Szabad Földműves, 1976. január-június (27. évfolyam, 1-25. szám)

1976-01-10 / 1. szám

1978. JANII AR 10. • XXVII. évfolyam. 1. szám. Ära: 1,— Kcs Az SZSZK Mezőgazdasági és élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja SZAKMELLÉKLET: KERTÉSZEI ÉS KISÁLLAT­TENYÉSZTÉS Jó úton haladunk a szocialista társadalom építésében GUSTÁV HUSAK ELVTÄRSNAK, a CSKP кв főtitkárának, a CSSZSZK ELNÖKÉNEK ÜJÉVI BESZÉDÉBŐL Husák elvtárs az új esztendőt köszöntő beszéde be vezetőjében Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a cseh szlovák kormány és saját nevében jó egészséget, mun kájukban sikert, életörömöt, nyugalmat és boldogságot kívánt hazánk valamennyi becsületes polgárának. Az 1975-ös évet tömören Így értékelte: „Hazánk, dol­gozó népünk számára ez jó és sikeres év volt“. A továbbiakban a csehek és szlovákok, a két testvér nemzet, valamint a nemzetiségek szabad, békés életének 30 esztendejével foglalkozott. Majd szólt az eredmények ről, amelyet szövetségesünk, a Szovjetunió segítségével értünk el, és ezért továbbra is vállvetve haladunk bará tunkkal a szocializmus építése útján. Kiemelte, hogy az utóbbi években a legfontosabb fel adat volt a XIV. kongresszuson kitűzött célok elérése, vagyis az ötödik ötéves terv teljesítése. Ezt a feladatot sikeresen teljesítettük, sőt a fő feladtokat túlszárnyal tűk. A jó termelési eredmények alapján sor kerülhetett a nép anyagi- és kulturális színvonalának sokoldalú emelésére, vagyis teljes egészében megvalósult a XIV. kongresszus szociális programja. Ennek legkézzelfogha tóbb bizonyítéka az a számos intézkedés, amely a fiatal nemzedék, az új házasok és gyermekes családok javára történt. Természetesen ezt igazolja az az intézkedés is. ltugy január 1 tői 3,3 milliárd koronával emelkedett a nyugdíjasok járadéka. A kitűzött igényes feladatok megvalósításához a dől gőzt... milliói, kommunisták és párton kívüliek áldozat kész munkája hozzájárult és az elért sikerek Igazolták a kommunista párt és a Nemzeti Front helyes politika iát. Köztársasági elnökünk kihangsúlyozta, hogy a tovább­fejlődés szempontjából fontos új esztendőbe lépünk. Csehszlovákia Kommunista Pártjának XV. kongresszusa kidolgozza a szocializmus további sokoldalú fejleszté­sének programját. Ősszel megtartjuk a választásokat, a különböző szintű képviselőtestületekbe. Emellett meg­kezdjük a hatodik ötéves terv teljesítését. Célul tűztük ki hazánk műszaki-gazdasági színvonalának további emelését, jelentős előrehaladás elérését a tudományos­műszaki forradalom lehetőségeinek kiaknázására. Igé­nyes feladatok állnak az ország dolgozói előtt; teljesí­tésük érdekében gazdaságosabbá kell tenni a termelést, szilárdítani a munkafegyelmet és ki kell bontakoztatni a dolgozók alkotóképességét. Nagyra kell becsülni a munkaközösségek és egyének tömeges kezdeményezését, akik derekas munkával, szocialista1 munkaversennyel és kötelezettségvállalásokkal teljesítették és túlteljesítették az elmúlt esztendő és az egész 5. ötéves tervidőszak feladatait, majd a XV. kongresszus tiszteletére új na gyobb feladatokat vállaltak. Az igényes feladatokat azzal a céllal tűztük népünk elé, hogy kielégítsük az emberek növekvő anyagi- és kulturális szükségleteit; jövőbe vetett hittel és teljes felelősségtudattal szavatoljuk szocialista társadalmunk tartós, sokoldalú fejlődését. Ez volt a kommunista párt és a Nemzeti Front minden szervezete tevékenységének oélja, és ez ma is. A kitűzött tervcélok elérése érdekében a további években is támaszkodunk fejlett munkásosztályunkra, áldozatkész szövetkezeti parasztságunkra, a nagyszámú felkészült értelmiségire, a nép tudására, ügyességére és munkaszeretetére. Továbbra is nagy figyelmet kell szén telni a fiatalok jó felkészítésére, akik kikerülnek az iskola padjaiból és üzemekben, szövetkezetekben, tudó mányos kutatóintézetekben és más szakaszokon tévé kenykednek. Mindent el kell követni hogy jobban érvé­nyesüljenek a munkában, valamint a társadalmi és poli tikai életben is. Célkitűzéseink eléréséhez kedvező külső nemzetközi feltételeink vannak. Szilárd a helyünk a szocialista kö­zösség országainak családjában, barátságunk, szövetsé gesünk és sokoldalú kölcsönös, előnyös együttműködő sünk a Szovjetunióval megbízhatóan szavatolja további sikeres szocialista fejlődésünket. £pltőmunkánk szempontjából nagy jelentőségűek a szocialista kapcsolatokban, főleg az európai földrészen bekövetkezett pozitív változások. Államunk a Szovjet­unióval és a többi szocialista országgal, valamint a ha­ladó demokratikus és békeszerető erőkkel együtt a jövő ben is részt vesz az európai biztonságról és együttmű ködésről szóló helsinki konferencia célkitűzéseinek megvalósításában és más területeken is hozzájárul a békéért és a társadalmi haladásért vívott harc sikeré­hez. Hazánk célja az egyenjogúság alapján megszilár­dítani és elmélyíteni kapcsolatainkat minden jószándékú állammal. — Bizalommal és derűlátással lépünk az új esztendő­be — jelentette ki beszéde befejező részében Husák elvtárs — valamennyien törekedjünk arra, hogy mun kánk sikeres legyen, tovább virágozzék hazánk —• a Csehszlovák Szocialista Köztársaság. — Ehhez kívánt mégegyszer jó egészséget, a munkában sok sikert, sze mélyi életben boldogságot és sok örömet, hazánk vala­mennyi dolgozójának. Gustáv Husák elvtárs újévi .köszöntőjét mondja. [Foto: ČSTK] Oj MUNKASIKEREKKEL KÖSZÖNTIK A CSKP KÖZELGŐ XV. KONGRESSZUSÁT Elkötelezetten A Dunajská Streda-i (dunaszerdahelyi) járás mezőgazdasági üzemei­ben is élénk visszhangra talált a CSKP KB. a szövetségi kormány, az SZKT és a SZISZ KB fel­hívása. Elkötelezett, len­dületesebb munkával já­rulnak hozzá в XIV. párt­kongresszus határozatá­ból eredő mezőgazdasági tervfeladatok teljesítésé­hez. S ugyanakkor érté­kes kötelezettségvállalá­sokkal, munkasikerekkel köszöntik a CSKP közel­gő XV. kongresszusát. Az ötezer hektáros Hubi­ce! (gombai) Állami Gazda­ságban az igazgatóság, az üzemi pártbizottság és a szakszervezeti üzemi bizott­ság tág teret biztosít a ter­melési ágazatok és a gazda­sági részlegek közötti szo­cialista verseny kibontakoz­tatásának. A vezetőségi gyűlésen és a szakszervezeti értekez eteken rendszeresen foglalkoznak a tervfeladatok teljesítésével, a termelés fogyatékosságai­val. A beszélgetések, eszme­cserék során számos javas­lat elhangzik, amelyek több­nyire megvalósulnak vagy segítik a problémák megol­dását. A termelésben dolgo­zó kommunisták személyes példamutatása, az eredmé­nyes, Jó munka méltó anya­gi és erkölcsi elis nerése szilárdította a gazdasígi- és pártvezetést, ve.amint a dol­gozók kapcsolatát, amely a gyümölcsöző együttműkö­dés eredményeiben is meg­mutatkozott. Főleg a Szlovák Nemzeti Felkelés, illetőleg a felsza­badulás 30. évfordulója je­gyében nagyfokú munkakez­deményezés történt. :gy az­után például a gabonából és szemes kukoricából csúcs­­termést értek el, hiszen jócskán túlszárnyal ák a termelési mutatókat. Ugyan­csak túllépték a tervezett hozamokat cukorrépából, a­­mi összefügg a földalap jobb hasznosításával, talaj­javítás! munkálatokkal. Tej­termelésben is az élenjárók közé tartoznak: a 4000 lite­res tejhozam, a tejtermelési feladataik negyedmillió liter tejjel való túlteljesítéséhez vezetett. Ez köszönhető jó­részt az olyan kiváló fejők­nek, mint Jávorka József, aki napi átlagban 13,5 liter tejet fejt tehenenként, az ésszerű takarmányozási el­vek, rendszabályok betartá­sát sem elhanyagolva. U- gyancsak kimagasló ered­ményeket ért el a marha­hústermelésben Masica Ist­ván és Jaroš Ján a sertés­­hústermelésben. 9 A két évvel ezelőtt át­adott korszerű istálló fejő­gulyásai bekapcsolódtak a szocialista brigádmozgalom­ba. A kilenc tagú brigád Jalkóczy János vezetésével célul tűzte évi 4000 literen felüli fejést átlag elérését, (Befejezés a 2. oldalon.) A kertészkedők, a gyümölcs és szőlőtermesztők, valamint a kisállattenyésztők tanácsadója MÉHÉSZET VADASZAT HALASZAT A Haladó Tapasztalatok Iskolájának 4. leckéje TOVÁBBI CIKKEK: Példamutató ország Számvetési előzetes Sorsdöntő, új útra léptek Faipari hulladékok hasznosítása az állattenyésztésben Napközi otthonok és iskolai klubok Változások a közlekedési szabályzatban Színfoltok vadász-berkekből I

Next

/
Thumbnails
Contents