Ha a jelenlegi 1,3 millió hektár termését csak egy százalékkal tudjuk növelni, akkor az or­szágosan több mint 40 ezer tonna terméstöbbletet jelent, melynek értéke meghaladja az évi 120 millió forintot. Egy új búzafajtának azonban legalább 4—6 százalékkal többet kell te­remnie az eddig legjobban bevált fajtánál ahhoz, hogy minősítésre kerüljön. Tehát ha a régi fajtákat újakkal cserél­jük fel, az sok százmilliós nép­­gazdasági hasznot eredményez. Egy új fajta megszületéséhez hosszú és fáradságos út vezet. A nemesítő először tanulmá­nyozza a kiindulási anyagot, keresztezi a fajtákat, vizsgálja Az Mv 32—72 nemesítését 1963-ban kezdtük, és most fe­jeződött be hároméves vizsgá­lata az állami fajtakísérletek­ben. A vizsgálatok szép ered­ménnyel zárultak, mert bebizo­nyosodott, hogy a fajtajelölt több tulajdonsága felülmúlja a standard Bezosztája 1-ét; ter­mőképessége például 8 száza­lékkal jobb. Azonkívül ellen­­állóbb a lisztharmattal szem­ben, amely ma már rendszere­sen károsítja a búzát. A többi tulajdonsága — minőség, tél­állóság, rozsdarezisztencia, gépi arathatőság — jobb, vagy leg­alább olyan jó, mint a többi Jajtáé. A fajtajelölt kiváló tulajdon­ságai már a vizsgálatok <első két évében megmutatkoztak, ezért a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium enge­délyezte a szaporítást. így már ebben az évben számottevő te­rületen vetettük el, és a követ­kező évben jelentős mennyisé­gű vetőmagot adhatunk át köz­termesztésre. Az Mv 32—72 elszaporítása újabb lendületet adhat búza­­termesztésünknek, mert jobb tápanyagreakciója révén ugyan­azért a műtrágyáért és gondos­kodásért több terméssel „fizet“, mint a régebbi fajták. Ha pedig tovább fejlesztjük a búzater­mesztés technológiáját is, még inkább javíthatjuk előkelő ötö­dik helyünket az egymillió hek­tárnál nagyobb területen búzát termelő országok listáján. A martonvásári búzanemesí­tés az utóbbi években elért eredményeivel felzárkózott a világviszonylatban kimagasló eredményeket elért szovjet bú­zanemesítéshez, sőt bizonyos kérdésekben felül Is múlta aat. Várható, hogy a következő években az új magyar fajták — köztük az Mv 32—72 — el­terjednek, és kiszorítják a kül­földieket, melyeket a hatvanas évek eleje óta sikeresen ter­mesztettünk. KADER GABOR Dr. Balia László (Népszava) Tapasztalataink a gabonatermesztésben és a jövö évi nagy hozam megalapozása (Folytatás az előző számból) Az őszi búza tápanyagellátásának hozamnövelő hatá­sát évek hosszú során figyeltük úgy a kísérleti parcel­lákon, mint a nagytermelésben. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyíttották, hogy a leghelyesebb NPK arány a járásunkban 1:0, 8:1,2. Pl. 1974-ben járásunkban az őszi búzára adagolt műtrágya átlagosan hektáronként 121,0 kg N, 86,0 kg P, 132,0 kg К volt tiszta tápanyagban. 1974-ben 1,0 kg tiszta tápanyag felhasználásával (NPK) elértünk 17,1 kg magtermést, Í975-ben pedig 1,0 kg tiszta NPK terméseredménye 15,3 kg magtermés. Ter­mészetes, a tápanyagellátás megállapításánál figyelem­be kell venni a búzafajta igényeit, az éghajlati viszo­nyokat, a talajtulajdonságot s főleg az előveteményt. Természetes, ha a tápanyagellátásről beszélünk nem szabad megfeledkeznünk a vetésforgó keretében a szer­vestrágyáról sem, mert a jelenlegi hozamaink a talajból évente 40—60 q szervesanyagot használnak el, ezt pedig pótolni kell, mert szervesanyag nélkül nincs humusz-' képződés. Mindezen feltételeken kívül a jó hozamok el­éréséhez feltétlenül szükséges a búzák gyomtalanítása, mert enélkül jó termés, magas hozam nem érhető el. Az minden termelőnek nagyon világos, hogy mennél több a gyom, annál kevesebb a hozam. A gyomnövények edzett élősködő tevékenységükkel egyaránt elvonják a kultúrnövénytől a nedvet és a tápanyagot. Hogy milyen kellemetlenségek vannak a gyomos parcellákkal a vege­táció alatt, s főleg a betakarításnál, azt a termelőknek fölösleges részleteznem. Az utóbbi években a mezőgaz­daságban több fajta vegyszer áll rendelkezésünkre a gabonaneműek gyomtalanítására. Ezeknél a vegyszerek­nél nagyon fontos követelmény a használati utasítás be­tartása olyan értelemben, hogy minden vegyszer hasz­nálatánál tudnunk kell azt, hogy az egyes vegyszereket a búzánál melyik fejlődési szakaszban (stádiumban) alkalmazzuk. Pl. Feekes szerint 1972—1973-ban a keres­kedelmi néven ismert Keropur, Bandex bizonyították a gabona szétfutását, illetve fékezték a gabona fölfelé irányuló növekedését. 1973-ban a nagy meleg és a szá­razság miatt a gabonák — amikor gyomtalanítottuk — alacsonyak voltak, de már a fejlődési folyamat 6—7-ik szakaszába tartoztak, s ezért volt a vegyszerezésnek ká­ros hatása. Ez annyit jelent, hogy a nevezett vegyszere­ket az 5-ik fejlődési szakaszban lett volna ideális alkal­mazni. Ha ezeket a vegyszereket a kelleténél korábban használjuk, akkor pedig kalász-deformálódást idéznek elő. Tehát úgy a korai, mint a kései használatuk a hek­tárhozam csökkenését idézi elő. A búza termesztését az említett tényezőkön kívül ká­rosan befolyásolják a betegségek Is. Nálunk Is az utóbbi években végbement fajtacsere, illetve az igényesebb búzafajták termesztésbe vétele az eddig nem ismert betegségek gyors elterjedését vonta maga után. Az új inténzív fajták nagyon fogékonyak a lisztharmat-fertő­­zésre, de ez ellen legalább van védekezési lehetőség, elsősorban a jó agrotechnika, továbbá a Fundazol és á Calixin vegyszer. Az utolsó években észrevehető volt a fuzáriumos megbetegedés a mi járásunkban, pl. a dlós­­patonyi szövetkezetben. Ez a megbetegedés gyökérrotha­dást idéz elő és a kalászt is megtámadja. Ez a fertőzés nemcsak mennyiségi, de minőségi csökkenést is von maga után. Vegyszeres védekezés erre vonatkozólag még nem áll rendelkezésünkre, csupán szorítkozunk a helyes agrotechnikára, s ebből főleg arra, hogy ne ves­sünk gabonát gabona után; s mivel a betegség a maggal terjed, alaposan és nagyon tökéletesen csávázzuk a vetőmagot. Mivel tudjuk azt, hogy a döntő lépések az emberektől függnek, ezért az agronómusoknak úgy mint mindenki másnak, haladéktalanul tudomásul kell venni azt, hogy elérkezett az az idő, amikor az irányítás egész szaka­szán szükségessé vált a felelősség fokozása és az agrö­­nómusi tisztségnek ehhez megfelelelő méretű megszilár­dítása. Szutter Ш

Next

/
Thumbnails
Contents