Szabad Földműves, 1974. július-december (25. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-06 / 27. szám

Tudományos-műszaki 4 haladás a mezőgazdaságban Irta: JÜLIUS MEDVEĎ mérnök, az SZSZK mező­­gazdasági és élelmezésügyi miniszterének helyettese Hazai feltételeink között a mezőgazdasági termelés növe­lését célzó igyekezet kizárólag a termelés belterjességének és műszaki-gazdasági színvonalá­nak fokozásával érhető el. Gya­korlatilag kimerítettük az újabb mezőgazdasági földterületek bekapcsolásának lehetőségét, sőt számolnunk kell azzal, hogy a földterület egyre csökken. A termelőerők fejlődésének jelen­legi időszakában jellemző, hogy a belterjesség fokozásának klasszikus formái egyre inkább összefonódnak a mezőgazdaság iparosításával és a tudományos­­műszaki forradalom egyes ele­meivel. A belterjesség fokozá­sát lényegében az egyre na­gyobb hozamú vetőmagok, ül­­tetőanyagok és állatfajták a hatékonyabb műtrágyák és vegyszerek, a jobb minőségű és hatékonyabb technika, valamint technológia képezhetné. A me­zőgazdaság termelőerőinek to­vábbi fejlesztését érintő kérdé­sek ilyen értelmezését hangsú­lyozta ki a CSKP KB és az SZLKP KB ez évi május ülésein is, amelyek a Judományos-mű­­szaki fejlődés kérdéseivel fog­lalkoztak. Mezőgazdaságunk tudomá­nyos-műszaki haladása érdeké­ben különösen fontos, hogy minden téren megvalósítsuk a szocialista nagyüzemi terme­lést, áthidaljuk azokat az aka­dályokat, amelyeket a kisüzemi mezőgazdasági termelés jelen­tett. Hunszonöt évvel ezelőtt, amikor nálunk megkezdődött a kisüzemi mezőgazdaság szövet­kezetesítésének folyamata, Szlo­vákiában a földterület 90 szá­zalékát több mint 400 ezer földműves-gazdaság művelte meg. Ma a földterületnek csak­nem 90 százalékát 1145 efsz műveli s az átlagos földterület meghaladja az 1360 hektárt és 80 állami gazdaság kb. 4500 hektáros átlagföldterülettel rendelkezik. A körzeti és üzemi szakosítás folyamatának jelen­legi fejlődése során minőségi­leg teljesen új adottságok léte­sültek a termelés műszaki fej­lesztésére és a termelőerők to­vábbi fejlődésére. A MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÜTJÄN A gépesítés a fejlett kapita­lista országok — főképp kis­üzemi mezőgazdaságában is utat tör és sok esetben a gépi ellátottság a gépek számát ille­tően pillanatnyilag még na­gyobb mint nálunk. Zömében azonban kevésbé felhasznált és kisebb teljesítményű techniká­ról van szó. Például az NSZK- ban a traktorok átlagos teljesít­ménye 1971-ben 25,7 lóerő volt és a legutóbbi esztendők során csupán 2,8 lóerővel növekedett, ami valószínűleg összefügg a mezőgazdasági üzemek nagy­ságrendi összetételével. (Ötven hektárnál nagyobb földterüle­ten gazdálkodó üzem az NSZK- < ban csupán a földterület 14 ! százalékán található.) Trakto­raink teljesítmény ennek csak­nem kétszerese, eléri az 50,8 - lóerőt és igyekszünk e teljesít­ményt tovább fokozni, mivel az erősebb traktorokkal nagyobb eredményeket érhetünk el. A szocialista termelési kap­csolatok lehetővé teszik, hogy a talaj összpontosításának fo­lyamatát az egyes községek j eredeti határain túlmenően is bővítsük. Csupán a legutóbbi három esztendő alatt, a közös I szövetkezeti vállalatok létreho­zásán kívül Szlovákiában csak- I nem 1200 szövetkezet, tehát megközelítőleg az 1970-ben nyilvántartott szövetkezetek 60 százaléka társult és az átlag szövetkezetek földterülete fgy csaknem megkétszereződött. Hasonló fejlődésnek lehetünk 1 tanúi, habár kisebb ütemben, a Cseh Szocialista Köztársaság területén is. Habár nálunk a termelés táv- J lati összpontosítása előtt elvi-1 leg szociális-gazdasági akadá­lyok nem merülnek fel, eddig mégis csupán keveset tudunk a mezőgazdasági üzemek opti­mális nagyságáról. Kialakításuk útját és formáit úgy kell meg- i választani, hogy a termelőerők jelenlegi fejlettségi fokán a legésszerűbb szervezést és a termelés legnagyobb gazdasá­gosságát érjük el. A gyakorlat­ban ezt a kérdést sokszor le­egyszerűsítik és különösen a szövetkezetek tömeges társulá­sa során bizonyos mértékben megelőztük a termelési alap szervezési változásait a fejlő­dés reális lehetőségei előtt, amely összhangban állna az anyagi-műszaki adottságokkal, s ezért komoly problémát okoz a termelés és az irányítás meg­szervezése. A TALAJ ÖSSZPONTOSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSÉI Ogy mutatkozik, hogy egy mezőgazdasági üzem olyan mű­szaki ellátottság mellett, amely 10—15 év múlva általánosan elérhető lesz, körülbelül 10— 15 ezer hektár földterülettel rendelkezhetne. A már ma is­mert célszerű megoldás mellett például a zárt állományforgós szarvasmarha tenyésztés ész­szerű megszervezése megkö­veteli a 8000 hektáron felüli földterületet. Aligha lenne a legkedvezőbb út ilyen egysé­gek kialakítására az üzemek néhányszoros, fokozatos egye­sítésével elérni. Fontos tényező, amely az üzemek nagyságát és szakosítását, valamint a földte­rület nagyságát befolyásolja, az üzemközi vertikális integráció, valamint a mezőgazdasági szol­gáltató üzemek további fejlődé­se képezi. A mezőgazdasági termelés összpontosításának további fo­kozásával és szakosításának bő­vítésével foglalkozó kérdések ma a mélyebb koncepciós ki­­(Folytatás a 6. oldalon.) CSONTOS VILMOS: *3 Köszöntelek9 nyár Köszöntelek nyár, terméssel terhes, Köszöntelek: a magvető paraszt. Jó vagy hozzám, jó és engedelmes, S megelégeltél emberi panaszt. Gépeid raját csókolja a fény, S míg nézem, szívem örömet dobol. S a kalász-tenger míg borul jölém, Ügy érzem, ez a legdrágább csokor. Teli marékkai osztod kincseid, Ügy bizonyítod be hűségedet. A kaszát, mit apám görnyedve vitt, A Mának fia már szögre tehet. — Köszöntelek nyár, terméssel terhes, Köszöntelek: magvető paraszt, ló vagy hozzám, jó és engedelmes, S nem tűröd már az emberi panaszt. Szorgos munka a földeken Stromp Andrással, a Košicei jmi agronó­­musával határszemlét tartottunk. Öröm néz­ni a zöldellő, kövér gabonát. Az eddigi gon­dosságot gazdagon meghálálta. Sajnos, a május 9-i szélvihartól és a nagy esőzésektől Szepsi környékén a gabona nagyobb része megdőlt. A járás területén az 1247 hektár cukor­répát már kapálják, sőt a Krásna nad Hor­­nádom-i, čáni és a períni (perényi) szövet­kezetben már be is fejezték. Kelet-Szlovákiában a košicei járásban ta­valy szép hektárhozamokat értek el cukor­répából, s ezért az idén 137 hektárral töb­bet vetettek az előző évvel szemben. Dicsé­ret illeti a szövetkezetek dolgozóit, hogy a kerületi pártszervek felhívását elfogadták a terület bővítésére. A növények gondozását ezért föltétlenül az agrotechnkai határidő betartásával végzik, ami bizonyára maga­sabb hektárhozamokat eredményez majd. Sajnos, a budulovi (bodolói), beniakovcei és a mišľai szövetkezet vezetői arról panasz­kodtak, hogy a száraz időjárás miatt Budu­­lovon 64, Beniakovcén 14 és Misiám 10 hek­tár cukorrépát szántottak ki. Az előző évvel szemben kukoricából mag­ra 742 és silónak valóból 2508 hektárral többet vetettek a járás szövetkezeteiben. Szerencsére csak a Nová Bodva-i (újbódvai) szövetkezetben kellett 70 hektár kukoricát kiszántani, mivel az említett szélvihar el­hordta. A többi szövetkezetben a növényzet szépen fejlődik. Tanulva a múlt év hiányosságaiból, ez évben szövetkezeteink már elvégezték idő­ben a vegyszeres gyomirtást és a fejtrágyá­zást aminek következtében magasabb hék­­tárhozam várható. Burgonyából 900'hektárt ültettek. A hor­­ltádomi, šacai, družstevnai és a benkovcei szövetkezetben a korai burgonya hektáron­ként 120 mázsás hozamot ígér, ami'szép be­vételt jelent majd a közösnek. Szövetkezeteink jelenleg minden erejüket a takarmány begyűjtésére irányítják. Ez ter­mészetes, mert a járásban 7341 hektár több­éves takarmányt kellett betakarítani, amely 226 hektárral kevesebb, mint tavalyimért a budulovi szövetkezetben 81, Séňai (Szinai) Efsz-ben 75 és a Košice—Šaca-i Efsz-ben 70 hektár pillangóst kellett kiszántani. Bár egy hete, hogy napról-napra esik az eső, de en­nek ellenére jó ütemben halad a széna be­takarítása. A járásban 9 nagykapacitású takarmány­­szárító éjjel-nappal dolgozik, 24 óra alatt 900 mázsa takarmánylisztet készítenek. A čečejovcei (Csécsi) Efsz-ben 200, a Nová Bódva-i Efsz-ben 180, a Períni Efsz-ben 160 és a Seiiai Efsz-ben 120 tonna jóminőségű takarmánylisztet készítettek már ezidáig. Az illetékes szervek megállapítása sze­rint, a szövetkezetek a gabonabetakarítás­nál alkalmazzák- a kooperáció előnyét, amely már nagyon bevált a košicei járás­ban. A 26 046 hektár gabonát, 3773 hektár repcét és a 1022 hektár hüveleyst 260 saját és 83 kölcsönzött kombájnnal takarítják majd be. A gazdaságoknak az SZK—4-sek mellett 108 nagyteljesítményű német E—512 kormájn áll rendelkezésükre, ami jóval le­rövidíti az aratási munkák idejét. Egy kom­bájnra 76 hektár gabona esik (beleértve az őszi repcét is). A tervek szerint a košicei járásnak az aratás megkezdéséig még 13 gabonakom­bájnt kell kapnia, mégpedig a legújabb típu­sokból, így a betakarítási terület egy kom­bájnra 72 hektárra csökken. Egyébként a gépek 80 százalékra ki vannak javítva. Több szövetkezetben panaszkodtak, hogy az SZK —4-es kombájnhoz hiányoznak az alkatré­szek főleg sebességváltó-szekrényről és adagoló asztalról van szó. Az E—512-es kombájnra pedig ékszíjakat nem tudnak szerezni. Az irányítók szerint aggodalomra nincs ok, mert mire elkedzdődik az aratási rajt, az alkatrészeket beszerzik és a gépek 100 százalékra' rendben lesznek. Említést érdemel még az, hogy a szem­veszteség nélküli betakarítás érdekében a szövetkezetek rendelkezésére áll 118 rend­sodró, 187 magasnyomású szalmaprés, 150 szalmafelszedő gép, 70 terménytisztító és 66 terményszárító. Ha az időjárás is kedvez, akkor,az aratást a košicei járásban 12—14 nap alatt elvégezhetik. Az utóbbi években a. košicei járás a kelet­szlovákiai kerületben a növényvédelem te­rén szép eredményeket ért el.- Ezért több szövetkezet és állami gazdaság jutalomban részesült, Stromp András szerint mégsem ez volt az igazi megbecsülés, hanem az, hogy a gyomirtó vegyszerekkel gondozott kalászok tavaly általában 5, a kukorica pe­dig 12 mázsával adott több termést - hektá­ronként, mint az előző években.. Az idén a mezőgazdasági üzemek a vetésterület 98 százalékán alkalmazták a vegyszeres gyom­irtást.. A kalászosok és más növények jelenlegi állapotából ítélve úgy tűnik, hogy az idén sokkal jobb termés ígérkezik, mint a múlt esztendőben volt. Persze nagyon sok függ az időjárás alakulásától. Ugyan még a hosz­­szantartó esőzés káros következményei ed­dig nem mutatkoztak, ha azonban továbbra is csapadékos marad az időjárás, úgy a lel­­kismeretes és szakszerű munka eddig mu­tatkozó bíztató eredményei veszélyeztetve lesznek. ILLÉS BERTALAN SZAKMELLÉKLET: KERTESZET GS KISÁLLAT TENYÉSZTÉS \ kertészkedők, a gyü­­riölcs és szőlőtermesz­tők, valamint a kisállat­tenyésztők tanácsadója MÉHÉSZET VADÁSZAT HALÁSZAT TOVÁBBI CIKKEK \ munkásosztály szerepe a szocializmus építésében A Jegorov-brigád összekötője volt Negyvenöt mezőgazda­­sági üzem versenye Hatékonyabb továbbtanulást Népművészek seregszemléje Tudományos műszaki haladás a mezőgazdaságban Idén korszerűbb tech­nikával felkészültebben várjuk az aratást A tárolási gondok ellenére jól felkészültek az új gabona felvásárlására!

Next

/
Thumbnails
Contents